Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 5: Terpsichore [100]

100. With this force then the Ionians came to Ephesos, and leaving their ships at Coresos in the land of Ephesos, went up themselves in a large body, taking Ephesians to guide them in their march. So they marched along by the river Caÿster, and then when they arrived after crossing the range of Tmolos, they took Sardis without any resistance, all except the citadel, but the citadel Artaphrenes himself saved from capture, having with him a considerable force of men. 100. [1] ἀπικόμενοι δὲ τῷ στόλῳ τούτῳ Ἴωνες ἐς Ἔφεσον πλοῖα μὲν κατέλιπον ἐν Κορησῷ τῆς Ἐφεσίης, αὐτοὶ δὲ ἀνέβαινον χειρὶ πολλῇ, ποιεύμενοι Ἐφεσίους ἡγεμόνας τῆς ὁδοῦ. πορευόμενοι δὲ παρὰ ποταμὸν Καΰστριον, ἐνθεῦτεν ἐπείτε ὑπερβάντες τὸν Τμῶλον ἀπίκοντο, αἱρέουσι Σάρδις οὐδενός σφι ἀντιωθέντος, αἱρέουσι δὲ χωρὶς τῆς ἀκροπόλιος τἆλλα πάντα· τὴν δὲ ἀκρόπολιν ἐρρύετο αὐτὸς Ἀρταφρένης ἔχων ἀνδρῶν δύναμιν οὐκ ὀλίγην. 

101. From plundering this city after they had taken it they were prevented by this:--the houses in Sardis were mostly built of reeds, and even those of them which were of brick had their roofs thatched with reeds: of these houses one was set on fire by a soldier, and forthwith the fire going on from house to house began to spread over the whole town. So then as the town was on fire, the Lydians and all the Persians who were in the city being cut off from escape, since the fire was prevailing in the extremities round about them, and not having any way out of the town, flowed together to the market-place and to the river Pactolos, which brings down gold-dust for them from Tmolos, flowing through the middle of their market-place, and then runs out into the river Hermos, and this into the sea;--to this Pactolos, I say, and to the market-place the Lydians and Persians gathered themselves together, and were compelled to defend themselves. The Ionians then, seeing some of the enemy standing on their defence and others in great numbers coming on to the attack, were struck with fear and retired to the mountain called Tmolos, and after that at nightfall departed to go to their ships.

101. [1] τὸ δὲ μὴ λεηλατῆσαι ἑλόντας σφέας τὴν πόλιν ἔσχε τόδε. ἦσαν ἐν τῇσι Σάρδισι οἰκίαι αἱ μὲν πλεῦνες καλάμιναι, ὅσαι δ᾽ αὐτέων καὶ πλίνθιναι ἦσαν, καλάμου εἶχον τὰς ὀροφάς· τουτέων δὴ μίαν τῶν τις στρατιωτέων ὡς ἐνέπρησε, αὐτίκα ἀπ᾽ οἰκίης ἐπ᾽ οἰκίην ἰὸν τὸ πῦρ ἐπενέμετο τὸ ἄστυ πᾶν. [2] καιομένου δὲ τοῦ ἄστεος οἱ Λυδοί τε καὶ ὅσοι Περσέων ἐνῆσαν ἐν τῇ πόλι, ἀπολαμφθέντες πάντοθεν ὥστε τὰ περιέσχατα νεμομένου τοῦ πυρός, καὶ οὐκ ἔχοντες ἐξήλυσιν ἐκ τοῦ ἄστεος, συνέρρεον ἔς τε τὴν ἀγορὴν καὶ ἐπὶ τὸν Πακτωλὸν ποταμόν, ὅς σφι ψῆγμα χρυσοῦ καταφορέων ἐκ τοῦ Τμώλου διὰ μέσης τῆς ἀγορῆς ῥέει καὶ ἔπειτα ἐς τὸν Ἕρμον ποταμὸν ἐκδιδοῖ, ὁ δὲ ἐς θάλασσαν· ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Πακτωλὸν καὶ ἐς τὴν ἀγορὴν ἀθροιζόμενοι οἵ τε Λυδοὶ καὶ οἱ Πέρσαι ἠναγκάζοντο ἀμύνεσθαι. [3] οἱ δὲ Ἴωνες ὁρέοντες τοὺς μὲν ἀμυνομένους τῶν πολεμίων τοὺς δὲ σὺν πλήθεϊ πολλῷ προσφερομένους, ἐξανεχώρησαν δείσαντες πρὸς τὸ ὄρος τὸν Τμῶλον καλεόμενον, ἐνθεῦτεν δὲ ὑπὸ νύκτα ἀπαλλάσσοντο ἐπὶ τὰς νέας. 

