Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Xhosa Bible: Psalms

1:1 Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki!

1:2 Yena unonelela umyalelo kaYehova; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku:

1:3 Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo; Konke akwenzayo kophumelela.

1:4 Abanjalo abangendawo; Bona banjengomququ ophetshethwa ngumoya.

1:5 Ngenxa yoko abangendawo abanakuma emgwebeni, Naboni ebandleni lamalungisa.

1:6 Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa; Ke yona indlela yabangendawo iya kudaka.

2:1 Yini na ukuba iintlanga zenze imbuthumbuthu, Izizwe zicamange into engeyakonto?

2:2 Ookumkani behlabathi bazimisile, Izidwangube zabhunga NgoYehova nangoMthanjiswa wakhe;

2:3 Besithi, Masiziqhawule iimbophelelo zabo, Sizilahle izintya zabo kuthi.

2:4 Ohleli emazulwini uyahleka, INkosi iyabagculela.

2:5 Iya kwandula ithethe kubo ngomsindo wayo, Ibakhwankqise ngokuvutha kwayo.

2:6 Ithi, Mna ke ndimmisile ukumkani wam Phezu kweZiyon, intaba yam engcwele.

2:7 Athi yena, Ndiya kuwuvakalisa ummiselo: UYehova uthe kum, UnguNyana wam wena; Mna namhla ndikuzele.

2:8 Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho, Iziphelo zehlabathi zibe zezakho.

2:9 Uya kuzivikiva ngentonga yentsimbi, Uzihlekeze, zinge zizitya zodongwe.

2:10 Ngoko ke, nina bokumkani, qiqani; Bagwebi basehlabathini, yalekani.

2:11 Mkhonzeni uYehova nisoyika, Gcobani nithuthumela.

2:12 Mangeni uNyana, hleze aqumbe, nitshabalale endleleni, Ngokuba ungahle uvuthe umsindo wakhe. Hayi, uyolo lwabo bonke abazimela ngaye!

3:1 Umhobe kaDavide, ekubalekeni kwakhe kuAbhisalom unyana wakhe. Yehova, hayi, ukuba baninzi kwabandibandezelayo! Baninzi abasukela phezulu kum.

3:2 Baninzi abathi kumphefumlo wam, Akunalusindiso kuThixo. (Phakamisani.)

3:3 Ke wena, Yehova, uyingweletshetshe kum, Uluzuko lwam, umphakamisi wentloko yam.

3:4 Ndidanduluka kuYehova ngezwi lam, Andiphendule entabeni yakhe engcwele. (Phakamisani.)

3:5 Ndalala phantsi, ndalala ubuthongo; Ndavuka, ngokuba uYehova endixhasa.

3:6 Andizoyiki izigidi zabantu Abakhe uluhlu lokulwa ngeenxa zonke kum.

3:7 Khawusuk’ ume, Yehova; ndisindise, Thixo wam; Ngokuba uzibetha zonke iintshaba zam emhlathini; Amazinyo abangendawo uyawaphula.

3:8 Usindiso lolukaYehova: Mayibe phezu kwabantu bakho intsikelelo yakho. (Phakamisani.)

4:1 Kumongameli wokubethelwa izinto ezineentambo. Umhobe kaDavide. Ekudandulukeni kwam ndiphendule, Thixo wobulungisa bam; Embandezelweni yam wandenzela indawo ebanzi; Ndibabale, uwuve umthandazo wam.

4:2 Nina, nyana babantu, kunini na uzuko lwam niluhlazisa, Ningxamele into engeyakonto, nithanda amanga? (Phakamisani.)

4:3 Yazini ke ukuba uYehova uzibalulele owenceba; UYehova uyaphulaphula ndakudanduluka kuye.

4:4 Qumbani, ningoni; Thethani neentliziyo zenu ezinkukweni zenu, nithi cwaka. (Phakamisani.)

4:5 Bingelelani imibingelelo yobulungisa, Nikholose ngoYehova.

4:6 Baninzi abathi, Ngubani na owosibonisa okulungileyo? Siphakamisele ukukhanya kobuso bakho, Yehova.

4:7 Uyivuyisile intliziyo yam, Kunexesha lobuninzi bengqolowa yabo, newayini yabo entsha.

4:8 Ndiya kulala phantsi, ndilale ubuthongo kwangoku, ndixolile, Ngokuba wena, Yehova, undihlalisa ndikholosile, noko ndindedwa.

5:1 Kumongameli: ngogwali. Umhobe kaDavide. Wabekele indlebe amazwi am, Yehova, Kuqonde ukucamanga kwam.

5:2 Libazele indlebe izwi lokuzibika kwam, Kumkani wam, Thixo wam; Ngokuba ndithandaza kuwe.

5:3 Yehova, uya kuliva izwi lam kwakusasa, Kwakusasa ndiya kuwusingisa kuwe umthandazo wam, ndibonisele.

5:4 Ngokuba wena akunguThixo onanze okungendawo, Akanakuphambukela kuwe onobubi.

5:5 Abanakuma abaqhayisi phambi kwamehlo akho; Uyabathiya bonke abasebenzi bobutshinga.

5:6 Uyabatshabalalisa abathetha amanga; Indoda enegazi nenkohliso ilisikizi kuYehova.

5:7 Ke mna, ndinokungena endlwini yakho ngenceba yakho eninzi, Ndiqubude, ndibhekise etempileni yakho engcwele ngokukoyika.

5:8 Yehova, ndikhaphe ngobulungisa bakho ngenxa yabandilaleleyo; Yilungelelanise indlela yakho phambi kwam.

5:9 Ngokuba emlonyeni wabo akukho nto imiyo, Umbilini wabo ngumeyeliselo; Lingcwaba elivuliweyo umqala wabo; Bathetha okugudileyo ngolwimi lwabo.

5:10 Bathwalise ityala, Thixo; Makatshitshe amaqhinga abo; Elukreqweni lwabo oluninzi batyhale, Ngokuba bakuphikisile.

5:11 Mabavuye bonke abazimela ngawe, Bamemelele ngonaphakade, ubakhusele; Badlamke ngawe abalithandayo igama lakho.

5:12 Ngokuba wena uyalisikelela ilungisa, Yehova, Ulihlanganisele ngenkoliseko njengekhaka.

6:1 Kumongameli wokubethelwa izinto ezineentambo: ngelamadoda ilizwi. Umhobe kaDavide. Yehova, musa ukundohlwaya unomsindo, Ungandithethisi unobushushu.

6:2 Ndibabale, Yehova, ngokuba ndintshwenyile; Ndiphilise, Yehova, ngokuba ekhwankqisiwe amathambo am.

6:3 Umphefumlo wam ukhwankqiswe kakhulu; Ke wena, Yehova, koda kube nini na?

6:4 Buya, Yehova, uwuhlangule umphefumlo wam; Ndisindise ngenxa yenceba yakho.

6:5 Ngokuba ekufeni akusekho kukukhumbula; Kwelabafileyo ngubani na osenokubulela kuwe?

6:6 Ndidiniwe kukugcuma kwam; Ndiludadisa ubusuku bonke ukhuko lwam, Ndiwenza manzi umandlalo wam ngeenyembezi zam.

6:7 Lonakele kukukhathazeka iliso lam; Laluphele ngenxa yababandezeli bam bonke.

6:8 Sukani kum, nina nonke basebenzi bobutshinga; Ngokuba uYehova ulivile ilizwi lokulila kwam.

6:9 Ukuvile uYehova ukutarhuzisa kwam; UYehova umthandazo wam uyawamkela.

6:10 Ziya kudana, zikhwankqe kakhulu, zonke iintshaba zam; Ziya kubuyiswa zidanile ngephanyazo.

7:1 Ishigayon kaDavide, awayivumayo kuYehova ngenxa yamazwi kaKushi, umBhenjamin. Yehova, Thixo wam, ndizimela ngawe; Ndisindise kubo bonke abandisukelayo, undihlangule,

7:2 Hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, Bawudlavule, kungekho mhlanguli.

7:3 Yehova, Thixo wam, ukuba ndithe ndenza oku, Ukuba kukho ubugqwetha ezandleni zam,

7:4 Ukuba ndimphethe kakubi obexolelene nam, Ndambhunyula ondibandezele kungekho sizathu:

7:5 Maluwusukele utshaba umphefumlo wam, luwufumane, Lubunyashele phantsi ubomi bam, Uzuko lwam lululalise eluthulini. (Phakamisani.)

7:6 Khawusuk’ ume, Yehova, unomsindo, Kuphakamele ukuphuphuma komsindo wabandibandezelayo; Uvuke, undikhawulele; wena umise umgwebo.

7:7 Ibandla lezizwe malikungqonge; Ubuyele phezulu phezu kwalo.

7:8 UYehova uya kugweba phakathi kwezizwe. Lithethe ityala lam, Yehova, ngobulungisa bam, nangokugqibelela kwam okukum.

7:9 Mabuphele ububi babangendawo, ulizimase ilungisa; Ungumcikidi weentliziyo nezintso, Thixo wobulungisa.

7:10 Ingweletshetshe yam inoThixo, Umsindisi wabantliziyo zithe tye.

7:11 UThixo ngumgwebi olilungisa; UnguThixo obhavuma yonke imihla.

7:12 Ukuba ongendawo uthe akabuya, ulilolile ikrele lakhe; Usityedile isaphetha sakhe, wasilungisa.

7:13 Uzibhekise kuye izixhobo zokufa, Uzenze zanomlilo iintolo zakhe.

7:14 Yabona, yena unenimba yobutshinga; Ukhawule ububi, wazala ubuxoki;

7:15 Umbe umhadi, wawugomba; Weyela esihogweni awasisebenzayo.

7:16 Ububi bakhe bobuyela entlokweni yakhe, Naselukakayini lwakhe kufike ukugonyamela kwakhe.

7:17 Ndiya kubulela kuYehova ngokobulungisa bakhe, Ndivume ngendumiso kwigama likaYehova ophezu konke.

8:1 Kumongameli: ngolwaseGati. Umhobe kaDavide. Yehova, Nkosi yethu, Hayi, ubungangamsha begama lakho ehlabathini lonke! Wena uwambathise amazulu ngendili yakho.

8:2 Emlonyeni wabantwana nabanyayo useke amandla, Ngenxa yababandezeli bakho, Ukuze udambise utshaba nophindezelayo.

8:3 Xa ndilikhangelayo izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, Inyanga neenkwenkwezi ozimisileyo:

8:4 Uyintoni na umntu lo, le nto umkhumbulelayo? Unyana womntu, le nto umvelelayo?

8:5 Umsilelise kancinane ebuThixweni, Wamthi jize ngobuqaqawuli nangobungangamela.

8:6 Umphathise ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho, Zonke izinto uzibeke phantsi kweenyawo zakhe:

8:7 Impahla emfutshane, neenkomo zonke ziphelele, Kwaneenyamakazi zonke;

8:8 Iintaka zezulu, neentlanzi zolwandle, Into ehamba ngeendlela zolwandle.

8:9 Yehova, Nkosi yethu, Hayi, ubungangamsha begama lakho ehlabathini lonke!

9:1 Kumongameli: ngemute-labhen, Umhobe kaDavide. Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yam yonke; Ndiya kuyibalisa yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.

9:2 Ndiya kuvuya ndidlamke ngawe; Ndiya kulibethela uhadi igama lakho, Wena usenyangweni.

9:3 Ekubuyeni kweentshaba zam umva, Ziyawa, zibhubhe ebusweni bakho.

9:4 Ngokuba ulifezile ityala lam nebango lam: Uhleli etroneni ungumgwebi olilungisa.

9:5 Uzikhalimele iintlanga, wabatshabalalisa abangendawo; Igama lazo ulicimile ngonaphakade kanaphakade.

9:6 Iintshaba zona zigqibele, yangamanxuwa kwaphela; Imizi uyinyothule, Yadaka inkumbulo yayo yona.

9:7 Ke yena uYehova uhleli ngonaphakade, Uyizinzisele ugwebo itrone yakhe.

9:8 Uya kugweba yena kwelimiweyo ngobulungisa, Agwebe phakathi kwezizwe ngokuthe tye.

9:9 UYehova makabe yingxonde kotyunyuziweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo;

9:10 Bakholose ngawe abalaziyo igama lakho; Ngokuba akubashiyanga abakuquqelayo wena, Yehova.

9:11 Vumani ngendumiso kuYehova ohlala eZiyon; Xelani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo;

9:12 Ukuba umphindezeli wamagazi ubakhumbule, Akakulibalanga ukukhala kwabalulamileyo.

9:13 Ndibabale, Yehova; Zibone iintsizi zam ezikhoyo ngabandithiyayo, Mphakamisi wam emasangweni okufa;

9:14 Ukuze ndibalise yonke indumiso yakho, Emasangweni entombi uZiyon, Ndigcobe ngosindiso lwakho.

