Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 12

GNT

1 κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.

2 ἀνεῖλεν δὲ ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν ἰωάννου μαχαίρῃ.

3 ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ πέτρον ἦσαν δὲ [αἱ] ἡμέραι τῶν ἀζύμων,

4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῶ λαῶ.

5 ὁ μὲν οὗν πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ.

6 ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.

7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῶ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.

8 εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῶ, περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.

9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.

10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ.

11 καὶ ὁ πέτρος ἐν ἑαυτῶ γενόμενος εἶπεν, νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν [ὁ] κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν ἰουδαίων.

12 συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς μαρίας τῆς μητρὸς ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου μάρκου, οὖ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι.

13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι ῥόδη·

14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

15 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν, μαίνῃ. ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον, ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ.

16 ὁ δὲ πέτρος ἐπέμενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν.

17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο [αὐτοῖς] πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν τε, ἀπαγγείλατε ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.

18 γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ πέτρος ἐγένετο.

19 ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς ἰουδαίας εἰς καισάρειαν διέτριβεν.

20 ἦν δὲ θυμομαχῶν τυρίοις καὶ σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν [καὶ] καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς·

22 ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.

23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῶ θεῶ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.

24 ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο.

25 βαρναβᾶς δὲ καὶ σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα μᾶρκον.

KJV

1  Now1161 about2596 that1565 time2540 Herod2264 the3588 king935 stretched forth1911 his hands5495 to vex2559 certain5100 of575 the3588 church.1577

2  And1161 he killed337 James2385 the3588 brother80 of John2491 with the sword.3162

3  And2532 because he saw1492 it3754 pleased2076 701 the3588 Jews,2453 he proceeded further4369 to take4815 Peter4074 also.2532 (Then1161 were2258 the days2250 of unleavened bread.)106

4  And2532 when he3739 had apprehended4084 him, he put5087 him in1519 prison,5438 and delivered3860 him to four5064 quaternions5069 of soldiers4757 to keep5442 him;846 intending1014 after3326 Easter3957 to bring him forth321 846 to the3588 people.2992

5  Peter4074 therefore3767 was3303 kept5083 in1722 prison:5438 but1161 prayer4335 was2258 made1096 without ceasing1618 of5259 the3588 church1577 unto4314 God2316 for5228 him.846

6  And1161 when3753 Herod2264 would3195 have brought him forth,4254 846 the3588 same1565 night3571 Peter4074 was2258 sleeping2837 between3342 two1417 soldiers,4757 bound1210 with two1417 chains:254 and5037 the keepers5441 before4253 the3588 door2374 kept5083 the3588 prison.5438

7  And,2532 behold,2400 the angel32 of the Lord2962 came upon2186 him, and2532 a light5457 shined2989 in1722 the3588 prison:3612 and1161 he smote3960 Peter4074 on the3588 side,4125 and raised him up,1453 846 saying,3004 Arise up450 quickly.1722 5034 And2532 his846 chains254 fell off1601 from1537 his hands.5495

8  And5037 the3588 angel32 said2036 unto4314 him,846 Gird thyself,4024 and2532 bind5265 on thy4675 sandals.4547 And1161 so3779 he did.4160 And2532 he saith3004 unto him,846 Cast thy garment about4016 4675 2440 thee, and2532 follow190 me.3427

9  And2532 he went out,1831 and followed190 him;846 and2532 wist1492 not3756 that3754 it was2076 true227 which was done1096 by1223 the3588 angel;32 but1161 thought1380 he saw991 a vision.3705

10  When1161 they were past1330 the first4413 and2532 the second1208 ward,5438 they came2064 unto1909 the3588 iron4603 gate4439 that leadeth5342 unto1519 the3588 city;4172 which3748 opened455 to them846 of his own accord:844 and2532 they went out,1831 and passed on4281 through one3391 street;4505 and2532 forthwith2112 the3588 angel32 departed868 from575 him.846

11  And2532 when Peter4074 was come1096 to1722 himself,1438 he said,2036 Now3568 I know1492 of a surety,230 that3754 the Lord2962 hath sent1821 his848 angel,32 and2532 hath delivered1807 me3165 out of1537 the hand5495 of Herod,2264 and2532 from all3956 the3588 expectation4329 of the3588 people2992 of the3588 Jews.2453

12  And5037 when he had considered4894 the thing, he came2064 to1909 the3588 house3614 of Mary3137 the3588 mother3384 of John,2491 whose surname1941 was Mark;3138 where3757 many2425 were2258 gathered together4867 2532 praying.4336

13  And1161 as Peter4074 knocked2925 at the3588 door2374 of the3588 gate,4440 a damsel3814 came4334 to hearken,5219 named3686 Rhoda.4498

14  And2532 when she knew1921 Peter's4074 voice,5456 she opened455 not3756 the3588 gate4440 for575 gladness,5479 but1161 ran in,1532 and told518 how Peter4074 stood2476 before4253 the3588 gate.4440

15  And1161 they3588 said2036 unto4314 her,846 Thou art mad.3105 But1161 she3588 constantly affirmed1340 that it was2192 even so.3779 Then1161 said3004 they,3588 It is2076 his846 angel.32

