Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 5: Terpsichore [110]

110. The Ionians made answer in these words; and afterwards, when the Persians had come to the plain of Salamis, the kings of the Cyprians set in order their array, choosing the best part of the troops of Salamis and of Soloi to be arrayed against the Persians and setting the other Cyprians against the rest of the enemy's troops; and against Artybios, the commander of the Persians, Onesilos took up his place in the array by his own free choice.

110. [1] Ἴωνες μὲν τούτοισι ἀμείψαντο· μετὰ δε ἡκόντων ἐς τὸ πεδίον τὸ Σαλαμινίων τῶν Περσέων, διέτασσον οἱ βασιλέες τῶν Κυπρίων, τοὺς μὲν ἄλλους Κυπρίους κατὰ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ἀντιτάσσοντες, Σαλαμινίων δὲ καὶ Σολίων ἀπολέξαντες τὸ ἄριστον ἀντέτασσον Πέρσῃσι· Ἀρτυβίῳ δὲ τῷ στρατηγῷ τῶν Περσέων ἐθελοντὴς ἀντετάσσετο Ὀνήσιλος. 

111. Now Artybios was riding a horse which had been trained to rear up against a hoplite. Onesilos accordingly being informed of this, and having a shield-bearer, by race of Caria, who was of very good repute as a soldier and full of courage besides, said to this man: "I am informed that the horse of Artybios rears upright and works both with his feet and his mouth against any whom he is brought to attack. Do thou therefore consider the matter, and tell me forthwith which of the two thou wilt rather watch for and strike, the horse or Artybios himself." To this his attendant replied: "O king, I am ready to do both or either of these two things, and in every case to do that which thou shalt appoint for me; but I will declare to thee the way in which I think it will be most suitable for thy condition. I say that it is right for one who is king and commander to fight with a king and commander; for if thou shalt slay the commander of the enemy, it turns to great glory for thee; and again, if he shall slay thee, which heaven forbid, even death when it is at the hands of a worthy foe is but half to be lamented: but for us who are under thy command it is suitable to fight with the others who are under his command and with his horse: and of the tricks of the horse have thou no fear at all, for I engage to thee that after this at least he shall never stand against any man more." Thus he spoke; and shortly afterwards the opposed forces joined battle both on land and with their ships. 111. [1] ἤλαυνε δὲ ἵππον ὁ Ἀρτύβιος δεδιδαγμένον πρὸς ὁπλίτην ἵστασθαι ὀρθόν. πυθόμενος ὦν ταῦτα ὁ Ὀνήσιλος, ἦν γάρ οἱ ὑπασπιστὴς γένος μὲν Κὰρ τὰ δὲ πολέμια κάρτα δόκιμος καὶ ἄλλως λήματος πλέος, εἶπε πρὸς τοῦτον [2] «πυνθάνομαι τὸν Ἀρτυβίου ἵππον ἱστάμενον ὀρθὸν καὶ ποσὶ καὶ στόματι κατεργάζεσθαι πρὸς τὸν ἂν προσενειχθῇ· σὺ ὦν βουλευσάμενος εἰπὲ αὐτίκα ὁκότερον βούλεαι φυλάξας πλῆξαι, εἴτε τὸν ἵππον εἴτε αὐτὸν Ἀρτύβιον.» [3] εἶπε πρὸς ταῦτα ὁ ὀπάων αὐτοῦ «ὦ βασιλεῦ, ἕτοιμος μὲν ἐγώ εἰμι ποιέειν καὶ ἀμφότερα καὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν, καὶ πάντως τὸ ἂν σὺ ἐπιτάσσῃς· ὡς μέντοι ἔμοιγε δοκέει εἶναι τοῖσι σοῖσι πρήγμασι προσφερέστερον, φράσω. [4] βασιλέα μὲν καὶ στρατηγὸν χρεὸν εἶναι φημὶ βασιλέι τε καὶ στρατηγῷ προσφέρεσθαι. ἤν τε γὰρ κατέλῃς ἄνδρα στρατηγόν, μέγα τοι γίνεται, καὶ δεύτερα, ἢν σὲ ἐκεῖνος, τὸ μὴ γένοιτο, ὑπὸ ἀξιοχρέου καὶ ἀποθανεῖν ἡμίσεα συμφορή· ἡμέας δὲ τοὺς ὑπηρέτας ἑτέροισί τε ὑπηρέτῃσι προσφέρεσθαι καὶ πρὸς ἵππον· τοῦ σὺ τὰς μηχανὰς μηδὲν φοβηθῇς· ἐγὼ γάρ τοι ὑποδέκομαι μή μιν ἀνδρὸς ἔτι γε μηδενὸς στήσεσθαι ἐναντίον.» 

