Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 11

GNT

1 ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.

2 ὅτε δὲ ἀνέβη πέτρος εἰς ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς

3 λέγοντες ὅτι εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς.

4 ἀρξάμενος δὲ πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων,

5 ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·

6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

7 ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι, ἀναστάς, πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.

8 εἶπον δέ, μηδαμῶς, κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.

9 ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.

10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.

11 καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ καισαρείας πρός με.

12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὖτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός·

13 ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν [τὸν] ἄγγελον ἐν τῶ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, ἀπόστειλον εἰς ἰόππην καὶ μετάπεμψαι σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον πέτρον,

14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.

15 ἐν δὲ τῶ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.

16 ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

17 εἰ οὗν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον ἰησοῦν χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν;

18 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες, ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν.

19 οἱ μὲν οὗν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ στεφάνῳ διῆλθον ἕως φοινίκης καὶ κύπρου καὶ ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ἰουδαίοις.

20 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες κύπριοι καὶ κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον ἰησοῦν.

21 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον.

22 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν βαρναβᾶν [διελθεῖν] ἕως ἀντιοχείας·

23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν [τὴν] τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῶ κυρίῳ,

24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῶ κυρίῳ.

25 ἐξῆλθεν δὲ εἰς ταρσὸν ἀναζητῆσαι σαῦλον,

26 καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς χριστιανούς.

27 ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ ἱεροσολύμων προφῆται εἰς ἀντιόχειαν·

28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ἥτις ἐγένετο ἐπὶ κλαυδίου.

29 τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·

30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς βαρναβᾶ καὶ σαύλου.

KJV

1  And1161 the3588 apostles652 and2532 brethren80 that were5607 in2596 Judea2449 heard191 that3754 the3588 Gentiles1484 had also2532 received1209 the3588 word3056 of God.2316

2  And2532 when3753 Peter4074 was come up305 to1519 Jerusalem,2414 they3588 that were of1537 the circumcision4061 contended1252 with4314 him,846

3  Saying,3004 Thou wentest in1525 to4314 men435 uncircumcised,203 and2532 didst eat with4906 them.846

4  But1161 Peter4074 rehearsed the matter from the beginning,756 and expounded1620 it by order2517 unto them,846 saying,3004

5  I1473 was2252 in1722 the city4172 of Joppa2445 praying:4336 and2532 in1722 a trance1611 I saw1492 a vision,3705 A certain5100 vessel4632 descend,2597 as it had been5613 a great3173 sheet,3607 let down2524 from1537 heaven3772 by four5064 corners;746 and2532 it came2064 even to891 me:1700

6  Upon1519 the which3739 when I had fastened mine eyes,816 I considered,2657 and2532 saw1492 fourfooted beasts5074 of the3588 earth,1093 and2532 wild beasts,2342 and2532 creeping things,2062 and2532 fowls4071 of the3588 air.3772

7  And1161 I heard191 a voice5456 saying3004 unto me,3427 Arise,450 Peter;4074 slay2380 and2532 eat.5315

8  But1161 I said,2036 Not so,3365 Lord:2962 for3754 nothing3956 common2839 or2228 unclean169 hath at any time3763 entered1525 into1519 my3450 mouth.4750

9  But1161 the voice5456 answered611 me3427 again1537 1208 from1537 heaven,3772 What3739 God2316 hath cleansed,2511 that call not thou common.2840 3361 4771

10  And1161 this5124 was done1096 three times:5151 and2532 all537 were drawn up385 again3825 into1519 heaven.3772

11  And,2532 behold,2400 immediately1824 there were three5140 men435 already come2186 unto1909 the3588 house3614 where1722 3739 I was,2252 sent649 from575 Caesarea2542 unto4314 me.3165

12  And1161 the3588 Spirit4151 bade2036 me3427 go with4905 them,846 nothing3367 doubting.1252 Moreover1161 these3778 six1803 brethren80 2532 accompanied2064 4862 me,1698 and2532 we entered1525 into1519 the3588 man's435 house:3624