102. Sardis was then destroyed by fire, and in it also the temple of the native goddess Hybebe; which the Persians alleged afterwards as a reason for setting on fire in return the temples in the land of the Hellenes. However at the time of which I speak the Persians who occupied districts within the river Halys, informed beforehand of this movement, were gathering together and coming to the help of the Lydians; and, as it chanced, they found when they came that the Ionians no longer were in Sardis; but they followed closely in their track and came up with them at Ephesos: and the Ionians stood indeed against them in array, but when they joined battle they had very much the worse; and besides other persons of note whom the Persians slaughtered, there fell also Eualkides commander of the Eretrians, a man who had won wreaths in contests of the games and who was much celebrated by Simonides of Keos: and those of them who survived the battle dispersed to their various cities.

102. [1] καὶ Σάρδιες μὲν ἐνεπρήσθησαν, ἐν δὲ αὐτῇσι καὶ ἱρὸν ἐπιχωρίης θεοῦ Κυβήβης· τὸ σκηπτόμενοι οἱ Πέρσαι ὕστερον ἀντενεπίμπρασαν τὰ ἐν Ἕλλησι ἱρά. τότε δὲ οἱ Πέρσαι οἱ ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ νομοὺς ἔχοντες, προπυνθανόμενοι ταῦτα, συνηλίζοντο καὶ ἐβοήθεον τοῖσι Λυδοῖσι. [2] καὶ κως ἐν μὲν Σάρδισι οὐκέτι ἐόντας τοὺς Ἴωνας εὑρίσκουσι, ἑπόμενοι δὲ κατὰ στίβον αἱρέουσι αὐτοὺς ἐν Ἐφέσῳ. καὶ ἀντετάχθησαν μὲν οἱ Ἴωνες, συμβαλόντες δὲ πολλὸν ἑσσώθησαν. [3] καὶ πολλοὺς αὐτῶν οἱ Πέρσαι φονεύουσι ἄλλους τε ὀνομαστούς, ἐν δὲ δὴ καὶ Εὐαλκίδην στρατηγέοντα Ἐρετριέων, στεφανηφόρους τε ἀγῶνας ἀναραιρηκότα καὶ ὑπὸ Σιμωνίδεω τοῦ Κηίου πολλὰ αἰνεθέντα· οἳ δὲ αὐτῶν ἀπέφυγον τὴν μάχην, ἐσκεδάσθησαν ἀνὰ τὰς πόλιας. 

103. Thus then they fought at that time; and after the battle the Athenians left the Ionians together, and when Aristagoras was urgent in calling upon them by messengers for assistance, they said that they would not help them: the Ionians, however, though deprived of the alliance of the Athenians, none the less continued to prepare for the war with the king, so great had been the offences already committed by them against Dareios. They sailed moreover to the Hellespont and brought under their power Byzantion and all the other cities which are in those parts; and then having sailed forth out of the Hellespont, they gained in addition the most part of Caria to be in alliance with them: for even Caunos, which before was not willing to be their ally, then, after they had burnt Sardis, was added to them also. 103. [1] τότε μὲν δὴ οὕτω ἠγωνίσαντο. μετὰ δὲ Ἀθηναῖοι μὲν τὸ παράπαν ἀπολιπόντες τοὺς Ἴωνας, ἐπικαλεομένου σφέας πολλὰ δι᾽ ἀγγέλων Ἀρισταγόρεω, οὐκ ἔφασαν τιμωρήσειν σφι· Ἴωνες δὲ τῆς Ἀθηναίων συμμαχίης στερηθέντες, οὕτω γάρ σφι ὑπῆρχε πεποιημένα ἐς Δαρεῖον, οὐδὲν δὴ ἧσσον τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον ἐσκευάζοντο. [2] πλώσαντες δὲ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον Βυζάντιόν τε καὶ τὰς ἄλλας πόλιας πάσας τὰς ταύτῃ ὑπ᾽ ἑωυτοῖσι ἐποιήσαντο, ἐκπλώσαντές τε ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον Καρίης τὴν πολλὴν προσεκτήσαντο σφίσι σύμμαχον εἶναι· καὶ γὰρ τὴν Καῦνον πρότερον οὐ βουλομένην συμμαχέειν, ὡς ἐνέπρησαν τὰς Σάρδις, τότε σφι καὶ αὕτη προσεγένετο. 

