Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 94

p. 95

AN EARR-THALMHAINN [164]

THE YARROW

 

p. 94

 

p. 95

BUAINIDH mi an earr reidh,
Gum bu treuinide mo bhas,
Gum bu bhlathaide mo bheuil,
Gum bu ceumaide mo chas;
Gum bu h-eilean mi air muir,
Gum bu carraig mi air tir,
Leonar liom gach duine,
     Cha leon duine mi.

 

I WILL pluck the yarrow fair,
That more brave shall be my hand,
That more warm shall be my lips,
That more swift shall be my foot;
May I an island be at sea,
May I a rock be on land,
That I can afflict any man,
     No man can afflict me.

 


Next: 165. Saint John's Wort. Achlasan Chaluim-Chille