9:15 Iintlanga zitshone esihogweni ezasenzayo, Emnatheni ezawugqumelayo kubanjiswe kwaolwazo unyawo.

9:16 Uzazisile uYehova; wenza umgwebo, Emthiyela ngomsebenzi wezandla zakhe ongendawo. (Bethani uhadi ngofefe. Phakamisani.)

9:17 Baya kubuyela kwelabafileyo abangendawo, Kwaiintlanga zonke ezimlibalayo uThixo;

9:18 Ngokuba aliyi kuhlala lilityalwa ihlwempu, Ithemba leentsizana aliyi kudaka ngonaphakade.

9:19 Khawusuk’ ume, Yehova; malungangcwangushi uluntu, Mazigwetywe iintlanga phambi kwakho,

9:20 Zimisele ukoyika, Yehova, Zazi iintlanga ukuba ziluluntu kuphela. (Phakamisani.)

10:1 Yini na ukuba umele mgama, Yehova, Uzifihle ngamaxesha engxingongo?

10:2 Ngokukratsha kwabangendawo bayatsha abaziintsizana; Babanjiswa ngamayelenqe abawacingileyo.

10:3 Ngokuba ongendawo uyaqhayisa ngeminqweno yomphefumlo wakhe. Nolibawa wahlukene noYehova, wamgiba.

10:4 Ongendawo ngobuchi bakhe uthi, Akasayi kubuza. Yonke iminkqangiyelo yakhe ithi, Akukho Thixo.

10:5 Ziqinile iindlela zakhe ngamaxesha onke; Ziphakamile izigwebo zakho, zikude kuye; Bonke ababandezeli bakhe uyabafuthela.

10:6 Uthi entliziyweni yakhe, Andisayi kushukunyiswa; Izizukulwana ngezizukulwana, ndingongayi kuba sebubini.

10:7 Umlomo wakhe uzele kukushwabula nokukhohlisa nokuxinezela. Ngaphantsi kolwimi lwakhe bububi nobutshinga.

10:8 Uhlala emilaleleni yeengqili, Agwinte omsulwa entsithelweni; Amehlo akhe azonda oludwayi.

10:9 Ulalela entsithelweni njengengonyama eludadeni wayo; Ulalela ukuba axwile emke nosizana; Uxwila emke nolusizana, elutsala ngomnatha wakhe.

10:10 Uyabuthuma, uyabunguzela, Bawele ezinzitsheni zakhe abaziindwayi.

10:11 Uthi entliziyweni yakhe, UThixo ulibele, Ubusithelisile ubuso bakhe, akabonanga nento.

10:12 Khawusuk’ ume, Yehova, phakamisa isandla sakho, Thixo. Musa ukubalibala abalulamileyo.

10:13 Kungenxa yani na ukuba ongendawo amgibe uThixo, Athi entliziyweni yakhe, Akuyi kubuza?

10:14 Ubonile wena; ngokuba uyabubona ububi nenkathazo, ububeke esandleni sakho; Uzinikela kuwe oludwayi; Ungumncedi weenkedama wena.

10:15 Yaphula ingalo yongendawo; Onobubi, mbuze okungendawo kwakhe, kungasali nento.

10:16 UYehova nguKumkani ngonaphakade kanaphakade; Zitshabalele iintlanga, azabakho ehlabathini lakhe.

10:17 Umnqweno wabalulamileyo uwuvile, Yehova; Wazizimasa iintliziyo zabo, wayibaza indlebe yakho,

10:18 Ukuba ugwebe ityala lenkedama noxinzelelweyo, Angabi sabangcangcazelisa umntu wasehlabathini.

11:1 Kumongameli. EkaDavide. Ndizimela ngoYehova; Ningathini na ukuthi kumphefumlo wam, Balekela entabeni yakho njengentaka?

11:2 Ngokuba nabo abangendawo begoba isaphetha, Bezilungisile iintolo zabo entanjeni, Ukuba batole besithele kwabantliziyo zithe tye.

11:3 Xa iziseko zithe zagungxulwa, Ilungisa linokuthini na?

11:4 UYehova, ulotempile yakhe iyingcwele, UYehova, ulotrone yakhe isemazulwini, Amehlo akhe ayababona, iinkophe zakhe ziyabacikida oonyana babantu.

11:5 UYehova uyalicikida ilungisa; Ke yena ongendawo nothanda ukugonyamela, umthiyile umphefumlo wakhe.

11:6 Uya kubanisela abangendawo imigibe; Umlilo, nesulfure, nomoya olulophu, yindebe yabo abayabelweyo;

11:7 Ngokuba lilungisa uYehova; uthanda imisebenzi yobulungisa; Othe tye uya kububona ubuso bakhe.

12:1 Kumongameli: ngelamadoda ilizwi. Umhobe kaDavide. Sindisa, Yehova, ngokuba uphelile owenceba, Ngokuba bathe shwaka abanyanisileyo koonyana babantu.

12:2 Bathetha inkohlakalo omnye nomnye; Bathetha ngomlomo ogudileyo, nangentliziyo embaxa.

12:3 Ngamana uYehova angayinqumla yonke imilebe yomlomo ogudileyo, Ulwimi oluthetha izinto ezinkulu;

12:4 Abathe, Ulwimi lwethu siyalupheza; Imilomo yethu yeyethu; ngubani na oyinkosi kuthi?

12:5 Ngenxa yokubhuqwa kweentsizana, ngenxa yokuncwina kwamahlwempu, Ndiya kusuka ndime ngoku, utsho uYehova; Ndiya kumbeka elusindisweni lowo ululangazelelayo.

12:6 Amazwi kaYehova ngamazwi acocekileyo, Yisilivere enyibilikiselwe eziko, yela emhlabeni, Ehluzwe kasixhenxe.

12:7 Wena, Yehova, uya kubagcina, Uya kubalondoloza kwesi sizukulwana ngonaphakade.

12:8 Abangendawo bahambahamba ngeenxa zonke, Xa kuphakanyiswe abangeni phakathi koonyana babantu.

13:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Kunini na, Yehova, undilibele kwaphela? Kunini na ubusithelisa ubuso bakho kum?

13:2 Kunini na ndicebacebisana nomphefumlo wam, Ndinesingqala entliziyweni yam imini le? Kunini na lundiphakamele utshaba lwam?

13:3 Bheka undiphendule, Yehova, Thixo wam; Khanyisa amehlo am, hleze ndilale ukufa;

13:4 Hleze utshaba lwam luthi, Ndimeyisile; Bagcobe abandibandezelayo, xa ndithe ndashukunyiswa.

13:5 Mna ndikholose ngenceba yakho, Mayigcobe intliziyo yam ngosindiso lwakho.

13:6 Ndiya kuvuma kuYehova, Ngokuba endiphethe kakuhle.

14:1 Kumongameli. EkaDavide. Sithi isidenge entliziyweni yaso, Akukho Thixo. Bonakalisile, balisikizi ngeentlondi zabo; Akukho wenza okulungileyo.

14:2 UYehova esemazulwini uqondele koonyana babantu, Ukubona ukuba ukho na oqiqayo, Oquqela kuThixo.

14:3 Bonke batyekile, bayimbozisa bephelele; Akukho wenza okulungileyo, Akukho nokuba abe mnye.

14:4 Abanakwazi na bonke abasebenzi bobutshinga, Abathi, bebadla abantu bam, bathi badla isonka, Bangamnquli uYehova?

14:5 Apho bankwantya benkwantyile; Ngokuba uThixo usesizukulwaneni samalungisa.

14:6 Icebo losizana ningalidanisa, Kodwa uYehova ulihlathi lalo.

14:7 Akwaba bekuvela eZiyon ukusindiswa kwamaSirayeli! Ekubabuyiseni kukaYehova abantu bakhe ekuthinjweni, Wogcoba uYakobi, avuye uSirayeli.

15:1 Umhobe kaDavide. Yehova, ngubani na owophambukela ententeni yakho? Ngubani na owohlala entabeni yakho engcwele?

15:2 Ngohamba ngokugqibeleleyo, esenza ubulungisa, Othetha inyaniso ngentliziyo yakhe.

15:3 Ngongahlebiyo ngolwimi lwakhe, Ongamenziyo into embi uwabo, Ongamngcikiviyo ummelwane wakhe;

15:4 Odelekileyo, ecekiseka, kwawakhe amehlo, Obazukisayo ke bona abamoyikayo uYehova; Ofunga, angajiki, nokuba kubi kuye,

15:5 Ongayinikeliyo imali yakhe ukuba adle abantu ngayo, Ongenakugaqelwa ngaye omsulwa. Okwenzayo oko akayi kuza ashukunyiswe naphakade.

16:1 Eyona iligugu likaDavide. Ndigcine, Thixo, ngokuba ndizimela ngawe.

16:2 Ndithe kuYehova, UyiNkosi yam, Andinanto indilungeleyo ngaphezu kwakho.

16:3 Ndithe kwabangcwele abasehlabathini, Bona bazizinhanha apho, kukhona konke endikunanzileyo.

16:4 Ziya kwanda iimbulaleko zabo bamananisa ngathixo wumbi uYehova. Andiyi kuyithulula iminikelo yabo ethululwayo yegazi; Andiyi kuwaphatha amagama abo ngomlomo wam.

16:5 NguYehova isahlulo endasabelwayo, nendebe endayabelwayo; Ulenze banzi ilifa lam.

16:6 Amacandelo andiwele ezindaweni ezimnandi; Hee! Ndide ndaba nelifa elihle.

16:7 Ndiya kumbonga uYehova ondinike icebo; Nasebusuku ziyandithethisa izintso zam.

16:8 Ndimmisile uYehova phambi kwam amaxesha onke; Ngokuba esekunene kum nje, andiyi kushukunyiswa.

16:9 Ngako oko iyavuya intliziyo yam, luyagcoba uzuko lwam: Nenyama yam iya kuhlala ikholosile.

16:10 Ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo; Akuyi kumyekela owakho wenceba ukuba abonane nesihogo.

16:11 Uya kundazisa umendo wobomi; Ebusweni bakho yinzaliseko yemivuyo; Ekunene kwakho yimihlali ngonaphakade.

17:1 Umthandazo kaDavide. Buve, Yehova, ubulungisa; kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam; Wubekele indlebe umthandazo wam, ongengamlomo ukhohlisayo.

17:2 Ibango lam malivele ebusweni bakho, Amehlo akho akhangele ngokuthe tye.

17:3 Uyicikidile intliziyo yam; undivelele ebusuku; Undinyibilikisile, akwafumana nto; Ndiyinkqangiyele into embi, ayiyi kuwugqitha umlomo wam.

17:4 Malunga nemisebenzi yabantu, ngelizwi lomlomo wakho, Mna ndizigcinile, andangena kwiindlela zamanyangaza.

17:5 Imikhondo yam ibambe iindlela zakho, Azashukuma iinyawo zam.

17:6 Mna ndinqula wena, ngokuba undiphendula, Thixo; Ndithobele indlebe yakho, kuve ukuthetha kwam.

17:7 Zibalule iinceba zakho, wena wabasindisayo abazimela ngawe, Ngesandla sakho sokunene, ngenxa yabasukela phezulu kubo.

17:8 Ndigcine njengeliso, njengokhozo lwalo, Ndisithelise ngesithunzi samaphiko akho,

17:9 Phambi kwabangendawo abandibhuqayo, Phambi kweentshaba zam ngokwasemphefumlweni ezindingungelayo.

17:10 Zithe fithi kukutyeba; Ngomlomo wazo zithetha ngekratshi.

17:11 Zindijikelezile ngoku ekuhambeni kwam; Amehlo azo ziwamisele ukundinqumela emhlabeni.

17:12 Ukufana kwazo kunjengengonyama engxamele ukuqwenga, Kunjengengonyama entsha ihleli entsithelweni.

17:13 Khawusuk’ ume, Yehova, Uyihlangabeze, uyiwise yona; Wusindise umphefumlo wam kongendawo ngekrele lakho;

17:14 Kubafo, ngesandla sakho, Yehova, Kubafo beli phakade, abasahlulo sikobu bomi; Osizalisileyo isisu sabo ngeengqwebo zakho; Bakholisile ngoonyana, Ukuphuphuma kwabo bakushiya neentsapho zabo.

17:15 Mna ndiya kububona ubuso bakho ndisebulungiseni; Ndiya kwaneliswa sisithomo sakho ekuvukeni kwam.

18:1 Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide, owawathethayo kuYehova amazwi ale ngoma, mhlenikweni uYehova wamhlangulayo esandleni seentshaba zakhe zonke nasesandleni sikaSawule; wathi: Ndikuthanda ngembilini yam, Yehova, lomelelo lwam.

18:2 Yehova, ngxondorha yam, mboniselo yam, msindisi wam, Thixo wam, liwa lam endizimela ngalo, Ngweletshetshe yam, luphondo losindiso lwam, ngxonde yam!

