Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 2

GNT

1 καὶ ἐν τῶ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.

2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὖ ἦσαν καθήμενοι·

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,

4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

5 ἦσαν δὲ εἰς ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·

6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.

7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες, οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὖτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες γαλιλαῖοι;

8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;

9 πάρθοι καὶ μῆδοι καὶ ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν μεσοποταμίαν, ἰουδαίαν τε καὶ καππαδοκίαν, πόντον καὶ τὴν ἀσίαν,

10 φρυγίαν τε καὶ παμφυλίαν, αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς λιβύης τῆς κατὰ κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ῥωμαῖοι,

11 ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, κρῆτες καὶ ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.

12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;

13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.

14 σταθεὶς δὲ ὁ πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, ἄνδρες ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου.

15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὖτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας,

16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου ἰωήλ,

17 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·

18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν.

19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῶ οὐρανῶ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

22 ἄνδρες ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους· ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε,

23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε,

24 ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ·

25 δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ.

26 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι·

27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.

29 ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·

30 προφήτης οὗν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῶ ὁ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ,

31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὔτε ἐγκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.

32 τοῦτον τὸν ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεός, οὖ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες.

33 τῇ δεξιᾷ οὗν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς [καὶ] βλέπετε καὶ ἀκούετε.

34 οὐ γὰρ δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, εἶπεν [ὁ] κύριος τῶ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου

35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

36 ἀσφαλῶς οὗν γινωσκέτω πᾶς οἶκος ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.

37 ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπόν τε πρὸς τὸν πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί;

38 πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, μετανοήσατε, [φησίν,] καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῶ ὀνόματι ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος·

39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.

40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων, σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.

41 οἱ μὲν οὗν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι.

42 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.

43 ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.

44 πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά,

45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν·

46 καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῶ ἱερῶ, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,

47 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.

KJV

1  And2532 when the3588 day2250 of Pentecost4005 was fully come,4845 they were2258 all537 with one accord3661 in1909 one place.846

2  And2532 suddenly869 there came1096 a sound2279 from1537 heaven3772 as5618 of a rushing5342 mighty972 wind,4157 and2532 it filled4137 all3650 the3588 house3624 where3757 they were2258 sitting.2521

3  And2532 there appeared3700 unto them846 cloven1266 tongues1100 like as5616 of fire,4442 and5037 it sat2523 upon1909 each1538 1520 of them.846

4  And2532 they were all537 filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 and2532 began756 to speak2980 with other2087 tongues,1100 as2531 the3588 Spirit4151 gave1325 them846 utterance.669

5  And1161 there were2258 dwelling2730 at1722 Jerusalem2419 Jews,2453 devout2126 men,435 out of575 every3956 nation1484 under5259 heaven.3772

6  Now1161 when this5026 was noised abroad,1096 5456 the3588 multitude4128 came together,4905 and2532 were confounded,4797 because3754 that every man1538 1520 heard191 them846 speak2980 in his own2398 language.1258

7  And1161 they were all3956 amazed1839 and2532 marveled,2296 saying3004 one to another,240 4314 Behold,2400 are1526 not3756 all3956 these3778 which speak2980 Galilaeans?1057

8  And2532 how4459 hear191 we2249 every man1538 in our2257 own2398 tongue,1258 wherein1722 3739 we were born?1080

9  Parthians,3934 and2532 Medes,3370 and2532 Elamites,1639 and2532 the3588 dwellers2730 in Mesopotamia,3318 and5037 in Judea,2449 and2532 Cappadocia,2587 in Pontus,4195 and2532 Asia,773

10  5037 Phrygia,5435 and2532 Pamphylia,3828 in Egypt,125 and2532 in the3588 parts3313 of Libya3033 about2596 Cyrene,2957 and2532 strangers1927 of Rome,4514 5037 Jews2453 and2532 proselytes,4339

11  Cretes2912 and2532 Arabians,690 we do hear191 them846 speak2980 in our2251 tongues1100 the3588 wonderful works3167 of God.2316

12  And1161 they were all3956 amazed,1839 and2532 were in doubt,1280 saying3004 one to another,243 4314 243 What5101 meaneth2309 302 1511 this?5124

