Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 10

GNT

1 ἀνὴρ δέ τις ἐν καισαρείᾳ ὀνόματι κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης ἰταλικῆς,

2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῶ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῶ λαῶ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,

3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῶ, κορνήλιε.

4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῶ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν, τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῶ, αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ.

5 καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς ἰόππην καὶ μετάπεμψαι σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται πέτρος·

6 οὖτος ξενίζεται παρά τινι σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.

7 ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῶ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῶ,

8 καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἰόππην.

9 τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην.

10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις,

11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,

12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, ἀναστάς, πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.

14 ὁ δὲ πέτρος εἶπεν, μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.

15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.

16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

17 ὡς δὲ ἐν ἑαυτῶ διηπόρει ὁ πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,

18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ σίμων ὁ ἐπικαλούμενος πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.

19 τοῦ δὲ πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν [αὐτῶ] τὸ πνεῦμα, ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε·

20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.

21 καταβὰς δὲ πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε;

22 οἱ δὲ εἶπαν, κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

23 εἰσκαλεσάμενος οὗν αὐτοὺς ἐξένισεν. τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ἰόππης συνῆλθον αὐτῶ.

24 τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν καισάρειαν· ὁ δὲ κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.

25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν πέτρον, συναντήσας αὐτῶ ὁ κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.

26 ὁ δὲ πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.

27 καὶ συνομιλῶν αὐτῶ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,

28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·

29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὗν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με;

30 καὶ ὁ κορνήλιος ἔφη, ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῶ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ

31 καὶ φησίν, κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

32 πέμψον οὗν εἰς ἰόππην καὶ μετακάλεσαι σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται πέτρος· οὖτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

33 ἐξαυτῆς οὗν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὗν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.

34 ἀνοίξας δὲ πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός,

35 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῶ ἐστιν.

36 τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ἰησοῦ χριστοῦ _ οὖτός ἐστιν πάντων κύριος _

37 ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ἰωάννης,

38 ἰησοῦν τὸν ἀπὸ ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.

39 καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν ἰουδαίων καὶ [ἐν] ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.

40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν [ἐν] τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,

41 οὐ παντὶ τῶ λαῶ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῶ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῶ λαῶ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.

43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

44 ἔτι λαλοῦντος τοῦ πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.

45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῶ πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται·

46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη πέτρος,

47 μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς;

48 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῶ ὀνόματι ἰησοῦ χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

KJV

1  There1161 was2258 a certain5100 man435 in1722 Caesarea2542 called3686 Cornelius,2883 a centurion1543 of1537 the band4686 called2564 the Italian2483 band,

2  A devout2152 man, and2532 one that feared5399 God2316 with4862 all3956 his848 house,3624 which5037 gave4160 much4183 alms1654 to the3588 people,2992 and2532 prayed1189 to God2316 always.1275

3  He saw1492 in1722 a vision3705 evidently5320 about5616 the ninth1766 hour5610 of the3588 day2250 an angel32 of God2316 coming in1525 to4314 him,846 and2532 saying2036 unto him,846 Cornelius.2883

4  And1161 when he3588 looked816 on him,846 he2532 was1096 afraid,1719 and said,2036 What5101 is2076 it, Lord?2962 And1161 he said2036 unto him,846 Thy4675 prayers4335 and2532 thine4675 alms1654 are come up305 for1519 a memorial3422 before1799 God.2316

5  And2532 now3568 send3992 men435 to1519 Joppa,2445 and2532 call for3343 one Simon,4613 whose3739 surname is1941 Peter:4074

6  He3778 lodgeth3579 with3844 one5100 Simon4613 a tanner,1038 whose3739 house3614 is2076 by3844 the sea side:2281 he3778 shall tell2980 thee4671 what5101 thou4571 oughtest1163 to do.4160

7  And1161 when5613 the3588 angel32 which spake2980 unto Cornelius2883 was departed,565 he called5455 two1417 of his848 household servants,3610 and2532 a devout2152 soldier4757 of them that waited on him continually;4342 846

8  And2532 when he had declared1834 all537 these things unto them,846 he sent649 them846 to1519 Joppa.2445

9  On1161 the3588 morrow,1887 as they1565 went on their journey,3596 and2532 drew nigh1448 unto the3588 city,4172 Peter4074 went up305 upon1909 the3588 housetop1430 to pray4336 about4012 the sixth1623 hour:5610

10  And1161 he became1096 very hungry,4361 and2532 would2309 have eaten:1089 but1161 while they1565 made ready,3903 he fell1968 into1909 a846 trance,1611