18:3 Ndinqula uYehova ongowokudunyiswa, Ndiyasindiswa ezintshabeni zam.

18:4 Izintya zokufa zandijikela; Imilambo yobutshijolo yandidandathekisa.

18:5 Izintya zelabafileyo zandibhijela; Izirhintyelo zokufa zabetha kum.

18:6 Ekubandezelekeni kwam ndanqula uYehova, Ndazibika kuThixo wam; Waliva etempileni yakhe izwi lam, Ukuzibika kwam kwafika phambi kwakhe ezindlebeni zakhe.

18:7 Lahexa ke lanyikima ihlabathi, Iziseko zeentaba zagungqa, Zahexa, ngokuba enomsindo.

18:8 Kwathi thaphu umsi emathatheni akhe, Wadla umlilo, uphuma emlonyeni wakhe, Kwavutha amalahle ephuma kuwo.

18:9 Wawathoba amazulu, wehla, Yangamafu amnyama phantsi kweenyawo zakhe.

18:10 Wakhwela ekerubhini, waphaphazela, Wee tshwebelele ngamaphiko omoya.

18:11 Wamisa ubumnyama baba lisithe lakhe, umnquba wakhe ngeenxa zonke kuye; Ubumnyama bamanzi, iingqimba zamafu.

18:12 Ekukhanyeni okuphambi kwakhe, kwatyhoboza emafini akhe Isiphango samatye, namalahle omlilo.

18:13 Wadudumisa ezulwini uYehova, Ophezu konke walikhupha ilizwi lakhe. Yasisiphango samatye namalahle omlilo.

18:14 Wathuma iintolo zakhe, wabaphangalalisa; Yamininzi imibane, wabadubaduba.

18:15 Imiphantsi yamanzi yabonakala, Kwatyhileka iziseko zelimiweyo Ngokukhalima kwakho, Yehova, Ngokufutha komoya womsindo wakho.

18:16 Wolula isandla ephezulu, wandibamba, Wandirhola emanzini amaninzi.

18:17 Wandihlangula elutshabeni lwam olunamandla, Kwabandithiyileyo, ngokuba bebomelele kunam.

18:18 Bandifikela ngemini yokusindeka kwam, UYehova wandixhasa.

18:19 Wandikhuphela endaweni ebanzi, Wandihlangula, ngokuba endithandile.

18:20 UYehova wandiphatha kakuhle ngokobulungisa bam, Wandibuyisela ngokobunyulu bezandla zam.

18:21 Ngokuba ndizigcina iindlela zikaYehova, Andemka ngokungendawo kuThixo wam.

18:22 Ngokuba onke amasiko akhe aphambi kwam, Nemimiselo yakhe andiyisusi kum;

18:23 Ndaye ndingogqibeleleyo kuye, Ndazigcina, andaba nabugwenxa,

18:24 Wandibuyisela ke uYehova ngokobulungisa bam, Ngokobunyulu bezandla zam phambi kwamehlo akhe.

18:25 Kowenceba uzenza owenceba, Kwigorha eligqibeleleyo uzenza ogqibeleleyo;

18:26 Kozenze nyulu uzenza onyulu, Kojibilizayo uzenza onobuqhokolo.

18:27 Ngokuba wena uyabasindisa abantu ababandezelekileyo, Uwathobe amehlo aqwayingileyo.

18:28 Ngokuba uyasilumeka isibane sam wena; UYehova uThixo wam uyabukhanyisela ubumnyama bam.

18:29 Ngokuba ngawe ndigila amajarha, NgoThixo wam ndiqabela ezindongeni.

18:30 UThixo yena, igqibelele indlela yakhe; Ilizwi likaYehova linyibilikisiwe, Uyingweletshetshe kubo bonke abazimela ngaye.

18:31 Ngokuba ngubani na onguThixo, ingenguye uYehova? Ngubani na oliliwa, ingenguThixo wethu?

18:32 UloThixo undibhinqise ubukroti, Uyigqibelelisileyo indlela yam;

18:33 Uzifanisayo iinyawo zam nezamaxhamakazi, Undimisayo emimangweni yam:

18:34 Uzifundisayo ukulwa izandla zam, Zityede isaphetha sobhedu iingalo zam.

18:35 Undinikileyo ingweletshetshe yosindiso lwakho: Sandixhasa isandla sakho sokunene; Ululamo lwakho lwandikhulisa.

18:36 Wawenzela indawo ebanzi amanyathela am phantsi kwam, Amaxhwele am akahexa.

18:37 Ndazisukela iintshaba zam, ndazifumana; Andabuya zada zaphela.

18:38 Ndaziqoba; azaba nakuvuka, Zawa phantsi kweenyawo zam.

18:39 Wandibhinqisa ubukroti ekulweni, Wabaguqisa phantsi kwam abasukela phezulu kum;

18:40 Wandinika ikhosi leentshaba zam, Abandithiyayo ndababhangisa.

18:41 Bazibika, akwabakho msindisi; Bazibika kuYehova, akabaphendula.

18:42 Ndabacola, banjengothuli phambi komoya, Ndabaphalaza njengodaka lwezitrato.

18:43 Wandisiza ekubambaneni kwabantu, Wandimisa ndayintloko yeentlanga; Abantu ebe ndingabazi bandikhonza.

18:44 Besave ngeendlebe, bandithobela, Oonyana bolunye uhlanga bahanahanisa kum;

18:45 Oonyana bolunye uhlanga bantshwenya, Baphuma bengcangcazela ekuvingcelweni kwabo.

18:46 UYehova uhleli; lelokubongwa iliwa lam, Aphakanyiswe uThixo ondisindisayo.

18:47 UloThixo wandinika impindezelo, Uzikhandaniselayo izizwe phantsi kwam;

18:48 Undisiza ezintshabeni zam; Ewe, wena undiphakamisayo kwabasukela phezulu kum, Undihlangule kumfo ogonyamelayo.

18:49 Ngenxa yoko ndiya kubulela kuwe, Yehova, phakathi kweentlanga, Ndivume kwigama lakho.

18:50 Ulokhulisa iintsindiso zokumkani wakhe: Wenzayo inceba kumthanjiswa wakhe, KuDavide, nakwimbewu yakhe kude kuse ephakadeni.

19:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Izulu libalisa uzuko lukaThixo, Saye isibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.

19:2 Imini impompozelela imini intetho, Ubusuku buxelela ubusuku ukwazi.

19:3 Akukho ntetho, akukho mazwi, Apho singavakaliyo isandi sawo.

19:4 Intambo yawo yokulinganisa iphume yaya ehlabathini lonke, Kwaba seziphelweni zelimiweyo ukukhuluma kwawo. Ilanga ulimisele intente kuwo,

19:5 Lona linjengomyeni ke ephuma egumbini lakhe; Linemihlali njengegorha, ukugidima ngomendo walo.

19:6 Kusesiphelweni sezulu ukuphuma kwalo, Ukujikeleza kwalo kusa eziphelweni zalo; Akukho nto inokusithela ebushushwini balo.

19:7 Umyalelo kaYehova ugqibelele, ubuyisa umphefumlo; Isingqino sikaYehova sinyanisekile, sinika isiyatha ubulumko.

19:8 Izimiselo zikaYehova zithe tye, zivuyisa intliziyo; Umthetho kaYehova unyulu, ukhanyisela amehlo.

19:9 Ukoyika uYehova kucocekile, kumi ngonaphakade; Izigwebo zikaYehova ziyinyaniso, zibubulungisa kwaphela.

19:10 Zinokunqweneleka kunegolide zona, nakunengcwengiweyo eninzi; Zimnandi kunobusi, kunencindi yobusi.

19:11 Zikwamkhanyisela umkhonzi wakho; Ekuzigcineni mkhulu umvuzo.

19:12 Ukulahleka, ngubani na okuqondayo? Ndenze msulwa kokusitheleyo.

19:13 Kwanasekukhukhumaleni mnqande umkhonzi wakho; Makungandilawuli; ukuze ndandule ukuba ngogqibeleleyo, Ndibe msulwa ekukreqeni okukhulu.

19:14 Makakholeke amazwi omlomo wam, nezicamango zentliziyo yam, Phambi kwakho, Yehova, liwa lam, mkhululi wam.

20:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ngamana wakuphendula uYehova ngemini yembandezelo, Ngamana lakusa engxondeni igama likaThixo kaYakobi!

20:2 Wakuthumela uncedo lwasengcweleni, Wakuxhasa eseZiyon!

20:3 Wayikhumbula yonke iminikelo yakho yokudla, Wawafumana etyebile amadini akho anyukayo! (Phakamisani.)

20:4 Wakunika ngokwentliziyo yakho, Walizalisa lonke icebo lakho!

20:5 Singamemelela ngosindiso lwakho, Siphakamise iibhanile zethu egameni loThixo wethu; Azizalise uYehova zonke izicelo zakho.

20:6 Ndiyazi ngoku ukuba uYehova ngumsindisi womthanjiswa wakhe; Uya kumphendula emazulwini akhe angcwele Ngobugorha obusindisayo besandla sakhe sokunene.

20:7 Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanye amahashe, Ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu.

20:8 Bona baguqile bawa; Thina siphakamile sema.

20:9 Yehova, sindisa; Ukumkani asiphendule ngemini yokubiza kwethu.

21:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Yehova, uvuyile ngamandla akho ukumkani, Asikuko nokuba uyagcoba ngosindiso lwakho!

21:2 Umnike umnqweno wentliziyo yakhe Akwasilandula isicelo somlomo wakhe. (Phakamisani.)

21:3 Ngokuba umkhawulela ngeentsikelelo zokulungileyo, Umthwesa isithsaba segolide engcwengekileyo.

21:4 Wacela ubomi kuwe, wampha, Wamnika imihla emide ngonaphakade kanaphakade.

21:5 Lukhulu uzuko lwakhe ngosindiso lwakho; Ubeka phezu kwakhe indili nobungangamela.

21:6 Ngokuba umenze waba yintsikelelo ngonaphakade, Umvuyisa ngovuyo ebusweni bakho.

21:7 Ngokuba ukumkani ukholose ngoYehova, Ngenceba yOsenyangweni akayi kushukunyiswa.

21:8 Isandla sakho siya kuzifumana zonke iintshaba zakho, Esokunene sakho siya kubafumana abakuthiyayo.

21:9 Uya kubenza babe njengeziko lomlilo, wakubonakala. UYehova uya kubaginya ngomsindo wakhe, Nomlilo ubadle.

21:10 Uya kusitshabalalisa isiqhamo sabo emhlabeni, Imbewu yabo koonyana babantu.

21:11 Ngokuba bakuthobela ububi, Bacinga iyelenqe; abayi kufeza nto.

21:12 Ngokuba uya kubenza bakunikele umhlana; Ngesaphetha sakho uya kuxuna iintolo zakho ebusweni babo.

21:13 Phakama, Yehova, ngamandla akho; Siya kuvuma sibethe uhadi ngobugorha bakho.

22:1 Kumongameli: ngeyelexhama lesifingo. Umhobe kaDavide. Thixo wam, Thixo wam, undilahleleni na? Ukude ngani na ekusindisweni kwam, nasemazwini okubonga kwam?

22:2 Thixo wam, ndiyabiza emini, ungaphenduli; Nasebusuku ndiyabiza, andithozanyiswa noko.

22:3 Ungcwele ke wena, Ungulohlala ezindumisweni zakwaSirayeli.

22:4 Oobawo bakholosa ngawe, Bakholosa, wabasiza;

22:5 Bakhala kuwe, basinda; Bakholosa ngawe, abadana.

22:6 Ke mna ndingumbungu, andimntu; Ndisisingcikivo soluntu, into edelekileyo ebantwini.

22:7 Bonke abandibonayo bayandigculela; Bayasineka, bahlunguzela intloko;

22:8 Bathi, Makazilahlele kuYehova, amsize, Amhlangule kaloku, ngokuba emthandile.

22:9 Ewe, nguwe umtyhobozisi wam esizalweni, Inkolosisi yam ndisemabeleni kama.

22:10 Ndalahlelwa kuwe kwasesizalweni; Kwasembilinini kama ubunguThixo wam.

22:11 Musa ukuba kude nam, ngokuba isondele imbandezelo, Ngokuba akukho mncedi.

22:12 Ndingqongwe ziinkunzi ezininzi, Ndihlanganyelwe zeziziimbalasane zaseBhashan.

22:13 Zindakhamele umlomo wazo, Njengengonyama eqwengayo, egqumayo.

22:14 Ndiphalele njengamanzi, Ahlukene onke amathambo am; Yanjengomthwebeba intliziyo yam, Inyibilikile phakathi kwezibilini zam.

22:15 Omile njengegophe amandla am, Ulwimi lwam lunamathele ekhuhlangubeni lam; Undibeka eluthulini lokufa.

