Sacred Texts  Hinduism  Mahabharata 

Sanskrit Text of Book 4
Book 1  Book 2  Book 3  Book 4  Book 5  Book 6  Book 7  Book 8  Book 9  Book 10  Book 11  Book 12  Book 13  Book 14  Book 15  Book 16  Book 17  Book 18 

The Mahabharata

Book 4: Virata Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]


Title Page

Pandava-Pravesa Parva

Section I
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII
Section VIII
Section IX
Section X
Section XI
Section XII

Samayapalana Parva

Section XIII

Kichaka-badha Parva

Section XIV
Section XV
Section XVI
Section XVII
Section XVIII
Section XIX
Section XX
Section XXI
Section XXII
Section XXII
Section XXIV
Section XXV

Go-harana Parva

Section XXVI
Section XXVII
Section XXVIII
Section XXIX
Section XXX
Section XXXI
Section XXXII
Section XXXIII
Section XXXIV
Section XXXV
Section XXXVI
Section XXXVII
Section XXXVIII
Section XXXIX
Section XL
Section XLI
Section XLII
Section XLIII
Section XLIV
Section XLV
Section XLVI
Section XLVII
Section XLVIII
Section XLIX
Section L
Section LI
Section LII
Section LIII
Section LIV
Section LV
Section LVI
Section LVII
Section LVIII
Section LIX
Section LX
Section LXI
Section LXII
Section LXIII
Section LXIV
Section LXV
Section LXVI
Section LXVII
Section LXVIII
Section LXIX
Section LXX
Section LXXI
Section LXXII