Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 4

GNT

1 λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ σαδδουκαῖοι,

2 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῶ ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν,

3 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη.

4 πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη [ὁ] ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν [ὡς] χιλιάδες πέντε.

5 ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν ἰερουσαλήμ

6 καὶ ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ καϊάφας καὶ ἰωάννης καὶ ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ

7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῶ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;

8 τότε πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι,

9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὖτος σέσωται,

10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῶ λαῶ ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῶ ὀνόματι ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὖτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

11 οὖτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.

12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.

13 θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ πέτρου παρρησίαν καὶ ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῶ ἰησοῦ ἦσαν·

14 τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν.

15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους

16 λέγοντες, τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι·

17 ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῶ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.

18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῶ ὀνόματι τοῦ ἰησοῦ.

19 ὁ δὲ πέτρος καὶ ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς αὐτούς, εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε,

20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν.

21 οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῶ γεγονότι·

22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.

23 ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν.

24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν, δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,

25 ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος δαυὶδ παιδός σου εἰπών, ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ.

27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, ἡρῴδης τε καὶ πόντιος πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς ἰσραήλ,

28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή [σου] προώρισεν γενέσθαι.

29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου,

30 ἐν τῶ τὴν χεῖρά [σου] ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου ἰησοῦ.

31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.

32 τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.

33 καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.

34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων

35 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.

36 ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, λευίτης, κύπριος τῶ γένει,

37 ὑπάρχοντος αὐτῶ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.

KJV

1  And1161 as they846 spake2980 unto4314 the3588 people,2992 the3588 priests,2409 and2532 the3588 captain4755 of the3588 temple,2411 and2532 the3588 Sadducees,4523 came upon2186 them,846

2  Being grieved1278 that they846 taught1321 the3588 people,2992 and2532 preached2605 through1722 Jesus2424 the3588 resurrection386 from1537 the dead.3498

3  And2532 they laid hands on1911 5495 them,846 and2532 put5087 them in1519 hold5084 unto1519 the3588 next day:839 for1063 it was2258 now2235 eventide.2073

4  Howbeit1161 many4183 of them which heard191 the3588 word3056 believed;4100 and2532 the3588 number706 of the3588 men435 was1096 about5616 five4002 thousand.5505

5  And1161 it came to pass1096 on1909 the3588 morrow,839 that their846 rulers,758 and2532 elders,4245 and2532 scribes,1122

6  And2532 Annas452 the3588 high priest,749 and2532 Caiaphas,2533 and2532 John,2491 and2532 Alexander,223 and2532 as many as3745 were2258 of1537 the kindred1085 of the high priest,748 were gathered together4863 at1519 Jerusalem.2419

7  And2532 when they had set2476 them846 in1722 the3588 midst,3319 they asked,4441 By1722 what4169 power,1411 or2228 by1722 what4169 name,3686 have ye5210 done4160 this?5124

8  Then5119 Peter,4074 filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 said2036 unto4314 them,846 Ye rulers758 of the3588 people,2992 and2532 elders4245 of Israel,2474

9  If1487 we2249 this day4594 be examined350 of1909 the good deed done2108 to the impotent772 man,444 by1722 what means5101 he3778 is made whole;4982

10  Be2077 it known1110 unto you5213 all,3956 and2532 to all3956 the3588 people2992 of Israel,2474 that3754 by1722 the3588 name3686 of Jesus2424 Christ5547 of Nazareth,3480 whom3739 ye5210 crucified,4717 whom3739 God2316 raised1453 from1537 the dead,3498 even by1722 him5129 doth this man3778 stand3936 here before1799 you5216 whole.5199

11  This3778 is2076 the3588 stone3037 which was set at naught1848 of5259 you5216 builders,3618 which is become1096 the1519 head2776 of the corner.1137

12  Neither2532 3756 is2076 there salvation4991 in1722 any3762 other:243 for1063 there is2076 none3777 other2087 name3686 under5259 heaven3772 given1325 among1722 men,444 whereby1722 3739 we2248 must1163 be saved.4982

13  Now1161 when they saw2334 the3588 boldness3954 of Peter4074 and2532 John,2491 and2532 perceived2638 that3754 they were1526 unlearned62 and2532 ignorant2399 men,444 they marveled;2296 and5037 they took knowledge1921 of them,846 that3754 they had been2258 with4862 Jesus.2424

14  And1161 beholding991 the3588 man444 which was healed2323 standing2476 with4862 them,846 they could2192 say nothing against471 3762 it.

