Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 23

GNT

1 ἀτενίσας δὲ ὁ παῦλος τῶ συνεδρίῳ εἶπεν, ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῶ θεῶ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.

2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῶ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα.

3 τότε ὁ παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;

4 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν, τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

5 ἔφη τε ὁ παῦλος, οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.

6 γνοὺς δὲ ὁ παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῶ συνεδρίῳ, ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν [ἐγὼ] κρίνομαι.

7 τοῦτο δὲ αὐτοῦ εἰπόντος ἐγένετο στάσις τῶν φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.

8 σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα.

9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῶ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῶ ἢ ἄγγελος _

10 πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.

11 τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῶ ὁ κύριος εἶπεν, θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς ῥώμην μαρτυρῆσαι.

12 γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πίειν ἕως οὖ ἀποκτείνωσιν τὸν παῦλον.

13 ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι·

14 οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὖ ἀποκτείνωμεν τὸν παῦλον.

15 νῦν οὗν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῶ χιλιάρχῳ σὺν τῶ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

16 ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῶ παύλῳ.

17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῶ.

18 ὁ μὲν οὗν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν, ὁ δέσμιος παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.

19 ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;

20 εἶπεν δὲ ὅτι οἱ ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ.

21 σὺ οὗν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὖ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

22 ὁ μὲν οὗν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.

23 καὶ προσκαλεσάμενος δύο [τινὰς] τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

24 κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν παῦλον διασώσωσι πρὸς φήλικα τὸν ἡγεμόνα,

25 γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον·

26 κλαύδιος λυσίας τῶ κρατίστῳ ἡγεμόνι φήλικι χαίρειν.

27 τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῶ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν ὅτι ῥωμαῖός ἐστιν·

28 βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῶ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

29 ὃν εὖρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα.

30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν [τὰ] πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.

31 οἱ μὲν οὗν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν ἀντιπατρίδα·

32 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν·

33 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῶ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν παῦλον αὐτῶ.

34 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ κιλικίας,

35 διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· κελεύσας ἐν τῶ πραιτωρίῳ τοῦ ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν.

KJV

1  And1161 Paul,3972 earnestly beholding816 the3588 council,4892 said,2036 Men435 and brethren,80 I1473 have lived4176 in all3956 good18 conscience4893 before God2316 unto891 this5026 day.2250

2  And1161 the3588 high priest749 Ananias367 commanded2004 them that stood by3936 him846 to smite5180 him848 on the3588 mouth.4750

3  Then5119 said2036 Paul3972 unto4314 him,846 God2316 shall3195 smite5180 thee,4571 thou whited2867 wall:5109 for2532 sittest2521 thou4771 to judge2919 me3165 after2596 the3588 law,3551 and2532 commandest2753 me3165 to be smitten5180 contrary to the law?3891

4  And1161 they that stood by3936 said,2036 Revilest3058 thou God's2316 high priest?749

5  Then5037 said5346 Paul,3972 I wist1492 not,3756 brethren,80 that3754 he was2076 the high priest:749 for1063 it is written,1125 Thou shalt not3756 speak2046 evil2560 of the ruler758 of thy4675 people.2992

6  But1161 when Paul3972 perceived1097 that3754 the3588 one1520 part3313 were2076 Sadducees,4523 and1161 the3588 other2087 Pharisees,5330 he cried out2896 in1722 the3588 council,4892 Men435 and brethren,80 I1473 am1510 a Pharisee,5330 the son5207 of a Pharisee:5330 of4012 the hope1680 and2532 resurrection386 of the dead3498 I1473 am called in question.2919

7  And1161 when he846 had so5124 said,2980 there arose1096 a dissension4714 between the3588 Pharisees5330 and2532 the3588 Sadducees:4523 and2532 the3588 multitude4128 was divided.4977

