Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 6

GNT

1 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.

2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν, οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις·

3 ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης·

4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.

5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ φίλιππον καὶ πρόχορον καὶ νικάνορα καὶ τίμωνα καὶ παρμενᾶν καὶ νικόλαον προσήλυτον ἀντιοχέα,

6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.

7 καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

8 στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῶ λαῶ.

9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης λιβερτίνων καὶ κυρηναίων καὶ ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ κιλικίας καὶ ἀσίας συζητοῦντες τῶ στεφάνῳ,

10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῶ πνεύματι ᾧ ἐλάλει.

11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς μωϊσῆν καὶ τὸν θεόν·

12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,

13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, ὁ ἄνθρωπος οὖτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου] καὶ τοῦ νόμου·

14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος οὖτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν μωϊσῆς.

15 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῶ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.

KJV

1  And1161 in1722 those5025 days,2250 when the number of the3588 disciples3101 were multiplied,4129 there arose1096 a murmuring1112 of the3588 Grecians1675 against4314 the3588 Hebrews,1445 because3754 their846 widows5503 were neglected3865 in1722 the3588 daily2522 ministration.1248

2  Then1161 the3588 twelve1427 called4341 the3588 multitude4128 of the3588 disciples3101 unto them, and said,2036 It is2076 not3756 reason701 that we2248 should leave2641 the3588 word3056 of God,2316 and serve1247 tables.5132

3  Wherefore,3767 brethren,80 look ye out1980 among1537 you5216 seven2033 men435 of honest report,3140 full4134 of the Holy40 Ghost4151 and2532 wisdom,4678 whom3739 we may appoint2525 over1909 this5026 business.5532

4  But1161 we2249 will give ourselves continually4342 to prayer,4335 and2532 to the3588 ministry1248 of the3588 word.3056

5  And2532 the3588 saying3056 pleased700 the1799 whole3956 multitude:4128 and2532 they chose1586 Stephen,4736 a man435 full4134 of faith4102 and2532 of the Holy40 Ghost,4151 and2532 Philip,5376 and2532 Prochorus,4402 and2532 Nicanor,3527 and2532 Timon,5096 and2532 Parmenas,3937 and2532 Nicolas3532 a proselyte4339 of Antioch:491

6  Whom3739 they set2476 before1799 the3588 apostles:652 and2532 when they had prayed,4336 they laid their hands on2007 5495 them.846

7  And2532 the3588 word3056 of God2316 increased;837 and2532 the3588 number706 of the3588 disciples3101 multiplied4129 in1722 Jerusalem2419 greatly;4970 and5037 a great4183 company3793 of the3588 priests2409 were obedient5219 to the3588 faith.4102

8  And1161 Stephen,4736 full4134 of faith4102 and2532 power,1411 did4160 great3173 wonders5059 and2532 miracles4592 among1722 the3588 people.2992

9  Then1161 there arose450 certain5100 of1537 the3588 synagogue,4864 which is called3004 the synagogue of the Libertines,3032 and2532 Cyrenians,2956 and2532 Alexandrians,221 and2532 of them3588 of575 Cilicia2791 and2532 of Asia,773 disputing with4802 Stephen.4736

10  And2532 they were not able2480 3756 to resist436 the3588 wisdom4678 and2532 the3588 spirit4151 by which3739 he spake.2980

11  Then5119 they suborned5260 men,435 which said,3004 We have heard191 him846 speak2980 blasphemous989 words4487 against1519 Moses,3475 and2532 against God.2316

12  And5037 they stirred up4787 the3588 people,2992 and2532 the3588 elders,4245 and2532 the3588 scribes,1122 and2532 came upon2186 him, and caught4884 him,846 and2532 brought71 him to1519 the3588 council,4892

13  And5037 set up2476 false5571 witnesses,3144 which said,3004 This3778 man444 ceaseth3973 not3756 to speak2980 blasphemous989 words4487 against2596 this5127 holy40 place,5117 and2532 the3588 law:3551

14  For1063 we have heard191 him846 say,3004 that3754 this3778 Jesus2424 of Nazareth3480 shall destroy2647 this5126 place,5117 and2532 shall change236 the3588 customs1485 which3739 Moses3475 delivered3860 us.2254

15  And2532 all537 that sat2516 in1722 the3588 council,4892 looking steadfastly816 on1519 him,846 saw1492 his846 face4383 as it had been5616 the face4383 of an angel.32

Vul

1 In diebus illis, crescente numero discipulorum, factum est murmur Græcorum adversus Hebræos, eo quod despicerentur in ministerio quotidiano viduæ eorum.

2 Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum, dixerunt: Non est æquum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis.

3 Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto et sapientia, quos constituamus super hoc opus.

4 Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus.

5 Et placuit sermo coram omni multitudine. Et elegerunt Stephanum, virum plenum fide et Spiritu Sancto, et Philippum, et Prochorum, et Nicanorem, et Timonem, et Parmenam, et Nicolaum advenam Antiochenum.

6 Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum: et orantes imposuerunt eis manus.

7 Et verbum Domini crescebat, et multiplicabatur numerus discipulorum in Jerusalem valde: multa etiam turba sacerdotum obediebat fidei.

8 Stephanus autem plenus gratia et fortitudine, faciebat prodigia et signa magna in populo.

9 Surrexerunt autem quidam de synagoga quæ appellatur Libertinorum, et Cyrenensium, et Alexandrinorum, et eorum qui erant a Cilicia, et Asia, disputantes cum Stephano:

10 et non poterant resistere sapientiæ, et Spiritui qui loquebatur.

11 Tunc summiserunt viros, qui dicerent se audivisse eum dicentem verba blasphemiæ in Moysen et in Deum.

12 Commoverunt itaque plebem, et seniores, et scribas: et concurrentes rapuerunt eum, et adduxerunt in concilium,

13 et statuerunt falsos testes, qui dicerent: Homo iste non cessat loqui verba adversus locum sanctum, et legem:

14 audivimus enim eum dicentem quoniam Jesus Nazarenus hic destruet locum istum, et mutabit traditiones quas tradidit nobis Moyses.

15 Et intuentes eum omnes qui sedebant in concilio, viderunt faciem ejus tamquam faciem angeli.


Next: Acts 7