112. On that day the Ionians for their part greatly distinguished themselves and overcame the Phenicians, and of them the Samians were best: and meanwhile on land, when the armies met, they came to close quarters and fought; and as regards the two commanders, what happened was this:--when Artybios came to fight with Onesilos sitting upon his horse, Onesilos, as he had concerted with his shield-bearer, struck at Artybios himself, when he came to fight with him; and when the horse put its hoofs against the shield of Onesilos, then the Carian struck with a falchion and smote off the horse's feet. 112. [1] ταῦτα εἶπε, καὶ μεταυτίκα συνέμισγε τὰ στρατόπεδα πεζῇ καὶ νηυσί. νηυσὶ μέν νυν Ἴωνες ἄκροι γενόμενοι ταύτην τὴν ἡμέρην ὑπερεβάλοντο τοὺς Φοίνικας, καὶ τούτων Σάμιοι ἠρίστευσαν· πεζῇ δέ, ὡς συνῆλθε τὰ στρατόπεδα, συμπεσόντα ἐμάχοντο. [2] κατὰ δὲ τοὺς στρατηγοὺς ἀμφοτέρους τάδε ἐγίνετο· ὡς προσεφέρετο πρὸς τὸν Ὀνήσιλον ὁ Ἀρτύβιος ἐπὶ τοῦ ἵππου κατήμενος, ὁ Ὀνήσιλος κατὰ τὰ συνεθήκατο τῷ ὑπασπιστῇ παίει προσφερόμενον αὐτὸν τὸν Ἀρτύβιον· ἐπιβαλόντος δὲ τοῦ ἵππου τοὺς πόδας ἐπὶ τὴν Ὀνησίλου ἀσπίδα, ἐνθαῦτα ὁ Κὰρ δρεπάνῳ πλήξας ἀπαράσσει τοῦ ἵππου τοὺς πόδας. 

113 So Artybios the commander of the Persians fell there on the spot together with his horse: and while the others also were fighting. Stesenor the despot of Curion deserted them, having with him a large force of men,--now these Curians are said to be settlers from Argos,--and when the Curians had deserted, forthwith also the war-chariots of the men of Salamis proceeded to do the same as the Curians. When these things took place, the Persians had the advantage over the Cyprians; and after their army had been put to rout, many others fell and among them Onesilos the son of Chersis, he who brought about the revolt of the Cyprians, and also the king of the Solians, Aristokypros the son of Philokypros,--that Philokypros whom Solon the Athenian, when he came to Cyprus, commended in verse above all other despots. 113. [1] Ἀρτύβιος μὲν δὴ ὁ στρατηγὸς τῶν Περσέων ὁμοῦ τῷ ἵππῳ πίπτει αὐτοῦ ταύτῃ. μαχομένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων, Στησήνωρ τύραννος ἐὼν Κουρίου προδιδοῖ ἔχων δύναμιν ἀνδρῶν περὶ ἑωυτὸν οὐ σμικρήν. οἱ δὲ Κουριέες οὗτοι λέγονται εἶναι Ἀργείων ἄποικοι. προδόντων δὲ τῶν Κουριέων αὐτίκα καὶ τὰ Σαλαμινίων πολεμιστήρια ἅρματα τὠυτὸ τοῖσι Κουριεῦσι ἐποίεε. γινομένων δὲ τούτων κατυπέρτεροι ἦσαν οἱ Πέρσαι τῶν Κυπρίων. [2] τετραμμένου δὲ τοῦ στρατοπέδου ἄλλοι τε ἔπεσον πολλοὶ καὶ δὴ καὶ Ὀνήσιλός τε ὁ Χέρσιος, ὅς περ τὴν Κυπρίων ἀπόστασιν ἔπρηξε, καὶ ὁ Σολίων βασιλεὺς Ἀριστόκυπρος ὁ Φιλοκύπρου, Φιλοκύπρου δὲ τούτου τὸν Σόλων ὁ Ἀθηναῖος ἀπικόμενος ἐς Κύπρον ἐν ἔπεσι αἴνεσε τυράννων μάλιστα. 

114. So the men of Amathus cut off the head of Onesilos, because he had besieged them; and having brought it to Amathus they hung it over the gate of the city: and as the head hung there, when it had now become a hollow, a swarm of bees entered into it and filled it with honeycomb. This having so come to pass, the Amathusians consulted an Oracle about the head, and they received an answer bidding them take it down and bury it and sacrifice to Onesilos every year as a hero; and if they did this, it would go better with them. 114. [1] Ὀνησίλου μέν νυν Ἀμαθούσιοι, ὅτι σφέας ἐπολιόρκησε, ἀποταμόντες τὴν κεφαλὴν ἐκόμισαν ἐς Ἀμαθοῦντα καί μιν ἀνεκρέμασαν ὑπὲρ τῶν πυλέων· κρεμαμένης δὲ τῆς κεφαλῆς καὶ ἤδη ἐούσης κοίλης, ἐσμὸς μελισσέων ἐσδὺς ἐς αὐτὴν κηρίων μιν ἐνέπλησε. [2] τούτου δὲ γενομένου τοιούτου, ἐχρέωντο γὰρ περὶ αὐτῆς οἱ Ἀμαθούσιοι, ἐμαντεύθη σφι τὴν μὲν κεφαλὴν κατελόντας θάψαι, Ὀνησίλῳ δὲ θύειν ὡς ἥρωϊ ἀνὰ πᾶν ἔτος, καί σφι ποιεῦσι ταῦτα ἄμεινον συνοίσεσθαι. 