8  For1063 the3303 Sadducees4523 say3004 that there is1511 no3361 resurrection,386 neither3366 angel,32 nor3383 spirit:4151 but1161 the Pharisees5330 confess3670 both.297

9  And1161 there arose1096 a great3173 cry:2906 and2532 the3588 scribes1122 that were of the3588 Pharisees'5330 part3313 arose,450 and strove,1264 saying,3004 We find2147 no3762 evil2556 in1722 this5129 man:444 but1161 if1487 a spirit4151 or2228 an angel32 hath spoken2980 to him,846 let us not3361 fight against God.2313

10  And1161 when there arose1096 a great4183 dissension,4714 the3588 chief captain,5506 fearing2125 lest3361 Paul3972 should have been pulled in pieces1288 of5259 them,846 commanded2753 the3588 soldiers4753 to go down,2597 and to take him by force726 846 from1537 among3319 them,848 and5037 to bring71 him into1519 the3588 castle.3925

11  And1161 the3588 night3571 following1966 the3588 Lord2962 stood by2186 him,846 and said,2036 Be of good cheer,2293 Paul:3972 for1063 as5613 thou hast testified1263 of4012 me1700 in1722 Jerusalem,2419 so3779 must1163 thou4571 bear witness3140 also2532 at1519 Rome.4516

12  And1161 when it was1096 day,2250 certain5100 of the3588 Jews2453 banded together,4160 4963 and bound themselves under a curse,332 1438 saying3004 that they would neither3383 eat5315 nor3383 drink4095 till2193 3757 they had killed615 Paul.3972

13  And1161 they were2258 more4119 than forty5062 which had made4160 this5026 conspiracy.4945

14  And they3748 came4334 to the3588 chief priests749 and2532 elders,4245 and said,2036 We have bound ourselves under a great curse,332 1438 331 that we will eat1089 nothing3367 until2193 3757 we have slain615 Paul.3972

15  Now3568 therefore3767 ye5210 with4862 the3588 council4892 signify1718 to the3588 chief captain5506 that3704 he bring him down2609 846 unto4314 you5209 tomorrow,839 as though5613 ye would3195 inquire1231 something more perfectly197 concerning4012 him:846 and1161 we,2249 or ever4253 he846 come near,1448 are2070 ready2092 to kill337 him.846

16  And1161 when Paul's3972 sister's79 son5207 heard191 of their lying in wait,1749 he went3854 and2532 entered1525 into1519 the3588 castle,3925 and told518 Paul.3972

17  Then1161 Paul3972 called one of the centurions unto4341 1520 3588 1543 him, and said,5346 Bring520 this5126 young man3494 unto4314 the3588 chief captain:5506 for1063 he hath2192 a certain thing5100 to tell518 him.846

18  So3767 he3588 3303 took3880 him,846 and brought71 him to4314 the3588 chief captain,5506 and2532 said,5346 Paul3972 the3588 prisoner1198 called me unto4341 3165 him, and prayed2065 me to bring71 this5126 young man3494 unto4314 thee,4571 who hath2192 something5100 to say2980 unto thee.4671

19  Then1161 the3588 chief captain5506 took1949 him848 by the3588 hand,5495 and2532 went with him aside402 privately,2596 2398 and asked4441 him, What5101 is2076 that3739 thou hast2192 to tell518 me?3427

20  And1161 he said,2036 The3588 Jews2453 have agreed4934 to desire2065 thee4571 that3704 thou wouldest bring down2609 Paul3972 tomorrow839 into1519 the3588 council,4892 as though5613 they would3195 inquire4441 somewhat5100 of4012 him846 more perfectly.197

21  But3767 do not3361 thou4771 yield3982 unto them:846 for1063 there lie in wait1748 for him846 of1537 them846 more4119 than forty5062 men,435 which3748 have bound themselves with an oath,332 1438 that they will neither3383 eat5315 nor3383 drink4095 till2193 3757 they have killed337 him:846 and2532 now3568 are1526 they ready,2092 looking for4327 a promise1860 from575 thee.4675

