Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 3

GNT

1 ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν;

2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων·

3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις.

4 πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν.

5 οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ,

6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.

7 εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον μωϊσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην,

8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;

9 εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῶ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ.

10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῶ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης·

11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῶ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ.

12 ἔχοντες οὗν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα,

13 καὶ οὐ καθάπερ μωϊσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου.

14 ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν χριστῶ καταργεῖται·

15 ἀλλ᾽ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται μωϊσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα.

17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὖ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, ἐλευθερία.

18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.

KJV

1  Do we begin756 again3825 to commend4921 ourselves?1438 or1508 need5535 we, as5613 some5100 others, epistles1992 of commendation4956 to4314 you,5209 or2228 letters of commendation4956 from1537 you?5216

2  Ye5210 are2075 our2257 epistle1992 written1449 in1722 our2257 hearts,2588 known1097 and2532 read314 of5259 all3956 men:444

3  Forasmuch as ye are manifestly declared5319 to3754 be2075 the epistle1992 of Christ5547 ministered1247 by5259 us,2257 written1449 not3756 with ink,3188 but235 with the Spirit4151 of the living2198 God;2316 not3756 in1722 tables4109 of stone,3035 but235 in1722 fleshy4560 tables4109 of the heart.2588

4  And1161 such5108 trust4006 have2192 we through1223 Christ5547 to4314 God-ward:2316

5  Not3756 that3754 we are2070 sufficient2425 of575 ourselves1438 to think3049 any thing5100 as5613 of1537 ourselves;1438 but235 our2257 sufficiency2426 is of1537 God;2316

6  Who3739 also2532 hath made us able2427 2248 ministers1249 of the new2537 testament;1242 not3756 of the letter,1121 but235 of the spirit:4151 for1063 the3588 letter1121 killeth,615 but1161 the3588 spirit4151 giveth life.2227

7  But1161 if1487 the3588 ministration1248 of death,2288 written1722 1121 and engraven1795 in1722 stones,3037 was1096 glorious,1722 1391 so that5620 the3588 children5207 of Israel2474 could1410 not3361 steadfastly816 behold1519 the3588 face4383 of Moses3475 for1223 the3588 glory1391 of his846 countenance;4383 which glory was to be done away:2673

8  How4459 shall not3780 the3588 ministration1248 of the3588 spirit4151 be2071 rather3123 glorious?1722 1391

9  For1063 if1487 the3588 ministration1248 of condemnation2633 be glory,1391 much4183 more3123 doth the3588 ministration1248 of righteousness1343 exceed4052 in1722 glory.1391

10  For1063 even2532 that which was made glorious1392 had no glory1392 3761 in1722 this5129 respect,3313 by reason of1752 the3588 glory1391 that excelleth.5235

11  For1063 if1487 that which is done away2673 was glorious,1223 1391 much4183 more3123 that which remaineth3306 is glorious.1722 1391

12  Seeing then3767 that we have2192 such5108 hope,1680 we use5530 great4183 plainness of speech:3954

13  And2532 not3756 as2509 Moses,3475 which put5087 a veil2571 over1909 his1438 face,4383 that the3588 children5207 of Israel2474 could not3361 steadfastly look816 to1519 the3588 end5056 of that which is abolished:2673

14  But235 their846 minds3540 were blinded:4456 for1063 until891 this day4594 remaineth3306 the3588 same846 veil2571 untaken away343 3361 in1909 the3588 reading320 of the3588 old3820 testament;1242 which3748 veil is done away2673 in1722 Christ.5547

15  But235 even unto2193 this day,4594 when2259 Moses3475 is read,314 the veil2571 is2749 upon1909 their846 heart.2588

16  Nevertheless1161 when2259 302 it shall turn1994 to4314 the Lord,2962 the3588 veil2571 shall be taken away.4014

17  Now1161 the3588 Lord2962 is2076 that Spirit:4151 and1161 where3757 the3588 Spirit4151 of the Lord2962 is, there1563 is liberty.1657

18  But1161 we2249 all,3956 with open343 face4383 beholding as in a glass2734 the3588 glory1391 of the Lord,2962 are changed3339 into the3588 same846 image1504 from575 glory1391 to1519 glory,1391 even as2509 by575 the Spirit4151 of the Lord.2962

Vul

1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare? aut numquid egemus (sicut quidam) commendatitiis epistolis ad vos, aut ex vobis?

2 Epistola nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, quæ scitur, et legitur ab omnibus hominibus:

3 manifestati quod epistola estis Christi, ministrata a nobis, et scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi: non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus.

4 Fiduciam autem talem habemus per Christum ad Deum:

5 non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis: sed sufficientia nostra ex Deo est:

6 qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti: non littera, sed Spiritu: littera enim occidit, Spiritus autem vivificat.

7 Quod si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, ita ut non possent intendere filii Israël in faciem Moysi propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur:

8 quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria?

9 Nam si ministratio damnationis gloria est: multo magis abundat ministerium justitiæ in gloria.

10 Nam nec glorificatum est, quod claruit in hac parte, propter excellentem gloriam.

11 Si enim quod evacuatur, per gloriam est: multo magis quod manet, in gloria est.

12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia utimur:

13 et non sicut Moyses ponebat velamen super faciem suam, ut non intenderent filii Israël in faciem ejus, quod evacuatur,

14 sed obtusi sunt sensus eorum. Usque in hodiernum enim diem, idipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum (quoniam in Christo evacuatur),

15 sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen positum est super cor eorum.

16 Cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen.

17 Dominus autem Spiritus est: ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas.

18 Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes, in eamdem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tamquam a Domini Spiritu.


Next: 2 Corinthians 4