115. The Amathusians accordingly continued to do so even to my time. But the Ionians who had fought the sea-fight in Cyprus, when they perceived that the fortunes of Onesilos were ruined and that the cities of the Cyprians were besieged, except Salamis, and that this city had been delivered over by the Salaminians to Gorgos the former king,--as soon as they perceived this, the Ionians sailed away back to Ionia. Now of the cities in Cyprus Soloi held out for the longest time under the siege; and the Persians took it in the fifth month by undermining the wall round.

115. [1] Ἀμαθούσιοι μέν νυν ἐποίευν ταῦτα καὶ τὸ μέχρι ἐμεῦ· Ἴωνες δὲ οἱ ἐν Κύπρῳ ναυμαχήσαντες ἐπείτε ἔμαθον τὰ πρήγματα τὰ Ὀνησίλου διεφθαρμένα καὶ τὰς πόλις τῶν Κυπρίων πολιορκευμένας τὰς ἄλλας πλὴν Σαλαμῖνος, ταύτην δὲ Γόργῳ τῷ προτέρῳ βασιλέι τοὺς Σαλαμινίους παραδόντας, αὐτίκα μαθόντες οἱ Ἴωνες ταῦτα ἀπέπλεον ἐς τὴν Ἰωνίην. [2] τῶν δὲ ἐν Κύπρῳ πολίων ἀντέσχε χρόνον ἐπὶ πλεῖστον πολιορκευμένη Σόλοι, τὴν πέριξ ὑπορύσσοντες τὸ τεῖχος πέμπτῳ μηνὶ εἷλον οἱ Πέρσαι. 

116. The Cyprians then, after they had made themselves free for one year, had again been reduced to slavery afresh: and meanwhile Daurises, who was married to a daughter of Dareios, and Hymaies and Otanes, who were also Persian commanders and were married also to daughters of Dareios, after they had pursued those Ionians who had made the expedition to Sardis and defeating them in battle had driven them by force to their ships,--after this distributed the cities amongst themselves and proceeded to sack them. 116. [1] Κύπριοι μὲν δὴ ἐνιαυτὸν ἐλεύθεροι γενόμενοι αὖτις ἐκ νέης κατεδεδούλωντο. Δαυρίσης δὲ ἔχων Δαρείου θυγατέρα καὶ Ὑμαίης τε καὶ Ὀτάνης ἄλλοι Πέρσαι στρατηγοί, ἔχοντες καὶ οὗτοι Δαρείου θυγατέρας, ἐπιδιώξαντες τοὺς ἐς Σάρδις στρατευσαμένους Ἰώνων καὶ ἐσαράξαντες σφέας ἐς τὰς νέας, τῇ μάχῃ ὡς ἐπεκράτησαν, τὸ ἐνθεῦτεν ἐπιδιελόμενοι τὰς πόλις ἐπόρθεον. 

117. Daurises directed his march to the cities on the Hellespont, and he took Dardanos and Abydos and Percote and Lampsacos and Paisos, of these he took on each day one; and as he was marching from Paisos against the city of Parion, the report came that the Carians had made common cause with the Ionians and were in revolt from the Persians. He turned back therefore from the Hellespont and marched his army upon Caria. 117. [1] Δαυρίσης μὲν τραπόμενος πρὸς τὰς ἐν Ἑλλησπόντῳ πόλις εἷλε μὲν Δάρδανον, εἷλε δὲ Ἄβυδόν τε καὶ Περκώτην καὶ Λάμψακον καὶ Παισόν. ταύτας μὲν ἐπ᾽ ἡμέρῃ ἑκάστῃ αἵρεε, ἀπὸ δὲ Παισοῦ ἐλαύνοντί οἱ ἐπὶ Πάριον πόλιν ἦλθε ἀγγελίη τοὺς Κᾶρας τὠυτὸ Ἴωσι φρονήσαντας ἀπεστάναι ἀπὸ Περσέων. ἀποστρέψας ὦν ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ἤλαυνε τὸν στρατὸν ἐπὶ τὴν Καρίην. 