22  So3767 the3588 chief captain5506 then3303 let the young man depart,630 3588 3494 and charged3853 him, See thou tell1583 no man3367 that3754 thou hast showed1718 these things5023 to4314 me.3165

23  And2532 he called unto4341 him two1417 centurions,1543 saying,2036 Make ready2090 two hundred1250 soldiers4757 to3704 go4198 to2193 Caesarea,2542 and2532 horsemen2460 threescore and ten,1440 and2532 spearmen1187 two hundred,1250 at575 the third5154 hour5610 of the3588 night;3571

24  And5037 provide3936 them beasts,2934 that2443 they may set Paul on,1913 3972 and bring him safe1295 unto4314 Felix5344 the3588 governor.2232

25  And he wrote1125 a letter1992 after4023 this5126 manner:5179

26  Claudius2804 Lysias3079 unto the3588 most excellent2903 governor2232 Felix5344 sendeth greeting.5463

27  This5126 man435 was taken4815 of5259 the3588 Jews,2453 and2532 should3195 have been killed337 of5259 them:846 then came2186 I with4862 an army,4753 and rescued1807 him,846 having understood3129 that3754 he was2076 a Roman.4514

28  And1161 when I would1014 have known1097 the3588 cause156 wherefore1223 3739 they accused1458 him,846 I brought him forth2609 846 into1519 their848 council:4892

29  Whom3739 I perceived2147 to be accused1458 of4012 questions2213 of their848 law,3551 but1161 to have2192 nothing3367 laid to his charge1462 worthy514 of death2288 or2228 of bonds.1199

30  And1161 when it was told3377 me3427 how that5259 the3588 Jews2453 laid wait1917 3195 1510 for1519 the3588 man,435 I sent3992 straightway1824 to4314 thee,4571 and gave commandment3853 to his accusers2725 also2532 to say3004 before1909 thee4675 what3588 they had against4314 him.846 Farewell.4517

31  Then3767 3303 the3588 soldiers,4757 as2596 it was commanded1299 them,846 took353 Paul,3972 and brought71 him by1223 night3571 to1519 Antipatris.494

32  On1161 the3588 morrow1887 they left1439 the3588 horsemen2460 to go4198 with4862 him,846 and returned5290 to1519 the3588 castle:3925

33  Who,3748 when they came1525 to1519 Caesarea,2542 and2532 delivered325 the3588 epistle1992 to the3588 governor,2232 presented3936 Paul3972 also2532 before him.846

34  And1161 when the3588 governor2232 had read314 the letter, he2532 asked1905 of1537 what4169 province1885 he was.2076 And2532 when he understood4441 that3754 he was of575 Cilicia;2791

35  I will hear1251 thee,4675 said5346 he, when3752 thine4675 accusers2725 are also2532 come.3854 And5037 he commanded2753 him846 to be kept5442 in1722 Herod's2264 judgment hall.4232

Vul

1 Intendens autem in concilium Paulus, ait: Viri fratres, ego omni conscientia bona conversatus sum ante Deum usque in hodiernum diem.

2 Princeps autem sacerdotum Ananias præcepit astantibus sibi percutere os ejus.

3 Tunc Paulus dixit ad eum: Percutiet te Deus, paries dealbate. Et tu sedens judicas me secundum legem, et contra legem jubes me percuti?

4 Et qui astabant dixerunt: Summum sacerdotem Dei maledicis.

5 Dixit autem Paulus: Nesciebam, fratres, quia princeps est sacerdotum. Scriptum est enim: Principem populi tui non maledices.

6 Sciens autem Paulus quia una pars esset sadducæorum, et altera pharisæorum, exclamavit in concilio: Viri fratres, ego pharisæus sum, filius pharisæorum: de spe et resurrectione mortuorum ego judicor.

