Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 16

GNT

1 περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.

2 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῶ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.

3 ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι᾽ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς ἰερουσαλήμ·

4 ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.

5 ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν μακεδονίαν διέλθω, μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·

6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὖ ἐὰν πορεύωμαι.

7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ.

8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.

10 ἐὰν δὲ ἔλθῃ τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ·

11 μή τις οὗν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

12 περὶ δὲ ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

13 γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε·

14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

15 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·

16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῶ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.

17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ στεφανᾶ καὶ φορτουνάτου καὶ ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὖτοι ἀνεπλήρωσαν,

18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὗν τοὺς τοιούτους.

19 ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ἀσίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ ἀκύλας καὶ πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

21 ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ παύλου.

22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. μαρανα θα.

23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

KJV

1  Now1161 concerning4012 the3588 collection3048 for1519 the3588 saints,40 as5618 I have given order1299 to the3588 churches1577 of Galatia,1053 even2532 so3779 do4160 ye.5210

2  Upon the first2596 3391 day of the week4521 let every one1538 of you5216 lay5087 by3844 him1438 in store,2343 as3748 302 God hath prospered2137 him, that2443 there be1096 no3361 gatherings3048 when3752 I come.2064

3  And1161 when3752 I come,3854 whomsoever3739 1437 ye shall approve1381 by1223 your letters,1992 them5128 will I send3992 to bring667 your5216 liberality5485 unto1519 Jerusalem.2419

4  And1161 if1437 it be5600 meet514 that I go also,2504 4198 they shall go4198 with4862 me.1698

5  Now1161 I will come2064 unto4314 you,5209 when3752 I shall pass through1330 Macedonia:3109 for1063 I do pass through1330 Macedonia.3109

6  And1161 it may be5177 that I will abide,3887 yea,2228 and2532 winter3914 with4314 you,5209 that2443 ye5210 may bring me on my journey4311 3165 whithersoever3757 1437 I go.4198

7  For1063 I will2309 not3756 see1492 you5209 now737 by the way;1722 3938 but1161 I trust1679 to tarry1961 a while5100 5550 with4314 you,5209 if1437 the3588 Lord2962 permit.2010

8  But1161 I will tarry1961 at1722 Ephesus2181 until2193 Pentecost.4005

9  For1063 a great3173 door2374 and2532 effectual1756 is opened455 unto me,3427 and2532 there are many4183 adversaries.480

10  Now1161 if1437 Timothy5095 come,2064 see991 that2443 he may be1096 with4314 you5209 without fear:870 for1063 he worketh2038 the3588 work2041 of the Lord,2962 as5613 I1473 also2532 do.

11  Let no3361 man5100 therefore3767 despise1848 him:846 but1161 conduct him forth4311 846 in1722 peace,1515 that2443 he may come2064 unto4314 me:3165 for1063 I look for1551 him846 with3326 the3588 brethren.80

12  1161 As touching4012 our brother80 Apollos,625 I greatly4183 desired3870 him846 to2443 come2064 unto4314 you5209 with3326 the3588 brethren:80 but2532 his will2307 was2258 not at all3843 3756 to2443 come2064 at this time;3568 but1161 he will come2064 when3752 he shall have convenient time.2119

13  Watch1127 ye, stand fast4739 in1722 the3588 faith,4102 quit you like men,407 be strong.2901

14  Let all your things3956 5216 be done1096 with1722 charity.26

15  1161 I beseech3870 you,5209 brethren,80 ye (know1492 the3588 house3614 of Stephanas,4734 that3754 it is2076 the firstfruits536 of Achaia,882 and2532 that they have addicted5021 themselves1438 to1519 the ministry1248 of the3588 saints,)40

16  That2443 2532 ye5210 submit yourselves unto5293 such,5108 and2532 to every one3956 that helpeth with4903 us, and2532 laboreth.2872

17  1161 I am glad5463 of1909 the3588 coming3952 of Stephanas4734 and2532 Fortunatus5415 and2532 Achaicus:883 for3754 that which was lacking5303 on your part5216 they3778 have supplied.378

18  For1063 they have refreshed373 my1699 spirit4151 and2532 yours:5216 therefore3767 acknowledge1921 ye them that are such.5108

19  The3588 churches1577 of Asia773 salute782 you.5209 Aquila207 and2532 Priscilla4252 salute782 you5209 much4183 in1722 the Lord,2962 with4862 the3588 church1577 that is in2596 their848 house.3624

20  All3956 the3588 brethren80 greet782 you.5209 Greet782 ye one another240 with1722 a holy40 kiss.5370

21  The3588 salutation783 of me Paul3972 with mine own1699 hand.5495

22  If any man1536 love5368 not3756 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 let him be2277 Anathema331 Maranatha.3134

23  The3588 grace5485 of our Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you.5216

24  My3450 love26 be with3326 you5216 all3956 in1722 Christ5547 Jesus.2424 Amen.281

Vul

1 De collectis autem, quæ fiunt in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite.

2 Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit: ut non, cum venero, tunc collectæ fiant.

3 Cum autem præsens fuero, quos probaveritis per epistolas, hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem.

4 Quod si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt.

5 Veniam autem ad vos, cum Macedoniam pertransiero: nam Macedoniam pertransibo.

6 Apud vos autem forsitan manebo, vel etiam hiemabo: ut vos me deducatis quocumque iero.

7 Nolo enim vos modo in transitu videre, spero enim me aliquantulum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit.

8 Permanebo autem Ephesi usque ad Pentecosten.

9 Ostium enim mihi apertum est magnum, et evidens: et adversarii multi.

10 Si autem venerit Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos: opus enim Domini operatur, sicut et ego.

11 Ne quis ergo illum spernat: deducite autem illum in pace, ut veniat ad me: exspecto enim illum cum fratribus.

12 De Apollo autem fratre vobis notum facio, quoniam multum rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus: et utique non fuit voluntas ut nunc veniret: veniet autem, cum ei vacuum fuerit.

13 Vigilate, state in fide, viriliter agite, et confortamini.

14 Omnia vestra in caritate fiant.

15 Obsecro autem vos fratres, nostis domum Stephanæ, et Fortunati, et Achaici: quoniam sunt primitiæ Achaiæ, et in ministerium sanctorum ordinaverunt seipsos:

16 ut et vos subditi sitis ejusmodi, et omni cooperanti, et laboranti.

17 Gaudeo autem in præsentia Stephanæ, et Fortunati, et Achaici: quoniam id, quod vobis deerat, ipsi suppleverunt:

18 refecerunt enim et meum spiritum, et vestrum. Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt.

19 Salutant vos ecclesiæ Asiæ. Salutant vos in Domino multum, Aquila et Priscilla cum domestica sua ecclesia: apud quos et hospitor.

20 Salutant vos omnes fratres. Salutate invicem in osculo sancto.

21 Salutatio, mea manu Pauli.

22 Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit anathema, Maran Atha.

23 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum.

24 Caritas mea cum omnibus vobis in Christo Jesu. Amen.


Next: 2 Corinthians 1