Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 3

GNT

1 πέτρος δὲ καὶ ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.

2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

3 ὃς ἰδὼν πέτρον καὶ ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.

4 ἀτενίσας δὲ πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῶ ἰωάννῃ εἶπεν, βλέψον εἰς ἡμᾶς.

5 ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν.

6 εἶπεν δὲ πέτρος, ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῶ ὀνόματι ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ ναζωραίου [ἔγειρε καὶ] περιπάτει.

7 καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά,

8 καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.

9 καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν,

10 ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῶ συμβεβηκότι αὐτῶ.

11 κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν πέτρον καὶ τὸν ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ σολομῶντος ἔκθαμβοι.

12 ἰδὼν δὲ ὁ πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ἄνδρες ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;

13 ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ [ὁ θεὸς] ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸς] ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·

14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,

15 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὖ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.

16 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾽ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῶ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

17 καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν·

18 ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως.

19 μετανοήσατε οὗν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,

20 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν χριστόν, ἰησοῦν,

21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.

22 μωϊσῆς μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.

23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.

24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.

25 ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς ἀβραάμ, καὶ ἐν τῶ σπέρματί σου [ἐν]ευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.

26 ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῶ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

KJV

1  Now1161 Peter4074 and2532 John2491 went up305 together1909 846 into1519 the3588 temple2411 at1909 the3588 hour5610 of prayer,4335 being the3588 ninth1766 hour.

2  And2532 a certain5100 man435 lame5560 from1537 his848 mother's3384 womb2836 was carried,941 whom3739 they laid5087 daily2596 2250 at4314 the3588 gate2374 of the3588 temple2411 which is called3004 Beautiful,5611 to ask154 alms1654 of3844 them that entered1531 into1519 the3588 temple;2411

3  Who3739 seeing1492 Peter4074 and2532 John2491 about3195 to go1524 into1519 the3588 temple2411 asked2065 an2983 alms.1654

4  And1161 Peter,4074 fastening his eyes816 upon1519 him846 with4862 John,2491 said,2036 Look991 on1519 us.2248

5  And1161 he3588 gave heed1907 unto them,846 expecting4328 to receive2983 something5100 of3844 them.846

6  Then1161 Peter4074 said,2036 Silver694 and2532 gold5553 have5225 I3427 none;3756 but1161 such3739 as I have2192 give1325 I thee:4671 In1722 the3588 name3686 of Jesus2424 Christ5547 of Nazareth3480 rise up1453 and2532 walk.4043

7  And2532 he took4084 him846 by the3588 right1188 hand,5495 and lifted him up:1453 and1161 immediately3916 his846 feet939 and2532 ankle bones4974 received strength.4732

8  And2532 he leaping up1814 stood,2476 and2532 walked,4043 and2532 entered1525 with4862 them846 into1519 the3588 temple,2411 walking,4043 and2532 leaping,242 and2532 praising134 God.2316

9  And2532 all3956 the3588 people2992 saw1492 him846 walking4043 and2532 praising134 God:2316

10  And5037 they knew1921 that3754 it was2258 he3778 which sat2521 for4314 alms1654 at1909 the3588 Beautiful5611 gate4439 of the3588 temple:2411 and2532 they were filled4130 with wonder2285 and2532 amazement1611 at1909 that which had happened4819 unto him.846

11  And1161 as the3588 lame man5560 which was healed2390 held2902 Peter4074 and2532 John,2491 all3956 the3588 people2992 ran together4936 unto4314 them846 in1909 the3588 porch4745 that is called2564 Solomon's,4672 greatly wondering.1569

12  And1161 when Peter4074 saw1492 it, he answered611 unto4314 the3588 people,2992 Ye men435 of Israel,2475 why5101 marvel2296 ye1909 at this?5129 or2228 why5101 look ye so earnestly816 on us,2254 as though5613 by our own2398 power1411 or2228 holiness2150 we had made4160 this man846 to walk?4043

13  The3588 God2316 of Abraham,11 and2532 of Isaac,2464 and2532 of Jacob,2384 the3588 God2316 of our2257 fathers,3962 hath glorified1392 his848 Son3816 Jesus;2424 whom3739 ye5210 delivered up,3860 and2532 denied720 him846 in the presence2596 4383 of Pilate,4091 when he1565 was determined2919 to let him go.630

14  But1161 ye5210 denied720 the3588 Holy One40 and2532 the Just,1342 and2532 desired154 a435 murderer5406 to be granted5483 unto you;5213

15  And1161 killed615 the3588 Prince747 of life,2222 whom3739 God2316 hath raised1453 from1537 the dead;3498 whereof3739 we2249 are2070 witnesses.3144

16  And2532 his846 name3686 through1909 faith4102 in his846 name3686 hath made this man strong,4732 5126 whom3739 ye see2334 and2532 know:1492 yea,2532 the3588 faith4102 which3588 is by1223 him846 hath given1325 him846 this5026 perfect soundness3647 in the presence561 of you5216 all.3956

17  And2532 now,3568 brethren,80 I wot1492 that3754 through2596 ignorance52 ye did4238 it, as5618 did also2532 your5216 rulers.758