15  But1161 when they had commanded2753 them846 to go aside565 out1854 of the3588 council,4892 they conferred4820 among4314 themselves,240

16  Saying,3004 What5101 shall we do4160 to these5125 men?444 for1063 that3754 indeed3303 a notable1110 miracle4592 hath been done1096 by1223 them846 is manifest5318 to all3956 them that dwell2730 in Jerusalem;2419 and2532 we cannot1410 3756 deny720 it.

17  But235 that2443 it spread1268 no3361 further1909 4119 among1519 the3588 people,2992 let us straitly threaten546 547 them,846 that they speak2980 henceforth3371 to no3367 man444 in1909 this5127 name.3686

18  And2532 they called2564 them,846 and commanded3853 them846 not3361 to speak5350 at all2527 nor3366 teach1321 in1909 the3588 name3686 of Jesus.2424

19  But1161 Peter4074 and2532 John2491 answered611 and said2036 unto4314 them,846 Whether1487 it be2076 right1342 in the sight1799 of God2316 to hearken191 unto you5216 more3123 than2228 unto God,2316 judge2919 ye.

20  For1063 we2249 cannot1410 3756 but3361 speak2980 the things which3739 we have seen1492 and2532 heard.191

21  So1161 when they3588 had further threatened4324 them, they let them go,630 846 finding2147 nothing3367 how4459 they might punish2849 them,846 because1223 of the3588 people:2992 for3754 all3956 men glorified1392 God2316 for1909 that which was done.1096

22  For1063 the3588 man444 was2258 above4119 forty5062 years old,2094 on1909 whom3739 this5124 miracle4592 of healing2392 was showed.1096

23  And1161 being let go,630 they went2064 to4314 their own company,2398 and2532 reported518 all that3745 the3588 chief priests749 and2532 elders4245 had said2036 unto4314 them.846

24  And1161 when they3588 heard191 that, they lifted up142 their voice5456 to4314 God2316 with one accord,3661 and2532 said,2036 Lord,1203 thou4771 art God,2316 which hast made4160 heaven,3772 and2532 earth,1093 and2532 the3588 sea,2281 and2532 all3956 that3588 in1722 them846 is:

25  Who by1223 the mouth4750 of thy4675 servant3816 David1138 hast said,2036 Why2444 did the heathen1484 rage,5433 and2532 the people2992 imagine3191 vain things?2756

26  The3588 kings935 of the3588 earth1093 stood up,3936 and2532 the3588 rulers758 were gathered4863 together1909 846 against2596 the3588 Lord,2962 and2532 against2596 his846 Christ.5547

27  For1063 of1909 a truth225 against1909 thy4675 holy40 child3816 Jesus,2424 whom3739 thou hast anointed,5548 both5037 Herod,2264 and2532 Pontius4194 Pilate,4091 with4862 the Gentiles,1484 and2532 the people2992 of Israel,2474 were gathered together,4863

28  For to do4160 whatsoever3745 thy4675 hand5495 and2532 thy4675 counsel1012 determined before4309 to be done.1096

29  And2532 now,3569 Lord,2962 behold1896 1909 their846 threatenings:547 and2532 grant1325 unto thy4675 servants,1401 that with3326 all3956 boldness3954 they may speak2980 thy4675 word,3056

30  By4571 stretching forth1614 thine4675 hand5495 to1519 heal;2392 and2532 that signs4592 and2532 wonders5059 may be done1096 by1223 the3588 name3686 of thy4675 holy40 child3816 Jesus.2424

31  And2532 when they846 had prayed,1189 the3588 place5117 was shaken4531 where1722 3739 they were2258 assembled together;4863 and2532 they were all537 filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 and2532 they spake2980 the3588 word3056 of God2316 with3326 boldness.3954

32  And1161 the3588 multitude4128 of them that believed4100 were2258 of one3391 heart2588 and2532 of one soul:5590 neither2532 3761 said3004 any1520 of them that aught5100 of the things which he possessed5224 846 was1511 his own;2398 but235 they846 had2258 all things537 common.2839

33  And2532 with great3173 power1411 gave591 the3588 apostles652 witness3142 of the3588 resurrection386 of the3588 Lord2962 Jesus:2424 and5037 great3173 grace5485 was2258 upon1909 them846 all.3956

34  1063 Neither3761 was5225 there any5100 among1722 them846 that lacked:1729 for1063 as many as3745 were5225 possessors2935 of lands5564 or2228 houses3614 sold4453 them, and brought5342 the3588 prices5092 of the things that were sold,4097

