Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 108

p. 109

SEAMARAG NAM BUADH [171]

THE SHAMROCK OF POWER

 

 

p. 108

 

p. 109

A

A SHEAMARAG nan duilleag,
A sheamarag nam buadh,
A sheamarag nan duilleag,
Bha aig Muire fo bhruaich,
A sheamarag mo ghraidh,
Is ailinde snuadh,
B' e mo mhiann anns a bhas,
Thu bhi fas air m’ uaigh,
    B’ e mo mhiann anns a bhas,
    Thu bhi fas air m’ uaigh.

 

THOU shamrock of foliage,
Thou shamrock of power,
Thou shamrock of foliage,
Which Mary had under the bank,
Thou shamrock of my love,
Of most beauteous hue,
I would choose thee in death,
To grow on my grave,
    I would choose thee in death,
    To grow on my grave.

 


Next: 172. The 'Mothan'. Am Mothan