104. The Cyprians too, excepting those of Amathus, were added voluntarily to their alliance; for these also had revolted from the Medes in the following manner:--there was one Onesilos, younger brother of Gorgos king of Salamis, and son of Chersis, the son of Siromos, the son of Euelthon. This man in former times too had been wont often to advise Gorgos to make revolt from the king, and at this time, when he heard that the Ionians had revolted, he pressed him very hard and endeavoured to urge him to it. Since however he could not persuade Gorgos, Onesilos watched for a time when he had gone forth out of the city of Salamis, and then together with the men of his own faction he shut him out of the gates. Gorgos accordingly being robbed of the city went for refuge to the Medes, and Onesilos was ruler of Salamis and endeavoured to persuade all the men of Cyprus to join him in revolt. The others then he persuaded; but since those of Amathus were not willing to do as he desired, he sat down before their city and besieged it.

104. [1] Κύπριοι δὲ ἐθελονταί σφι πάντες προσεγένοντο πλὴν Ἀμαθουσίων· ἀπέστησαν γὰρ καὶ οὗτοι ὧδε ἀπὸ Μήδων. ἦ Ὀνήσιλος Γόργου μὲν τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸς νεώτερος, Χέρσιος δὲ τοῦ Σιρώμου τοῦ Εὐέλθοντος παῖς. [2] οὗτος ὡνὴρ πολλάκις μὲν καὶ πρότερον τὸν Γόργον παρηγορέετο ἀπίστασθαι ἀπὸ βασιλέος, τότε δέ, ὡς καὶ τοὺς Ἴωνας ἐπύθετο ἀπεστάναι, πάγχυ ἐπικείμενος ἐνῆγε· ὡς δὲ οὐκ ἔπειθε τὸν Γόργον, ἐνθαῦτά μιν φυλάξας ἐξελθόντα τὸ ἄστυ τὸ Σαλαμινίων ὁ Ὀνήσιλος ἅμα τοῖσι ἑωυτοῦ στασιώτῃσι ἀπεκλήισε τῶν πυλέων. [3] Γόργος μὲν δὴ στερηθεὶς τῆς πόλιος ἔφευγε ἐς Μήδους, Ὀνήσιλος δὲ ἦρχε Σαλαμῖνος καὶ ἀνέπειθε πάντας Κυπρίους συναπίστασθαι. τοὺς μὲν δὴ ἄλλους ἀνέπεισε, Ἀμαθουσίους δὲ οὐ βουλομένους οἱ πείθεσθαι ἐπολιόρκεε προσκατήμενος. 

105. Onesilos then was besieging Amathus; and meanwhile, when it was reported to king Dareios that Sardis had been captured and burnt by the Athenians and the Ionians together, and that the leader of the league for being about these things was the Milesian Aristagoras, it is said that at first being informed of this he made no account of the Ionians, because he knew that they at all events would not escape unpunished for their revolt, but he inquired into who the Athenians were; and when he had been informed, he asked for his bow, and having received it and placed an arrow upon the string, he discharged it upwards towards heaven, and as he shot into the air he said: "Zeus, that it may be granted me to take vengeance upon the Athenians!" Having so said he charged one of his attendants, that when dinner was set before the king he should say always three times: "Master, remember the Athenians." 105. [1] Ὀνήσιλος μέν νυν ἐπολιόρκεε Ἀμαθοῦντα. βασιλέι δὲ Δαρείῳ ὡς ἐξαγγέλθη Σάρδις ἁλούσας ἐμπεπρῆσθαι ὑπό τε Ἀθηναίων καὶ Ἰώνων, τὸν δὲ ἡγεμόνα γενέσθαι τῆς συλλογῆς ὥστε ταῦτα συνυφανθῆναι τὸν Μιλήσιον Ἀρισταγόρην, πρῶτα μὲν λέγεται αὐτόν, ὡς ἐπύθετο ταῦτα, Ἰώνων οὐδένα λόγον ποιησάμενον, εὖ εἰδότα ὡς οὗτοί γε οὐ καταπροΐξονται ἀποστάντες, εἰρέσθαι οἵτινες εἶεν οἱ Ἀθηναῖοι, μετὰ δὲ πυθόμενον αἰτῆσαι τὸ τόξον, λαβόντα δὲ καὶ ἐπιθέντα δὲ ὀιστὸν ἄνω πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπεῖναι, καί μιν ἐς τὸν ἠέρα βάλλοντα εἰπεῖν [2] «ὦ Ζεῦ, ἐκγενέσθαι μοι Ἀθηναίους τίσασθαι,» εἴπαντα δὲ ταῦτα προστάξαι ἑνὶ τῶν θεραπόντων δείπνου προκειμένου αὐτῷ ἐς τρὶς ἑκάστοτε εἰπεῖν «δέσποτα, μέμνεο τῶν Ἀθηναίων.» 