35  And2532 laid them down5087 at3844 the3588 apostles'652 feet:4228 and1161 distribution was made1239 unto every man1538 according as2530 302 he5100 had2192 need.5532

36  And1161 Joses,2500 who3588 by5259 the3588 apostles652 was surnamed1941 Barnabas,921 (which is,3603 being interpreted,3177 The son5207 of consolation,) a3874 Levite,3019 and of the country of Cyprus,1085 2953

37  Having5225 land,68 sold4453 it, and brought5342 the3588 money,5536 and2532 laid5087 it at3844 the3588 apostles'652 feet.4228

Vul

1 Loquentibus autem illis ad populum, supervenerunt sacerdotes, et magistratus templi, et sadducæi,

2 dolentes quod docerent populum, et annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis:

3 et injecerunt in eos manus, et posuerunt eos in custodiam in crastinum: erat enim jam vespera.

4 Multi autem eorum qui audierant verbum, crediderunt: et factus est numerus virorum quinque millia.

5 Factum est autem in crastinum, ut congregarentur principes eorum, et seniores, et scribæ, in Jerusalem:

6 et Annas princeps sacerdotum, et Caiphas, et Joannes, et Alexander, et quotquot erant de genere sacerdotali.

7 Et statuentes eos in medio, interrogabant: In qua virtute, aut in quo nomine fecistis hoc vos?

8 Tunc repletus Spiritu Sancto Petrus, dixit ad eos: Principes populi, et seniores, audite:

9 si nos hodie dijudicamur in benefacto hominis infirmi, in quo iste salvus factus est,

10 notum sit omnibus vobis, et omni plebi Israël, quia in nomine Domini nostri Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus.

11 Hic est lapis qui reprobatus est a vobis ædificantibus, qui factus est in caput anguli:

12 et non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub cælo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.

13 Videntes autem Petri constantiam, et Joannis, comperto quod homines essent sine litteris, et idiotæ, admirabantur, et cognoscebant eos quoniam cum Jesu fuerant:

14 hominem quoque videntes stantem cum eis, qui curatus fuerat, nihil poterant contradicere.

15 Jusserunt autem eos foras extra concilium secedere: et conferebant ad invicem,

16 dicentes: Quid faciemus hominibus istis? quoniam quidem notum signum factum est per eos omnibus habitantibus Jerusalem: manifestum est, et non possumus negare.

17 Sed ne amplius divulgetur in populum, comminemur eis ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hominum.

18 Et vocantes eos, denuntiaverunt ne omnino loquerentur neque docerent in nomine Jesu.

19 Petrus vero et Joannes respondentes, dixerunt ad eos: Si justum est in conspectu Dei vos potius audire quam Deum, judicate.

20 Non enim possumus quæ vidimus et audivimus non loqui.

21 At illi comminantes dimiserunt eos, non invenientes quomodo punirent eos propter populum: quia omnes clarificabant id quod factum fuerat in eo quod acciderat.

22 Annorum enim erat amplius quadraginta homo, in quo factum fuerat signum istud sanitatis.

23 Dimissi autem venerunt ad suos, et annuntiaverunt eis quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixissent.

24 Qui cum audissent, unanimiter levaverunt vocem ad Deum, et dixerunt: Domine, tu es qui fecisti cælum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt:

25 qui Spiritu Sancto per os patris nostri David pueri tui dixisti: [Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?

26 Astiterunt reges terræ,
et principes convenerunt in unum
adversus Dominum, et adversus Christum ejus.]

27 Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes et Pontius Pilatus, cum gentibus et populis Israël,

28 facere quæ manus tua et consilium tuum decreverunt fieri.

29 Et nunc, Domine, respice in minas eorum, et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum,

30 in eo quod manum tuam extendas ad sanitates, et signa, et prodigia fieri per nomen sancti filii tui Jesu.

31 Et cum orassent, motus est locus in quo erant congregati: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et loquebantur verbum Dei cum fiducia.

32 Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una: nec quisquam eorum quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia.

33 Et virtute magna reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi Domini nostri: et gratia magna erat in omnibus illis.

34 Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum quæ vendebant,

35 et ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat.

36 Joseph autem, qui cognominatus est Barnabas ab Apostolis (quod est interpretatum, Filius consolationis), Levites, Cyprius genere,

37 cum haberet agrum, vendidit eum, et attulit pretium, et posuit ante pedes Apostolorum.


Next: Acts 5