Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 9

GNT

1 ὁ δὲ σαῦλος, ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῶ ἀρχιερεῖ

2 ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς ἰερουσαλήμ.

3 ἐν δὲ τῶ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ δαμασκῶ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῶ, σαοὺλ σαούλ, τί με διώκεις;

5 εἶπεν δέ, τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ, ἐγώ εἰμι ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·

6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν.

7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῶ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.

8 ἠγέρθη δὲ σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς δαμασκόν.

9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.

10 ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν δαμασκῶ ὀνόματι ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος, ἁνανία. ὁ δὲ εἶπεν, ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.

11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ ἰούδα σαῦλον ὀνόματι ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

12 καὶ εἶδεν ἄνδρα [ἐν ὁράματι] ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῶ [τὰς] χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.

13 ἀπεκρίθη δὲ ἁνανίας, κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν ἰερουσαλήμ·

14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.

15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὖτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε ἰσραήλ·

16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῶ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.

17 ἀπῆλθεν δὲ ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῶ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,

19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν δαμασκῶ μαθητῶν ἡμέρας τινάς,

20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν ἰησοῦν ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, οὐχ οὖτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

22 σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν [τοὺς] ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν δαμασκῶ, συμβιβάζων ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός.

23 ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν·

24 ἐγνώσθη δὲ τῶ σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν·

25 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.

26 παραγενόμενος δὲ εἰς ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.

27 βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῶ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῶ, καὶ πῶς ἐν δαμασκῶ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ ἰησοῦ.

28 καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ κυρίου,

29 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν.

30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς ταρσόν.

31 ἡ μὲν οὗν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς ἰουδαίας καὶ γαλιλαίας καὶ σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῶ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο.

32 ἐγένετο δὲ πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας λύδδα.

33 εὖρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος.

34 καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ πέτρος, αἰνέα, ἰᾶταί σε ἰησοῦς χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῶ. καὶ εὐθέως ἀνέστη.

35 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες λύδδα καὶ τὸν σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.

36 ἐν ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.

37 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ ἔθηκαν [αὐτὴν] ἐν ὑπερῴῳ.

38 ἐγγὺς δὲ οὔσης λύδδας τῇ ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν.

39 ἀναστὰς δὲ πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῶον, καὶ παρέστησαν αὐτῶ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὗσα ἡ δορκάς.

40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν πέτρον ἀνεκάθισεν.

41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.

42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον.

43 ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν ἰόππῃ παρά τινι σίμωνι βυρσεῖ.

KJV

1  And1161 Saul,4569 yet2089 breathing out1709 threatenings547 and2532 slaughter5408 against1519 the3588 disciples3101 of the3588 Lord,2962 went4334 unto the3588 high priest,749

2  And desired154 of3844 him846 letters1992 to1519 Damascus1154 to4314 the3588 synagogues,4864 that3704 if1437 he found2147 any5100 of this5607 way,3598 whether5037 they were men435 or2532 women,1135 he might bring71 them bound1210 unto1519 Jerusalem.2419

3  And1161 as he journeyed,4198 he846 came near1448 Damascus:1154 and2532 suddenly1810 there shined round about4015 him846 a light5457 from575 heaven:3772

4  And2532 he fell4098 to1909 the3588 earth,1093 and heard191 a voice5456 saying3004 unto him,848 Saul,4549 Saul,4549 why5101 persecutest1377 thou me?3165

5  And1161 he said,2036 Who5101 art1488 thou, Lord?2962 And1161 the3588 Lord2962 said,2036 I1473 am1510 Jesus2424 whom3739 thou4771 persecutest:1377 it is hard4642 for thee4671 to kick2979 against4314 the pricks.2759

6  And5037 he trembling5141 and2532 astonished2284 said,2036 Lord,2962 what5101 wilt2309 thou have me3165 to do?4160 And2532 the3588 Lord2962 said unto4314 him,846 Arise,450 and2532 go1525 into1519 the3588 city,4172 and2532 it shall be told2980 thee4671 what5101 thou must1163 do.4160

7  And1161 the3588 men435 which journeyed with4922 him846 stood2476 speechless,1769 hearing191 a3303 voice,5456 but1161 seeing2334 no man.3367

8  And1161 Saul4569 arose1453 from575 the3588 earth;1093 and1161 when his848 eyes3788 were opened,455 he saw991 no man:3762 but1161 they led him by the hand,5496 846 and brought1521 him into1519 Damascus.1154

