Sacred Texts  Hinduism  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Vedic Hymns, Part I (SBE32), by Max Müller, [1891], at sacred-texts.com


dams: dasra from dams? (V, 55, 5:3.)

damsána: damsánaih, valiant deeds, I, 166, 13; damsánâ, by wonderful skill, V, 87, 8.

msu, δασυ: dámsu, Nom. pl.? (I, 134, 4:1.)

dáksha, power: dáksham, X, 121, 8; I, 134, 2; dáksham apásam, I, 2, 9.—Daksha and Aditi, (245 seqq.: 251.)

dáksha-pitri, father of strength: dáksha-pitarah, (247 seq.); dáksha-pitarâ, (248.)

dákshinâ, largess: dákshinâ, I, 168, 7.

p. 482

dagh: mâ´ paskâ´t daghma, let us not stay behind, VII, 56, 21.

dátra, or dáttra, gift, bounty: (240.)

Dadhyak, N. pr.: (153.)

dabh, to hurt: â-dábhat, VII, 56, 15.

dám, house: dám-su, I, 134, 4:1.

dáma, house: dáme, VIII, 7, 12; dáme-dame, VI, 74, 1.

dámya, domestic: dámyam, VII, 56, 14.

day, to divide: dayase, thou cuttest, II, 33, 10:2.—(I, 166, 6:4.)—See dâ (do).

dártri, breaker: dártâ, VI, 66, 8.

darsatá, visible, conspicuus, beautiful: darsatám, I, 38, 13; darsatáh, V, 56, 7; darsata, I, 2, 1:1; darsatâ´, I, 64, 9.

dársya, to be seen: dársyâ, V, 52, 11.

dávidhvat, violently shaking: dávidhvatah, II, 34, 3:3.

sa-gva: dása-gvâh (Maruts?), II, 34, 12:1.

dasasy, to help: dasasyátha, VIII, 20, 24; dasasyántah, bounteous, VII, 56, 17.

das, to perish: úpa dasyanti, V, 54, 7; 55, 5:3.—dásamânah, tired, I, 134, 5.

dasmâ-varkas, shining forth marvellously: dasmá-varkasâm, VIII, 94, 8.

dasra, destroyer: dasrâh, V, 55, 5:3.

dâ, to give: dâta, II, 34, 7; (c. Gen.), VII, 56, 15; dehi, X, 186, 3; dada, V, 57, 7; daduh, V, 52, 17; dádat, V, 61, 10; dádâta (pra-gâ´yai amtasya), VII, 57, 6; dâ´tave, VII, 59, 6; dadúshah, (I, 6, 1:2); ná ditsasi, dost thou not wish to give, I, 170, 3.—dadá, you have protected, I, 39, 9:1.—ánutta = ánu-datta, (I, 165, 9:1.)—mâ´ párâ dâh, do not forsake, VII, 46, 4.—See dâván.

dâ (do, dyati), to share, to divide: áva dishîya, may I pay off, II, 33, 5:2.—(I, 167, 8:3; VIII, 7, 27:1.)—See day.

dâ, to bind: ní-dita, bound, (257.)

dâ´ti-vâra, dispensing treasures: dâ´ti-vârah, I, 167, 8:3; dâ´ti-vâram, V, 58, 2.

dât, giver: dâtâ´ram (bhû´reh), II, 33, 12.

dâ´tra, sickle: (241)

dâtrá, bounty: dâtrám, I, 166, 12:3; dâtrâ´t, VII, 56, 21.

dâ´dhrivi, strong: dâ´dhrivih, VI, 66, 3.

dâná, gift: dânâ´, for a gift, V, 52, 14:1; 15; by gift, V, 87, 2:1; VIII, 20, 14.

dânavá, demon: (114 seq.)

dâ´nu: giver or gift, (115.)—m., demon, (114 seq.)—f., rain (?), (115.)—n., water, rain, (113; 115): Soma, (115.)

dânú, giving: (113 seq.)

dâ´nu-kitra, dew-lighted: dâ´nu-kitrah ushásah, V, 59, 8; (115.)

dâ´nunaspátî, ep. of Mitra-Varunau and the Asvins: (115.)

dâ´nu-mat: dâ´numat vásu; the treasure of rain, (115.)

dâyas, share, inheritance: (I, 166, 6:4.)

