Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 254

p. 255

BEANNACHADH BRATHAIN

THE QUERN BLESSING

 

 

p. 254

 

p. 255

O

OIDHCH Inid
Bi feoil againn,
’S bu choir ’uinn sin
Bu choir ’uinn sin.

Leth-cheann circe,
’S da ghreim eorna,
’S bu leoir ’uinn sin
Bu leoir ’uinn sin.

Bi bin againn,
Bi beoir againn,
Bi fion againn,
Bi roic againn.
Meilc is marrum,
Mil is bainne,
Sile fallain,
Meall dheth sin,
Meall dheth sin.

Bi cruit againn,
Bi clar againn,
Bi dus againn,
Bi das againn;
Bi saltair ghrinn,
Nan teuda binn,
’S hi fairchil, righ’nn
Nan dan againn,
Nan dan againn.

 

ON Ash Eve
We shall have flesh,
We should have that
We should have that.

The cheek of hen,
Two bits of barley,
That were enough
That were enough.

We shall have mead,
We shall have spruce,
We shall have wine,
We shall have feast.
We shall have sweetness and milk produce,
Honey and milk,
Wholesome ambrosia,
Abundance of that,
Abundance of that.

We shall have harp, (small?)
We shall have harp, (pedal?)
We shall have lute,
We shall have horn.
We shall have sweet psaltery
Of the melodious strings
And the regal lyre,
Of the songs we shall have,
Of the songs we shall have.

 

p. 256

 

p. 257

 

Bi Bride bhithe, bhana, leinn,
Bi Moire mhine mhathar, leinn.
Bi Micheal mil
Nan lanna liobh,
’S bi Righ nan righ,
’S bi Iosa Criosd
’S bith Spiorad sith
Nan grasa leinn,
Nan grasa leinn.

 

The calm fair Bride will be with us,
The gentle Mary mother will be with us.
Michael the chief
Of glancing glaves,
And the King of kings
And Jesus Christ,
And the Spirit of peace
And of grace will be with us,
Of grace will be with us.

 

 


Next: 93. Milking Croon. Cronan Bleoghain