Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 22

GNT

1 ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας _

2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν _

3 ἐγώ εἰμι ἀνὴρ ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν ταρσῶ τῆς κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον·

4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας,

5 ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.

6 ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ δαμασκῶ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ,

7 ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, σαοὺλ σαούλ, τί με διώκεις;

8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρός με, ἐγώ εἰμι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.

9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.

10 εἶπον δέ, τί ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν πρός με, ἀναστὰς πορεύου εἰς δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.

11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς δαμασκόν.

12 ἁνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων ἰουδαίων,

13 ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι, σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.

14 ὁ δὲ εἶπεν, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,

15 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῶ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας.

16 καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

17 ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν τῶ ἱερῶ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει

18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.

19 κἀγὼ εἶπον, κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ·

20 καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

21 καὶ εἶπεν πρός με, πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.

22 ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.

23 κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,

24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῶ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῶ.

25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ παῦλος, εἰ ἄνθρωπον ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;

26 ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῶ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων, τί μέλλεις ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὖτος ῥωμαῖός ἐστιν.

27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῶ, λέγε μοι, σὺ ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, ναί.

28 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος, ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. ὁ δὲ παῦλος ἔφη, ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.

29 εὐθέως οὗν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς.

30 τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

KJV

1  Men,435 brethren,80 and2532 fathers,3962 hear191 ye my3450 defense627 which I make now3568 unto4314 you.5209

2  (And1161 when they heard191 that3754 he spake4377 in the3588 Hebrew1446 tongue1258 to them,846 they kept3930 the more3123 silence:2271 and2532 he saith,)5346

3  I1473 am1510 verily3303 a man435 which am a Jew,2453 born1080 in1722 Tarsus,5019 a city in Cilicia,2791 yet1161 brought up397 in1722 this5026 city4172 at3844 the3588 feet4228 of Gamaliel,1059 and taught3811 according2596 to the perfect manner195 of the law3551 of the3588 fathers,3971 and was5225 zealous2207 toward God,2316 as2531 ye5210 all3956 are2075 this day.4594

4  And I3739 persecuted1377 this5026 way3598 unto891 the death,2288 binding1195 and2532 delivering3860 into1519 prisons5438 both5037 men435 and2532 women.1135

5  As5613 also2532 the3588 high priest749 doth bear me witness,3140 3427 and2532 all3956 the3588 estate of the elders:4244 from3844 whom3739 also2532 I received1209 letters1992 unto4314 the3588 brethren,80 and went4198 to1519 Damascus,1154 to bring71 2532 them which were5607 there1566 bound1210 unto1519 Jerusalem,2419 for to2443 be punished.5097

6  And1161 it came to pass,1096 that, as I3427 made my journey,4198 and2532 was come nigh1448 unto Damascus1154 about4012 noon,3314 suddenly1810 there shone4015 from1537 heaven3772 a great2425 light5457 round about4012 me.1691

7  And5037 I fell4098 unto1519 the3588 ground,1475 and2532 heard191 a voice5456 saying3004 unto me,3427 Saul,4549 Saul,4549 why5101 persecutest1377 thou me?3165

8  And1161 I1473 answered,611 Who5101 art1488 thou, Lord?2962 And5037 he said2036 unto4314 me,3165 I1473 am1510 Jesus2424 of Nazareth,3480 whom3739 thou4771 persecutest.1377

9  And1161 they that were5607 with4862 me1698 saw2300 indeed3303 the3588 light,5457 and2532 were1096 afraid;1719 but1161 they heard191 not3756 the3588 voice5456 of him that spake2980 to me.3427

10  And1161 I said,2036 What5101 shall I do,4160 Lord?2962 And1161 the3588 Lord2962 said2036 unto4314 me,3165 Arise,450 and go4198 into1519 Damascus;1154 and there2546 it shall be told2980 thee4671 of4012 all things3956 which3739 are appointed5021 for thee4671 to do.4160

11  And1161 when5613 I could not3756 see1689 for575 the3588 glory1391 of that1565 light,5457 being led by the hand5496 of5259 them that were with4895 me,3427 I came2064 into1519 Damascus.1154