11  And2532 saw2334 heaven3772 opened,455 and2532 a certain5100 vessel4632 descending2597 unto1909 him,846 as it had been5613 a great3173 sheet3607 knit1210 at the four5064 corners,746 and2532 let down2524 to1909 the3588 earth:1093

12  Wherein1722 3739 were5225 all manner3956 of fourfooted beasts5074 of the3588 earth,1093 and2532 wild beasts,2342 and2532 creeping things,2062 and2532 fowls4071 of the3588 air.3772

13  And2532 there came1096 a voice5456 to4314 him,846 Rise,450 Peter;4074 kill,2380 and2532 eat.5315

14  But1161 Peter4074 said,2036 Not so,3365 Lord;2962 for3754 I have never3763 eaten5315 any thing3956 that is common2839 or2228 unclean.169

15  And2532 the voice5456 spake unto4314 him846 again3825 the1537 second time,1208 What3739 God2316 hath cleansed,2511 that call not thou common.2840 3361 4771

16  1161 This5124 was1096 done1909 thrice:5151 and2532 the3588 vessel4632 was received up353 again3825 into1519 heaven.3772

17  Now1161 while5613 Peter4074 doubted1280 in1722 himself1438 what5101 this vision3705 which3739 he had seen1492 should mean,1498 302 2532 behold,2400 the3588 men435 which were sent649 from575 Cornelius2883 had made inquiry1331 for Simon's4613 house,3614 and stood2186 before1909 the3588 gate,4440

18  And2532 called,5455 and asked4441 whether1487 Simon,4613 which was surnamed1941 Peter,4074 were lodged3579 there.1759

19  While1161 Peter4074 thought1760 on4012 the3588 vision,3705 the3588 Spirit4151 said2036 unto him,846 Behold,2400 three5140 men435 seek2212 thee.4571

20  Arise450 therefore,235 and get thee down,2597 and2532 go4198 with4862 them,846 doubting1252 nothing:3367 for1360 I1473 have sent649 them.846

21  Then1161 Peter4074 went down2597 to4314 the3588 men435 which were sent649 unto4314 him846 from575 Cornelius;2883 and said,2036 Behold,2400 I1473 am1510 he whom3739 ye seek:2212 what5101 is the3588 cause156 wherefore1223 3739 ye are come?3918

22  And1161 they3588 said,2036 Cornelius2883 the centurion,1543 a just1342 man,435 and2532 one that feareth5399 God,2316 and5037 of good report3140 among5259 all3650 the3588 nation1484 of the3588 Jews,2453 was warned from God5537 by5259 a holy40 angel32 to send for3343 thee4571 into1519 his848 house,3624 and2532 to hear191 words4487 of3844 thee.4675

23  Then3767 called he them in,1528 846 and lodged3579 them. And1161 on the3588 morrow1887 Peter4074 went away1831 with4862 them,846 and2532 certain5100 brethren80 from575 Joppa2445 accompanied4905 him.846

24  And2532 the3588 morrow after1887 they entered1525 into1519 Caesarea.2542 And1161 Cornelius2883 waited for2258 4328 them,846 and had called together4779 his848 kinsmen4773 and2532 near316 friends.5384

25  And1161 as5613 Peter4074 was1096 coming in,1525 Cornelius2883 met4876 him,846 and fell down4098 at1909 his feet,4228 and worshipped4352 him.

26  But1161 Peter4074 took him up,1453 846 saying,3004 Stand up;450 I myself also2504 846 am1510 a man.444

27  And2532 as he talked with4926 him,846 he went in,1525 and2532 found2147 many4183 that were come together.4905

28  And5037 he said5346 unto4314 them,846 Ye5210 know1987 how5613 that it is2076 an unlawful thing111 for a man435 that is a Jew2453 to keep company,2853 or2228 come unto4334 one of another nation;246 but2532 God2316 hath showed1166 me1698 that I should not call3004 any3367 man444 common2839 or2228 unclean.169

29  Therefore1352 2532 came2064 I unto you without gainsaying,369 as soon as I was sent for:3343 I ask4441 therefore3767 for what5101 intent3056 ye have sent for3343 me?3165

30  And2532 Cornelius2883 said,5346 Four5067 days2250 ago575 I was2252 fasting3522 until3360 this5026 hour;5610 and2532 at the3588 ninth1766 hour5610 I prayed4336 in1722 my3450 house,3624 and,2532 behold,2400 a man435 stood2476 before1799 me3450 in1722 bright2986 clothing,2066

31  And2532 said,5346 Cornelius,2883 thy4675 prayer4335 is heard,1522 and2532 thine4675 alms1654 are had in remembrance3415 in the sight1799 of God.2316

32  Send3992 therefore3767 to1519 Joppa,2445 and2532 call hither3333 Simon,4613 whose3739 surname is1941 Peter;4074 he3778 is lodged3579 in1722 the house3614 of one Simon4613 a tanner1038 by3844 the sea side:2281 who,3739 when he cometh,3854 shall speak2980 unto thee.4671