13  And5037 he showed518 us2254 how4459 he had seen1492 an angel32 in1722 his846 house,3624 which stood2476 and2532 said2036 unto him,846 Send649 men435 to1519 Joppa,2445 and2532 call for3343 Simon,4613 whose surname is1941 Peter;4074

14  Who3739 shall tell2980 thee4571 words,4487 whereby1722 3739 thou4771 and2532 all3956 thy4675 house3624 shall be saved.4982

15  And1161 as I3165 began756 to speak,2980 the3588 Holy40 Ghost4151 fell1968 on1909 them,846 as5618 2532 on1909 us2248 at1722 the beginning.746

16  Then1161 remembered3415 I the3588 word4487 of the Lord,2962 how5613 that he said,3004 John2491 indeed3303 baptized907 with water;5204 but1161 ye5210 shall be baptized907 with1722 the Holy40 Ghost.4151

17  Forasmuch1487 then3767 as God2316 gave1325 them846 the3588 like2470 gift1431 as5613 he did2532 unto us,2254 who believed4100 on1909 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ;5547 what5101 was2252 I, that I could1415 withstand2967 God?2316

18  When1161 they heard191 these things,5023 they held their peace,2270 and2532 glorified1392 God,2316 saying,3004 Then686 hath1065 God2316 also2532 to the3588 Gentiles1484 granted1325 repentance3341 unto1519 life.2222

19  Now3767 they which were scattered abroad1289 3303 upon575 the3588 persecution2347 that arose1096 about1909 Stephen4736 traveled1330 as far as2193 Phoenicia,5403 and2532 Cyprus,2954 and2532 Antioch,490 preaching2980 the3588 word3056 to none3367 but1508 unto the Jews2453 only.3440

20  And1161 some5100 of1537 them846 were2258 men435 of Cyprus2953 and2532 Cyrene,2956 which,3748 when they were come1525 to1519 Antioch,490 spake2980 unto4314 the3588 Grecians,1675 preaching2097 the3588 Lord2962 Jesus.2424

21  And2532 the hand5495 of the Lord2962 was2258 with3326 them:846 and5037 a great4183 number706 believed,4100 and turned1994 unto1909 the3588 Lord.2962

22  Then1161 tidings of these things came3056 4012 846 191 unto1519 the3588 ears3775 of the3588 church1577 which3588 was in1722 Jerusalem:2414 and2532 they sent forth1821 Barnabas,921 that he should go1330 as far as2193 Antioch.490

23  Who,3739 when he came,3854 and2532 had seen1492 the3588 grace5485 of God,2316 was glad,5463 and2532 exhorted3870 them all,3956 that with purpose4286 of heart2588 they would cleave unto4357 the3588 Lord.2962

24  For3754 he was2258 a good18 man,435 and2532 full4134 of the Holy40 Ghost4151 and2532 of faith:4102 and2532 much2425 people3793 was added4369 unto the3588 Lord.2962

25  Then1161 departed1831 Barnabas921 to1519 Tarsus,5019 for to seek327 Saul:4569

26  And2532 when he had found2147 him,846 he brought71 him846 unto1519 Antioch.490 And1161 it came to pass,1096 that a whole3650 year1763 they846 assembled themselves4863 with1722 the3588 church,1577 and2532 taught1321 much2425 people.3793 And5037 the3588 disciples3101 were called5537 Christians5546 first4412 in1722 Antioch.490

27  And1161 in1722 these5025 days2250 came2718 prophets4396 from575 Jerusalem2414 unto1519 Antioch.490

28  And1161 there stood up450 one1520 of1537 them846 named3686 Agabus,13 and signified4591 by1223 the3588 spirit4151 that there should3195 be1510 great3173 dearth3042 throughout1909 all3650 the3588 world:3625 which3748 2532 came to pass1096 in the days of1909 Claudius2804 Caesar.2541

