Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 2

GNT

1 ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῶ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν·

2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;

3 καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.

5 εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς.

6 ἱκανὸν τῶ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων,

7 ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος.

8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην·

9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε.

10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ χριστοῦ,

11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν.

12 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ,

13 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῶ πνεύματί μου τῶ μὴ εὑρεῖν με τίτον τὸν ἀδελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς μακεδονίαν.

14 τῶ δὲ θεῶ χάρις τῶ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῶ χριστῶ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·

15 ὅτι χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῶ θεῶ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις,

16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;

17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν χριστῶ λαλοῦμεν.

KJV

1  But1161 I determined2919 this5124 with myself,1683 that I would not3361 come2064 again3825 to4314 you5209 in1722 heaviness.3077

2  For1063 if1487 I1473 make you sorry,3076 5209 who5101 2532 is2076 he then that maketh me glad,2165 3165 but1508 the same which is made sorry3076 by1537 me?1700

3  And2532 I wrote1125 this5124 same846 unto you,5213 lest,3363 when I came,2064 I should have2192 sorrow3077 from575 them of whom3739 I3165 ought1163 to rejoice;5463 having confidence3982 in1909 you5209 all,3956 that3754 my1699 joy5479 is2076 the joy of you5216 all.3956

4  For1063 out of1537 much4183 affliction2347 and2532 anguish4928 of heart2588 I wrote1125 unto you5213 with1223 many4183 tears;1144 not3756 that2443 ye should be grieved,3076 but235 that2443 ye might know1097 the3588 love26 which3739 I have2192 more abundantly4056 unto1519 you.5209

5  But1161 if1487 any5100 have caused grief,3076 he hath not3756 grieved3076 me,1691 but235 in part:575 3313 that2443 I may not3361 overcharge1912 you5209 all.3956

6  Sufficient2425 to such a man5108 is this3778 punishment,2009 which3588 was inflicted of5259 many.4119

7  So that5620 contrariwise5121 ye5209 ought rather3123 to forgive5483 him, and2532 comfort3870 him, lest3381 perhaps such a one5108 should be swallowed up2666 with overmuch4055 sorrow.3077

8  Wherefore1352 I beseech3870 you5209 that ye would confirm2964 your love26 toward1519 him.846

9  For1063 to1519 this end5124 also2532 did I write,1125 that2443 I might know1097 the3588 proof1382 of you,5216 whether1487 ye be2075 obedient5255 in1519 all things.3956

10  1161 To whom3739 ye forgive5483 any thing,5100 I1473 forgive also:2532 for1063 if I forgave any thing,1536 1473 5483 2532 to whom3739 I forgave5483 it, for your sakes1223 5209 forgave I it in1722 the person4383 of Christ;5547

11  Lest3363 Satan4567 should get an advantage4122 of us: for1063 we are not ignorant50 3756 of his846 devices.3540

12  Furthermore, when I came2064 to1519 Troas5174 to1519 preach Christ's5547 gospel,2098 and2532 a door2374 was opened455 unto me3427 of1722 the Lord,2962

13  I had2192 no3756 rest425 in my3450 spirit,4151 because I3165 found2147 not3361 Titus5103 my3450 brother:80 but235 taking my leave657 of them,846 I went from thence1831 into1519 Macedonia.3109

14  Now1161 thanks5485 be unto God,2316 which always causeth us to triumph2358 3842 2248 in1722 Christ,5547 and2532 maketh manifest5319 the3588 savor3744 of his848 knowledge1108 by1223 us2257 in1722 every3956 place.5117

15  For3754 we are2070 unto God2316 a sweet savor2175 of Christ,5547 in1722 them that are saved,4982 and2532 in1722 them that perish:622

16  To the one3739 3303 we are the savor3744 of death2288 unto1519 death;2288 and1161 to the other3739 the savor3744 of life2222 unto1519 life.2222 And2532 who5101 is sufficient2425 for4314 these things?5023

17  For1063 we are2070 not3756 as5613 many,4183 which corrupt2585 the3588 word3588 of God:2316 but235 as5613 of1537 sincerity,1505 but235 as5613 of1537 God,2316 in the sight2714 of God2316 speak2980 we in1722 Christ.5547

Vul

1 Statui autem hoc ipsum apud me, ne iterum in tristitia venirem ad vos.

2 Si enim ego contristo vos: et quis est, qui me lætificet, nisi qui contristatur ex me?

3 Et hoc ipsum scripsi vobis, ut non cum venero, tristitiam super tristitiam habeam, de quibus oportuerat me gaudere: confidens in omnibus vobis, quia meum gaudium, omnium vestrum est.

4 Nam ex multa tribulatione et angustia cordis scripsi vobis per multas lacrimas: non ut contristemini, sed ut sciatis, quam caritatem habeam abundantius in vobis.

5 Si quis autem contristavit, non me contristavit: sed ex parte, ut non onerem omnes vos.

6 Sufficit illi, qui ejusmodi est, objurgatio hæc, quæ fit a pluribus:

7 ita ut e contrario magis donetis, et consolemini, ne forte abundantiori tristitia absorbeatur qui ejusmodi est.

8 Propter quod obsecro vos, ut confirmetis in illum caritatem.

9 Ideo enim et scripsi, ut cognoscam experimentum vestrum, an in omnibus obedientes sitis.

10 Cui autem aliquid donastis, et ego: nam et ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi,

11 ut non circumveniamur a Satana: non enim ignoramus cogitationes ejus.

12 Cum venissem autem Troadem propter Evangelium Christi, et ostium mihi apertum esset in Domino,

13 non habui requiem spiritui meo, eo quod non invenerim Titum fratrem meum, sed valefaciens eis, profectus sum in Macedoniam.

14 Deo autem gratias, qui semper triumphat nos in Christo Jesu, et odorem notitiæ suæ manifestat per nos in omni loco:

15 quia Christi bonus odor sumus Deo in iis qui salvi fiunt, et in his qui pereunt:

16 aliis quidem odor mortis in mortem: aliis autem odor vitæ in vitam. Et ad hæc quis tam idoneus?

17 non enim sumus sicut plurimi, adulterantes verbum Dei, sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo loquimur.


Next: 2 Corinthians 3