Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 84

p. 85

EOLAS AN TORRANAIN

THE CHARM OF THE FIGWORT

 

 

p. 84

 

p. 85

B

BUAINIDH mi an torranan,
Le toradh mara ’s tir,
Lus nan agh ’s nan sonas e,
Lus a bhainne mhi.

Mar a dh’ orduich Righ nan righ,
Brigh a chur an cich ’s an carr,
’S mar a dh’ orduich Ti nan dul,
Sugh a chur an uth ’s an ar,
Le bliochd, le blachd, le bladh,
Le cobhan, le omhan, ’s le ais,
Le laoigh bhoirionn, bhreac,
Gun laoigh fhirionn ac,
Le al, le agh, le toradh,
Le gradh, le baigh, le sonadh,

Gun fear mi-run,
Gun bhean mi-shul,
Gun ghnu, gun tnu, gun toirinn,
Gun mhaghan masach,
Gun chu fasaich,
Gun scan foirinn
Dh’ fhaighinn greim air a chugain
     Anns an teid seo,
Torranan nan sionn,
Toradh ga chur ann,
Le al, le agh, le sonas.

 

I WILL pluck the figwort,
With the fruitage of sea and land,
The plant of joy and gladness,
The plant of rich milk.

As the King of kings ordained,
To put milk in pap and gland,
As the Being of life ordained,
To place substance in udder and kidney,
With milk, with milkiness, with butter milk,
With produce, with whisked whey, with milk-product,
With speckled female calves,
Without male calves,
With progeny, with joy, with fruitage,
With love, with charity, with bounty,

Without man of evil wish,
Without woman of evil eye,
Without malice, without envy, without 'toirinn,'
Without hipped bear,
Without wilderness dog,
Without 'scan foirinn,'
Obtaining hold of the rich dainty
     Into which this shall go.
Figwort of bright lights,
Fruitage to place therein,
With fruit, with grace, with joyance.

 


Next: 160. The Figwort. An Torranan