9  And2532 he was2258 three5140 days2250 without3361 sight,991 and2532 neither3756 did eat5315 nor3761 drink.4095

10  And1161 there was2258 a certain5100 disciple3101 at1722 Damascus1154 named3686 Ananias;367 and2532 to4314 him846 said2036 the3588 Lord2962 in1722 a vision,3705 Ananias.367 And1161 he3588 said,2036 Behold,2400 I1473 am here, Lord.2962

11  And1161 the3588 Lord2962 said unto4314 him,846 Arise,450 and go4198 into1909 the3588 street4505 which is called2564 Straight,2117 and2532 inquire2212 in1722 the house3614 of Judas2455 for one called3686 Saul4569 of Tarsus:5018 for,1063 behold,2400 he prayeth,4336

12  And2532 hath seen1492 in1722 a vision3705 a man435 named3686 Ananias367 coming in,1525 and2532 putting2007 his hand5495 on him,846 that3704 he might receive his sight.308

13  Then1161 Ananias367 answered,611 Lord,2962 I have heard191 by575 many4183 of4012 this5127 man,435 how much3745 evil2556 he hath done4160 to thy4675 saints40 at1722 Jerusalem:2419

14  And2532 here5602 he hath2192 authority1849 from3844 the3588 chief priests749 to bind1210 all3956 that call on1941 thy4675 name.3686

15  But1161 the3588 Lord2962 said2036 unto4314 him,846 Go thy way:4198 for3754 he3778 is2076 a chosen1589 vessel4632 unto me,3427 to bear941 my3450 name3686 before1799 the Gentiles,1484 and2532 kings,935 and5037 the children5207 of Israel:2474

16  For1063 I1473 will show5263 him846 how great things3745 he846 must1163 suffer3958 for5228 my name's sake.3450 3686

17  And1161 Ananias367 went his way,565 and2532 entered1525 into1519 the3588 house;3614 and2532 putting2007 his hands5495 on1909 him846 said,2036 Brother80 Saul,4549 the3588 Lord,2962 even Jesus,2424 that appeared3700 unto thee4671 in1722 the3588 way3598 as3739 thou camest,2064 hath sent649 me,3165 that3704 thou mightest receive thy sight,308 and2532 be filled4130 with the Holy40 Ghost.4151

18  And2532 immediately2112 there fell634 from575 his846 eyes3778 as it had been5616 scales:3013 and5037 he received sight308 forthwith,3916 and2532 arose,450 and was baptized.907

19  And2532 when he had received2983 meat,5160 he was strengthened.1765 Then1161 was1096 Saul4569 certain5100 days2250 with3326 the3588 disciples3101 which were at1722 Damascus.1154

20  And2532 straightway2112 he preached2784 Christ5547 in1722 the3588 synagogues,4864 that3754 he3778 is2076 the3588 Son5207 of God.2316

21  But1161 all3956 that heard191 him were amazed,1839 and2532 said;3004 Is2076 not3756 this3778 he that destroyed4199 them which called on1941 this5124 name3686 in1722 Jerusalem,2419 and2532 came2064 hither5602 for1519 that intent,5124 that2443 he might bring71 them846 bound1210 unto1909 the3588 chief priests?749

22  But1161 Saul4569 increased the more in strength,1743 3123 and2532 confounded4797 the3588 Jews2453 which dwelt2730 at1722 Damascus,1154 proving4822 that3754 this3778 is2076 very Christ.5547

23  And1161 after that5613 many2425 days2250 were fulfilled,4137 the3588 Jews2453 took counsel4823 to kill337 him:846

24  But1161 their846 laying await1917 was known1097 of Saul.4569 And5037 they watched3906 the3588 gates4439 5037 day2250 and2532 night3571 to3704 kill337 him.846

25  Then1161 the3588 disciples3101 took2983 him846 by night,3571 and let him down2524 5465 by1223 the3588 wall5038 in1722 a basket.4711

26  And1161 when Saul4569 was come3854 to1519 Jerusalem,2419 he attempted3987 to join himself2853 to the3588 disciples:3101 but2532 they were all afraid5399 3956 of him,846 and believed4100 not3361 that3754 he was2076 a disciple.3101

27  But1161 Barnabas921 took1949 him,846 and brought71 him to4314 the3588 apostles,652 and2532 declared1334 unto them846 how4459 he had seen1492 the3588 Lord2962 in1722 the3588 way,3598 and2532 that3754 he had spoken2980 to him,846 and2532 how4459 he had preached boldly3955 at1722 Damascus1154 in1722 the3588 name3686 of Jesus.2424

28  And2532 he was2258 with3326 them846 coming in1531 and2532 going out1607 at1722 Jerusalem.2419

29  And2532 he spake boldly3955 in1722 the3588 name3686 of the3588 Lord2962 Jesus,2424 and5037 disputed2980 4802 against4314 the3588 Grecians:1675 but1161 they3588 went about2021 to slay337 him.846