106. When he had given this charge, he called into his presence Histiaios the Milesian, whom Dareios had now been keeping with him for a long time, and said: "I am informed, Histiaios, that thy deputy, to whom thou didst depute the government of Miletos, has made rebellion against me; for he brought in men against me from the other continent and persuaded the Ionians also,--who shall pay the penalty to me for that which they did,--these, I say, he persuaded to go together with them, and thus he robbed me of Sardis. Now therefore how thinkest thou that this is well? and how without thy counsels was anything of this kind done? Take heed lest thou afterwards find reason to blame thyself for this." Histiaios replied: "O king, what manner of speech is this that thou hast uttered, saying that I counselled a matter from which it was likely that any vexation would grow for thee, either great or small? What have I to seek for in addition to that which I have, that I should do these things; and of what am I in want? for I have everything that thou hast, and I am thought worthy by thee to hear all thy counsels. Nay, but if my deputy is indeed acting in any such manner as thou hast said, be assured that he has done it merely on his own account. I however, for my part, do not even admit the report to be true, that the Milesians and my deputy are acting in any rebellious fashion against thy power: but if it prove that they are indeed doing anything of that kind, and if that which thou hast heard, O king, be the truth, learn then what a thing thou didst in removing me away from the sea-coast; for it seems that the Ionians, when I had gone out of the sight of their eyes, did that which they had long had a desire to do; whereas if I had been in Ionia, not a city would have made the least movement. Now therefore as quickly as possible let me set forth to go to Ionia, that I may order all these matters for thee as they were before, and deliver into thy hands this deputy of Miletos who contrived these things: and when I have done this after thy mind, I swear by the gods of the royal house that I will not put off from me the tunic which I wear when I go down to Ionia, until I have made Sardinia tributary to thee, which is the largest of all islands." 106. [1] προστάξας δὲ ταῦτα εἶπε, καλέσας ἐς ὄψιν Ἱστιαῖον τὸν Μιλήσιον, τὸν ὁ Δαρεῖος κατεῖχε χρόνον ἤδη πολλόν, «πυνθάνομαι Ἱστιαῖε ἐπίτροπον τὸν σόν, τῷ σὺ Μίλητον ἐπέτρεψας, νεώτερα ἐς ἐμὲ πεποιηκέναι πρήγματα· ἄνδρας γάρ μοι ἐκ τῆς ἑτέρης ἠπείρου ἐπαγαγών, καὶ Ἴωνας σὺν αὐτοῖσι τοὺς δώσοντας ἐμοὶ δίκην τῶν ἐποίησαν, τούτους ἀναγνώσας ἅμα ἐκείνοισι ἕπεσθαι, Σαρδίων με ἀπεστέρησε. νῦν ὦν κῶς τοι ταῦτα φαίνεται ἔχειν καλῶς; [2] κῶς δὲ ἄνευ τῶν σῶν βουλευμάτων τούτων τι ἐπρήχθη ; ὅρα μὴ ἐξ ὑστέρης σεωυτὸν ἐν αἰτίῃ σχῇς.» [3] εἶπε πρὸς ταῦτα Ἱστιαῖος «βασιλεῦ, κοῖον ἐφθέγξαο ἔπος, ἐμὲ βουλεῦσαι πρῆγμα ἐκ τοῦ σοί τι ἢ μέγα ἢ σμικρὸν ἔμελλε λυπηρὸν ἀνασχήσειν; τί δ᾽ ἂν ἐπιδιζήμενος ποιέοιμι ταῦτα, τεῦ δὲ ἐνδεὴς ἐών ; τῷ πάρα μὲν πάντα ὅσα περ σοί, πάντων δὲ πρὸς σέο βουλευμάτων ἐπακούειν ἀξιοῦμαι. [4] ἀλλ᾽ εἴ περ τι τοιοῦτον οἷον σὺ εἴρηκας πρήσσει ὁ ἐμὸς ἐπίτροπος, ἴσθι αὐτὸν ἐπ᾽ ἑωυτοῦ βαλόμενον πεποιηκέναι. ἀρχὴν δὲ ἔγωγε οὐδὲ ἐνδέκομαι τὸν λόγον, ὅκως τι Μιλήσιοι καὶ ὁ ἐμὸς ἐπίτροπος νεώτερον πρήσσουσι περὶ πρήγματα τὰ σά. εἰ δ᾽ ἄρα τι τοιοῦτο ποιεῦσι καὶ σὺ τὸ ἐὸν ἀκήκοας ὦ βασιλεῦ, μάθε οἷον πρῆγμα ἐργάσαο ἐμὲ ἀπὸ θαλάσσης ἀνάσπαστον ποιήσας. [5] Ἴωνες γὰρ οἴκασι ἐμεῦ ἐξ ὀφθαλμῶν σφι γενομένου ποιῆσαι τῶν πάλαι ἵμερον εἶχον· ἐμέο δ᾽ ἂν ἐόντος ἐν Ἰωνίῃ οὐδεμία πόλις ὑπεκίνησε. νῦν ὦν ὡς τάχος ἄπες με πορευθῆναι ἐς Ἰωνίην, ἵνα τοι κεῖνά τε πάντα καταρτίσω ἐς τὠυτὸ καὶ τὸν Μιλήτου ἐπίτροπον τοῦτον τὸν ταῦτα μηχανησάμενον ἐγχειρίθετον παραδῶ. [6] ταῦτα δὲ κατὰ νόον τὸν σὸν ποιήσας, θεοὺς ἐπόμνυμι τοὺς βασιληίους μὴ μὲν πρότερον ἐκδύσασθαι τὸν ἔχων κιθῶνα καταβήσομαι ἐς Ἰωνίην, πρὶν ἄν τοι Σαρδὼ νῆσον τὴν μεγίστην δασμοφόρον ποιήσω.» 

