Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 5

GNT

1 ἀνὴρ δέ τις ἁνανίας ὀνόματι σὺν σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα

2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.

3 εἶπεν δὲ ὁ πέτρος, ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;

4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῶ θεῶ.

5 ἀκούων δὲ ὁ ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας.

6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.

7 ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

8 ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν πέτρος, εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν, ναί, τοσούτου.

9 ὁ δὲ πέτρος πρὸς αὐτήν, τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.

10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὖρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.

11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

12 διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῶ λαῶ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ σολομῶντος.

13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός·

14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῶ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν,

15 ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.

16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

17 ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῶ, ἡ οὗσα αἵρεσις τῶν σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου

18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.

19 ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν,

20 πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῶ ἱερῶ τῶ λαῶ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

22 οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὖρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν

23 λέγοντες ὅτι τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω, οὐδένα εὕρομεν.

24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.

25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῶ ἱερῶ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.

26 τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, μὴ λιθασθῶσιν.

27 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῶ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς

28 λέγων, [οὐ] παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῶ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.

29 ἀποκριθεὶς δὲ πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, πειθαρχεῖν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.

30 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·

31 τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, [τοῦ] δοῦναι μετάνοιαν τῶ ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

32 καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῶ.

33 οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς.

34 ἀναστὰς δέ τις ἐν τῶ συνεδρίῳ φαρισαῖος ὀνόματι γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῶ λαῶ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι,

35 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ἄνδρες ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν.

36 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῶ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν.

37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ἰούδας ὁ γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῶ διεσκορπίσθησαν.

38 καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται·

39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς _ μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῶ,

40 καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῶ ὀνόματι τοῦ ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν.

41 οἱ μὲν οὗν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι·

42 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῶ ἱερῶ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστόν, ἰησοῦν.

KJV

1  But1161 a certain5100 man435 named3686 Ananias,367 with4862 Sapphira4551 his848 wife,1135 sold4453 a possession,2933

2  And2532 kept back3557 part of575 the3588 price,5092 his846 wife1135 also2532 being privy4894 to it, and2532 brought5342 a certain5100 part,3313 and laid5087 it at3844 the3588 apostles'652 feet.4228

3  But1161 Peter4074 said,2036 Ananias,367 why1302 hath Satan4567 filled4137 thine4675 heart2588 to lie5574 to the3588 Holy40 Ghost,4151 and2532 to keep back3557 part of575 the3588 price5092 of the3588 land?5564

4  While it remained,3306 was it not thine own?3306 3780 4671 and2532 after it was sold,4097 was5225 it not in1722 thine own4674 power?1849 3754 why5101 hast thou conceived5087 this5124 thing4229 in1722 thine4675 heart?2588 thou hast not3756 lied5574 unto men,444 but235 unto God.2316

5  And1161 Ananias367 hearing191 these5128 words3056 fell down,4098 and gave up the ghost:1634 and2532 great3173 fear5401 came1096 on1909 all3956 them that heard191 these things.5023

6  And1161 the3588 young men3501 arose,450 wound him up,4958 846 and2532 carried him out,1627 and buried2290 him.

7  And1161 it was1096 about5613 the space1292 of three5140 hours5610 after, when2532 his846 wife,1135 not3361 knowing1492 what was done,1096 came in.1525

8  And1161 Peter4074 answered611 unto her,846 Tell2036 me3427 whether1487 ye sold591 the3588 land5564 for so much?5118 And1161 she3588 said,2036 Yea,3483 for so much.5118

9  Then1161 Peter4074 said2036 unto4314 her,846 How5101 is it that3754 ye5213 have agreed together4856 to tempt3985 the3588 Spirit4151 of the Lord?2962 behold,2400 the3588 feet4228 of them which have buried2290 thy4675 husband435 are at1909 the3588 door,2374 and2532 shall carry thee out.1627 4571

10  Then1161 fell she down4098 straightway3916 at3844 his846 feet,4228 and2532 yielded up the ghost:1634 and1161 the3588 young men3495 came in,1525 and found2147 her846 dead,3498 and,2532 carrying her forth,1627 buried2290 her by4314 her846 husband.435