7 Et cum hæc dixisset, facta est dissensio inter pharisæos et sadducæos, et soluta est multitudo.

8 Sadducæi enim dicunt non esse resurrectionem, neque angelum, neque spiritum: pharisæi autem utraque confitentur.

9 Factus est autem clamor magnus. Et surgentes quidam pharisæorum, pugnabant, dicentes: Nihil mali invenimus in homine isto: quid si spiritus locutus est ei, aut angelus?

10 Et cum magna dissensio facta esset, timens tribunus ne discerperetur Paulus ab ipsis, jussit milites descendere, et rapere eum de medio eorum, ac deducere eum in castra.

11 Sequenti autem nocte assistens ei Dominus, ait: Constans esto: sicut enim testificatus es de me in Jerusalem, sic te oportet et Romæ testificari.

12 Facta autem die collegerunt se quidam ex Judæis, et devoverunt, se dicentes neque manducaturos, neque bibituros donec occiderent Paulum.

13 Erant autem plus quam quadraginta viri qui hanc conjurationem fecerant:

14 qui accesserunt ad principes sacerdotum et seniores, et dixerunt: Devotione devovimus nos nihil gustaturos, donec occidamus Paulum.

15 Nunc ergo vos notum facite tribuno cum concilio, ut producat illum ad vos, tamquam aliquid certius cognituri de eo. Nos vero priusquam appropiet, parati sumus interficere illum.

16 Quod cum audisset filius sororis Pauli insidias, venit, et intravit in castra, nuntiavitque Paulo.

17 Vocans autem Paulus ad se unum ex centurionibus, ait: Adolescentem hunc perduc ad tribunum, habet enim aliquid indicare illi.

18 Et ille quidem assumens eum duxit ad tribunum, et ait: Vinctus Paulus rogavit me hunc adolescentem perducere ad te, habentem aliquid loqui tibi.

19 Apprehendens autem tribunus manum illius, secessit cum eo seorsum, et interrogavit illum: Quid est quod habes indicare mihi?

20 Ille autem dixit: Judæis convenit rogare te ut crastina die producas Paulum in concilium, quasi aliquid certius inquisituri sint de illo:

21 tu vero ne credideris illis: insidiantur enim ei ex eis viri amplius quam quadraginta, qui se devoverunt non manducare, neque bibere donec interficiant eum: et nunc parati sunt, exspectantes promissum tuum.

22 Tribunus igitur dimisit adolescentem, præcipiens ne cui loqueretur quoniam hæc nota sibi fecisset.

23 Et vocatis duobus centurionibus, dixit illis: Parate milites ducentos ut eant usque Cæsaream, et equites septuaginta, et lancearios ducentos a tertia hora noctis,

24 et jumenta præparate ut imponentes Paulum, salvum perducerent ad Felicem præsidem.

25 (Timuit enim ne forte raperent eum Judæi, et occiderent, et ipse postea calumniam sustineret, tamquam accepturus pecuniam.)

26 Scribens epistolam continentem hæc: Claudius Lysias optimo præsidi Felici, salutem.

27 Virum hunc comprehensum a Judæis, et incipientem interfici ab eis, superveniens cum exercitu eripui, cognito quia Romanus est.

28 Volensque scire causam quam objiciebant illi, deduxi eum in concilium eorum.

29 Quem inveni accusari de quæstionibus legis ipsorum, nihil vero dignum morte aut vinculis habentem criminis.

30 Et cum mihi perlatum esset de insidiis quas paraverant illi, misi eum ad te, denuntians et accusatoribus ut dicant apud te. Vale.

31 Milites ergo secundum præceptum sibi assumentes Paulum, duxerunt per noctem in Antipatridem.

32 Et postera die dimissis equitibus ut cum eo irent, reversi sunt ad castra.

33 Qui cum venissent Cæsaream, et tradidissent epistolam præsidi, statuerunt ante illum et Paulum.

34 Cum legisset autem, et interrogasset de qua provincia esset, et cognoscens quia de Cilicia:

35 Audiam te, inquit, cum accusatores tui venerint. Jussitque in prætorio Herodis custodiri eum.


Next: Acts 24