30  Which when1161 the3588 brethren80 knew,1921 they brought him down2609 846 to1519 Caesarea,2542 and2532 sent him forth1821 846 to1519 Tarsus.5019

31  Then3767 3303 had2192 the3588 churches1577 rest1515 throughout2596 all3650 Judea2449 and2532 Galilee1056 and2532 Samaria,4540 and were edified;3618 and2532 walking4198 in the3588 fear5401 of the3588 Lord,2962 and2532 in the3588 comfort3874 of the3588 Holy40 Ghost,4151 were multiplied.4129

32  And1161 it came to pass,1096 as Peter4074 passed1330 throughout1223 all3956 quarters, he came down2718 also2532 to4314 the3588 saints40 which dwelt2730 at Lydda.3069

33  And1161 there1563 he found2147 a certain5100 man444 named3686 Aeneas,132 which had kept his bed2621 1909 2895 1537 eight3638 years,2094 and3739 was2258 sick of the palsy.3886

34  And2532 Peter4074 said2036 unto him,846 Aeneas132 Jesus2424 Christ5547 maketh thee whole:2390 4571 arise,450 and2532 make thy bed.4766 4572 And2532 he arose450 immediately.2112

35  And2532 all3956 that dwelt2730 at Lydda3069 and2532 Sharon4565 saw1492 him,846 and3748 turned1994 to1909 the3588 Lord.2962

36  Now1161 there was2258 at1722 Joppa2445 a certain5100 disciple3102 named3686 Tabitha,5000 which3739 by interpretation1329 is called3004 Dorcas:1393 this woman3778 was2258 full4134 of good18 works2041 and2532 almsdeeds1654 which3739 she did.4160

37  And1161 it came to pass1096 in1722 those1565 days,2250 that she846 was sick,770 and died:599 whom when1161 they had washed,3068 they846 laid5087 her in1722 an upper chamber.5253

38  And1161 forasmuch as Lydda3069 was5607 nigh to1451 Joppa,2445 and the3588 disciples3101 had heard191 that3754 Peter4074 was2076 there,1722 846 they sent649 unto4314 him846 two1417 men,435 desiring3870 him that he would not3361 delay3635 to come1330 to2193 them.846

39  Then1161 Peter4074 arose450 and went with4905 them.846 When3739 he was come,3854 they brought321 him into1519 the3588 upper chamber:5253 and2532 all3956 the3588 widows5503 stood by3936 him846 weeping,2799 and2532 showing1925 the coats5509 and2532 garments2440 which3745 Dorcas1393 made,4160 while she was5607 with3326 them.846

40  But1161 Peter4074 put1544 them all3956 forth,1854 and kneeled down,5087 1119 and prayed;4336 and2532 turning1994 him to4314 the3588 body4983 said,2036 Tabitha,5000 arise.450 And1161 she3588 opened455 her848 eyes:3788 and2532 when she saw1492 Peter,4074 she sat up.339

41  And1161 he gave1325 her846 his hand,5495 and lifted her up,450 846 and1161 when he had called5455 the3588 saints40 and2532 widows,5503 presented3936 her846 alive.2198

42  And1161 it was1096 known1110 throughout2596 all3650 Joppa;2445 and2532 many4183 believed4100 in1909 the3588 Lord.2962

43  And1161 it came to pass,1096 that he846 tarried3306 many2425 days2250 in1722 Joppa2445 with3844 one5100 Simon4613 a tanner.1038

Vul

1 Saulus autem adhuc spirans minarum et cædis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum,

2 et petiit ab eo epistolas in Damascum ad synagogas: ut si quos invenisset hujus viæ viros ac mulieres, vinctos perduceret in Jerusalem.

3 Et cum iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco: et subito circumfulsit eum lux de cælo.

4 Et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi: Saule, Saule, quid me persequeris?

5 Qui dixit: Quis es, domine? Et ille: Ego sum Jesus, quem tu persequeris: durum est tibi contra stimulum calcitrare.

6 Et tremens ac stupens dixit: Domine, quid me vis facere?

7 Et Dominus ad eum: Surge, et ingredere civitatem, et ibi dicetur tibi quid te oporteat facere. Viri autem illi qui comitabantur cum eo, stabant stupefacti, audientes quidem vocem, neminem autem videntes.

8 Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat. Ad manus autem illum trahentes, introduxerunt Damascum.

9 Et erat ibi tribus diebus non videns, et non manducavit, neque bibit.

10 Erat autem quidam discipulus Damasci, nomine Ananias: et dixit ad illum in visu Dominus: Anania. At ille ait: Ecce ego, Domine.