13  1161 Others2087 mocking5512 said,3004 These men are1526 full3325 of new wine.1098

14  But1161 Peter,4074 standing up2476 with4862 the3588 eleven,1733 lifted up1869 his848 voice,5456 and2532 said669 unto them,846 Ye men435 of Judea,2453 and2532 all537 ye that dwell2730 at Jerusalem,2419 be2077 this5124 known1110 unto you,5213 and2532 hearken1801 to my3450 words:4487

15  For1063 these3778 are not3756 drunken,3184 as5613 ye5210 suppose,5274 seeing1063 it is2076 but the third5154 hour5610 of the3588 day.2250

16  But235 this5124 is2076 that which was spoken2046 by1223 the3588 prophet4396 Joel;2493

17  And2532 it shall come to pass2071 in1722 the3588 last2078 days,2250 saith3004 God,2316 I will pour out1632 of575 my3450 Spirit4151 upon1909 all3956 flesh:4561 and2532 your5216 sons5207 and2532 your5216 daughters2364 shall prophesy,4395 and2532 your5216 young men3495 shall see3700 visions,3706 and2532 your5216 old men4245 shall dream1797 dreams:1798

18  And2532 1065 on1909 my3450 servants1401 and2532 on1909 my3450 handmaidens1399 I will pour out1632 in1722 those1565 days2250 of575 my3450 Spirit;4151 and2532 they shall prophesy:4395

19  And2532 I will show1325 wonders5059 in1722 heaven3772 above,507 and2532 signs4592 in1909 the3588 earth1093 beneath;2736 blood,129 and2532 fire,4442 and2532 vapor822 of smoke:2586

20  The3588 sun2246 shall be turned3344 into1519 darkness,4655 and2532 the3588 moon4582 into1519 blood,129 before4250 that2228 great3173 and2532 notable2016 day2250 of the Lord2962 come:2064

21  And2532 it shall come to pass,2071 that whosoever3956 3739 302 shall call on1941 the3588 name3686 of the Lord2962 shall be saved.4982

22  Ye men435 of Israel,2475 hear191 these5128 words;3056 Jesus2424 of Nazareth,3480 a man435 approved584 of575 God2316 among1519 you5209 by miracles1411 and2532 wonders5059 and2532 signs,4592 which3739 God2316 did4160 by1223 him846 in1722 the midst3319 of you,5216 as2531 ye846 yourselves also2532 know:1492

23  Him,5126 being delivered1560 by the3588 determinate3724 counsel1012 and2532 foreknowledge4268 of God,2316 ye have taken,2983 and by1223 wicked459 hands5495 have crucified4362 and slain:337

24  Whom3739 God2316 hath raised up,450 having loosed3089 the3588 pains5604 of death:2288 because2530 it was2258 not3756 possible1415 that he846 should be holden2902 of5259 it.846

25  For1063 David1138 speaketh3004 concerning1519 him,846 I foresaw4308 the3588 Lord2962 always1223 3956 before1799 my face,3450 for3754 he is2076 on1537 my3450 right hand,1188 that2443 I should not3361 be moved:4531

26  Therefore1223 5124 did my3450 heart2588 rejoice,2165 and2532 my3450 tongue1100 was glad;21 moreover1161 2089 also2532 my3450 flesh4561 shall rest2681 in1909 hope:1680

27  Because3754 thou wilt not3756 leave1459 my3450 soul5590 in1519 hell,86 neither3761 wilt thou suffer1325 thine4675 Holy One3741 to see1492 corruption.1312

28  Thou hast made known1107 to me3427 the ways3598 of life;2222 thou shalt make me full4137 3165 of joy2167 with3326 thy4675 countenance.4383

29  Men435 and brethren,80 let1832 me freely3326 3954 speak2036 unto4314 you5209 of4012 the3588 patriarch3966 David,1138 that3754 he is both dead5053 2532 and2532 buried,2290 and2532 his846 sepulcher3418 is2076 with1722 us2254 unto891 this5026 day.2250

30  Therefore3767 being5225 a prophet,4396 and2532 knowing1492 that3754 God2316 had sworn3660 with an oath3727 to him,846 that of1537 the fruit2590 of his846 loins,3751 according to2596 the flesh,4561 he would raise up450 Christ5547 to sit2523 on1909 his846 throne;2362