33  Immediately1824 therefore3767 I sent3992 to4314 thee;4571 and5037 thou4771 hast well2573 done4160 that thou art come.3854 Now3568 therefore3767 are we all here present3918 2249 3956 before1799 God,2316 to hear191 all things3956 that are commanded4367 thee4671 of5259 God.2316

34  Then1161 Peter4074 opened455 his mouth,4750 and said,2036 Of1909 a truth225 I perceive2638 that3754 God2316 is2076 no3756 respecter of persons:4381

35  But235 in1722 every3956 nation1484 he that feareth5399 him,846 and2532 worketh2038 righteousness,1343 is2076 accepted1184 with him.846

36  The3588 word3056 which3739 God sent649 unto the3588 children5207 of Israel,2474 preaching2097 peace1515 by1223 Jesus2424 Christ:5547 (he3778 is2076 Lord2962 of all:)3956

37  That word,4487 I say, ye5210 know,1492 which was published1096 throughout2596 all3650 Judea,2449 and began756 from575 Galilee,1056 after3326 the3588 baptism908 which3739 John2491 preached;2784

38  How5613 God2316 anointed5548 Jesus2424 of575 Nazareth3478 with the Holy40 Ghost4151 and2532 with power:1411 who3739 went about1330 doing good,2109 and2532 healing2390 all3956 that were oppressed2616 of5259 the3588 devil;1228 for3754 God2316 was2258 with3326 him.846

39  And2532 we2249 are2070 witnesses3144 of all things3956 which3739 he did4160 both5037 in1722 the3588 land5561 of the3588 Jews,2453 and2532 in1722 Jerusalem;2419 whom3739 they slew337 and hanged2910 on1909 a tree:3586

40  Him5126 God2316 raised up1453 the3588 third5154 day,2250 and2532 showed him openly;1325 846 1096 1717

41  Not3756 to all3956 the3588 people,2992 but235 unto witnesses3144 chosen before4401 of5259 God,2316 even to us,2254 who3748 did eat4906 and2532 drink with4844 him846 after he846 rose450 from1537 the dead.3498

42  And2532 he commanded3853 us2254 to preach2784 unto the3588 people,2992 and2532 to testify1263 that3754 it is2076 he846 which was ordained3724 of5259 God2316 to be the Judge2923 of quick2198 and2532 dead.3498

43  To him5129 give all the prophets witness,3140 3956 3588 4396 that through1223 his846 name3686 whosoever3956 believeth4100 in1519 him846 shall receive2983 remission859 of sins.266

44  While Peter4074 yet2089 spake2980 these5023 words,4487 the3588 Holy40 Ghost4151 fell1968 on1909 all3956 them which heard191 the3588 word.3056

45  And2532 they of the circumcision which believed4103 1537 4061 were astonished,1839 as many as3745 came with4905 Peter,4074 because3754 that on1909 the3588 Gentiles1484 also2532 was poured out1632 the3588 gift1431 of the3588 Holy40 Ghost.4151

46  For1063 they heard191 them846 speak2980 with tongues,1100 and2532 magnify3170 God.2316 Then5119 answered611 Peter,4074

47  Can1410 any man5100 forbid2967 3385 water,5204 that these5128 should not3361 be baptized,907 which3748 have received2983 the3588 Holy40 Ghost4151 as well as2531 2532 we?2249

48  And5037 he commanded4367 them846 to be baptized907 in1722 the3588 name3686 of the3588 Lord.2962 Then5119 prayed2065 they him846 to tarry1961 certain5100 days.2250

Vul

1 Vir autem quidam erat in Cæsarea, nomine Cornelius, centurio cohortis quæ dicitur Italica,

2 religiosus, ac timens Deum cum omni domo sua, faciens eleemosynas multas plebi, et deprecans Deum semper.

3 Is vidit in visu manifeste, quasi hora diei nona, angelum Dei introëuntem ad se, et dicentem sibi: Corneli.

4 At ille intuens eum, timore correptus, dixit: Quid est, domine? Dixit autem illi: Orationes tuæ et eleemosynæ tuæ ascenderunt in memoriam in conspectu Dei.

5 Et nunc mitte viros in Joppen, et accersi Simonem quemdam, qui cognominatur Petrus:

6 hic hospitatur apud Simonem quemdam coriarium, cujus est domus juxta mare: hic dicet tibi quid te oporteat facere.

7 Et cum discessisset angelus qui loquebatur illi, vocavit duos domesticos suos, et militem metuentem Dominum ex his qui illi parebant.

8 Quibus cum narrasset omnia, misit illos in Joppen.

9 Postera autem die, iter illis facientibus, et appropinquantibus civitati, ascendit Petrus in superiora ut oraret circa horam sextam.