18  But1161 those things,3739 which God2316 before had showed4293 by1223 the mouth4750 of all3956 his846 prophets,4396 that Christ5547 should suffer,3958 he hath so3779 fulfilled.4137

19  Repent3340 ye therefore,3767 and2532 be converted,1994 that your5216 sins266 may be blotted out,1813 when3704 the times2540 of refreshing403 shall come2064 302 from575 the presence4383 of the3588 Lord;2962

20  And2532 he shall send649 Jesus2424 Christ,5547 which before was preached4296 unto you:5213

21  Whom3739 the heaven3772 must1163 3303 receive1209 until891 the times5550 of restitution605 of all things,3956 which3739 God2316 hath spoken2980 by1223 the mouth4750 of all3956 his848 holy40 prophets4396 since the world began.575 165

22  For1063 Moses3475 truly3303 said2036 unto4314 the3588 fathers,3962 A prophet4396 shall the Lord2962 your5216 God2316 raise up450 unto you5213 of1537 your5216 brethren,80 like unto5613 me;1691 him846 shall ye hear191 in2596 all things3956 whatsoever3745 302 he shall say2980 unto4314 you.5209

23  And1161 it shall come to pass,2071 that every3956 soul,5590 which3748 will not3361 hear191 302 that1565 prophet,4396 shall be destroyed1842 from1537 among the3588 people.2992

24  Yea,1161 and2532 all3956 the3588 prophets4396 from575 Samuel4545 and2532 those that follow after,2517 as many as3745 have spoken,2980 have likewise2532 foretold4293 of these5025 days.2250

25  Ye5210 are2075 the children5207 of the3588 prophets,4396 and2532 of the3588 covenant1242 which3739 God2316 made1303 with4314 our2257 fathers,3962 saying3004 unto4314 Abraham,11 And2532 in thy4675 seed4690 shall all3956 the3588 kindreds3965 of the3588 earth1093 be blessed.1757

26  Unto you5213 first4412 God,2316 having raised up450 his848 Son3816 Jesus,2424 sent649 him846 to bless2127 you,5209 in turning away654 every one1538 of you from575 his5216 iniquities.4189

Vul

1 Petrus autem et Joannes ascendebant in templum ad horam orationis nonam.

2 Et quidam vir, qui erat claudus ex utero matris suæ, bajulabatur: quem ponebant quotidie ad portam templi, quæ dicitur Speciosa, ut peteret eleemosynam ab introëuntibus in templum.

3 Is cum vidisset Petrum et Joannem incipientes introire in templum, rogabat ut eleemosynam acciperet.

4 Intuens autem in eum Petrus cum Joanne, dixit: Respice in nos.

5 At ille intendebat in eos, sperans se aliquid accepturum ab eis.

6 Petrus autem dixit: Argentum et aurum non est mihi: quod autem habeo, hoc tibi do: in nomine Jesu Christi Nazareni surge, et ambula.

7 Et apprehensa manu ejus dextera, allevavit eum, et protinus consolidatæ sunt bases ejus et plantæ.

8 Et exiliens stetit, et ambulabat: et intravit cum illis in templum ambulans, et exiliens, et laudans Deum.

9 Et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem Deum.

10 Cognoscebant autem illum, quod ipse erat qui ad eleemosynam sedebat ad Speciosam portam templi: et impleti sunt stupore et extasi in eo quod contigerat illi.

11 Cum teneret autem Petrum et Joannem, cucurrit omnis populus ad eos ad porticum quæ appellatur Salomonis, stupentes.

12 Videns autem Petrus, respondit ad populum: Viri Israëlitæ, quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare?

13 Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus patrum nostrorum glorificavit filium suum Jesum, quem vos quidem tradidistis, et negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimitti.

14 Vos autem sanctum et justum negastis, et petistis virum homicidam donari vobis:

15 auctorem vero vitæ interfecistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cujus nos testes sumus.

16 Et in fide nominis ejus, hunc quem vos vidistis et nostis, confirmavit nomen ejus: et fides, quæ per eum est, dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrum.

17 Et nunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis, sicut et principes vestri.

18 Deus autem, quæ prænuntiavit per os omnium prophetarum, pati Christum suum, sic implevit.

19 Pœnitemini igitur et convertimini, ut deleantur peccata vestra:

20 ut cum venerint tempora refrigerii a conspectu Domini, et miserit eum qui prædicatus est vobis, Jesum Christum,

21 quem oportet quidem cælum suscipere usque in tempora restitutionis omnium quæ locutus est Deus per os sanctorum suorum a sæculo prophetarum.

22 Moyses quidem dixit: Quoniam prophetam suscitabit vobis Dominus Deus vester de fratribus vestris, tamquam me: ipsum audietis juxta omnia quæcumque locutus fuerit vobis.

23 Erit autem: omnis anima quæ non audierit prophetam illum, exterminabitur de plebe.

24 Et omnes prophetæ, a Samuel et deinceps, qui locuti sunt, annuntiaverunt dies istos.

25 Vos estis filii prophetarum, et testamenti quod disposuit Deus ad patres nostros, dicens ad Abraham: Et in semine tuo benedicentur omnes familiæ terræ.

26 Vobis primum Deus suscitans filium suum, misit eum benedicentem vobis: ut convertat se unusquisque a nequitia sua.


Next: Acts 4