Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 12

GNT

1 καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.

2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν χριστῶ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων _ εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν _ ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον _ εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν _

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει [τι] ἐξ ἐμοῦ

7 καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διό, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ·

9 καὶ εἴρηκέν μοι, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὗν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ.

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

11 γέγονα ἄφρων· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι·

12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν.

13 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

14 ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ[ν], ἧσσον ἀγαπῶμαι;

16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς· ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾽ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

18 παρεκάλεσα τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς τίτος; οὐ τῶ αὐτῶ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;

19 πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν χριστῶ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

20 φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι·

21 μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

KJV

1  It is not expedient4851 3756 for me3427 doubtless1211 to glory.2744 I will1063 come2064 to1519 visions3701 and2532 revelations602 of the Lord.2962

2  I knew1492 a man444 in1722 Christ5547 above4253 fourteen1180 years2094 ago, (whether1535 in1722 the body,4983 I cannot tell;1492 3756 or whether1535 out1622 of the3588 body,4983 I cannot tell:1492 3756 God2316 knoweth;)1492 such a one5108 caught up726 to2193 the third5154 heaven.3772

3  And2532 I knew1492 such5108 a man,444 (whether1535 in1722 the body,4983 or1535 out1622 of the3588 body,4983 I cannot tell:1492 3756 God2316 knoweth;)1492

4  How that3754 he was caught up726 into1519 paradise,3857 and2532 heard191 unspeakable731 words,4487 which3739 it is not lawful1832 3756 for a man444 to utter.2980

5  Of5228 such a one5108 will I glory:2744 yet1161 of5228 myself1683 I will not3756 glory,2744 but1508 in1722 mine3450 infirmities.769

6  For1063 though1437 I would desire2309 to glory,2744 I shall not3756 be2071 a fool;878 for1063 I will say2046 the truth:225 but1161 now I forbear,5339 lest3361 any man5100 should think3049 of1519 me1691 above5228 that3739 which he seeth991 me3165 to be, or2228 that he heareth191 5100 of1537 me.1700

7  And2532 lest3363 I should be exalted above measure5229 through the3588 abundance5236 of the3588 revelations,602 there was given1325 to me3427 a thorn4647 in the3588 flesh,4561 the messenger32 of Satan4566 to2443 buffet2852 me,3165 lest3363 I should be exalted above measure.5229

8  For5228 this thing5127 I besought3870 the3588 Lord2962 thrice,5151 that2443 it might depart868 from575 me.1700

9  And2532 he said2046 unto me,3427 My3450 grace5485 is sufficient714 for thee:4671 for1063 my3450 strength1411 is made perfect5048 in1722 weakness.769 Most gladly2236 therefore3767 will I rather3123 glory2744 in1722 my3450 infirmities,769 that2443 the3588 power1411 of Christ5547 may rest1981 upon1909 me.1691

10  Therefore1352 I take pleasure2106 in1722 infirmities,769 in1722 reproaches,5196 in1722 necessities,318 in1722 persecutions,1375 in1722 distresses4730 for Christ's sake:5228 5547 for1063 when3752 I am weak,770 then5119 am1510 I strong.1415

11  I am become1096 a fool878 in glorying;2744 ye5210 have compelled315 me:3165 for1063 I1473 ought3784 to have been commended4921 of5259 you:5216 for1063 in nothing3762 am I behind5302 the3588 very chiefest5228 3029 apostles,652 though1499 I be1510 nothing.3762

12  Truly3303 the3588 signs4592 of an apostle652 were wrought2716 among1722 you5213 in1722 all3956 patience,5281 in1722 signs,4592 and2532 wonders,5059 and2532 mighty deeds.1411

13  For1063 what5101 is2076 it wherein3739 ye were inferior2274 to5228 other3062 churches,1577 except1508 it be that3754 I1473 myself846 was not burdensome2655 3756 to you?5216 forgive5483 me3427 this5026 wrong.93

14  Behold,2400 the third time5154 I am2192 ready2093 to come2064 to4314 you;5209 and2532 I will not3756 be burdensome2655 to you:5216 for1063 I seek2212 not3756 yours,5216 but235 you:5209 for1063 the3588 children5043 ought3784 not3756 to lay up2343 for the3588 parents,1118 but235 the3588 parents1118 for the3588 children.5043