10 Et cum esuriret, voluit gustare. Parantibus autem illis, cecidit super eum mentis excessus:

11 et vidit cælum apertum, et descendens vas quoddam, velut linteum magnum, quatuor initiis submitti de cælo in terram,

12 in quo erant omnia quadrupedia, et serpentia terræ, et volatilia cæli.

13 Et facta est vox ad eum: Surge, Petre: occide, et manduca.

14 Ait autem Petrus: Absit Domine, quia numquam manducavi omne commune et immundum.

15 Et vox iterum secundo ad eum: Quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris.

16 Hoc autem factum est per ter: et statim receptum est vas in cælum.

17 Et dum intra se hæsitaret Petrus quidnam esset visio quam vidisset, ecce viri qui missi erant a Cornelio, inquirentes domum Simonis astiterunt ad januam.

18 Et cum vocassent, interrogabant, si Simon qui cognominatur Petrus illic haberet hospitium.

19 Petro autem cogitante de visione, dixit Spiritus ei: Ecce viri tres quærunt te.

20 Surge itaque, descende, et vade cum eis nihil dubitans: quia ego misi illos.

21 Descendens autem Petrus ad viros, dixit: Ecce ego sum, quem quæritis: quæ causa est, propter quam venistis?

22 Qui dixerunt: Cornelius centurio, vir justus et timens Deum, et testimonium habens ab universa gente Judæorum, responsum accepit ab angelo sancto accersire te in domum suam, et audire verba abs te.

23 Introducens ergo eos, recepit hospitio. Sequenti autem die, surgens profectus est cum illis, et quidam ex fratribus ab Joppe comitati sunt eum.

24 Altera autem die introivit Cæsaream. Cornelius vero exspectabat illos, convocatis cognatis suis et necessariis amicis.

25 Et factum est cum introisset Petrus, obvius venit ei Cornelius, et procidens ad pedes ejus adoravit.

26 Petrus vero elevavit eum, dicens: Surge: et ego ipse homo sum.

27 Et loquens cum illo intravit, et invenit multos qui convenerant:

28 dixitque ad illos: Vos scitis quomodo abominatum sit viro Judæo conjungi aut accedere ad alienigenam: sed mihi ostendit Deus neminem communem aut immundum dicere hominem.

29 Propter quod sine dubitatione veni accersitus. Interrogo ergo, quam ob causam accersistis me?

30 Et Cornelius ait: A nudiusquarta die usque ad hanc horam, orans eram hora nona in domo mea, et ecce vir stetit ante me in veste candida, et ait:

31 Corneli, exaudita est oratio tua, et eleemosynæ tuæ commemoratæ sunt in conspectu Dei.

32 Mitte ergo in Joppen, et accersi Simonem qui cognominatur Petrus: hic hospitatur in domo Simonis coriarii juxta mare.

33 Confestim ergo misi ad te: et tu benefecisti veniendo. Nunc ergo omnes nos in conspectu tuo adsumus audire omnia quæcumque tibi præcepta sunt a Domino.

34 Aperiens autem Petrus os suum, dixit: In veritate comperi quia non est personarum acceptor Deus;

35 sed in omni gente qui timet eum, et operatur justitiam, acceptus est illi.

36 Verbum misit Deus filiis Israël, annuntians pacem per Jesum Christum (hic est omnium Dominus).

37 Vos scitis quod factum est verbum per universam Judæam: incipiens enim a Galilæa post baptismum quod prædicavit Joannes,

38 Jesum a Nazareth: quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto, et virtute, qui pertransiit benefaciendo, et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo.

39 Et nos testes sumus omnium quæ fecit in regione Judæorum, et Jerusalem, quem occiderunt suspendentes in ligno.

40 Hunc Deus suscitavit tertia die, et dedit eum manifestum fieri,

41 non omni populo, sed testibus præordinatis a Deo: nobis, qui manducavimus et bibimus cum illo postquam resurrexit a mortuis.

42 Et præcepit nobis prædicare populo, et testificari, quia ipse est qui constitutus est a Deo judex vivorum et mortuorum.

43 Huic omnes prophetæ testimonium perhibent remissionem peccatorum accipere per nomen ejus omnes qui credunt in eum.

44 Adhuc loquente Petro verba hæc, cecidit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum.

45 Et obstupuerunt ex circumcisione fideles qui venerant cum Petro, quia et in nationes gratia Spiritus Sancti effusa est.

46 Audiebant enim illos loquentes linguis, et magnificantes Deum.

47 Tunc respondit Petrus: Numquid aquam quis prohibere potest ut non baptizentur hi qui Spiritum Sanctum acceperunt sicut et nos?

48 Et jussit eos baptizari in nomine Domini Jesu Christi. Tunc rogaverunt eum ut maneret apud eos aliquot diebus.


Next: Acts 11