11  And2532 great3173 fear5401 came1096 upon1909 all3650 the3588 church,1577 and2532 upon1909 as many as3956 heard191 these things.5023

12  And1161 by1223 the3588 hands5495 of the3588 apostles652 were many4183 signs4592 and2532 wonders5059 wrought1096 among1722 the3588 people;2992 (and2532 they were2258 all537 with one accord3661 in1722 Solomon's4672 porch.4745

13  And1161 of the3588 rest3062 durst5111 no man3762 join2853 himself to them:846 but235 the3588 people2992 magnified3170 them.846

14  And1161 believers4100 were the more3123 added4369 to the3588 Lord,2962 multitudes4128 both5037 of men435 and2532 women.)1135

15  Insomuch that5620 they brought forth1627 the3588 sick772 into2596 the3588 streets,4113 and2532 laid5087 them on1909 beds2825 and2532 couches,2895 that2443 at the least2579 the3588 shadow4639 of Peter4074 passing by2064 might overshadow1982 some5100 of them.846

16  1161 There came4905 also2532 a multitude4128 out of the3588 cities4172 round about4038 unto1519 Jerusalem,2419 bringing5342 sick folks,772 and2532 them which were vexed3791 with5259 unclean169 spirits:4151 and they3748 were healed2323 every one.537

17  Then1161 the3588 high priest749 rose up,450 and2532 all3956 they3588 that were with4862 him,846 (which is5607 the sect139 of the3588 Sadducees,)4523 and were filled4130 with indignation,2205

18  And2532 laid1911 their846 hands5495 on1909 the3588 apostles,652 and2532 put5087 them848 in1722 the common1219 prison.5084

19  But1161 the angel32 of the Lord2962 by1223 night3571 opened455 the3588 prison5438 doors,2374 and5037 brought them forth,1806 846 and said,2036

20  Go,4198 2532 stand2476 and speak2980 in1722 the3588 temple2411 to the3588 people2992 all3956 the3588 words4487 of this5026 life.2222

21  And1161 when they heard191 that, they entered1525 into1519 the3588 temple2411 early in the morning,5259 3722 and2532 taught.1321 But1161 the3588 high priest749 came,3854 and2532 they3588 that were with4862 him,846 and called the council together,4779 3588 4892 and2532 all3956 the3588 senate1087 of the3588 children5207 of Israel,2474 and2532 sent649 to1519 the3588 prison1201 to have them846 brought.71

22  But1161 when the3588 officers5257 came,3854 and found2147 them846 not3756 in1722 the3588 prison,5438 they1161 returned,390 and told,518

23  Saying,3004 The3588 prison1201 truly3303 found2147 we shut2808 with1722 all3956 safety,803 and2532 the3588 keepers5441 standing2476 without1854 before4253 the3588 doors:2374 but1161 when we had opened,455 we found2147 no man3762 within.2080

24  Now1161 when5613 the5037 3739 high priest2409 and2532 the3588 captain4755 of the3588 temple2411 and2532 the3588 chief priests749 heard191 these5128 things,3056 they doubted1280 of4012 them846 whereunto5101 this5124 would grow.1096 302

25  Then1161 came3854 one5100 and told518 them,846 saying,3004 Behold,2400 the3588 men435 whom3739 ye put5087 in1722 prison5438 are1526 standing2476 in1722 the3588 temple,2411 and2532 teaching1321 the3588 people.2992

26  Then5119 went565 the3588 captain4755 with4862 the3588 officers,5257 and brought71 them846 without3326 3756 violence:970 for1063 they feared5399 the3588 people,2992 lest3363 they should have been stoned.3034

27  And1161 when they had brought71 them,846 they set2476 them before1722 the3588 council:4892 and2532 the3588 high priest749 asked1905 them,846

28  Saying,3004 Did not3756 we straitly command3853 3852 you5213 that ye should not3361 teach1321 in1909 this5129 name?3686 and,2532 behold,2400 ye have filled4137 Jerusalem2419 with your5216 doctrine,1322 and2532 intend1014 to bring1863 this5127 man's444 blood129 upon1909 us.2248