22:16 Ngokuba izinja zindirhawule, Ibandla labenzi bokubi lindingungele; Bagqobhoza izandla zam neenyawo zam.

22:17 Ndinokuwabala onke amathambo am; Bona bayandijonga, bayandibonela,

22:18 Babelana ngeengubo zam, Isambatho sam basenzela amaqashiso.

22:19 Ke wena, Yehova, musa ukuba kude; Mandla am, khawuleza undincede.

22:20 Wuhlangule ekreleni umphefumlo wam, Okuphela kwawo, ethupheni lenja.

22:21 Ndisindise emlonyeni wengonyama, Nasezimpondweni zenqu uya kundiphendula.

22:22 Ndiya kulazisa igama lakho kubazalwana bam, Ndikudumise phakathi kwebandla, ndithi,

22:23 Nina nimoyikayo uYehova, mdumiseni; Nonke, mbewu kaYakobi, mzukiseni, Nimhlonele nina, mbewu yonke kaSirayeli.

22:24 Kuba azidelekanga, azibanga nazothe kuye iintsizi zolusizana; Akabusithelisanga ubuso bakhe kuye; Ekuzibikeni kwakhe kuye waphulaphula.

22:25 Ivela kuwe indumiso yam ebandleni elikhulu; Nezibhambathiso zam ndiya kuzizalisa phambi kwabamoyikayo.

22:26 Baya kudla abalulamileyo, bahluthe; Baya kudumisa uYehova abamngxamelayo. Ngamana yaphila intliziyo yenu ngonaphakade!

22:27 Ziya kukhumbula zibuyele kuYehova zonke iziphelo zehlabathi, Iqubude phambi kwakhe yonke imizalwane yeentlanga:

22:28 Ngokuba bobukaYehova ubukumkani, Nguye umlawuli ezintlangeni.

22:29 Baya kudla, baqubude, bonke abatyebileyo behlabathi; Baya kuguqa phambi kwakhe bonke abatshona eluthulini, Abangawugciniyo umphefumlo wabo.

22:30 Imbewu iya kumkhonza; Kuya kubaliselwa isizukulwana ngayo iNkosi.

22:31 Baya kuza baxele ubulungisa bayo Kubantu abaza kuzalwa, ukuba oko ukwenzile.

23:1 Umhobe kaDavide. UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho.

23:2 Wenza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla.

23:3 Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe.

23:4 Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela.

23:5 Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Uyithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala.

23:6 Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide.

24:1 Umhobe kaDavide. LelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, Elimiweyo, nabahleli kulo;

24:2 Ngokuba yena waliseka phezu kweelwandle, Walizinzisa phezu kwemilambo.

24:3 Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele?

24:4 Ngozandla zimsulwa, ontliziyo inyulu, Ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, Ongafungiyo ngenkohliso.

24:5 Uya kwamkela intsikelelo kuYehova, Nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe.

24:6 Siso eso isizukulwana sabamngxameleyo, Sababufunayo ubuso bakho, Thixo kaYakobi.(phakamisani.)

24:7 Phakamisani iintloko zenu, masango; Niziphakamise, minyango yaphakade, Angene uKumkani wozuko.

24:8 Ngubani na ke lo Kumkani wozuko? NguYehova onamandla, oligorha; NguYehova, igorha emfazweni.

24:9 Phakamisani iintloko zenu, masango, Niziphakamise, minyango yaphakade, Angene lo Kumkani wozuko.

24:10 Ngubani na ke yena uKumkani wozuko? NguYehova wemikhosi, Nguye lo Kumkani wozuko. (Phakamisani.)

25:1 EkaDavide. Ndiwuphakamisela kuwe, Yehova, umphefumlo wam.

25:2 Thixo wam, ndikholose ngawe, Mandingadani; Mazingandivuyeleli iintshaba zam.

25:3 Ewe, bonke abo bakuthembayo abayi kudana; Kuya kudana abo banginiza ngelize.

25:4 Ndazise iindlela zakho, Yehova, Ndifundise umendo wakho.

25:5 Ndinyathelise enyanisweni yakho, undifundise; Ngokuba unguThixo ongumsindisi wam; Ndithembe wena yonke imihla.

25:6 Khumbula iimfesane zakho, Yehova, neenceba zakho; Ngokuba kususela kwaphakade zikho.

25:7 Musa ukuzikhumbula izono zobutsha bam, nokreqo lwam; Ndikhumbule ngokwenceba yakho wena, Ngenxa yokulunga kwakho, Yehova.

25:8 Ulungile, uthe tye uYehova; Ngenxa yoko uyabayalela indlela aboni.

25:9 Uyabanyathelisa abalulamileyo emasikweni akhe, Abafundise abalulamileyo indlela yakhe.

25:10 Zonke iindlela zikaYehova ziyinceba nenyaniso, Kwabagcina umnqophiso wakhe nezingqino zakhe.

25:11 Ngenxa yegama lakho, Yehova, xolela ubugwenxa bam, Ngokuba bukhulu bona.

25:12 Ngubani na ke umntu omoyikayo uYehova? Womyalela indlela aya kuyinyula.

25:13 Umphefumlo wakhe wohlala wonwabile, Imbewu yakhe ilidle ilifa ilizwe.

25:14 Ukucweya kukaYehova kunabamoyikayo; Ubazisa umnqophiso wakhe.

25:15 Amehlo am ahlala emi kuYehova, Ngokuba nguye ozirholayo eluthanjeni iinyawo zam.

25:16 Ndibheke, undibabale, Ngokuba ndindodwa, ndibandezelekile.

25:17 Iimbandezelo zentliziyo yam ziphangalalisiwe; Ndikhuphe ekucuthekeni kwam.

25:18 Khangela ukucinezeleka kwam nokwaphuka kwam, Uxolele zonke izono zam.

25:19 Zikhangele iintshaba zam, ngokuba zininzi; Zindithiye ngentiyo egonyamelayo.

25:20 Wugcine umphefumlo wam, undihlangule; Mandingadani, ngokuba ndizimela ngawe.

25:21 Ukugqibelela nokuthi tye makundilondoloze, Ngokuba ndithembele kuwe.

25:22 Khulula uSirayeli, Thixo, Ezimbandezelweni zakhe zonke.

26:1 EkaDavide. Lithethe ityala lam, Yehova, ngokuba mna ndihambe engqibelelweni yam, Ndakholosa ngoYehova, andahexa.

26:2 Ndicikide, Yehova, undilinge; Nyibilikisa izintso zam nentliziyo yam.

26:3 Ngokuba inceba yakho iphambi kwamehlo am, Ndihamba enyanisweni yakho.

26:4 Andihlali namadoda akhohlakeleyo, Andihambi nabanyhwalazi.

26:5 Ndilithiyile ibandla labenzi bobubi, Andihlali nabangendawo.

26:6 Ndizihlamba kokumsulwa izandla zam, Ndisiphahle isibingelelo sakho, Yehova,

26:7 Ukuba ndivakalise izwi lokubulela, Ndibalise ngayo yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.

26:8 Yehova, ndiyalithanda ikhaya eliyindlu yakho, Nendawo yokuhlala kozuko lwakho.

26:9 Musa ukuwubuthela umphefumlo wam ndawonye naboni, Ubomi bam ndawonye namadoda anamagazi;

26:10 Wona azandla zinamanyala, Wona ezokunene zawo zizeleyo zizicengo.

26:11 Mna ke okwam ndihamba engqibelelweni yam; Ndikhulule, undibabale.

26:12 Unyawo lwam lumi endaweni ebanzi; Ndimbonga uYehova ndisemabandleni.

27:1 EkaDavide. NguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiya koyika bani na? NguYehova inqaba yobomi bam, ndiya kunkwantya ngabani na?

27:2 Bakusondela kum abenzi bobubi ukuba badle inyama yam, Bakuza ababandezeli bam neentshaba zam kum, bakhubeka bawa bona.

27:3 Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi isuka ingoyiki intliziyo yam; Bendingafanelana ndiphakanyelwe yimfazwe, ndisuka ndithembe noko.

27:4 Ndicele nto-nye kuYehova, ndifuna yona: Ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, Ndibone ubuhle bukaYehova, ndiphicothe etempileni yakhe.

27:5 Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi, Undisithelisa esitheni lentente yakhe, Undimisa eweni.

27:6 Ngoku ke iya kuphakama intloko yam phezu kweentshaba zam ezindijikelezayo, Ndibingelele ententeni yakhe imibingelelo yokuduma, Ndivume, ndibethe uhadi kuYehova.

27:7 Yiva, Yehova, ndakubiza ngezwi lam; Ndibabale, undiphendule.

27:8 Intliziyo yam ithi kuwe, kweli uthi, Funani ubuso bam, Ubuso bakho, Yehova, ndiya kubufuna.

27:9 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum; Musa ukumgila umkhonzi wakho ngomsindo; Uluncedo lwam, musa ukundilahla; Musa ukundishiya, Thixo ondisindisayo.

27:10 Ngokuba ubawo noma bandishiyile, Wesuka uYehova wandichola.

27:11 Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndikhaphe emendweni othe tye, ngenxa yabandilaleleyo.

27:12 Musa ukundinikela elitheni labandibandezelayo, Ngokuba ndiphakanyelwe ngamangqina axokayo, nabafutha ukugonyamela.

27:13 Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi.

27:14 Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova.

28:1 EkaDavide. Ndidanduluka kuwe, Yehova; Liwa lam, musa ukuzenza isithulu; Hleze, wakuthi cwaka kum, Ndifane nabahla baye emhadini.

28:2 Yiva izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe, Ekuziphakamiseleni kwam izandla zam kwingcwele kangcwele.

28:3 Musa ukundiqweqwedisa nabangendawo, Nabenzi bobutshinga; Abathetha uxolo kummelwane wabo, Benobubi ezintliziyweni zabo.

28:4 Banike ngokwemisebenzi yabo, ngokobubi beentlondi zabo; Banike ngokwezenzo zezandla zabo; Babuyisele ngokwempatho yabo.

28:5 Ekubeni bengayiqondi imisebenzi kaYehova, Nezenzo zezandla zakhe, Uya kubagungxula, angabakhi.

28:6 Makabongwe uYehova, Kuba elivile ilizwi lokukhunga kwam.

28:7 NguYehova amandla am nengweletshetshe yam; Yakholosa ngaye intliziyo yam, ndancedeka. Iyadlamka ke intliziyo yam, Ndiyamdumisa ngengoma yam.

28:8 UYehova ungamandla kubo; Uligwiba losindiso kumthanjiswa wakhe yena.

28:9 Sindisa abantu bakho, Usikelele ilifa lakho, Ubaluse, ubathwale kude kuse ephakadeni.

29:1 Umhobe kaDavide. Mnikeni uYehova, nina nyana bakaThixo, Mnikeni uYehova uzuko namandla.

29:2 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Qubudani kuYehova nivethe ezingcwele.

29:3 Izwi likaYehova liphezu kwamanzi; UThixo wozuko uyadudumisa, KwauYehova phezu kwamanzi amaninzi.

29:4 Izwi likaYehova linamandla, Izwi likaYehova linobungangamela;

29:5 Izwi likaYehova laphula imisedare, UYehova waphula imisedare yaseLebhanon.

29:6 Uyidlobisa njengenkonyana, ILebhanon neSiriyon njengethole lenqu.

29:7 Izwi likaYehova lilenyise okwamalangatye omlilo,

29:8 Izwi likaYehova liyenza isaqhwithi intlango, UYehova uyenza isaqhwithi intlango yaseKadeshe.

29:9 Izwi likaYehova lizuzisa amaxhamakazi, Lihlube amahlathi; Etempileni yakhe into yonke iphela ithi, Luzuko!

29:10 UYehova wahlala kunogumbe, UYehova uhleli enguKumkani ngonaphakade.

29:11 UYehova uya kubanika abantu bakhe amandla; UYehova uya kubasikelela abantu bakhe ngoxolo.

30:1 Umhobe: ingoma yokusungulwa kwayo indlu. EkaDavide. Ndiya kukuphakamisa, Yehova, kuba undirholile wandinyusa, Akwazivuyisa iintshaba zam ngam.

30:2 Yehova, Thixo wam, Ndazibika kuwe, wandiphilisa;

30:3 Yehova, uwunyusile kwelabafileyo umphefumlo wam, Wandidlisa ubomi, ukuba ndingehli ndiye emhadini.

30:4 Mbetheleni uhadi uYehova, nina bakhe benceba, Nibulele isikhumbuzo sakhe esingcwele,

30:5 Ngokuba yinto yephanyazo umsindo wakhe, Itarhu lakhe liyinto yobomi; Ngokuhlwa kulalisa ukulila, Kusasa kubakho ukumemelela.

30:6 Ke mna ndathi ebunqobeni bam, Andiyi kushukunyiswa naphakade.