31  He seeing this before4275 spake2980 of4012 the3588 resurrection386 of Christ,5547 that3754 his846 soul5590 was not3756 left2641 in1519 hell,86 neither3761 his846 flesh4561 did see1492 corruption.1312

32  This5126 Jesus2424 hath God2316 raised up,450 whereof3739 we2249 all3956 are2070 witnesses.3144

33  Therefore3767 being by the3588 right hand1188 of God2316 exalted,5312 and5037 having received2983 of3844 the3588 Father3962 the3588 promise1860 of the3588 Holy40 Ghost,4151 he hath shed forth1632 this,5124 which3739 ye5210 now3568 see991 and2532 hear.191

34  For1063 David1138 is not3756 ascended305 into1519 the3588 heavens:3772 but1161 he846 saith3004 himself, The3588 Lord2962 said2036 unto my3450 Lord,2962 Sit2521 thou on1537 my3450 right hand,1188

35  Until2193 I make5087 302 thy4675 foes2190 thy footstool.5286 4675 4228

36  Therefore3767 let all3956 the house3624 of Israel2474 know1097 assuredly,806 that3754 God2316 hath made4160 that same5126 Jesus,2424 whom3739 ye5210 have crucified,4717 both2532 Lord2962 and2532 Christ.5547

37  Now1161 when they heard191 this, they were pricked2660 in their heart,2588 and5037 said2036 unto4314 Peter4074 and2532 to the3588 rest3062 of the apostles,652 Men435 and brethren,80 what5101 shall we do?4160

38  Then1161 Peter4074 said5346 unto4314 them,846 Repent,3340 and2532 be baptized907 every one1538 of you5216 in1909 the3588 name3686 of Jesus2424 Christ5547 for1519 the remission859 of sins,266 and2532 ye shall receive2983 the3588 gift1431 of the3588 Holy40 Ghost.4151

39  For1063 the3588 promise1860 is2076 unto you,5213 and2532 to your5216 children,5043 and2532 to all3956 that3588 are afar off,1519 3112 even as many as3745 302 the Lord2962 our2257 God2316 shall call.4341

40  And5037 with many4119 other2087 words3056 did he testify1263 and2532 exhort,3870 saying,3004 Save4982 yourselves from575 this5026 untoward4646 generation.1074

41  Then3767 they that gladly received588 780 3303 his846 word3056 were baptized:907 and2532 the3588 same1565 day2250 there were added4369 unto them about5616 three thousand5153 souls.5590

42  And1161 they continued steadfastly2258 4342 in the3588 apostles'652 doctrine1322 and2532 fellowship,2842 and2532 in breaking2800 of bread,740 and2532 in prayers.4335

43  And1161 fear5401 came1096 upon every3956 soul:5590 and5037 many4183 wonders5059 and2532 signs4592 were done1096 by1223 the3588 apostles.652

44  And1161 all3956 that believed4100 were2258 together,1909 846 and2532 had2192 all things537 common;2839

45  And2532 sold4097 their possessions2933 and2532 goods,5223 and2532 parted1266 them846 to all3956 men, as2530 every man5100 302 had2192 need.5532

46  And5037 they, continuing4342 daily2596 2250 with one accord3661 in1722 the3588 temple,2411 and5037 breaking2806 bread740 from house to house,2596 3624 did eat3335 their meat5160 with1722 gladness20 and2532 singleness858 of heart,2588

47  Praising134 God,2316 and2532 having2192 favor5485 with4314 all3650 the3588 people.2992 And1161 the3588 Lord2962 added4369 to the3588 church1577 daily2596 2250 such as should be saved.4982

Vul

1 Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco:

2 et factus est repente de cælo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes.

3 Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ tamquam ignis, seditque supra singulos eorum:

4 et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et cœperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis.

5 Erant autem in Jerusalem habitantes Judæi, viri religiosi ex omni natione quæ sub cælo est.

6 Facta autem hac voce, convenit multitudo, et mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes.

7 Stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentes: Nonne ecce omnes isti qui loquuntur, Galilæi sunt?

8 et quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram in qua nati sumus?