107. Thus saying Histiaios endeavoured to deceive the king, and Dareios was persuaded and let him go, charging him, when he should have accomplished that which he had promised, to return to him again at Susa.

107. [1] Ἱστιαῖος μὲν λέγων ταῦτα διέβαλλε, Δαρεῖος δὲ ἐπείθετο καί μιν ἀπίει, ἐντειλάμενος, ἐπεὰν τὰ ὑπέσχετό οἱ ἐπιτελέα ποιήσῃ, παραγίνεσθαί οἱ ὀπίσω ἐς τὰ Σοῦσα. 

108. In the meantime, while the news about Sardis was going up to the king, and while Dareios, after doing that which he did with the bow, came to speech with Histiaios, and Histiaios having been let go by Dareios was making his journey to the sea-coast,--during all that time the events were happening which here follow.--As Onesilos of Salamis was besieging those of Amathus, it was reported to him that Artybios a Persian, bringing with him in ships a large Persian army, was to be expected shortly to arrive in Cyprus. Being informed of this, Onesilos sent heralds to different places in Ionia to summon the Ionians to his assistance; and they took counsel together and came without delay with a large force. Now the Ionians arrived in Cyprus just at the time when the Persians having crossed over in ships from Kilikia were proceeding by land to attack Salamis, while the Phenicians with the ships were sailing round the headland which is called the "Keys of Cyprus." 108. [1] ἐν ᾧ δὲ ἡ ἀγγελίη τε περὶ τῶν Σαρδίων παρὰ βασιλέα ἀνήιε καὶ Δαρεῖος τὰ περὶ τὸ τόξον ποιήσας Ἱστιαίῳ ἐς λόγους ἦλθε καὶ Ἱστιαῖος μεμετιμένος ὑπὸ Δαρείου ἐκομίζετο ἐπὶ θάλασσαν, ἐν τούτῳ παντὶ τῷ χρόνῳ ἐγίνετο τάδε. πολιορκέοντι τῷ Σαλαμινίῳ Ὀνησίλῳ Ἀμαθουσίους ἐξαγγέλλεται νηυσὶ στρατιὴν πολλὴν ἄγοντα Περσικὴν Ἀρτύβιον ἄνδρα Πέρσην προσδόκιμον ἐς τὴν Κύπρον εἶναι· [2] πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ Ὀνήσιλος κήρυκας διέπεμπε ἐς τὴν Ἰωνίην ἐπικαλεύμενος σφέας, Ἴωνες δὲ οὐκ ἐς μακρὴν βουλευσάμενοι ἧκον πολλῷ στόλῳ. Ἴωνές τε δὴ παρῆσαν ἐς τὴν Κύπρον καὶ οἱ Πέρσαι νηυσὶ διαβάντες ἐκ τῆς Κιλικίης ἤισαν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα πεζῇ. τῇσι δὲ νηυσὶ οἱ Φοίνικες περιέπλεον τὴν ἄκρην αἳ καλεῦνται Κληῖδες τῆς Κύπρου. 

