Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὗσιν ἐν ὅλῃ τῇ ἀχαΐᾳ·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

3 εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως,

4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ·

5 ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.

6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν.

7 καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως.

8 οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ ἀσίᾳ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν·

9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶ θεῶ τῶ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·

10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν [ὅτι] καὶ ἔτι ῥύσεται,

11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

12 ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, [καὶ] οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῶ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.

13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου [ἡμῶν] ἰησοῦ.

15 καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,

16 καὶ δι᾽ ὑμῶν διελθεῖν εἰς μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ἰουδαίαν.

17 τοῦτο οὗν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ;

18 πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ καὶ οὔ.

19 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς ἰησοῦς χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν κηρυχθείς, δι᾽ ἐμοῦ καὶ σιλουανοῦ καὶ τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῶ γέγονεν.

20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῶ τὸ ναί· διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῶ θεῶ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν.

21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός,

22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.

23 ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς κόρινθον.

24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

KJV

1  Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by1223 the will2307 of God,2316 and2532 Timothy5095 our brother,80 unto the3588 church1577 of God2316 which is5607 at1722 Corinth,2882 with4862 all3956 the3588 saints40 which are5607 in1722 all3650 Achaia:882

2  Grace5485 be to you5213 and2532 peace1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 from the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

3  Blessed2128 be God,2316 even2532 the Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 the3588 Father3962 of mercies,3628 and2532 the God2316 of all3956 comfort;3874

4  Who3588 comforteth3870 us2248 in1909 all3956 our2257 tribulation,2347 that we2248 may be able1410 to comfort3870 them3588 which are in1722 any3956 trouble,2347 by1223 the3588 comfort3874 wherewith3739 we848 ourselves are comforted3870 of5259 God.2316

5  For3754 as2531 the3588 sufferings3804 of Christ5547 abound4052 in1519 us,2248 so3779 our2257 consolation3874 also2532 aboundeth4052 by1223 Christ.5547

6  And1161 whether1535 we be afflicted,2346 it is for5228 your5216 consolation3874 and2532 salvation,4991 which is effectual1754 in1722 the enduring5281 of the3588 same846 sufferings3804 which3739 we2249 also2532 suffer:3958 or whether1535 we be comforted,3870 it is for5228 your5216 consolation3874 and2532 salvation.4991

7  And2532 our2257 hope1680 of5228 you5216 is steadfast,949 knowing,1492 that3754 as5618 ye are2075 partakers2844 of the3588 sufferings,3804 so3779 shall ye be also2532 of the3588 consolation.3874

8  For1063 we would2309 not,3756 brethren,80 have you ignorant50 5209 of5228 our2257 trouble2347 which came1096 to us2254 in1722 Asia,773 that3754 we were pressed916 out of measure,2596 5236 above5228 strength,1411 insomuch that5620 we2248 despaired1820 even2532 of life:2198

9  But235 we848 had2192 the3588 sentence610 of death2288 in1722 ourselves,1438 that2443 we should5600 not3361 trust3982 in1909 ourselves,1438 but235 in1909 God2316 which raiseth1453 the3588 dead:3498

10  Who3739 delivered4506 us2248 from1537 so great5082 a death,2288 and2532 doth deliver:4506 in1519 whom3739 we trust1679 that3754 he will2532 yet2089 deliver4506 us;

11  Ye5216 also2532 helping together4943 by prayer1162 for5228 us,2257 that2443 for the gift5486 bestowed upon1519 us2248 by the means of1537 many4183 persons4383 thanks may be given2168 by1223 many4183 on our behalf.5228 2257

12  For1063 our2257 rejoicing2746 is2076 this,3778 the3588 testimony3142 of our2257 conscience,4893 that3754 in1722 simplicity572 and2532 godly2316 sincerity,1505 not3756 with1722 fleshly4559 wisdom,4678 but235 by1722 the grace5485 of God,2316 we have had our conversation390 in1722 the3588 world,2889 and1161 more abundantly4056 to4314 you-ward.5209

13  For1063 we write1125 none3756 other things243 unto you,5213 than235 2228 what3739 ye read314 or2228 2532 acknowledge;1921 and1161 I trust1679 ye shall3754 acknowledge1921 even2532 to2193 the end;5056

14  As2531 also2532 ye have acknowledged1921 us2248 in575 part,3313 that3754 we are2070 your5216 rejoicing,2745 even as2509 ye5210 also2532 are ours2257 in1722 the3588 day2250 of the3588 Lord2962 Jesus.2424

15  And2532 in this5026 confidence4006 I was minded1014 to come2064 unto4314 you5209 before,4386 that2443 ye might have2192 a second1208 benefit;5485

