Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 4

GNT

1 διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν,

2 ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον,

4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ.

5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ ἰησοῦν χριστὸν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ἰησοῦν.

6 ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών, ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ [ἰησοῦ] χριστοῦ.

7 ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν·

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι,

9 διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι,

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ἰησοῦ ἐν τῶ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ἰησοῦ ἐν τῶ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.

12 ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

15 τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

16 διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

KJV

1  Therefore1223 5124 seeing we have2192 this5026 ministry,1248 as2531 we have received mercy,1653 we faint1573 not;3756

2  But235 have renounced550 the3588 hidden things2927 of dishonesty,152 not3361 walking4043 in1722 craftiness,3834 nor3366 handling the word of God deceitfully;1389 3588 3056 2316 but235 by manifestation5321 of the3588 truth225 commending4921 ourselves1438 to4314 every3956 man's444 conscience4893 in the sight1799 of God.2316

3  But1161 if1487 2532 our2257 gospel2098 be2076 hid,2572 it is2076 hid2572 to1722 them that are lost:622

4  In1722 whom3739 the3588 god2316 of this5127 world165 hath blinded5186 the3588 minds3540 of them which believe not,571 lest3361 the3588 light5462 of the3588 glorious1391 gospel2098 of Christ,5547 who3739 is2076 the image1504 of God,2316 should shine826 unto them.846

5  For1063 we preach2784 not3756 ourselves,1438 but235 Christ5547 Jesus2424 the Lord;2962 and1161 ourselves1438 your5216 servants1401 for Jesus' sake.1223 2424

6  For3754 God,2316 who commanded2036 the light5457 to shine2989 out of1537 darkness,4655 hath3739 shined2989 in1722 our2257 hearts,2588 to4314 give the light5462 of the3588 knowledge1108 of the3588 glory1391 of God2316 in1722 the face4383 of Jesus2424 Christ.5547

7  But1161 we have2192 this5126 treasure2344 in1722 earthen3749 vessels,4632 that2443 the3588 excellency5236 of the3588 power1411 may be5600 of God,2316 and2532 not3361 of1537 us.2257

8  We are troubled2346 on1722 every side,3956 yet235 not3756 distressed;4729 we are perplexed,639 but235 not3756 in despair;1820

9  Persecuted,1377 but235 not3756 forsaken;1459 cast down,2598 but235 not3756 destroyed;622

10  Always3842 bearing about4064 in1722 the3588 body4983 the3588 dying3500 of the3588 Lord2962 Jesus,2424 that2443 the3588 life2222 also2532 of Jesus2424 might be made manifest5319 in1722 our2257 body.4983

11  For1063 we2249 which live2198 are always104 delivered3860 unto1519 death2288 for Jesus' sake,1223 2424 that2443 the3588 life2222 also2532 of Jesus2424 might be made manifest5319 in1722 our2257 mortal2349 flesh.4561

12  So then5620 3303 death2288 worketh1754 in1722 us,5213 but1161 life2222 in1722 you.2254

13  1161 We having2192 the3588 same846 spirit4151 of faith,4102 according as2596 it is written,1125 I believed,4100 and2532 therefore1352 have I spoken;2980 we2249 also2532 believe,4100 and2532 therefore1352 speak;2980

14  Knowing1492 that3754 he which raised up1453 the3588 Lord2962 Jesus2424 shall raise up1453 us2248 also2532 by1223 Jesus,2424 and2532 shall present3936 us with4862 you.5213

15  For1063 all things3956 are for your sakes,1223 5209 that2443 the3588 abundant4121 grace5485 might through1223 the3588 thanksgiving2169 of many4119 redound4052 to1519 the3588 glory1391 of God.2316

16  For which cause1352 we faint1573 not;3756 but235 though1499 our2257 outward1854 man444 perish,1311 yet235 the3588 inward2081 man is renewed341 day by day.2250 2532 2250

17  For1063 our2257 light1645 affliction,2347 which is but for a moment,3910 worketh2716 for us2254 a far more exceeding2596 5236 1519 5236 and eternal166 weight922 of glory;1391

18  While we2257 look not at4648 3361 the things which are seen,991 but235 at the things which are not seen:991 3361 for1063 the things which are seen991 are temporal;4340 but1161 the things which are not seen991 3361 are eternal.166

Vul

1 Ideo habentes administrationem, juxta quod misericordiam consecuti sumus, non deficimus,

2 sed abdicamus occulta dedecoris, non ambulantes in astutia, neque adulterantes verbum Dei, sed in manifestatione veritatis commendantes nosmetipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo.

3 Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum, in iis, qui pereunt, est opertum:

4 in quibus Deus hujus sæculi excæcavit mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii gloriæ Christi, qui est imago Dei.

5 Non enim nosmetipsos prædicamus, sed Jesum Christum Dominum nostrum: nos autem servos vestros per Jesum:

6 quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiæ claritatis Dei, in facie Christi Jesu.

7 Habemus autem thesaurum istum in vasis fictilibus: ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis.

8 In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur: aporiamur, sed non destituimur:

9 persecutionem patimur, sed non derelinquimur: dejicimur, sed non perimus:

10 semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris.

11 Semper enim nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter Jesum: ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali.

12 Ergo mors in nobis operatur, vita autem in vobis.

13 Habentes autem eumdem spiritum fidei, sicut scriptum est: Credidi, propter quod locutus sum: et nos credimus, propter quod et loquimur:

14 scientes quoniam qui suscitavit Jesum, et nos cum Jesu suscitabit, et constituet vobiscum.

15 Omnia enim propter vos: ut gratia abundans, per multos in gratiarum actione, abundet in gloriam Dei.

16 Propter quod non deficimus: sed licet is, qui foris est, noster homo corrumpatur, tamen is, qui intus est, renovatur de die in diem.

17 Id enim, quod in præsenti est momentaneum et leve tribulationis nostræ, supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis,

18 non contemplantibus nobis quæ videntur, sed quæ non videntur. Quæ enim videntur, temporalia sunt: quæ autem non videntur, æterna sunt.


Next: 2 Corinthians 5