12  And1161 one5100 Ananias,367 a devout2152 man435 according2596 to the3588 law,3551 having a good report3140 of5259 all3956 the3588 Jews2453 which dwelt2730 there,

13  Came2064 unto4314 me,3165 and2532 stood,2186 and said2036 unto me,3427 Brother80 Saul,4549 receive thy sight.308 And the3588 same846 hour5610 I2504 looked up308 upon1519 him.846

14  And1161 he3588 said,2036 The3588 God2316 of our2257 fathers3962 hath chosen4400 thee,4571 that thou shouldest know1097 his848 will,2307 and2532 see1492 that Just One,1342 and2532 shouldest hear191 the voice5456 of1537 his848 mouth.4750

15  For3754 thou shalt be2071 his846 witness3144 unto4314 all3956 men444 of what3739 thou hast seen3708 and2532 heard.191

16  And2532 now3568 why5101 tarriest3195 thou? arise,450 and be baptized,907 and2532 wash away628 thy4675 sins,266 calling on1941 the3588 name3686 of the3588 Lord.2962

17  And1161 it came to pass,1096 that, when I3427 was come again5290 to1519 Jerusalem,2419 even2532 while I3450 prayed4336 in1722 the3588 temple,2411 I3165 was1096 in1722 a trance;1611

18  And2532 saw1492 him846 saying3004 unto me,3427 Make haste,4692 and2532 get1831 thee quickly1722 5034 out of1537 Jerusalem:2419 for1360 they will not3756 receive3858 thy4675 testimony3141 concerning4012 me.1700

19  And I2504 said,2036 Lord,2962 they846 know1987 that3754 I1473 imprisoned2252 5439 and2532 beat1194 in every synagogue2596 4864 them that believed4100 on1909 thee:4571

20  And2532 when3753 the3588 blood129 of thy4675 martyr3144 Stephen4736 was shed,1632 I848 also2532 was2252 standing by,2186 and2532 consenting4909 unto his848 death,336 and2532 kept5442 the3588 raiment2440 of them that slew337 him.846

21  And2532 he said2036 unto4314 me,3165 Depart:4198 for3754 I1473 will send1821 thee4571 far hence3112 unto1519 the Gentiles.1484

22  And1161 they gave him audience191 846 unto891 this5127 word,3056 and2532 then lifted up1869 their848 voices,5456 and said,3004 Away142 with such5108 a fellow from575 the3588 earth:1093 for1063 it is not fit2520 3756 that he846 should live.2198

23  And1161 as they846 cried out,2905 and2532 cast off4495 their clothes,2440 and2532 threw906 dust2868 into1519 the3588 air,109

24  The3588 chief captain5506 commanded2753 him846 to be brought71 into1519 the3588 castle,3925 and bade2036 that he846 should be examined426 by scourging;3148 that2443 he might know1921 wherefore1223 3739 156 they cried so against2019 3779 him.846

25  And1161 as5613 they bound4385 him846 with thongs,2438 Paul3972 said2036 unto4314 the centurion1543 that stood by,2476 1487 Is it lawful1832 for you5213 to scourge3147 a man444 that is a Roman,4514 and2532 uncondemned?178

26  When1161 the3588 centurion1543 heard191 that, he went4334 and told518 the3588 chief captain,5506 saying,3004 Take heed3708 what5101 thou3195 doest:4160 for1063 this3778 man444 is2076 a Roman.4514

27  Then1161 the3588 chief captain5506 came,4334 and said2036 unto him,846 Tell3004 me,3427 1487 art1488 thou4771 a Roman?4514 1161 He3588 said,5346 Yea.3483

28  And5037 the3588 chief captain5506 answered,611 With a great4183 sum2774 obtained2932 I1473 this5026 freedom.4174 And1161 Paul3972 said,5346 But1161 I1473 was2532 free born.1080

29  Then3767 straightway2112 they departed868 from575 him846 which should3195 have examined426 him:846 and2532 the3588 chief captain5506 also1161 was afraid,5399 after he knew1921 that3754 he was2076 a Roman,4514 and2532 because3754 he had2258 bound1210 him.846