30:7 Yehova, enkolosekweni yakho ubuyiqinisile intaba yam; Ubusithelisile ubuso bakho, ndakhwankqiswa.

30:8 Ndadanduluka kuwe, Yehova, Ndakhunga kuYehova:

30:9 Ndathi, Kukho nzuzo yani na egazini lam, ekuhleni kwam ndiye esihogweni? Lokudumisa na uthuli? loyixela na inyaniso yakho?

30:10 Yiva, Yehova, undibabale; Yehova, yiba ngumncedi wam.

30:11 Wakuguqula ukulila kwam, kwaba kukuqamba; Wandikhulula ezirhwexayo, wandibhinqisa uvuyo,

30:12 Ukuze uzuko lwam luvume ngawe, lungathi cwaka. Yehova, Thixo wam, ndiya kubulela kuwe ngonaphakade.

31:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndizimela ngawe, Yehova, mandingaze ndidaniswe; Ndisize ngobulungisa bakho.

31:2 Ndithobele indlebe yakho, ungxame undihlangule; Yiba liliwa eliligwiba kum, Indlu yemboniselo yokundisindisa.

31:3 Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe; Ngenxa yegama lakho uya kundikhapha undithundeze.

31:4 Uya kundirhola esibatheni ababesigqumele mna, Ngokuba uyinqaba yam.

31:5 Ndiwuyaleza umoya wam esandleni sakho; Uyandikhulula, Yehova, Thixo wenyaniso.

31:6 Ndibathiyile abagcine amampunge angento yanto. Ndikholose ngoYehova mna.

31:7 Ndiya kugcoba ndivuye ngenceba yakho, Ngenxa enokuba uzibonile iintsizi zam, Wazazi iingxingongo zomphefumlo wam;

31:8 Akwandivingcela ngesandla seentshaba, Wazimisa endaweni ebanzi iinyawo zam.

31:9 Ndibabale, Yehova, ngokuba ndibandezelekile; Lonakele kukukhathazeka iliso lam, nomphefumlo wam, nesisu sam;

31:10 Ngokuba buphelile sisingqala ubomi bam, Neminyaka yam kukuncwina; Ayagexa amandla am ngobugwenxa bam, Namathambo am aluphele.

31:11 Ngenxa yababandezeli bam bonke ndaba sisingcikivo, Ngokukodwa kubamelwane bam; ndaba yinto yokunkwantyisa kwabandaziyo; Abandibonayo ngaphandle baya ndibaleka.

31:12 Ndilityelwe njengomfi ongasakhunjulwayo; Ndinjengesitya esiza kulahlwa.

31:13 Ngokuba ndive intlebendwane yabaninzi, Ukunxunguphala ngeenxa zonke. Ekugquguleni kwabo ngam, Bankqangiyela ukuthabatha umphefumlo wam.

31:14 Ke mna ndikholose ngawe, Yehova; Ndithi, UnguThixo wam wena.

31:15 Asesandleni sakho amaxesha am; Ndihlangule esandleni seentshaba zam nakwabandisukelayo.

31:16 Khanyisa ubuso bakho phezu komkhonzi wakho; Ndisindise ngenceba yakho.

31:17 Yehova, andiyi kudana, ngokuba ndinqula wena; Makudane abangendawo, bathi cwaka kwelabafileyo.

31:18 Mawubotshwe umlomo wobuxoki, Othetha ngelungisa ngokusa, Unekratshi, udela.

31:19 Hayi, ubukhulu bokulunga kwakho, obuqwebele abakoyikayo, Obenzela abazimela ngawe, ebusweni boonyana babantu!

31:20 Ubasithelisa esitheni lobuso bakho kumayelenqe abantu; Uyabagusha emnqubeni ekubambaneni kweelwimi.

31:21 Makabongwe uYehova, Ngokuba endenzele inceba ebalulekileyo emzini onqabileyo.

31:22 Ke mna ndathi ekuphakuzeleni kwam, Ndinqanyulwe andabakho emehlweni akho. Waliva noko izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe.

31:23 Thandani uYehova, nonke nina bakhe benceba; NguYehova umlondolozi wabanyanisileyo, Umphindezeli ngokukhulu kowenza ngekratshi.

31:24 Yomelelani, ikhaliphe intliziyo yenu Nonke nina nithembele kuYehova.

32:1 EkaDavide. Eyokuqiqa. Hayi, uyolo lwakhe olukreqo luxolelweyo, osono siselelweyo!

32:2 Hayi, uyolo lomntu angabubaleliyo uYehova kuye ubugwenxa, Ekungekho kukhohlisa emoyeni wakhe!

32:3 Ndithi ndakuthi cwaka, aluphale amathambo am Ngokubhonga kwam imihla yonke.

32:4 Ngokuba imini nobusuku, besinzima phezu kwam isandla sakho, Baguquka ubumanzi bam, baba kukubalela kwasehlotyeni. (Phakamisani.)

32:5 Ndikwazisile isono sam, ubugwenxa bam andabugquma; Ndathi, Ndoluvuma ukreqo lwam kuYehova; Wabuxolela ke wena ubugwenxa besono sam. (Phakamisani.)

32:6 Ngenxa yoko mabathandaze kuwe bonke abenceba ngexesha lokukufumana; Inene, ekukhukuleni kwamanzi amaninzi Akayi kufika kubo.

32:7 Wena uyindawo yokuzimela kwam; uyandilondoloza embandezelweni, Undingqonge ngomemelelo lokusiza. (Phakamisani.)

32:8 Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele indlela owohamba ngayo: Ndiya kukucebisa, iliso lam likuwe.

32:9 Musani ukuba njengamahashe, njengoondlebende, ukungabi nangqondo; Abazivatho zingumkhala, neentambo zokubabopha umlomo; Bengenazo abasayi kusondela kuwe.

32:10 Mkhulu umvandedwa wongendawo; Ke okholosa ngoYehova, yena uya kumjikela ngenceba.

32:11 Vuyani kuYehova, nigcobe, nina malungisa, Nimemelele, nina nonke bantliziyo zithe tye.

33:1 Memelelani kuYehova, nina malungisa; Ibafanele abathe tye indumiso.

33:2 Bulelani kuYehova ngohadi, Mbetheleni umrhubhe ontambo zilishumi.

33:3 Mvumeleni ingoma entsha, Nilungise ukubetha ngelokuduma;

33:4 Nokuba lithe tye ilizwi likaYehova, Konke akwenzayo kuthembekile.

33:5 Ngumthandi wobulungisa nokusesikweni, Lizele ihlabathi yinceba kaYehova.

33:6 Lenzeka ngelizwi likaYehova izulu, Umkhosi walo lonke ngomoya womlomo wakhe.

33:7 Ulobutha njengemfumba amanzi olwandle, Ulobeka koovimba amanzi enzonzobila.

33:8 Malimoyike uYehova lonke ihlabathi, Bamhlonele bonke abemi belimiweyo;

33:9 Ngokuba wathetha, kwabakho; Wawisa umthetho yena, kwema.

33:10 UYehova ulitshitshisile icebo leentlanga; Uzalele iingcinga zezizwe.

33:11 Icebo likaYehova limi ngonaphakade, Iingcinga zentliziyo yakhe kwizizukulwana ngezizukulwana.

33:12 Hayi, uyolo lohlanga oluThixo walo unguYehova; Lwabantu abanyulileyo, baba lilifa kuye.

33:13 Uqondele esemazulwini uYehova; Uyababona bonke oonyana babantu;

33:14 Esendaweni yakhe yokuhlala, wondele Kubemi bonke behlabathi:

33:15 Ulobumba ngakunye intliziyo yabo, Uloqonda zonke izenzo zabo.

33:16 Akukho kumkani osindiswa yimpi enkulu; Igorha alihlangulwa ngamandla alo amakhulu.

33:17 Liyaxoka ihashe ukuba lingasindisa, Nangamandla alo amakhulu alinakusiza.

33:18 Yabona, iliso likaYehova likubo abamoyikayo, Abalindele inceba yakhe,

33:19 Ukuba awuhlangule ekufeni umphefumlo wabo, Abagcine ngexesha lendlala.

33:20 Umphefumlo wethu ulindele kuYehova; Nguye uncedo lwethu, nengweletshetshe yethu.

33:21 Ngokuba iya kuvuya ngaye intliziyo yethu, Sikholosile nje ngegama lakhe elingcwele.

33:22 Inceba yakho mayibe phezu kwethu, Yehova, Njengoko sikulindeleyo kuwe.

34:1 EkaDavide; oko wazenza ophambene ingqondo phambi koAbhimeleki, waza yena wamgxotha, wahamba. Ndiya kumbonga uYehova ngamaxesha onke, Ihlale isemlonyeni wam indumiso yakhe.

34:2 Uya kuqhayisa umphefumlo wam ngoYehova; Bova abalulamileyo, bavuye.

34:3 Menzeni mkhulu kunye nam uYehova, Siliphakamise kunye igama lakhe.

34:4 Ndamfuna uYehova, wandiphendula; Wandihlangula kwiinto zonke endinxunguphala zizo.

34:5 Babheka kuye, bakhazimla; Ubuso babo ababa nazintloni.

34:6 Usizana lwadanduluka, weva uYehova, Walusindisa ezimbandezelweni zalo zonke.

34:7 Isithunywa sikaYehova sibangqinga ngeenxa zonke abamoyikayo, Sibahlangule.

34:8 Yivani, nibone ukuba ulungile uYehova. Hayi, uyolo lomfo ozimela ngaye!

34:9 Moyikeni uYehova, nina bangcwele bakhe, Ngokuba abanakuswela abamoyikayo.

34:10 Iingonyama ezintsha ziyaswela, zilambe; Ke bona abamfunayo uYehova abasweli nanye into elungileyo.

34:11 Yizani, bonyana, phulaphulani kum; Ndonifundisa ukoyika uYehova.

34:12 Ngubani na umntu obungxameleyo ubomi, Othanda imihla yokubona okulungileyo?

34:13 Gcina ulwimi lwakho ebubini, Umlomo wakho ungathethi nkohliso.

34:14 Suka ebubini, wenze okulungileyo; Funa uxolo, uluphuthume.

34:15 Amehlo kaYehova akumalungisa, Iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo.

34:16 Ubuso bukaYehova bujonge abenzi bokubi, Ukuba akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo.

34:17 Akhala, weva uYehova; Wawahlangula ezimbandezelweni zawo zonke.

34:18 Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.

34:19 Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa, Ke uYehova ulihlangula kubo bonke.

34:20 Uyawagcina onke amathambo alo, Akwaphuki nalinye kuwo.

34:21 Ububi buyambulala ongendawo; Abathiyi belungisa bayalithwala ityala.

34:22 UYehova uyawukhulula umphefumlo wabakhonzi bakhe, Bangathwali tyala bonke abazimela ngaye.

35:1 EkaDavide. Bambana, Yehova, nababambana nam. Yilwa nabalwa nam.

35:2 Qubula ikhaka nengweletshetshe, Usuk’ume undincede.

35:3 Rhola umkhonto, uvingce indlela yabandisukelayo; Yithi kumphefumlo wam, Ndilusindiso lwakho.

35:4 Mabadane, bahlazeke, abazungula umphefumlo wam; Mababuye umva babe neentloni abacinga ububi ngam.

35:5 Mababe njengomququ phambi komoya, Sibatyhale isithunywa sikaYehova, bawe.

35:6 Indlela yabo mayibe mnyama, ibe buthelezi, Sibasukele isithunywa sikaYehova.

35:7 Ngokuba basigqumele mna isibatha sabo ngelize; Bawumbela isihogo umphefumlo wam ngelize.

35:8 Mayimfikele intshabalalo engazi; Sibambise yena isibatha sakhe awasigqumayo, Eyele kuso ngesithonga.

35:9 Wogcoba ke umphefumlo wam kuYehova, Ube nemihlali ngosindiso lwakhe.

35:10 Onke amathambo am aya kuthi, Yehova, ngubani na onjengawe, Mhlanguli wosizana kowomeleleyo kunalo, Kwausizana nehlwempu kumxhakamfuli walo?

35:11 Kusuke kwema amangqina angenakulungisa, Andibuza into endingayaziyo,

35:12 Bandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo; Uxhwalekile umphefumlo wam.

35:13 Ke mna, xa babesifa, iingubo zam bezizezirhwexayo; Ndawucinezela umphefumlo wam ngokuzila ukudla; Umthandazo wam wabuyela esifubeni sam.

35:14 Ndaziphatha njengokungathi unguwethu, njengokungathi ungumzalwana kum, ukuhamba-hamba kwam; Ndanga ndingombambazelela unina, ukuthobeka kwam, ndinezimnyama zokuzila.

35:15 Ke ekuqhwaleleni kwam avuya, ahlangana, Ahlangana ngam amagxidolo, nendingabaziyo, Bandihlalela ngentlamba, abayeka.