16  And2532 to pass1330 by1223 you5216 into1519 Macedonia,3109 and2532 to come2064 again3825 out of575 Macedonia3109 unto4314 you,5209 and2532 of5259 you5216 to be brought on my way4311 toward1519 Judea.2449

17  When I therefore3767 was thus minded,1011 5124 did I3385 686 use5530 lightness?1644 or2228 the things that3739 I purpose,1011 do I purpose1011 according2596 to the flesh,4561 that2443 with3844 me1698 there should be5600 yea3483 yea,3483 and2532 nay3756 nay?3756

18  But1161 as God2316 is true,4103 3754 our2257 word3056 toward4314 you5209 was1096 not3756 yea and nay.3483 2532 3756

19  For1063 the3588 Son5207 of God,2316 Jesus2424 Christ,5547 who was preached2784 among1722 you5213 by1223 us,2257 even by1223 me1700 and2532 Silvanus4610 and2532 Timothy,5095 was1096 not3756 yea and nay,3483 2532 3756 but235 in1722 him846 was1096 yea.3483

20  For1063 all3745 the promises1860 of God2316 in1722 him846 are3588 yea,3483 and2532 in1722 him846 3588 Amen,281 unto4314 the glory1391 of God2316 by1223 us.2257

21  Now1161 he which establisheth950 us2248 with4862 you5213 in1519 Christ,5547 and2532 hath anointed5548 us,2248 is God;2316

22  Who hath also sealed4972 2532 us,2248 and2532 given1325 the3588 earnest728 of the3588 Spirit4151 in1722 our2257 hearts.2588

23  Moreover1161 I1473 call1941 God2316 for a record3144 upon1909 my1699 soul,5590 that3754 to spare5339 you5216 I came2064 not as yet3765 unto1519 Corinth.2882

24  Not3756 for that3754 we have dominion over2961 your5216 faith,4102 but235 are2070 helpers4904 of your5216 joy:5479 for1063 by faith4102 ye stand.2476

Vul

1 Paulus, Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Timotheus frater, ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi cum omnibus sanctis, qui sunt in universa Achaia.

2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis,

4 qui consolatur nos in omni tribulatione nostra: ut possimus et ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur et ipsi a Deo.

5 Quoniam sicut abundant passiones Christi in nobis: ita et per Christum abundat consolatio nostra.

6 Sive autem tribulamur pro vestra exhortatione et salute, sive consolamur pro vestra consolatione, sive exhortamur pro vestra exhortatione et salute, quæ operatur tolerantiam earumdem passionum, quas et nos patimur:

7 ut spes nostra firma sit pro vobis: scientes quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis.

8 Non enim volumus ignorare vos, fratres, de tribulatione nostra, quæ facta est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tæderet nos etiam vivere.

9 Sed ipsi in nobismetipsis responsum mortis habuimus, ut non simus fidentes in mortuos, sed in Deo, qui suscitat mortuos:

10 qui de tantis periculis nos eripuit, et eruit: in quem speramus quoniam et adhuc eripiet,

11 adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis: ut ex multorum personis, ejus quæ in nobis est donationis, per multos gratiæ agantur pro nobis.

12 Nam gloria nostra hæc est: testimonium conscientiæ nostræ, quod in simplicitate cordis et sinceritate Dei, et non in sapientia carnali, sed in gratia Dei, conversati sumus in hoc mundo: abundantius autem ad vos.

13 Non enim alia scribimus vobis, quam quæ legistis, et cognovistis. Spero autem quod usque in finem cognoscetis,

14 sicut et cognovistis nos ex parte, quod gloria vestra sumus, sicut et vos nostra, in die Domini nostri Jesu Christi.

15 Et hac confidentia volui prius venire ad vos, ut secundum gratiam haberetis:

16 et per vos transire in Macedoniam, et iterum a Macedonia venire ad vos, et a vobis deduci in Judæam.

17 Cum ergo hoc voluissem, numquid levitate usus sum? aut quæ cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me Est et Non?

18 Fidelis autem Deus, quia sermo noster, qui fuit apud vos, non est in illo Est et Non.

19 Dei enim Filius Jesus Christus, qui in vobis per nos prædicatus est, per me, et Silvanum, et Timotheum, non fuit Est et Non, sed Est in illo fuit.

20 Quotquot enim promissiones Dei sunt, in illo Est: ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam nostram.

21 Qui autem confirmat nos vobiscum in Christo, et qui unxit nos Deus:

22 qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris.

23 Ego autem testem Deum invoco in animam meam, quod parcens vobis, non veni ultra Corinthum:

24 non quia dominamur fidei vestæ, sed adjutores sumus gaudii vestri: nam fide statis.


Next: 2 Corinthians 2