29  Then1161 Peter4074 and2532 the3588 other apostles652 answered611 and said,2036 We ought1163 to obey3980 God2316 rather3123 than2228 men.444

30  The3588 God2316 of our2257 fathers3962 raised up1453 Jesus,2424 whom3739 ye5210 slew1315 and hanged2910 on1909 a tree.3586

31  Him5126 hath God2316 exalted5312 with his848 right hand1188 to be a Prince747 and2532 a Savior,4990 for to give1325 repentance3341 to Israel,2474 and2532 forgiveness859 of sins.266

32  And2532 we2249 are2070 his846 witnesses3144 of these5130 things;4487 and2532 so is also1161 the3588 Holy40 Ghost,4151 whom3739 God2316 hath given1325 to them that obey3980 him.846

33  When1161 they3588 heard191 that, they were cut1282 to the heart, and2532 took counsel1011 to slay337 them.846

34  Then1161 stood there up450 one5100 in1722 the3588 council,4892 a Pharisee,5330 named3686 Gamaliel,1059 a doctor of the law,3547 had in reputation5093 among all3956 the3588 people,2992 and commanded2753 to put4160 the3588 apostles652 forth1854 a little space;1024 5100

35  And5037 said2036 unto4314 them,846 Ye men435 of Israel,2475 take heed4337 to yourselves1438 what5101 ye intend3195 to do4238 as touching1909 these5125 men.444

36  For1063 before4253 these5130 days2250 rose up450 Theudas,2333 boasting3004 himself1438 to be1511 somebody;5100 to whom3739 a number706 of men,435 about5616 four hundred,5071 joined4347 themselves: who3739 was slain;337 and2532 all,3956 as many as3745 obeyed3982 him,846 were scattered,1262 and2532 brought1096 to1519 naught.3762

37  After3326 this man5126 rose up450 Judas2455 of Galilee1057 in1722 the3588 days2250 of the3588 taxing,582 and2532 drew away868 much2425 people2992 after3694 him:848 he also2548 perished;622 and2532 all,3956 even as many as3745 obeyed3982 him,846 were dispersed.1287

38  And2532 now3569 I say3004 unto you,5213 Refrain868 from575 these5130 men,444 and2532 let them alone:1439 846 for3754 if1437 this3778 counsel1012 or2228 this5124 work2041 be5600 of1537 men,444 it will come to nought:2647

39  But1161 if1487 it be2076 of1537 God,2316 ye cannot1410 3756 overthrow2647 it;846 lest haply3379 ye be found2147 even2532 to fight against God.2314

40  And1161 to him846 they agreed:3982 and2532 when they had called4341 the3588 apostles,652 and beaten1194 them, they commanded3853 that they should not3361 speak2980 in1909 the3588 name3686 of Jesus,2424 and2532 let them go.630 846

41  And3767 3303 they3588 departed4198 from575 the presence4383 of the3588 council,4892 rejoicing5463 that3754 they were counted worthy2661 to suffer shame818 for5228 his846 name.3686

42  And5037 daily3956 2250 in1722 the3588 temple,2411 and2532 in every house,2596 3624 they ceased3973 not3756 to teach1321 and2532 preach2097 Jesus2424 Christ.5547

Vul

1 Vir autem quidam nomine Ananias, cum Saphira uxore suo vendidit agrum,

2 et fraudavit de pretio agri, conscia uxore sua: et afferens partem quamdam, ad pedes Apostolorum posuit.

3 Dixit autem Petrus: Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, mentiri te Spiritui Sancto, et fraudare de pretio agri?

4 nonne manens tibi manebat, et venundatum in tua erat potestate? quare posuisti in corde tuo hanc rem? non es mentitus hominibus, sed Deo.

5 Audiens autem Ananias hæc verba, cecidit, et expiravit. Et factus est timor magnus super omnes qui audierunt.

6 Surgentes autem juvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.

7 Factum est autem quasi horarum trium spatium, et uxor ipsius, nesciens quod factum fuerat, introivit.

8 Dixit autem ei Petrus: Dic mihi mulier, si tanti agrum vendidistis? At illa dixit: Etiam tanti.

9 Petrus autem ad eam: Quid utique convenit vobis tentare Spiritum Domini? Ecce pedes eorum qui sepelierunt virum tuum ad ostium, et efferent te.