Dârbhyá: Rathavîti Dârbhya, (V, 61, 5:2; 359 seq.); dârbhyâ´ya, V, 61, 17:1.

Dârbhya, see Dârbhya.

dâván, giving: makhásya dâváne, for the offering of the sacrifice, VIII, 7, 27:1; I, 134, 1 (bis); to the offering of the priest, (47 seq.)—suvitâ´ya dâváne, to grant welfare, V, 59, 1:1; 4.—dâváne, for gifts, I, 134, 2.

dâs, to give, to sacrifice: dâ´sati, VII, 59, 2; dadâsimá, I, 86, 6; dádâsat, X, 77, 7; dâsúshe, I, 85, 12; V, 57, 3:1; I,

p. 483

[paragraph continues] 2, 3; dadâsúshe, I, 166, 3; V, 53, 6.

svás, see dâs.

dâs, to attack: (V, 55, 5:3.)

Diti and Aditi: (255 seq.)

didrikshénya, to be yearned for: didrikshényam, V, 55, 4.

didyú, flame: didyúm, VII, 56, 9.—weapon, (I, 6, 8:2.)

didyút, weapon, Indra's weapon or thunderbolt: didyút, lightning, I, 166, 6; shining thunderbolt, VII, 57, 4 VII, 46, 3; (I, 6, 8:2.)—didyút (adhvarásya), flame, VI, 66, 10.

didhishú: didhishávah ná rathyãh, like lords of chariots on a suit, X, 78, 5.

div (dîvyati), to throw forth, to break forth, to shine: (I, 6, 8:2.)

dív, see dyú.

dívishti, daily sacrifice: dívishtishu, I, 86, 4.

divi-sps, touching the sky: divi-spk, X, 168, 1.

divyá, heavenly: divyám kósam, V, 59, 8; divyásya gánmanah, VII, 46, 2; divyâ´ni, I, 64, 3; 5.—divyâ´h-iva stbhih, heavens, I, 166, 11:2; (I, 87, 1:1.)

dis, to display: dédisate, VIII, 20, 6.

s, direction: táyâ disâ´, this way, I, 85, 11.

dîrghá, long: dîrghám, 1, 37, 11; 166, 12.—Adv., I, 166, 14; V, 54, 5; dîrghám prithú, far and wide, V, 87, 7:1.

dîrghá-yasas, far-famed: dîrghá-yasase, V, 61, 9.

duh-gá, stronghold: duh-gâ´ni, V, 54, 4.

duh-dhártu, irresistible: duh-dhártavah, V, 87, 9.

duh-dhúr, impatient of the yoke: duh-dhúrah, V, 56, 4.

duh-matí, hatred: duh-matíh, VII, 56, 9; II, 33, 14.

duh-máda, madman: durmádâh-iva, I, 39, 5.

h-stuti, bad praise: dúh-stutî, II, 33, 4.

duh-hána, difficult to be conquered: duh-hánâ, I, 38, 6.

duh-hrinâyú, hateful: duh-hrinâyúh, VII, 59, 8.

dukkhúnâ, monster: dukkhúnâ, VIII, 20, 4:1.

dudhrá, wild: dudhráh (gaúh), V, 56, 3.

dudhra-kt, making to reel: dudhra-ktah, I, 64, 11.

dúr, door: dúrah, VII, 46, 2.

dúvas, worship: dúvah, (I, 37, 14:1); worship, sacrifice, work, (204.)

duvás, worshipper: duváse, I, 165, 14:1; (205); p. xix; duvásah, I, 168, 3.

duvasy, to care for, to attend: duvasyâ´t, he should help, I, 165, 14:1; p. xix.—duvasyán, sacrificing, I, 167, 6.—(203 seqq.)

duvasyá, worthy of worship: (203; 205.)

dustára, invincible: dustáram, I, 64, 14; II, 34, 7.

duh, to milk: duhánti, I, 64, 5; 6:2; duhúh, II, 34, 10; duduhe (û´dhah), VI, 66, 1; duhre, duhrate, I, 134, 6; dohate, I, 134, 4; duduhré, VIII, 7, 10:2.—dhukshánta, they have drawn forth, VIII, 7, 3; duhántah útsam, drawing the well, VIII, 7, 16.—níh duhré, they have been brought forth, VI, 66, 4.—See dohás.

