Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


p. 382 p. 383

SOIRIDH

A BHEAN-SHITH AGUS AN SEALGAIR

Soiridh slan a shealgair dhuinn, soiridh slan gu bratha leat an taobh a tha ann a shruth nam beann agus an taobh tha thall an abhuinn, an la a chi agus nach faic, an la shealgas tu fiadh nam fireach agus an la, a chiall, nach iomair gin.

FAREWELL

THE FAIRY AND THE HUNTER

Fare thee well, brown hunter of the hill, farewell to thee for ever on this side of the mountain stream and the side beyond the river, the day I see thee and the day I see thee not, the day thou huntest the forest deer and the day, beloved one, thou huntest none.

ALEXANDER CARMICHAEL.