15  And1161 I1473 will very gladly2236 spend1159 and2532 be spent1550 for5228 you;5216 though1499 the more abundantly4056 I love25 you,5209 the less2276 I be loved.25

16  But1161 be2077 it so, I1473 did not3756 burden2599 you:5209 nevertheless,235 being5225 crafty,3835 I caught2983 you5209 with guile.1388

17  Did I1223 846 make a gain4122 of you5209 by3361 any5100 of them whom3739 I sent649 unto4314 you?5209

18  I desired3870 Titus,5103 and2532 with him I sent4882 a brother.80 Did3387 Titus5103 make a gain4122 of you?5209 walked4043 we not3756 in the3588 same846 spirit?4151 walked we not3756 in the3588 same846 steps?2487

19  Again,3825 think1380 ye that3754 we excuse ourselves626 unto you?5213 we speak2980 before2714 God2316 in1722 Christ:5547 but1161 we do all things,3956 dearly beloved,27 for5228 your5216 edifying.3619

20  For1063 I fear,5399 lest3381 when I come,2064 I shall not3756 find2147 you5209 such3634 as I would,2309 and that I2504 shall be found2147 unto you5213 such as3634 ye would2309 not:3756 lest3381 there be debates,2054 envyings,2205 wraths,2372 strifes,2052 backbitings,2636 whisperings,5587 swellings,5450 tumults:181

21  And lest,3361 when I come2064 again,3825 my3450 God2316 will humble5013 me3165 among4314 you,5209 and2532 that I shall bewail3996 many4183 which have sinned already,4258 and2532 have not3361 repented3340 of1909 the3588 uncleanness167 and2532 fornication4202 and2532 lasciviousness766 which3739 they have committed.4238

Vul

1 Si gloriari oportet (non expedit quidem), veniam autem ad visiones et revelationes Domini.

2 Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum hujusmodi usque ad tertium cælum.

3 Et scio hujusmodi hominem sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit:

4 quoniam raptus est in paradisum: et audivit arcana verba, quæ non licet homini loqui.

5 Pro hujusmodi gloriabor: pro me autem nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis.

6 Nam etsi voluero gloriari, non ero insipiens: veritatem enim dicam: parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut aliquid audit ex me.

7 Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meæ angelus Satanæ, qui me colaphizet.

8 Propter quod ter Dominum rogavi ut discederet a me:

9 et dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur. Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi.

10 Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo: cum enim infirmor, tunc potens sum.

11 Factus sum insipiens, vos me coëgistis. Ego enim a vobis debui commendari: nihil enim minus fui ab iis, qui sunt supra modum Apostoli: tametsi nihil sum:

12 signa tamen apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia, in signis, et prodigiis, et virtutibus.

13 Quid est enim, quod minus habuistis præ ceteris ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos? donate mihi hanc injuriam.

14 Ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos: et non ero gravis vobis. Non enim quæro quæ vestra sunt, sed vos. Nec enim debent filii parentibus thesaurizare, sed parentes filiis.

15 Ego autem libentissime impendam, et super impendar ipse pro animabus vestris: licet plus vos diligens, minus diligar.

16 Sed esto: ego vos non gravavi: sed cum essem astutus, dolo vos cepi.

17 Numquid per aliquem eorum, quod misi ad vos, circumveni vos?

18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem. Numquid Titus vos circumvenit? nonne eodem spiritu ambulavimus? nonne iisdem vestigiis?

19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos? coram Deo in Christo loquimur: omnia autem, carissimi, propter ædificationem vestram.

20 Timeo enim ne forte cum venero, non quales volo, inveniam vos: et ego inveniar a vobis, qualem non vultis: ne forte contentiones, æmulationes, animositates, dissensiones, detractiones, susurrationes, inflationes, seditiones sint inter vos:

21 ne iterum cum venero, humiliet me Deus apud vos, et lugeam multos ex iis qui ante peccaverunt, et non egerunt pœnitentiam super immunditia, et fornicatione, et impudicitia, quam gesserunt.


Next: 2 Corinthians 13