109. This being the case, the despots of Cyprus called together the commanders of the Ionians and said: "Ionians, we of Cyprus give you a choice which enemy ye will rather fight with, the Persians or the Phenicians: for if ye will rather array yourselves on land and make trial of the Persians in fight, it is time now for you to disembark from your ships and array yourselves on the land, and for us to embark in your ships to contend against the Phenicians; but if on the other hand ye will rather make trial of the Phenicians,--whichever of these two ye shall choose, ye must endeavour that, so far as it rests with you, both Ionia and Cyprus shall be free." To this the Ionians replied: "We were sent out by the common authority of the Ionians to guard the sea, and not to deliver our ships to the Cyprians and ourselves fight with the Persians on land. We therefore will endeavour to do good service in that place to which we were appointed; and ye must call to mind all the evils which ye suffered from the Medes, when ye were in slavery to them, and prove yourselves good men." 109. [1] τούτου δὲ τοιούτου γινομένου ἔλεξαν οἱ τύραννοι τῆς Κύπρου, συγκαλέσαντες τῶν Ἰώνων τοὺς στρατηγούς, «ἄνδρες Ἴωνες, αἵρεσιν ὑμῖν δίδομεν ἡμεῖς οἱ Κύπριοι ὁκοτέροισι βούλεσθε προσφέρεσθαι, ἢ Πέρσῃσι ἢ Φοίνιξι. [2] εἰ μὲν γὰρ πεζῇ βούλεσθε ταχθέντες Περσέων διαπειρᾶσθαι, ὥρη ἂν εἴη ὑμῖν ἐκβάντας ἐκ τῶν νεῶν τάσσεσθαι πεζῇ, ἡμέας δὲ ἐς τὰς νέας ἐσβαίνειν τὰς ὑμετέρας Φοίνιξι ἀνταγωνιευμένους· εἰ δὲ Φοινίκων μᾶλλον βούλεσθε διαπειρᾶσθαι, ποιέειν χρεόν ἐστι ὑμέας, ὁκότερα ἂν δὴ τούτων ἕλησθε, ὅκως τὸ κατ᾽ ὑμέας ἔσται ἥ τε Ἰωνίη καὶ ἡ Κύπρος ἐλευθέρη.» [3] εἶπαν Ἴωνες πρὸς ταῦτα «ἡμέας δὲ ἀπέπεμψε τὸ κοινὸν τῶν Ἰώνων φυλάξοντας τὴν θάλασσαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἵνα Κυπρίοισι τὰς νέας παραδόντες αὐτοὶ πεζῇ Πέρσῃσι προσφερώμεθα. ἡμεῖς μέν νυν ἐπ᾽ οὗ ἐτάχθημεν, ταύτῃ πειρησόμεθα εἶναι χρηστοί· ὑμέας δὲ χρεόν ἐστι ἀναμνησθέντας οἶα ἐπάσχετε δουλεύοντες πρὸς τῶν Μήδων, γίνεσθαι ἄνδρας ἀγαθούς.» 


Next: 110