118. And, as it chanced, a report of this was brought to the Carians before Daurises arrived; and the Carians being informed of it gathered together at the place which is called the "White Pillars" and at the river Marsyas, which flows from the region of Idrias and runs out into the Maiander. When the Carians had been gathered together there, among many other counsels which were given, the best, as it seems to me, was that of Pixodaros the son of Mausolos, a man of Kindye, who was married to the daughter of the king of the Kilikians, Syennesis. The opinion of this man was to the effect that the Carians should cross over the Maiander and engage battle with the Persians having the river at their backs, in order that the Carians, not being able to fly backwards and being compelled to remain where they were, might prove themselves even better men in fight than they naturally would. This opinion did not prevail; but they resolved that the Persians rather than themselves should have the Maiander at their backs, evidently in order that if there should be a flight of the Persians and they should be worsted in the battle, they might never return home, but might fall into the river. 118. [1] καί κως ταῦτα τοῖσι Καρσὶ ἐξαγγέλθη πρότερον ἢ τὸν Δαυρίσην ἀπικέσθαι· πυθόμενοι δὲ οἱ Κᾶρες συνελέγοντο ἐπὶ Λευκάς τε στήλας καλεομένας καὶ ποταμὸν Μαρσύην, ὃς ῥέων ἐκ τῆς Ἰδριάδος χώρης ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ. [2] συλλεχθέντων δὲ τῶν Καρῶν ἐνθαῦτα ἐγίνοντο βουλαὶ ἄλλαι τε πολλαὶ καὶ ἀρίστη γε δοκέουσα εἶναι ἐμοὶ Πιξωδάρου τοῦ Μαυσώλου ἀνδρὸς Κινδυέος, ὃς τοῦ Κιλίκων βασιλέος Συεννέσιος εἶχε θυγατέρα· τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἡ γνώμη ἔφερε διαβάντας τὸν Μαίανδρον τοὺς Κᾶρας καὶ κατὰ νώτου ἔχοντας τὸν ποταμὸν οὕτω συμβάλλειν, ἵνα μὴ ἔχοντες ὀπίσω φεύγειν οἱ Κᾶρες αὐτοῦ τε μένειν ἀναγκαζόμενοι γινοίατο ἔτι ἀμείνονες τῆς φύσιος. [3] αὕτη μέν νυν οὐκ ἐνίκα ἡ γνώμη, ἀλλὰ τοῖσι Πέρσῃσι κατὰ νώτου γίνεσθαι τὸν Μαίανδρον μᾶλλον ἢ σφίσι, δηλαδὴ ἢν φυγὴ τῶν Περσέων γένηται καὶ ἑσσωθέωσι τῇ συμβολῇ, ὡς οὐκ ἀπονοστήσουσι ἐς τὸν ποταμὸν ἐσπίπτοντες. 

119. After this, when the Persians had come and had crossed the Maiander, the Carians engaged with the Persians on the river Marsyas and fought a battle which was obstinately contested and lasted long; but at length they were worsted by superior numbers: and of the Persians there fell as many as two thousand, but of the Carians ten thousand. Then those of them who escaped were shut up in Labraunda within the sanctuary of Zeus Stratios, which is a large sacred grove of plane-trees; now the Carians are the only men we know who offer sacrifices to Zeus Stratios. These men then, being shut up there, were taking counsel together about their safety, whether they would fare better if they delivered themselves over to the Persians or if they left Asia altogether. 119. [1] μετὰ δὲ παρεόντων καὶ διαβάντων τὸν Μαίανδρον τῶν Περσέων, ἐνθαῦτα ἐπὶ τῷ Μαρσύῃ ποταμῷ συνέβαλόν τε τοῖσι Πέρσῃσι οἱ Κᾶρες καὶ μάχην ἐμαχέσαντο ἰσχυρὴν καὶ ἐπὶ χρόνον πολλόν, τέλος δὲ ἑσσώθησαν διὰ πλῆθος. Περσέων μὲν δὴ ἔπεσον ἄνδρες ἐς δισχιλίους, Καρῶν δὲ ἐς μυρίους. [2] ἐνθεῦτεν δὲ οἱ διαφυγόντες αὐτῶν κατειλήθησαν ἐς Λάβραυνδα ἐς Διὸς στρατίου ἱρόν, μέγα τε καὶ ἅγιον ἄλσος πλατανίστων. μοῦνοι δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Κᾶρες εἰσὶ οἳ Διὶ στρατίῳ θυσίας ἀνάγουσι. κατειληθέντες δὲ ὦν οὗτοι ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο περὶ σωτηρίης, ὁκότερα ἢ παραδόντες σφέας αὐτοὺς Πέρσῃσι ἢ ἐκλιπόντες τὸ παράπαν τὴν Ἀσίην ἄμεινον πρήξουσι. 


Next: 120