30  On1161 the3588 morrow,1887 because he would1014 have known1097 the3588 certainty804 wherefore5101 he was accused2723 of3844 the3588 Jews,2453 he loosed3089 him846 from575 his bands,1199 and2532 commanded2753 the3588 chief priests749 and2532 all3650 their848 council4892 to appear,2064 and2532 brought Paul down,2609 3972 and set2476 him before1519 them.846

Vul

1 Viri fratres, et patres, audite quam ad vos nunc reddo rationem.

2 Cum audissent autem quia hebræa lingua loqueretur ad illos, magis præstiterunt silentium.

3 Et dicit: Ego sum vir Judæus, natus in Tarso Ciliciæ, nutritus autem in ista civitate, secus pedes Gamaliel eruditus juxta veritatem paternæ legis, æmulator legis, sicut et vos omnes estis hodie:

4 qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem, alligans et tradens in custodias viros ac mulieres,

5 sicut princeps sacerdotum mihi testimonium reddit, et omnes majores natu: a quibus et epistolas accipiens, ad fratres Damascum pergebam, ut adducerem inde vinctos in Jerusalem ut punirentur.

6 Factum est autem, eunte me, et appropinquante Damasco media die, subito de cælo circumfulsit me lux copiosa:

7 et decidens in terram, audivi vocem dicentem mihi: Saule, Saule, quid me persequeris?

8 Ego autem respondi: Quis es, domine? Dixitque ad me: Ego sum Jesus Nazarenus, quem tu persequeris.

9 Et qui mecum erant, lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt ejus qui loquebatur mecum.

10 Et dixi: Quid faciam, domine? Dominus autem dixit ad me: Surgens vade Damascum: et ibi tibi dicetur de omnibus quæ te oporteat facere.

11 Et cum non viderem præ claritate luminis illius, ad manum deductus a comitibus, veni Damascum.

12 Ananias autem quidam vir secundum legem, testimonium habens ab omnibus cohabitantibus Judæis,

13 veniens ad me et astans, dixit mihi: Saule frater, respice. Et ego eadem hora respexi in eum.

14 At ille dixit: Deus patrum nostrorum præordinavit te, ut cognosceres voluntatem ejus, et videres justum, et audires vocem ex ore ejus:

15 quia eris testis illius ad omnes homines eorum quæ vidisti et audisti.

16 Et nunc quid moraris? Exsurge, et baptizare, et ablue peccata tua, invocato nomine ipsius.

17 Factum est autem revertenti mihi in Jerusalem, et oranti in templo, fieri me in stupore mentis,

18 et videre illum dicentem mihi: Festina, et exi velociter ex Jerusalem: quoniam non recipient testimonium tuum de me.

19 Et ego dixi: Domine, ipsi sciunt quia ego eram concludens in carcerem, et cædens per synagogas eos qui credebant in te:

20 et cum funderetur sanguis Stephani testis tui, ego astabam, et consentiebam, et custodiebam vestimenta interficientium illum.

21 Et dixit ad me: Vade, quoniam ego in nationes longe mittam te.

22 Audiebant autem eum usque ad hoc verbum, et levaverunt vocem suam, dicentes: Tolle de terra hujusmodi: non enim fas est eum vivere.

23 Vociferantibus autem eis, et projicientibus vestimenta sua, et pulverem jactantibus in aërem,

24 jussit tribunus induci eum in castra, et flagellis cædi, et torqueri eum, ut sciret propter quam causam sic acclamarent ei.

25 Et cum astrinxissent eum loris, dicit astanti sibi centurioni Paulus: Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?

26 Quo audito, centurio accessit ad tribunum, et nuntiavit ei, dicens: Quid acturus es? hic enim homo civis Romanus est.

27 Accedens autem tribunus, dixit illi: Dic mihi si tu Romanus es? At ille dixit: Etiam.

28 Et respondit tribunus: Ego multa summa civilitatem hanc consecutus sum. Et Paulus ait: Ego autem et natus sum.

29 Protinus ergo discesserunt ab illo qui eum torturi erant. Tribunus quoque timuit postquam rescivit, quia civis Romanus esset, et quia alligasset eum.

30 Postera autem die volens scire diligentius qua ex causa accusaretur a Judæis, solvit eum, et jussit sacerdotes convenire, et omne concilium: et producens Paulum, statuit inter illos.


Next: Acts 23