35:16 Ngokweentshembenxa ezizihiba ngenxa yesonka, Banditshixizela amazinyo.

35:17 Nkosi, kunini na ubonela? Buyisa umphefumlo wam kwiintshabalaliso zabo, Okuphela kwawo ezingonyameni.

35:18 Ndiya kubulela kuwe ebandleni elikhulu, Ebantwini abaninzi ndiya kukudumisa.

35:19 Mazingandivuyeleli iintshaba zam ngobuxoki, Bangatyandelani ngoshiyi abandithiyayo ngelize:

35:20 Ngokuba abathethi luxolo; Bacinga amazwi enkohliso ngabanyhamnyhekileyo belizwe.

35:21 Bayandisinekela, Bathi, Tshotsho! Tshotsho! Abonile amehlo ethu.

35:22 Ubonile, Yehova; musa ukuba sisithulu; Nkosi, musa ukuba kude kum.

35:23 Zivuse, uphaphe ngenxa yebango lam, Thixo wam, Nkosi yam, ngenxa yento esibambene ngayo.

35:24 Lithethe ityala lam ngokobulungisa bakho, Yehova Thixo wam; Mabangandivuyeleli;

35:25 Mabangathi entliziyweni yabo, Tshotsho! Nantso into ebe siyfuna! Mabangathi, Simginyile.

35:26 Mabadane, babe neentloni kunye Abavuyela ububi bam; Bambathe ukudana nehlazo Abazikhulisayo kunam.

35:27 Mabamemelele, bavuye, abananze ubulungisa bam, Bahlale besithi, Makabe mkhulu uYehova, Ulonanze uxolo lomkhonzi wakhe.

35:28 Ulwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho Nendumiso yakho, imihla yonke.

36:1 Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide. Ongendawo unezihlabo zokreqo entliziyweni yakhe ngaphakathi, ezithi, Akukho koyika Thixo emehlweni akhe,

36:2 Ngokuba zithetha kuye ngokugudileyo emehlweni akhe, Zide zimfumanise ubugwenxa bakhe, zimthiye.

36:3 Amazwi omlomo wakhe abubutshinga nenkohliso; Uyekile ukwenza ngokuqiqa nangokulungisa.

36:4 Ucinga ubutshinga elukhukweni lwakhe; Uzimisa endleleni engalungileyo; Akabucekisi ububi.

36:5 Yehova, inceba yakho ifikelela ezulwini, Ukuthembeka kwakho esibhakabhakeni.

36:6 Ubulungisa bakho bunjengeentaba zikaThixo; Izigwebo zakho zingamanzi enzonzobila; Usindisa umntu neenkomo, Yehova.

36:7 Hayi, ixabiso lenceba yakho, Thixo! Oonyana babantu bazimela ngethunzi lamaphiko akho.

36:8 Bayahluthiswa kukutyeba kwendlu yakho; Ubaseza emlanjeni weziyolo zakho.

36:9 Ngokuba likuwe ithende lobomi; Ekukhanyeni kwakho sibona ukukhanya.

36:10 Bolulele inceba yakho abakwaziyo, Ubolulele ubulungisa bakho abantliziyo zithe tye.

36:11 Malungandinyatheli unyawo lonekratshi. Singandiphekuzi isandla sabangendawo.

36:12 Nabo bewile abasebenzi bobutshinga; Batyhalwe bawa, ababa nakuvuka.

37:1 EkaDavide. Musa ukuzivuthisa ngomsindo ngabenzi bobubi; Musa ukubamonela abenzi bobugqwetha.

37:2 Ngokuba baya kusikwa kamsinyane njengengca, Babune njengohlaza oluphumayo.

37:3 Kholosa ngoYehova, wenze okulungileyo; Lime ilizwe, ulandelane nokuthembeka.

37:4 Ziyolise ngoYehova; Wokunika okunqwenelwa yintliziyo yakho.

37:5 Yiyekele kuYehova indlela yakho, Ukholose ngaye; wokwenzela,

37:6 Abuvelise njengokukhanya ubulungisa bakho, Nebango lakho njengemini enkulu.

37:7 Yithi cwaka kuYehova, ulindele kuye; Musa ukuzivuthisa ngomsindo ngonempumelelo ngendlela yakhe, Ngomntu ofeza amayelenqe.

37:8 Lahla umsindo, ushiye ubushushu; Musa ukuzivuthisa ngomsindo, kuba oko kusingisa ekwenzeni ububi kuphela.

37:9 Ngokuba abenzi bobubi baya kunqunyulwa; Ke bona abamthembayo uYehova, baya kulidla ilifa ilizwe.

37:10 Kusaya kuba mzuzwana, angabikho ongendawo; Uthi wakuyikhangela indawo yakhe, angabikho.

37:11 Ke bona abalulamileyo baya kulidla ilifa ilizwe, Baziyolise ngobuninzi boxolo.

37:12 Ongendawo ulenzela amayelenqe ilungisa, Ulitshixizela amazinyo akhe.

37:13 INkosi iyamhleka, Ngokuba ibona ukuba iyeza imini yakhe.

37:14 Barhole ikrele abangendawo, bagobe isaphetha sabo, Ukuba bawise usizana nehlwempu, Basike abandlela zithe tye.

37:15 Ikrele labo liya kungena kwakweyabo intliziyo, Zaphuke izaphetha zabo.

37:16 Ilungile intwana elinayo ilungisa, Kunentabalala abanayo abangendawo abaninzi:

37:17 Ngokuba iingalo zabangendawo ziya kwaphulwa; NguYehova umxhasi wamalungisa.

37:18 NguYehova umazi wemihla yabagqibeleleyo, Nelifa labo liya kuba ngunaphakade.

37:19 Abayi kudana ngexesha lobubi; Baya kuhlutha ngeemini zendlala:

37:20 Ngokuba abangendawo bayatshabalala; Iintshaba zikaYehova zinjengobuhle bamadlelo; Ziya kuphela njengomsi, ziphele.

37:21 Uyaboleka ongendawo, angabuyisi; Ke lona ilungisa liyababala, liphe.

37:22 Ngokuba abasikelelweyo nguye baya kulidla ilifa ilizwe, Banqanyulwe abatshabhisiweyo nguye.

37:23 Amanyathela omfo aqiniswa nguYehova, Ayithande indlela yakhe.

37:24 Ewile, akayi kuqungquluza, Ngokuba nguYehova umxhasi wesandla sakhe.

37:25 Ndaka ndamtsha, kungokunje ndimdala; Ukanti andizanga ndilibone ilungisa lishiywa, Nembewu yalo ivukela ukutya.

37:26 Imihla yonke liyababala, liboleke abanye; Nembewu yalo iyintsikelelo.

37:27 Suka ebubini, wenze okulungileyo, Uhlale ngonaphakade.

37:28 Ngokuba uYehova uthanda okusesikweni, Angabashiyi abenceba bakhe; Bagciniwe ngonaphakade: Ke yona imbewu yongendawo iyanqanyulwa.

37:29 Amalungisa aya kulidla ilifa ilizwe, Ahlale kulo ngonaphakade.

37:30 Umlomo welungisa uxela ubulumko, Nolwimi lwalo luthetha okusesikweni.

37:31 Umyalelo woThixo walo usentliziyweni yalo; Akayi kuhexa amanyathela alo.

37:32 Ongendawo uyalilalela ilungisa, Ufuna ukulibulala.

37:33 UYehova akalinikeli esandleni sakhe, Angaligwebi ekuthethweni kwetyala lalo.

37:34 Thembela kuYehova, ugcine indlela yakhe; Wokuphakamisa, ulidle ilifa ilizwe; Ekunqanyulweni kongendawo wobonela.

37:35 Ndimbonile ongendawo, oyingqwangangqwili, Exanda njengomthi omilileyo, uluhlaza;

37:36 Kwadlula umntu, nanko engasekho; Ndamfuna, akafumaneka.

37:37 Gcina ogqibeleleyo, ukhangele othe tye; Ngokuba izivela-mva zezomntu woxolo.

37:38 Ke bona abangendawo batshatyalaliswa kuphele; Izivela-mva zongendawo ziyanqanyulwa.

37:39 Usindiso lwamalungisa luphuma kuYehova; Uligwiba lawo ngexesha lembandezelo.

37:40 UYehova uyawanceda, awasindise, Awasindise kongendawo, awasindise, Ngokuba azimela ngaye.

38:1 Umhobe kaDavide: eyokukhumbuza. Yehova, musa ukundohlwaya unoburhalarhume, Ungandithethisi unobushushu:

38:2 Ngokuba iintolo zakho zitshone kum, Sehla kanzima kum isandla sakho.

38:3 Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam, ngenxa yokubhavuma kwakho; Akukho kuphila emathanjeni am, ngenxa yezono zam.

38:4 Ngokuba ubugwenxa bam bugqithile entlokweni yam, Bundisinda njengomthwalo onzima.

38:5 Iyanuka, iyabhiqiza imivumbo yam, Ngenxa yokumatha kwam.

38:6 Ndiyapenapena, ndisibekeke kakhulu; Yonke imini ndihamba-hamba ngezimnyama zokuzila.

38:7 Ngokuba kuyatshisa emihlubulweni yam, Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam.

38:8 Ndiqobekile, ndityumkile kakhulu; Ndibhongiswa kukugcuma kwentliziyo yam.

38:9 Nkosi yam, uphambi kwakho wonke umnqweno wam, Nokuncwina kwam akusithele kuwe.

38:10 Iphaphu lam liyabetha, ndiphelelwe ngamandla; Ukukhanya kwamehlo am, nako oko, akukho kum.

38:11 Abandithandayo nowethu bamele mgama ekubethweni kwam, Nezalamane zam zimi kude.

38:12 Bandithiyele abafuna umphefumlo wam; Abangxamele ukuba ndihlelwe bububi bathetha izinto zokweyelisela, Bacamanga inkohliso imini yonke.

38:13 Ke mna ndinjengesithulu, andiva; Njengesidenge esingawuvuliyo umlomo waso.

38:14 Ndinjengomntu ongeva nto, Omlomo ungenakuthethisa.

38:15 Ngokuba ndilindele kuwe, Yehova; Kuya kuphendula wena, Nkosi yam, Thixo wam,

38:16 Ngokuba ndithi, Hleze bandivuyelele Bona abo bangazikhulisayo kum ekutyibilikeni konyawo lwam.

38:17 Ngokuba ndihlalele ukujingxela, Umvandedwa wam uphambi kwam amaxesha onke.

38:18 Ngokuba ndiya kubuxela ubugwenxa bam; Ndinesithukuthezi ngenxa yesono sam.

38:19 Ke zona iintshaba zam ziphilile, ziziimfidi; Baninzi abandithiyileyo bexoka;

38:20 Abandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo Bayandichasa, ngenxa yokuphuthuma kwam okulungileyo.

38:21 Musa ukundishiya, Yehova; Thixo wam, musa ukuba kude nam.

38:22 Khawuleza undincede, Nkosi yam, Msindisi wam.

39:1 Kumongameli, kuYedutun. Umhobe kaDavide. Ndathi, Ndiya kuzigcina iindlela zam, Ndingoni ngolwimi lwam; Ndiya kuwugcina ngokuwubopha umlomo wam, Xa ongendawo asephambi kwam.

39:2 Ndaba sisidenge, ndathozama, Ndazisulungisa nakokulungileyo; Wagxobha-gxobheka umvandedwa wam.

39:3 Yaba nobushushu intliziyo yam phakathi kwam, Ekucamangeni kwam wavutha umlilo. Ndathetha ke ngolwimi lwam,

39:4 Ndathi, Ndazise, Yehova, isiphelo sam, Nomlinganiso wemihla yam, into oyiyo; Mandikwazi ukunqamka kwam, into okuyiyo.

39:5 Yabona, uyenze imihla yam yangangobubanzi besandla; Nobomi bam bunjengento engento phambi kwakho; Ngumphunga nje bonke abantu, nakuba bemi. (Phakamisani.)

39:6 Uhamba-hamba umntu enjengesithunzi nje kodwa; Baxokozela ngomphunga nje kodwa; Bafumba, bengazi ukuba ngubani na oya kukuhlanganisa.

39:7 Ngoku ndiya kuthembela kwintoni na, Nkosi yam? Ukulinda kwam kukuwe.

39:8 Ndihlangule elukreqweni lwam lonke; Musa ukundimisela ingcikivo yesidenge.

39:9 Ndisisidenge, umlomo wam andiwuvuli, Ngokuba oko kwenziwe nguwe.

39:10 Sisuse kum isibetho sakho; Mna ndiyaphela kukutyundyutha kwesandla sakho.

39:11 Wakumthethisa umntu ngezohlwayo ngenxa yobugwenxa, Uyasonakalisa njengenundu isoya sakhe; Bangumphunga nje kodwa bonke abantu. (Phakamisani.)