11 Et Dominus ad eum: Surge, et vade in vicum qui vocatur Rectus: et quære in domo Judæ Saulum nomine Tarsensem: ecce enim orat.

12 (Et vidit virum Ananiam nomine, introëuntem, et imponentem sibi manus ut visum recipiat.)

13 Respondit autem Ananias: Domine, audivi a multis de viro hoc, quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusalem:

14 et hic habet potestatem a principibus sacerdotum alligandi omnes qui invocant nomen tuum.

15 Dixit autem ad eum Dominus: Vade, quoniam vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israël.

16 Ego enim ostendam illi quanta oporteat eum pro nomine meo pati.

17 Et abiit Ananias, et introivit in domum: et imponens ei manus, dixit: Saule frater, Dominus misit me Jesus, qui apparuit tibi in via qua veniebas, ut videas, et implearis Spiritu Sancto.

18 Et confestim ceciderunt ab oculis ejus tamquam squamæ, et visum recepit: et surgens baptizatus est.

19 Et cum accepisset cibum, confortatus est.
Fuit autem cum discipulis qui erant Damasci per dies aliquot.

20 Et continuo in synagogis prædicabat Jesum, quoniam hic est Filius Dei.

21 Stupebant autem omnes qui audiebant, et dicebant: Nonne hic est qui expugnabat in Jerusalem eos qui invocabant nomen istud: et huc ad hoc venit, ut vinctos illos duceret ad principes sacerdotum?

22 Saulus autem multo magis convalescebat, et confundebat Judæos qui habitabant Damasci, affirmans quoniam hic est Christus.

23 Cum autem implerentur dies multi, consilium fecerunt in unum Judæi ut eum interficerent.

24 Notæ autem factæ sunt Saulo insidiæ eorum. Custodiebant autem et portas die ac nocte, ut eum interficerent.

25 Accipientes autem eum discipuli nocte, per murum dimiserunt eum, submittentes in sporta.

26 Cum autem venisset in Jerusalem, tentabat se jungere discipulis, et omnes timebant eum, non credentes quod esset discipulus.

27 Barnabas autem apprehensum illum duxit ad Apostolos: et narravit illis quomodo in via vidisset Dominum, et quia locutus est ei, et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in nomine Jesu.

28 Et erat cum illis intrans et exiens in Jerusalem, et fiducialiter agens in nomine Domini.

29 Loquebatur quoque gentibus, et disputabat cum Græcis: illi autem quærebant occidere eum.

30 Quod cum cognovissent fratres, deduxerunt eum Cæsaream, et dimiserunt Tarsum.

31 Ecclesia quidem per totam Judæam, et Galilæam, et Samariam habebat pacem, et ædificabatur ambulans in timore Domini, et consolatione Sancti Spiritus replebatur.

32 Factum est autem, ut Petrus dum pertransiret universos, deveniret ad sanctos qui habitabant Lyddæ.

33 Invenit autem ibi hominem quemdam, nomine Æneam, ab annis octo jacentem in grabato, qui erat paralyticus.

34 Et ait illi Petrus: Ænea, sanat te Dominus Jesus Christus: surge, et sterne tibi. Et continuo surrexit.

35 Et viderunt eum omnes qui habitabant Lyddæ et Saronæ: qui conversi sunt ad Dominum.

36 In Joppe autem fuit quædam discipula, nomine Tabitha, quæ interpretata dicitur Dorcas. Hæc erat plena operibus bonis et eleemosynis quas faciebat.

37 Factum est autem in diebus illis ut infirmata moreretur. Quam cum lavissent, posuerunt eam in cœnaculo.

38 Cum autem prope esset Lydda ad Joppen, discipuli, audientes quia Petrus esset in ea, miserunt duos viros ad eum, rogantes: Ne pigriteris venire ad nos.

39 Exsurgens autem Petrus, venit cum illis. Et cum advenisset, duxerunt illum in cœnaculum: et circumsteterunt illum omnes viduæ flentes, et ostendentes ei tunicas et vestes quas faciebat illis Dorcas.

40 Ejectis autem omnibus foras, Petrus ponens genua oravit: et conversus ad corpus, dixit: Tabitha, surge. At illa aperuit oculos suos: et viso Petro, resedit.

41 Dans autem illi manum, erexit eam. Et cum vocasset sanctos et viduas, assignavit eam vivam.

42 Notum autem factum est per universam Joppen: et crediderunt multi in Domino.

43 Factum est autem ut dies multos moraretur in Joppe, apud Simonem quemdam coriarium.


Next: Acts 10