Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 4

GNT

1 οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ.

2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.

3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω·

4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῶ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι, ὁ δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν.

5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.

6 ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ἀπολλῶν δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ· ἤδη ἐπλουτήσατε· χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.

9 δοκῶ γάρ, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῶ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.

10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν χριστῶ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.

11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν

12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,

13 δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.

14 οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ[ν]·

15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν χριστῶ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ χριστῶ ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.

16 παρακαλῶ οὗν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν χριστῶ [ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.

18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·

19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν,

20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει.

21 τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος;

KJV

1  Let a man444 so3779 account3049 of us,2248 as5613 of the ministers5257 of Christ,5547 and2532 stewards3623 of the mysteries3466 of God.2316

1161 Moreover3063 3739 it is required2212 in1722 stewards,3623 that2443 a man5100 be found2147 faithful.4103

3  But1161 with me1698 it is2076 a1519 very small thing1646 that2443 I should be judged350 of5259 you,5216 or2228 of5259 man's442 judgment:2250 yea,235 I judge350 not3761 mine own self.1683

4  For1063 I know4894 nothing3762 by myself;1683 yet235 am I not3756 hereby1722 5129 justified:1344 but1161 he that judgeth350 me3165 is2076 the Lord.2962

5  Therefore5620 judge2919 nothing5100 3361 before4253 the time,2540 until2193 302 the3588 Lord2962 come,2064 who3739 both2532 will bring to light5461 the3588 hidden things2927 of darkness,4655 and2532 will make manifest5319 the3588 counsels1012 of the3588 hearts:2588 and2532 then5119 shall every man1538 have1096 praise1868 of575 God.2316

6  And1161 these things,5023 brethren,80 I have in a figure transferred3345 to1519 myself1683 and2532 to Apollos625 for your sakes;1223 5209 that2443 ye might learn3129 in1722 us2254 not3361 to think5426 of men above5228 that which3739 is written,1125 that2443 no3361 one1520 of you be puffed up5448 for5228 one1520 against2596 another.2087

7  For1063 who5101 maketh thee to differ1252 4571 from another? and1161 what5101 hast2192 thou that3739 thou didst not3756 receive?2983 now1161 if1487 thou didst2532 receive2983 it, why5101 dost thou glory,2744 as5613 if1487 thou hadst not3361 received2983 it?

8  Now2235 ye are2075 full,2880 now2235 ye are rich,4147 ye have reigned as kings936 without5565 us:2257 and2532 I would to God3785 1065 ye did reign,936 that2443 we2249 also2532 might reign with4821 you.5213

9  For1063 I think1380 that3754 God2316 hath set forth584 us2248 the3588 apostles652 last,2078 as it were5613 appointed to death:1935 for3754 we are made1096 a spectacle2302 unto the3588 world,2889 and2532 to angels,32 and2532 to men.444

10  We2249 are fools3474 for Christ's sake,1223 5547 but1161 ye5210 are wise5429 in1722 Christ;5547 we2249 are weak,772 but1161 ye5210 are strong;2478 ye5210 are honorable,1741 but1161 we2249 are despised.820

11  Even unto891 this present737 hour5610 we both2532 hunger,3983 and2532 thirst,1372 and2532 are naked,1130 and2532 are buffeted,2852 and2532 have no certain dwelling place;790

12  And2532 labor,2872 working2038 with our own2398 hands:5495 being reviled,3058 we bless;2127 being persecuted,1377 we suffer430 it:

13  Being defamed,987 we entreat:3870 we are made1096 as5613 the filth4027 of the3588 world,2889 and are the offscouring4067 of all things3956 unto2193 this day.737

14  I write1125 not3756 these things5023 to shame1788 you,5209 but235 as5613 my3450 beloved27 sons5043 I warn3560 you.

15  For1063 though1437 ye have2192 ten thousand3463 instructors3807 in1722 Christ,5547 yet235 have ye not3756 many4183 fathers:3962 for1063 in1722 Christ5547 Jesus2424 I1473 have begotten1080 you5209 through1223 the3588 gospel.2098

16  Wherefore3767 I beseech3870 you,5209 be1096 ye followers3402 of me.3450

17  For this cause1223 5124 have I sent3992 unto you5213 Timothy,5095 who3739 is2076 my3450 beloved27 son,5043 and2532 faithful4103 in1722 the Lord,2962 who3739 shall bring you into remembrance363 5209 of my3450 ways3598 which3588 be in1722 Christ,5547 as2531 I teach1321 every where3837 in1722 every3956 church.1577

18  Now1161 some5100 are puffed up,5448 as though5613 I3450 would not3361 come2064 to4314 you.5209

19  But1161 I will come2064 to4314 you5209 shortly,5030 if1437 the3588 Lord2962 will,2309 and2532 will know,1097 not3756 the3588 speech3056 of them which are puffed up,5448 but235 the3588 power.1411

20  For1063 the3588 kingdom932 of God2316 is not3756 in1722 word,3056 but235 in1722 power.1411

21  What5101 will2309 ye? shall I come2064 unto4314 you5209 with1722 a rod,4464 or2228 in1722 love,26 and5037 in the spirit4151 of meekness?4236

Vul

1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei.

2 Hic jam quæritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur.

3 Mihi autem pro minimo est ut a vobis judicer, aut ab humano die: sed neque meipsum judico.

4 Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum: qui autem judicat me, Dominus est.

5 Itaque nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat Dominus: qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium: et tunc laus erit unicuique a Deo.

6 Hæc autem, fratres, transfiguravi in me et Apollo, propter vos: ut in nobis discatis, ne supra quam scriptum est, unus adversus alterum infletur pro alio.

7 Quis enim te discernit? quid autem habes quod non accepisti? si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis?

8 Jam saturati estis, jam divites facti estis: sine nobis regnatis: et utinam regnetis, ut et nos vobiscum regnemus.

9 Puto enim quod Deus nos Apostolos novissimos ostendit, tamquam morti destinatos: quia spectaculum facti sumus mundo, et angelis, et hominibus.

10 Nos stulti propter Christum, vos autem prudentes in Christo: nos infirmi, vos autem fortes: vos nobiles, nos autem ignobiles.

11 Usque in hanc horam et esurimus, et sitimus, et nudi sumus, et colaphis cædimur, et instabiles sumus,

12 et laboramus operantes manibus nostris: maledicimur, et benedicimus: persecutionem patimur, et sustinemus:

13 blasphemamur, et obsecramus: tamquam purgamenta hujus mundi facti sumus, omnium peripsema usque adhuc.

14 Non ut confundam vos, hæc scribo, sed ut filios meos carissimos moneo.

15 Nam si decem millia pædagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres. Nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos genui.

16 Rogo ergo vos, imitatores mei estote, sicut et ego Christi.

17 Ideo misi ad vos Timotheum, qui est filius meus carissimus, et fidelis in Domino: qui vos commonefaciet vias meas, quæ sunt in Christo Jesu, sicut ubique in omni ecclesia doceo.

18 Tamquam non venturus sim ad vos, sic inflati sunt quidam.

19 Veniam autem ad vos cito, si Dominus voluerit: et cognoscam non sermonem eorum qui inflati sunt, sed virtutem.

20 Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute.

21 Quid vultis? in virga veniam ad vos, an in caritate, et spiritu mansuetudinis?


Next: 1 Corinthians 5