9 Parthi, et Medi, et Ælamitæ, et qui habitant Mespotamiam, Judæam, et Cappadociam, Pontum, et Asiam,

10 Phrygiam, et Pamphyliam, Ægyptum, et partes Libyæ quæ est circa Cyrenen: et advenæ Romani,

11 Judæi quoque, et Proselyti, Cretes, et Arabes: audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei.

12 Stupebant autem omnes, et mirabantur ad invicem, dicentes: Quidnam vult hoc esse?

13 Alii autem irridentes dicebant: Quia musto pleni sunt isti.

14 Stans autem Petrus cum undecim, levavit vocem suam, et locutus est eis: Viri Judæi, et qui habitatis Jerusalem universi, hoc vobis notum sit, et auribus percipite verba mea.

15 Non enim, sicut vos æstimatis, hi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia:

16 sed hoc est quod dictum est per prophetam Joël:

17 [Et erit in novissimis diebus, dicit Dominus,
effundam de Spiritu meo super omnem carnem:
et prophetabunt filii vestri et filiæ vestræ,
et juvenes vestri visiones videbunt,
et seniores vestri somnia somniabunt.

18 Et quidem super servos meos, et super ancillas meas,
in diebus illis effundam de Spiritu meo,
et prophetabunt:

19 et dabo prodigia in cælo sursum,
et signa in terra deorsum, sanguinem, et ignem, et vaporem fumi:

20 sol convertetur in tenebras,
et luna in sanguinem,
antequam veniat dies Domini magnus et manifestus.

21 Et erit: omnis quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit.]

22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc: Jesum Nazarenum, virum approbatum a Deo in vobis, virtutibus, et prodigiis, et signis, quæ fecit Deus per illum in medio vestri, sicut et vos scitis:

23 hunc, definito consilio et præscientia Dei traditum, per manus iniquorum affligentes interemistis:

24 quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo.

25 David enim dicit in eum: [Providebam Dominum in conspectu meo semper:
quoniam a dextris est mihi, ne commovear:

26 propter hoc lætatum est cor meum, et exsultavit lingua mea,
insuper et caro mea requiescet in spe:

27 quoniam non derelinques animam meam in inferno,
nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.

28 Notas mihi fecisti vias vitæ:
et replebis me jucunditate cum facie tua.]

29 Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David, quoniam defunctus est, et sepultus: et sepulchrum ejus est apud nos usque in hodiernum diem.

30 Propheta igitur cum esset, et sciret quia jurejurando jurasset illi Deus de fructu lumbi ejus sedere super sedem ejus:

31 providens locutus est de resurrectione Christi, quia neque derelictus est in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem.

32 Hunc Jesum resuscitavit Deus, cujus omnes nos testes sumus.

33 Dextera igitur Dei exaltatus, et promissione Spiritus Sancti accepta a Patre, effudit hunc, quem vos videtis et auditis.

34 Non enim David ascendit in cælum: dixit autem ipse: [Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,

35 donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.]

36 Certissime sciat ergo omnis domus Israël, quia et Dominum eum et Christum fecit Deus hunc Jesum, quem vos crucifixistis.

37 His autem auditis, compuncti sunt corde, et dixerunt ad Petrum et ad reliquos Apostolos: Quid faciemus, viri fratres?

38 Petrus vero ad illos: Pœnitentiam, inquit, agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi in remissionem peccatorum vestrorum: et accipietis donum Spiritus Sancti.

39 Vobis enim est repromissio, et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt, quoscumque advocaverit Dominus Deus noster.

40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est, et exhortabatur eos, dicens: Salvamini a generatione ista prava.

41 Qui ergo receperunt sermonem ejus, baptizati sunt: et appositæ sunt in die illa animæ circiter tria millia.

42 Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationibus.

43 Fiebat autem omni animæ timor: multa quoque prodigia et signa per Apostolos in Jerusalem fiebant, et metus erat magnus in universis.

44 Omnes etiam qui credebant, erant pariter, et habebant omnia communia.

45 Possessiones et substantias vendebant, et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.

46 Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo, et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exsultatione et simplicitate cordis,

47 collaudantes Deum et habentes gratiam ad omnem plebem. Dominus autem augebat qui salvi fierent quotidie in idipsum.


Next: Acts 3