39:12 Yiva umthandazo wam, Yehova, Kubekele indlebe ukuzibika kwam. Musa ukuthi tu ezinyembezini zam; Ngokuba ndingumphambukeli kuwe, Undwendwe, njengoobawo bonke.

39:13 Bheka phaya, ungandikhangeli, khendincumeze, Ndingekemki ndingabi sabakho.

40:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndathembela, ndithembele kuYehova, Wathoba, wakuva ukuzibika kwam.

40:2 Wandirhola emhadini wentshabalalo, naseludakeni lomgxobhozo, Wazimisa eliweni iinyawo zam, wakuqinisa ukunyathela kwam.

40:3 Wabeka emlonyeni wam ingoma entsha, indumiso kuThixo wethu; Abaninzi bayabona, boyike, Bakholose ngoYehova.

40:4 Hayi, uyolo lwendoda emenze uYehova inkoloseko yayo, Ingabheki kwabagwagwisayo, nakubanxaxhi abanamanga!

40:5 Yehova, Thixo wam, wena wenze okuninzi ngemisebenzi yakho ebalulekileyo, Nangeengcinga zakho kuthi; Akukho nto inokulinganiswa nawe; Okanye bendiya kuyixela, ndithethe ngayo; Ke ziyinkohla engenakubalwa.

40:6 Akunanze mbingelelo namnikelo wakudla; Iindlebe zam uzivulile; Akubizi dini linyukayo nadini lasono.

40:7 Ndaza ndathi, Yabona, Ndiyeza; encwadini esongwayo kubhaliwe ngam.

40:8 Ukwenza okulikholo kuwe, Thixo wam, ndikunanzile; Nomyalelo wakho usezibilinini zam ngaphakathi.

40:9 Ndashumayela iindaba ezilungileyo zobulungisa ebandleni elikhulu; Yabona, andiwuthintelanga umlomo wam; Yehova, wena uyazi.

40:10 Ubulungisa bakho andibugqumanga phakathi kwentliziyo yam; Ndakukhankanya ukuthembeka kwakho nosindiso lwakho; Andiyikhanyelanga inceba yakho nenyaniso yakho ebandleni elikhulu.

40:11 Wena, Yehova, akuyi kuzithintela iimfesane zakho kum; Inceba yakho nenyaniso yakho iya kuhlala indilondoloza.

40:12 Ngokuba zindijikele izinto ezimbi, ezide azaba nakubalwa; Bundifikele ubugwenxa bam, andinakubukhangela; Buninzi kuneenwele zentloko yam; Ndimkelwe yintliziyo.

40:13 Ngamana, Yehova, wandihlangula; Yehova, wakhawuleza wandinceda!

40:14 Mabadane babe neentloni kuphele Abazungula umphefumlo wam ukuze bawuphephethe; Mababuye muva bahlazeke

40:15 Mabamangaliswe ngumvuzo wehlazo labo Abathi kum, Tshotsho! Tshotsho!

40:16 Mababe nemihlali bavuye ngawe bonke abakufunayo, Abaluthandayo usindiso lwakho bahlale besithi, Makenziwe mkhulu uYehova.

40:17 Mna ke ndilusizana, ndilihlwempu; INkosi iya kundikhumbulela. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Thixo wam, musa ukulibala.

41:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Hayi, uyolo lwalowo unyamekela ihlwempu! Ngomhla wobubi uYehova uya kumhlangula.

41:2 UYehova uya kumlondoloza amgcine, aphile. Kuya kuthiwa unoyolo yena ehlabathini; Ungamnikeli elitheni leentshaba zakhe.

41:3 UYehova uya kumxhasa elukhukweni lobulwelwe; Uya kuluguqula ukhuko lwakhe lonke esifeni sakhe.

41:4 Ndithi mna, Yehova, tarhu; Philisa umphefumlo wam, ngokuba ndonile kuwe.

41:5 Iintshaba zam zithetha kakubi ngam; Zithi, Uya kufa nini na, lidake igama lakhe?

41:6 Nothe weza kundilunguza, uthetha into ekhohlakeleyo; Intliziyo yakhe ibutha ubutshinga; Uphuma phandle, abuthethe.

41:7 Basebezelana ngam bonke abandithiyayo; Bacinga ububi ngam.

41:8 Bathi, Unanyekwe bubutshijolo, Engoleleyo nje, akayi kubuya avuke.

41:9 Kwanendoda ebixolelene nam, ebe ndikholose ngayo, Ebisidla isonka sam, indiphakamisele isithende sayo.

41:10 Wena Yehova, ndibabale, undiphakamise, Ndibabuyekeze.

41:11 Ndazi ngale nto, ukuba undinonelele, Yokokuba lungenakundidumela utshaba lwam.

41:12 Mna ekugqibeleleni kwam uyandixhasa, Undimisa phambi kwakho ngonaphakade.

41:13 Makabongwe uYehova, uThixo kaSirayeli, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Amen, amen.

42:1 Kumongameli: eyokuqiqa; eyoonyana bakaKora. Njengexhama elitsalela emifuleni yamanzi, Wenjenjalo ukutsalela kuwe, Thixo, umphefumlo wam.

42:2 Umphefumlo wam unxanela uThixo, uThixo ophilileyo; Ndiya kufika nini na, ndibonakale ebusweni bukaThixo?

42:3 Iinyembezi zam zaba kukudla kwam imini nobusuku, Bakuthi kum imihla yonke, Uphi na uThixo wakho?

42:4 Ndikhumbula oku, ndiwuphalazela kum umphefumlo wam, Ukuhamba kwam nezihlwele ndisiya endlwini kaThixo, Sinezwi lokumemelela nokubulela, siyingxokolo evuyayo.

42:5 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam; Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.

42:6 Thixo wam, umphefumlo wam usibekekile kum; ngenxa yoko ndikhumbula wena Ezweni laseYordan, nakweleHermon, entabeni yeMitsare.

42:7 Amanzi anzongonzongo abiza amanzi anzongonzongo ngesandi seengxangxasi zakho; Onke amaza akho alwayo, amaza akho agugumayo, adlule phezu kwam.

42:8 Emini uYehova uya kuyiwisela umthetho inceba yakhe, Nasebusuku ukuvuma ngaye kunam, Ukuthandaza kuThixo wobomi bam.

42:9 Ndithi ke kuThixo oyingxondorha yam, Undilibele ngani na? Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila ngokuxina kotshaba?

42:10 Ngento ephehlayo emathanjeni am, bayandingcikiva abandibandezelayo, Ngokuthi kwabo kum imihla yonke, Uphi na uThixo wakho?

42:11 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam; Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.

43:1 Lithethe ityala lam, Thixo, ubambane ngenxa yam nohlanga olungenanceba; Ndisindise endodeni ekhohlisayo, enobugqwetha.

43:2 Ngokuba unguThixo oyinqaba yam; undihlambelani na? Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila, ngokuxina kotshaba?

43:3 Thuma ukukhanya kwakho nenyaniso yakho, zindikhaphe, Zindise entabeni yakho engcwele, Naseminqubeni yakho.

43:4 Ndoya ke esibingelelweni sikaThixo, KuThixo wovuyo lwam olugcobayo, Ndibulele kuwe ngohadi, Thixo onguThixo wam.

43:5 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam? Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.

44:1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora: eyokuqiqa. Thixo, sivile ngeendlebe zethu, oobawo basibalisela, Ngomsebenzi owawenza ngemihla yabo, ngemihla yamandulo:

44:2 Okokuba isandla sakho sagqogqa iintlanga, sabatyala bona; Saviva izizwe, sabanabisa bona.

44:3 Ngokuba abalihluthanga ilizwe ngekrele labo, Abazisindisanga ngengalo yabo; Sisandla sakho sokunene, nengalo yakho, nokukhanya kobuso bakho; Ngokuba wawunesisa kubo.

44:4 Wena unguKumkani wam, Thixo; Yitsho lubekho usindiso kuYakobi.

44:5 Ngawe sobangqula abasibandezelayo; Egameni lakho sobagqusha abasukela phezulu kuthi.

44:6 Ngokuba andikholose ngasaphetha sam; Andisindiswa ngakrele lam.

44:7 Hayi! Nguwe osisindisayo kwabasibandezelayo, Ubadanise abasithiyileyo.

44:8 NgoThixo sidumisa imihla yonke, Sibulele kwigama lakho ngonaphakade. (Phakamisani.)

44:9 Noko ke usihlambile, usihlazile, Akwaphuma nemikhosi yethu.

44:10 Usibuyise umva phambi kombandezeli; Abasithiyileyo basiphangile okwabo.

44:11 Wasinikela njengeegusha ezidliwayo; Wasichitha-chitha ezintlangeni;

44:12 Wathengisa ngabantu bakho, akwazuza, Akwalinyusa ixabiso labo.

44:13 Wasenza isingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasijikelezileyo.

44:14 Wasenza umzekelo ezintlangeni, Abokuhlunguzelelwa intloko ezizweni.

44:15 Yonke imihla ihlazo lam liphambi kwam, Nokudana kobuso bam kundigubungele,

44:16 Ngenxa yezwi lomngcikivi nomnyelisi, Ngenxa yokukhangela kotshaba nomphindezeli.

44:17 Oko konke kusifikele, asikulibalanga wena, Asixokanga emnqophisweni wakho;

44:18 Ayibuyanga umva intliziyo yethu, Ukunyathela kwethu akuthanga gu bucala emendweni wakho;

44:19 Ukuba usityumze endaweni yeempungutye, Usigubungele ngethunzi lokufa.

44:20 Ukuba besililibele igama loThixo wethu, Sazolulela kuthixo wasemzini izandla zethu,

44:21 Ubengayi kuyigoca-goca na uThixo loo nto, Ngokuba ezazi iindawo ezifihlakeleyo zentliziyo?

44:22 Hayi, Ngenxa yakho sibulawa imihla yonke; Kuthiwa siziigusha zokuxhelwa.

44:23 Vuka, ulaleleni na, Nkosi yam? Qabuka, ungasihlambi kuphele.

44:24 Ubusitheliselani na ubuso bakho, Ukulibale ukucinezelwa kwethu, nokuxinwa kwethu?

44:25 Ngokuba usibekeke eluthulini umphefumlo wethu, Sanamathela emhlabeni isisu sethu.

44:26 Khawusuk’ ume usincede, Usikhulule ngenxa yenceba yakho.

45:1 Kumongameli: ngeyeenyibiba. Eyoonyana bakaKora; eyokuqiqa. Ingoma yeentanda. Intliziyo yam iphuphuma ilizwi elihle, Ndisithi, Into endiyenzayo isingise kukumkani; Ulwimi lwam lusiba lombhali okhawulezayo.

45:2 Umhle wamhle ngaphezu koonyana babantu; Kugalelwe ubumnandi emlonyeni wakho; Ngenxa yoko ukusikelele uThixo wakho ngonaphakade.

45:3 Bhinqa ikrele lakho ethangeni, gorha, Bhinqa indili yakho nobungangamela bakho.

45:4 Tyhudisa, ukhwele uhambe, unobungangamela bakho, Ngenxa yenyaniso, nolulamo olunobulungisa. Sikuyale ngezinto ezoyikekayo isandla sakho sokunene.

45:5 Iintolo zakho zitsolile; Kuya kuwa izizwe phantsi kwakho; Zitsolile entliziyweni yeentshaba zokumkani.

45:6 Itrone yakho, itrone kaThixo, ingunaphakade kanaphakade; Yintonga ethe tye intonga yobukumkani bakho.

45:7 Uthanda ubulungisa, uthiye okungendawo; Ngenxa yoko ukuthambisile uThixo, uThixo wakho, Ngeoli yemihlali ngaphezu kwabalingane bakho.

45:8 Ziyimore nehaloti nekasiya iingubo zakho zonke; Emabhotweni eempondo zeendlovu uhadi lukuvuyisile.

45:9 Kukho iintombi zokumkani phakathi kwabathandekayo bakho; Ukumkanikazi umi ngasekunene kwakho, Enxibe igolide ecikizekileyo yakwaOfire.

45:10 Yiva, ntombi, ubone, uthobe indlebe yakho, Ubalibale abantu bakowenu, nendlu kayihlo;

45:11 Akubunqwenela ubunzwakazi bakho ukumkani, Woqubuda kuye, ngokuba eyinkosi yakho.

45:12 Intombi enguTire, izityebi zabantu, Ziya kukuncekelela ngomnikelo.

45:13 Bubuyokoyoko bodwa intombi yokumkani kweliphakathi igumbi. Isambatho sayo sesilukwe igolide.

45:14 Isiwa kukumkani ineengubo ezimfakamfele; Ziyilandela iintombi ezingowayo, Zisiwa kuwe,

45:15 Zisiwa ngovuyo nangomgcobo, Zingene ebhotweni lokumkani.

