Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 166

p. 167

AN OIGH AGUS AN LEANABH [196]

THE VIRGIN AND CHILD

 

 

p. 166

 

p. 167

C

CHUNNACAS an Oigh a teachd,
Criosda gu h-og na h-uchd,
Ainghle a lubadh dhaibh umhlachd,
Righ nan dul a dubhradh gur ceart.

An Oigh is or-dhealta cleachd,
An t-Ios is ro ghile na ’n sneachd,
Searapha ciuil a seinn an cliu,
Righ nan dul a dubhradh gur ceart.

 

THE Virgin was seen approaching,
Christ so young on her breast,
Angels making them obeisance,
The King of glory saying it is just.

The Virgin of gold-bedewed locks,
The Jesu whiter than snow,
Seraphs of song singing their praise,
The King of glory saying it is just.

 


Next: 197. God of the Moon. Dia Na Gile