16  But1161 Peter4074 continued1961 knocking:2925 and1161 when they had opened455 the door, and saw1492 him,846 they were2532 astonished.1839

17  But1161 he, beckoning2678 unto them846 with the3588 hand5495 to hold their peace,4601 declared1334 unto them846 how4459 the3588 Lord2962 had brought1806 him846 out of1537 the3588 prison.5438 And1161 he said,2036 Go show518 these things5023 unto James,2385 and2532 to the3588 brethren.80 And2532 he departed,1831 and went4198 into1519 another2087 place.5117

18  Now1161 as soon as it was1096 day,2250 there was2258 no3756 small3641 stir5017 among1722 the3588 soldiers,4757 what5101 was686 become1096 of Peter.4074

19  And1161 when Herod2264 had sought for1934 him,846 and2532 found2147 him not,3361 he examined350 the3588 keepers,5441 and commanded2753 that they should be put to death.520 And2532 he went down2718 from575 Judea2449 to1519 Caesarea,2542 and there abode.1304

20  And1161 Herod2264 was2258 highly displeased2371 with them of Tyre5183 and2532 Sidon:4606 but1161 they came3918 with one accord3661 to4314 him,846 and,2532 having made Blastus the king's chamberlain their friend,3982 986 3588 935 1909 2846 desired154 peace;1515 because their846 country5561 was nourished5142 by575 the3588 king's937 country.

21  And1161 upon a set5002 day2250 Herod,2264 arrayed1746 in royal937 apparel,2066 2532 sat2523 upon1909 his throne,968 and made an oration1215 unto4314 them.846

22  And1161 the3588 people1218 gave a shout,2019 saying, It is the voice5456 of a god,2316 and2532 not3756 of a man.444

23  And1161 immediately3916 the angel32 of the Lord2962 smote3960 him,846 because473 3739 he gave1325 not3756 God2316 the3588 glory:1391 and2532 he was1096 eaten of worms,4662 and gave up the ghost.1634

24  But1161 the3588 word3056 of God2316 grew837 and2532 multiplied.4129

25  And1161 Barnabas921 and2532 Saul4569 returned5290 from1537 Jerusalem,2419 when they had fulfilled4137 their ministry,1248 and2532 took with4838 them John,2491 whose surname was1941 Mark.3138

Vul

1 Eodem autem tempore misit Herodes rex manus, ut affligeret quosdam de ecclesia.

2 Occidit autem Jacobum fratrem Joannis gladio.

3 Videns autem quia placeret Judæis, apposuit ut apprehenderet et Petrum. Erant autem dies Azymorum.

4 Quem cum apprehendisset, misit in carcerem, tradens quatuor quaternionibus militum custodiendum, volens post Pascha producere eum populo.

5 Et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebant sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo.

6 Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus: et custodes ante ostium custodiebant carcerem.

7 Et ecce angelus Domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo: percussoque latere Petri, excitavit eum, dicens: Surge velociter. Et ceciderunt catenæ de manibus ejus.

8 Dixit autem angelus ad eum: Præcingere, et calcea te caligas tuas. Et fecit sic. Et dixit illi: Circumda tibi vestimentum tuum, et sequere me.

9 Et exiens sequebatur eum, et nesciebat quia verum est, quod fiebat per angelum: existimabat autem se visum videre.

10 Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam ferream, quæ ducit ad civitatem: quæ ultro aperta est eis. Et exeuntes processerunt vicum unum: et continuo discessit angelus ab eo.

11 Et Petrus ad se reversus, dixit: Nunc scio vere quia misit Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis, et de omni exspectatione plebis Judæorum.

12 Consideransque venit ad domum Mariæ matris Joannis, qui cognominatus est Marcus, ubi erant multi congregati, et orantes.

13 Pulsante autem eo ostium januæ, processit puella ad audiendum, nomine Rhode.

14 Et ut cognovit vocem Petri, præ gaudio non aperuit januam, sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante januam.

15 At illi dixerunt ad eam: Insanis. Illa autem affirmabat sic se habere. Illi autem dicebant: Angelus ejus est.

16 Petrus autem perseverabat pulsans. Cum autem aperuissent, viderunt eum, et obstupuerunt.

17 Annuens autem eis manu ut tacerent, narravit quomodo Dominus eduxisset eum de carcere, dixitque: Nuntiate Jacobo et fratribus hæc. Et egressus abiit in alium locum.

18 Facta autem die, erat non parva turbatio inter milites, quidnam factum esset de Petro.

19 Herodes autem cum requisisset eum et non invenisset, inquisitione facta de custodibus, jussit eos duci: descendensque a Judæa in Cæsaream, ibi commoratus est.

20 Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis. At illi unanimes venerunt ad eum, et persuaso Blasto, qui erat super cubiculum regis, postulabant pacem, eo quod alerentur regiones eorum ab illo.

21 Statuto autem die Herodes vestitus veste regia sedit pro tribunali, et concionabatur ad eos.

22 Populus autem acclamabat: Dei voces, et non hominis.

23 Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dedisset honorem Deo: et consumptus a vermibus, expiravit.

24 Verbum autem Domini crescebat, et multiplicabatur.

25 Barnabas autem et Saulus reversi sunt ab Jerosolymis expleto ministerio assumpto Joanne, qui cognominatus est Marcus.


Next: Acts 13