dû´, worshipper: dúvah, Nom. pl., I, 37, 14:1.

dûre-ds, visible from afar: dûre-dsah, I, 166, 11; V, 59, 2.

drilhá, strong: drilhâ´ kit, I, 64, 3; (VIII, 20, 1:1); drilhâ´ni kit, I, 168, 4.—drilhâ´, made fast, X, 121, 5:1

dris, to see: dkshase, mayest thou be seen, I, 6, 7:2; drisí tvishé, to see the light, V, 52, 12:4; drisé kám, that they may be seen, VIII, 94, 2.—Cf. didrikshénya.

-dris, in yaksha-dris: (VII, 56, 16:1.)

p. 484

drih: dadrihânám, strong, I, 85, 10.

d, see dártri.

devá, god: devâya, X, 121, 1-9; devâh, X, 121, 2; yáh devéshu ádhi deváh ékah, he who alone is God above all gods, X, 121, 8:2; devâ´nâm ásuh, X, 121, 7; âtmâ´ devâ´nâm, X, 168, 4; devâ´nâm go-pîthé, in the keeping of the gods, X, 77, 7; sréshthah devâ´nâm vásuh, the best Vasu among the gods (Rudra), I, 43, 5; Vasus = Devas, (VII, 56, 20:3); nahí deváh ná mártyah, I, 19, 2.—visve devâ´sah, I, 19, 3:2; devâ´hsve, VIII, 94, 2.—The Maruts, devâ´sah, I, 19, 6; devâh, I, 167, 4; dévâsah, I, 39, 5; VIII, 7, 27; VII, 59, 1; devâh, I, 171, 2; VII, 59, 2; X, 78, 8; devâ´n, V, 52, 15:1; mahâ´nâm devâ´nâm, VIII, 94, 8.—Rudra, deva, I, 114, 10; II, 33, 15; devâ´ya, VII, 46, 1.—deváh, Vâta, X, 168, 2; 4.—devá, divine, brilliant, p. xxxvii; devî´m (vârkâryâ´m), sacred, I, 88, 4:1; (176); devî´, ep. of Aditi, (260); devi, O goddess (the night), V, 61, 17.—deva for devâ, dual, p. iii.

deva-avî´, pleasing the gods: deva-avyãh, X, 78, 1.

devátâ, among the gods:—I, 165, 9:2; p. xvii.

devá-tâti: (I, 165, 9:2.)

devátta, god-given: deváttam, I, 37, 4.

deva-trâ´, towards the gods: V, 61, 7.

deva-yagyâ´, sacrifice: deva-yagyáyâ, I, 114, 3.

deva-yát, pious: deva-yántah, I, 6, 6.

deva-yâ´ (?): deva-yâh, I, 168, 1, see eva-yâ´h.

deshná, gift: deshnám, VII, 58, 4.

daívya, divine: daívyasya, V, 57, 7; VII, 58, 1:1; rápasah daívyasya, heaven-sent mischief, II, 33, 7; daívyam hélah, the anger of the gods, I, 114, 4.

do, see dâ.

dós, arm: dóh, V, 61, 5:1.

dohás: doháse, to give milk, VI, 66, 1; doháse, to be brought forth, VI, 66, 5:1.

dyâ´vâkshâ´mâ, heaven and earth: (250.)

dyâ´vâprithivî´, heaven and earth: V, 55, 7; (250.)

dyu, to shine: (I, 37, 42.)