29  Then1161 the3588 disciples,3101 every man1538 according to2531 his ability,5100 2141 determined3724 to send3992 relief1519 1248 unto the3588 brethren80 which dwelt2730 in1722 Judea:2449

30  Which3739 also2532 they did,4160 and sent649 it to4314 the3588 elders4245 by1223 the hands5495 of Barnabas921 and2532 Saul.4569

Vul

1 Audierunt autem Apostoli et fratres qui erant in Judæa, quoniam et gentes receperunt verbum Dei.

2 Cum autem ascendisset Petrus Jerosolymam, disceptabant adversus illum qui erant ex circumcisione,

3 dicentes: Quare introisti ad viros præputium habentes, et manducasti cum illis?

4 Incipiens autem Petrus exponebat illis ordinem, dicens:

5 Ego eram in civitate Joppe orans, et vidi in excessu mentis visionem, descendens vas quoddam velut linteum magnum quatuor initiis summitti de cælo, et venit usque ad me.

6 In quod intuens considerabam, et vidi quadrupedia terræ, et bestias, et reptilia, et volatilia cæli.

7 Audivi autem et vocem dicentem mihi: Surge, Petre: occide, et manduca.

8 Dixi autem: Nequaquam Domine: quia commune aut immundum numquam introivit in os meum.

9 Respondit autem vox secundo de cælo: Quæ Deus mundavit, tu ne commune dixeris.

10 Hoc autem factum est per ter: et recepta sunt omnia rursum in cælum.

11 Et ecce viri tres confestim astiterunt in domo in qua eram, missi a Cæsarea ad me.

12 Dixit autem Spiritus mihi ut irem cum illis, nihil hæsitans. Venerunt autem mecum et sex fratres isti, et ingressi sumus in domum viri.

13 Narravit autem nobis quomodo vidisset angelum in domo sua, stantem et dicentem sibi: Mitte in Joppen, et accersi Simonem qui cognominatur Petrus,

14 qui loquetur tibi verba in quibus salvus eris tu, et universa domus tua.

15 Cum autem cœpissem loqui, cecidit Spiritus Sanctus super eos, sicut et in nos in initio.

16 Recordatus sum autem verbi Domini, sicut dicebat: Joannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto.

17 Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus, sicut et nobis qui credidimus in Dominum Jesum Christum: ego quis eram, qui possem prohibere Deum?

18 His auditis, tacuerunt: et glorificaverunt Deum, dicentes: Ergo et gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam.

19 Et illi quidem qui dispersi fuerant a tribulatione quæ facta fuerat sub Stephano, perambulaverunt usque Phœnicen, et Cyprum, et Antiochiam, nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis.

20 Erant autem quidam ex eis viri Cyprii et Cyrenæi, qui cum introissent Antiochiam, loquebantur et ad Græcos, annuntiantes Dominum Jesum.

21 Et erat manus Domini cum eis: multusque numerus credentium conversus est ad Dominum.

22 Pervenit autem sermo ad aures ecclesiæ quæ erat Jerosolymis super istis: et miserunt Barnabam usque ad Antiochiam.

23 Qui cum pervenisset, et vidisset gratiam Dei, gavisus est: et hortabatur omnes in proposito cordis permanere in Domino:

24 quia erat vir bonus, et plenus Spiritu Sancto, et fide. Et apposita est multa turba Domino.

25 Profectus est autem Barnabas Tarsum, ut quæreret Saulum: quem cum invenisset, perduxit Antiochiam.

26 Et annum totum conversati sunt ibi in ecclesia: et docuerunt turbam multam, ita ut cognominarentur primum Antiochiæ discipuli, christiani.

27 In his autem diebus supervenerunt ab Jerosolymis prophetæ Antiochiam:

28 et surgens unus ex eis nomine Agabus, significabat per spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum, quæ facta est sub Claudio.

29 Discipuli autem, prout quis habebat, proposuerunt singuli in ministerium mittere habitantibus in Judæa fratribus:

30 quod et fecerunt, mittentes ad seniores per manus Barnabæ et Sauli.


Next: Acts 12