10 Confestim cecidit ante pedes ejus, et expiravit. Intrantes autem juvenes invenerunt illam mortuam: et extulerunt, et sepelierunt ad virum suum.

11 Et factus est timor magnus in universa ecclesia, et in omnes qui audierunt hæc.

12 Per manus autem Apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe. Et erant unanimiter omnes in porticu Salomonis.

13 Ceterorum autem nemo audebat se conjungere illis: sed magnificabat eos populus.

14 Magis autem augebatur credentium in Domino multitudo virorum ac mulierum,

15 ita ut in plateas ejicerent infirmos, et ponerent in lectulis et grabatis, ut, veniente Petro, saltem umbra illius obumbraret quemquam illorum, et liberarentur ab infirmitatibus suis.

16 Concurrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Jerusalem, afferentes ægros, et vexatos a spiritibus immundis: qui curabantur omnes.

17 Exsurgens autem princeps sacerdotum, et omnes qui cum illo erant (quæ est hæresis sadducæorum), repleti sunt zelo:

18 et injecerunt manus in Apostolos, et posuerunt eos in custodia publica.

19 Angelus autem Domini per noctem aperiens januas carceris, et educens eos, dixit:

20 Ite, et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vitæ hujus.

21 Qui cum audissent, intraverunt diluculo in templum, et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum, et qui cum eo erant, convocaverunt concilium, et omnes seniores filiorum Israël: et miserunt ad carcerem ut adducerentur.

22 Cum autem venissent ministri, et aperto carcere non invenissent illos, reversi nuntiaverunt,

23 dicentes: Carcerem quidem invenimus clausum cum omni diligentia, et custodes stantes ante januas: aperientes autem neminem intus invenimus.

24 Ut autem audierunt hos sermones magistratus templi et principes sacerdotum, ambigebant de illis quidnam fieret.

25 Adveniens autem quidam, nuntiavit eis: Quia ecce viri quos posuistis in carcerem, sunt in templo, stantes et docentes populum.

26 Tunc abiit magistratus cum ministris, et adduxit illos sine vi: timebant enim populum ne lapidarentur.

27 Et cum adduxissent illos, statuerunt in concilio: et interrogavit eos princeps sacerdotum,

28 dicens: Præcipiendo præcepimus vobis ne doceretis in nomine isto, et ecce replestis Jerusalem doctrina vestra: et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius.

29 Respondens autem Petrus et Apostoli, dixerunt: Obedire oportet Deo magis quam hominibus.

30 Deus patrum nostrorum suscitavit Jesum, quem vos interemistis, suspendentes in ligno.

31 Hunc principem et salvatorem Deus exaltavit dextera sua ad dandam pœnitentiam Israëli, et remissionem peccatorum:

32 et nos sumus testes horum verborum, et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi.

33 Hæc cum audissent, dissecabantur, et cogitabant interficere illos.

34 Surgens autem quidam in concilio pharisæus, nomine Gamaliel, legis doctor, honorabilis universæ plebi, jussit foras ad breve homines fieri,

35 dixitque ad illos: Viri Israëlitæ, attendite vobis super hominibus istis quid acturi sitis.

36 Ante hos enim dies extitit Theodas, dicens se esse aliquem, cui consensit numerus virorum circiter quadringentorum: qui occisus est, et omnes qui credebant ei, dissipati sunt, et redacti ad nihilum.

37 Post hunc extitit Judas Galilæus in diebus professionis, et avertit populum post se: et ipse periit, et omnes quotquot consenserunt ei, dispersi sunt.

38 Et nunc itaque dico vobis, discedite ab hominibus istis, et sinite illos: quoniam si est ex hominibus consilium hoc aut opus, dissolvetur:

39 si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere illud, ne forte et Deo repugnare inveniamini. Consenserunt autem illi.

40 Et convocantes Apostolos, cæsis denuntiaverunt ne omnino loquerentur in nomine Jesu, et dimiserunt eos.

41 Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati.

42 Omni autem die non cessabant in templo et circa domos, docentes et evangelizantes Christum Jesum.


Next: Acts 6