dyú, heaven, sky, Dyu: Dyaus = Zeus, p. xxiv; dyaúh áditih, the boundless Dyu (sky), (261); V, 59, 8:2; dyaúh, Dyu (the bull of the Dawn), V, 58, 6:3; dyaúh ná, VIII, 7, 26; prithivî´ utá dyaúh, Earth and Sky, I, 114, 11; diváh putrâ´sah, the sons of Dyu, X, 77, 2; diváh ásurasya vedhásah, the servants of the divine Dyu, VIII, 20, 17; divah narah, V, 54, 10; I, 64, 4; diváh máryâh, V, 59, 6; diváh ukshánah, I, 64, 2:1; diváh, (sons) of heaven, I, 86, 1; diváh sárdhâya, host of heaven, VI, 66, 11; divé, to heaven (Dyu), V, 59, 1; dyóh sámsah, 'Himmelslob,' (439.) diváh vakshánâbhyah, from the flanks of heaven (Dyu, f., mother of the Maruts), I, 134, 4:3.—diváh, from heaven, I, 6, 10; 168, 4; V, 52, 14; 53, 6; 8; 54, 13; (brihatáh), V, 87, 3; VIII , 7, 11; 13; 94, 10; VII, 46, 3; diváh, of heaven, V, 52, 5; 6; 7; 57, 1; 59, 7; I, 37, 6; 38, 2; diváh arkâ´h, singers of the sky, V, 57, 5:1; diváh prishthám, back of heaven, I, 166, 5; V, 54, 1:2; diváh sâ´nu, ridge of heaven, V, 60, 3; (snúnâ), VIII, 7, 7; diváh rokanâ´t, from the light of heaven, I, 6, 9:1; V, 56, 1; rokanâ´, the lights of heaven, VIII, 94, 9; rokanâ´ diví, I, 6, 1; diváh varâhám arushám, the red boar of the sky (Rudra), I, 114, 5; diváh prithivyâ´h, X, 77, 3; diví, I, 19, 6:1; 85, 2; V, 52, 3;

p. 485

[paragraph continues] 61, 12; ádhi dyávi, I, 39, 4; diví (uttamé, madhyamé, avamé), V, 60, 6; diváh út-tarât, V, 60, 7; dyaúh út-tarâ, VIII, 20, 6.—dyâ´m imâ´m, X, 121, 1; dyaúh ugrâ´, X, 121, 5:1; dívam gagâ´na, X, 121, 9; dyâ´m, V, 57, 3; dyaúh-iva, V, 57, 4; dyaúh, V, 54, 9; dyâ´vah ná st-bhih, (I, 87, 1:1); II, 34, 2.—prithivî´, rágas, dyú, (I, 19, 3:1); (50; 51.)

dyú, day: dyâ´vah, V, 53, 5:1; dívâ, by day, I, 38, 9; VIII, 7, 6; úpa dyú-bhih, ánu dyû´n, day by day, V, 53, 3:1; I, 167, 10; divé-dive, from day to day, II, 34, 7; pâ´rye dyóh, at the close of the day, VI, 66, 8:1.

dyut, to shine: dávidyutati, they sparkle, VIII, 20, 11; ví dyutayanta, they shone wide, II, 34, 2.

dyu-mát, brilliant: dyu-mántam, I, 64, 14.

dyumná, brilliant: dyumnaíh, VIII, 20, 16; (I, 37, 4:2.)

dyumná-sravas, of brilliant glory: dyumná-sravase, V, 54, 1.

drapsá, torrent (?): drapsâ´h, VIII, 7, 16:1.

drapsín, scattering rain-drops: drapsínah, I, 64, 2.

dravát-pâni, quick-hoofed: (I, 38, 11:1.)

drávina, wealth: drávinam, V, 54, 15.

dru: dravát, quickly, I, 2, 5.

Drúh druháh pâ´sân, the snares of Druh, VII, 59, 8.

dronakalasa, a Soma-vessel: (VIII, 94, 5:2.)

dvi-gâ´ni, having two mothers (Agni): dvi-gâ´nih, (V, 61, 41.)

dvitâ´, twice: I, 37, 9.

dvi-pád, man: dvi-pádah kátuh-padah, man and beast, X, 121, 3; dvi-páde kátuh-pade, I, 114, I; VI, 74, 1; (191; 435); p. cxi.

dvi-bárhas, twofold: dvi-bárhâh (probably dvi-bárhah), I, 114, 10:2.

dvi-mât, having two mothers (Agni): dvi-mâtâ´, (V, 62, 4:1.)

dvísh, enemy: dvísham, I, 39, 10; dvíshah, VII, 59, 2.

dvís, twice: dvíh tríh, twice and thrice, VI, 66, 2.

dvîpá, island: dvîpâ´ni, islands (clouds), VIII, 20, 4:1.

dvéshas: dvéshah, haters, I, 167, 9; X, 77, 6.—dvéshâmsi, hateful things, V, 87, 8; dvéshah, hatred, VII, 56, 19; 58, 6; II, 33, 2.


Next: DH