Sacred Texts  Hinduism  Mahabharata 

Sanskrit Text of Book 11
Book 1  Book 2  Book 3  Book 4  Book 5  Book 6  Book 7  Book 8  Book 9  Book 10  Book 11  Book 12  Book 13  Book 14  Book 15  Book 16  Book 17  Book 18 

The Mahabharata

Book 11: Stri Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]


Title Page

Jalapradanika-parva

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 9
Section 10
Section 11
Section 12
Section 14
Section 15

Stri-vilapa-parva

Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Section 20
Section 21
Section 22
Section 23
Section 24
Section 25
Section 26
Section 27