45:16 Endaweni yooyihlo iya kuba ngoonyana bakho; Uya kubamisa babe ngabathetheli ehlabathini lonke.

45:17 Ndiya kulikhankanya igama lakho kwizizukulwana ngezizukulwana zonke; Ngenxa yoko izizwe ziya kubulela kuwe ngonaphakade kanaphakade.

46:1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora; ngeyeentombi. Ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Ezimbandezelweni ufumaneke eluncedo kunene.

46:2 Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle.

46:3 Makagqume alephuze amanzi alo, Iintaba zinyikime ngokukratsha kwalo. (Phakamisani.)

46:4 Kukho umlambo ozibhaxa zivuyisa umzi kaThixo, Ingcwele yeminquba yOsenyangweni.

46:5 UThixo uphakathi kwawo, awushukunyiswa; UThixo uyawunceda kwasekuzeni kokusa.

46:6 Ziyaxokozela iintlanga, ziyashukuma izikumkani: Ukhupha izwi lakhe, linyibilike ihlabathi.

46:7 UYehova wemikhosi unathi, Ingxonde yethu nguThixo kaYakobi. (Phakamisani.)

46:8 Yizani nikhangele imisebenzi kaYehova: Owenze iziphanziso ehlabathini;

46:9 Ulophelisa iimfazwe kude kuse eziphelweni zehlabathi; Waphula isaphetha, angqumze umkhonto, Atshise iinqwelo zokulwa ngomlilo.

46:10 Yekani, nazi ukuba ndinguThixo mna. Ndiya kuphakanyiswa ezintlangeni, ndiya kuphakanyiswa ehlabathini.

46:11 UYehova wemikhosi unathi, Ingxonde yethu nguThixo kaYakobi. (Phakamisani.)

47:1 Kumongameli; eyoonyana bakaKora. Umhobe. Nonke zizwe, bethani izandla, Dumani kuThixo ngezwi lokumemelela.

47:2 Ngokuba uYehova Osenyangweni uyoyikeka; Ngukumkani omkhulu ehlabathini lonke.

47:3 Uzikhandanisela phantsi kwethu izizwe, Izizwe phantsi kweenyawo zethu.

47:4 Usinyulela ilifa lethu, Iqhayiya likaYakobi awamthandayo. (Phakamisani.)

47:5 UThixo unyukile, kudunywa; Unyukile uYehova, kuhlokoma isigodlo.

47:6 Mbetheleni uhadi uThixo, mbetheleni, Mbetheleni uhadi uKumkani wethu, mbetheleni!

47:7 Ngokuba uKumkani wehlabathi lonke nguThixo; Mbetheleni ngeyokuqiqa.

47:8 UThixo nguKumkani weentlanga; UThixo uhleli etroneni yakhe engcwele.

47:9 Amanene ezizwe ahlanganisene, Abantu boThixo ka-Abraham; Ngokuba iingweletshetshe zehlabathi zezikaThixo; Unyusiwe kakhulu yena.

48:1 Ingoma. Umhobe. Eyoonyana babaKora. Mkhulu uYehova, engowokudunyiswa kunene Emzini kaThixo wethu, entabeni yakhe engcwele.

48:2 Intle ukuphakama kwayo, yimihlali yehla bathi lonke Intaba yaseZiyon, intlomo yasentla, Umzi woKumkani omkhulu.

48:3 UThixo, ezingxandeni zawo ezinde, Wazelwa ukuba yingxonde.

48:4 Kuba nabo ookumkani babenqophisene, Bawela beza kunye;

48:5 Bakuthi ukubona, abakhuluma; Bakhwankqa, babaleka buphuthuphuthu;

48:6 Babanjwa khona kukuthuthumela, Kukuzibhijabhija njengozalayo.

48:7 Ngomoya wasempumalanga Uyazivitha iinqanawa zaseTarshishe.

48:8 Njengoko sikuvileyo, sibone kunjalo Emzini kaYehova wemikhosi, emzini kaThixo wethu: UThixo uyawuzinzisa ngonaphakade. (Phakamisani.)

48:9 Sayikhumbula, Thixo, inceba yakho Phakathi kwetempile yakho.

48:10 Njengoko linjalo igama lakho, Thixo, Lunjalo udumiso lwakho, Kwesa eziphelweni zehlabathi; Isandla sakho sokunene sizele bubulungisa.

48:11 Mayivuye intaba yaseZiyon, Agcobe amagxamesi akwaYuda, Ngenxa yezigwebo zakho.

48:12 Yijikelezeni iZiyon, niyizunguleze; Zibaleni iinqaba zayo ezinde.

48:13 Gqalani ungqameko lomsele wayo; Candani ezingxandeni zayo ezinde; Ukuze nibalisele isizukulwana esizayo,

48:14 Ukuba lo Thixo nguThixo wethu ngonaphakade kanaphakade, Yena uya kusikhapha kude kuse ekufeni.

49:1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora. Umhobe. Yivani oku, nina nonke zizwe; Bekani indlebe, nina nonke, bemi beli phakade,

49:2 Nina nyana boluntu, nani nyana bamadoda, Nina zityebi, nani mahlwempu kunye.

49:3 Umlomo wam uza kuthetha ubulumko; Nokucamanga kwentliziyo yam kukuqonda.

49:4 Ndiya kuyithobela emzekelisweni indlebe yam, Ndiya kuyivulela ngohadi intsonkotha yam.

49:5 Ndoyikelani na emihleni yobubi, Xa ubugwenxa babandibambisayo bundijikelayo?

49:6 Abo bakholose ngemfuyo yabo, Baqhayisa ngobuninzi bobutyebi babo.

49:7 Akukho bani unokukhulula umzalwana; Akanakumnika uThixo isicamagusho ngaye

49:8 (Sinqabile isikhululo somphefumlo wabo, Masincanywe ngonaphakade),

49:9 Sokuba ahlale esidla ubomi ngamaxesha onke, Angasiboni isihogo.

49:10 Ngokuba ubona izilumko zibhubha, Bedaka kunye abanyabileyo nezityhakala, Bayishiye nabanye imfuyo yabo.

49:11 Imbilini yabo ithi izindlu zabo zingunaphakade. Iminquba yabo ikwizizukulwana ngezizukulwana; Bayithiya imihlaba yabo ngamagama abo.

49:12 Ke umntu enobuhandiba akanakuhlala, Ufana neenkomo ezi zitshabalalayo.

49:13 Yiyo le indlela yabanyabileyo, Neyabo babalandelayo, bekholiswa ngumlomo wabo. (Phakamisani.)

49:14 Babuthe ngokweegusha kwelabafileyo; Ukufa kuyabalusa; Abathe tye bayabanyathela kwakusa; Isithomo sabo abo siyonakala kwelabafileyo, singabi nandawo yakuhlala.

49:15 Kodwa uThixo uya kuwukhulula umphefumlo wam esandleni selabafileyo, Ngokuba eya kundithabatha. (Phakamisani.)

49:16 Musa ukoyika, yakuba sisityebi indoda, Bakwanda ubuqaqawuli bendlu yayo:

49:17 Ngokuba ekufeni kwayo ayiyi kuthabatha nento, Aluyi kuhla emva kwayo uzuko lwayo.

49:18 Nakuba umntu ekudleni kwakhe ubomi ebewusikelela umphefumlo wakhe, Bekudumisa ngokuzichwayithisa kwakho,

49:19 Uya kuya noko esizukulwaneni sooyise; Abayikukubona ukukhanya naphakade.

49:20 Ke umntu onobuhandiba, abe engaqondi, Ufana neenkomo ezi zitshabalalayo.

50:1 Umhobe ka-Asafu. UThixo, uThixo uYehova uyathetha; Uyalibiza ihlabathi, ethabathela ekuphumeni kwelanga esisa ekutshoneni kwalo.

50:2 EZiyon, ukuphela kweenzwana, Uyakhazimla uThixo.

50:3 Uyeza uThixo wethu, akayi kuthi cwaka. Kudla umlilo phambi kwakhe, Ngeenxa zonke kuye sisaqhwithi esikhulu.

50:4 Ubiza izulu phezulu, Nehlabathi, ukuba agwebe phakathi kwabantu bakhe.

50:5 Uthi, Bahlanganiseleni kum abam benceba, Abenze umnqophiso nam ngombingelelo.

50:6 Izulu lixela ubulungisa bakhe, Ngokuba uThixo eza kugweba yena. (Phakamisani.)

50:7 Yivani, bantu bam, ndithethe; Sirayeli, ndiqononondise kuwe; NdinguThixo, uThixo wakho.

50:8 Andikohlwayi ngenxa yemibingelelo yakho, Namadini akho anyukayo aphambi kwam amaxesha onke.

50:9 Andiyi kuthabatha zinkunzi zankomo endlwini yakho, Nazinkunzi zabhokhwe esibayeni sakho.

50:10 Ngokuba zezam zonke iinyamakazi zehlathi, Neenkomo ezisezintabeni eziliwaka.

50:11 Iintaka zonke zasezintabeni ndiyazazi, Nento edakasa endle inam.

50:12 Ukuba bendilambile, ndibe ndingayi kukuxelela; Ngokuba lelam elimiweyo nenzaliseko yalo.

50:13 Ndidle inyama yeenkunzi eziziimbalasane na? Ndisele igazi leenkunzi zeebhokhwe na?

50:14 Bingelela kuYehova umbulelo, Uzizalise kOsenyangweni izibhambathiso zakho;

50:15 Ubize mna ngemini yembandezelo, Ndikuhlangule, undizukise.

50:16 Ke kongendawo uthi uThixo, Useke phi na wena ukuxela ummiselo wam, Uwuphathe ngomlomo wakho umnqophiso wam,

50:17 Uyithiyile nje intethiso wena, Uwaphose nje amazwi am emva kwakho?

50:18 Xa ubona isela, ukholana nalo, Wabelane nabakrexezi.

50:19 Umlomo wakho uwuyekela ebubini; Ulwimi lwakho luthungela inkohliso;

50:20 Uthi uhlale uthethe ngomzalwana wakho, Uhlaze umntwana kanyoko.

50:21 Uzenzile ezo nto, ndathi tu, Waba ndinjengawe. Ndiya kukohlwaya ndizicwangcise emehlweni akho.

50:22 Khaniqonde ke oko, nina bamlibalayo uThixo, Hleze ndiqwenge, kungabikho uhlangulayo.

50:23 Obingelela umbulelo uyandizukisa, Alungise indlela, Endombonisa kuyo usindiso lukaThixo.

51:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide: ekuzeni kukaNatan umprofeti kuye, emveni kokuba ebengene uBhatshebha. Tarhu, Thixo, ngokwenceba yakho! Ngokobuninzi benceba yakho, cima ukreqo lwam!

51:2 Nd’ixovule kunene, busuke ubugwenxa bam, Undihlambulule esonweni sam.

51:3 Ngokuba ndiyalwazi mna ukreqo lwam, Nesono sam siphambi kwam ngamaxesha onke.

51:4 Ndonile kuwe, kuwe wedwa, Ndenza okubi emehlweni akho; Ukuze ube lilungisa ekuthetheni kwakho, Ucace ekugwebeni kwakho.

51:5 Uyabona, ndizalelwe ebugwenxeni, Ndakhawulwa nguma esonweni.

51:6 Uyabona, ufuna inyaniso ezintsweni, Esitheni undazisa ubulumko.

51:7 Ndihlambulule isono ngehisope, ndihlambuluke; Ndixovule, ndibe mhlophe kunekhephu;

51:8 Ndivise imihlali nemivuyo, Agcobe amathambo owacolileyo.

51:9 Sithelisa ubuso bakho ezonweni zam, Ubucime bonke ubugwenxa bam.

51:10 Dala phakathi kwam, Thixo, intliziyo ehlambulukileyo, Uhlaziye umoya oqinisekileyo phakathi kwam.

51:11 Musa ukundilahla ebusweni bakho, UMoya wakho oyiNgcwele ungamsusi kum.

51:12 Buyisela kum imihlali yosindiso lwakho, Undixhase ngomoya wentumekelelo.

51:13 Ndobafundisa abangendawo iindlela zakho, Babuyele kuwe aboni.

51:14 Ndihlangule emagazini, Thixo, Thixo ondisindisayo; Lomemelela ngobulungisa bakho ulwimi lwam.

51:15 Nkosi yam, vula imilebe yomlomo wam, Uyixele indumiso yakho umlomo wam.

51:16 Ngokuba akunanze mibingelelo, bendiya kukunika; Akalikholo kuwe amadini anyukayo.

51:17 Imibingelelo kaThixo ngumoya owaphukileyo, Intliziyo eyaphukileyo, etyumkileyo, Thixo, akuyi kuyidela.

51:18 Yenzele okulungileyo iZiyon ngokukholekileyo kuwe; Yakha iindonga zeYerusalem.

51:19 Kuya kwandula ukuba mnandi kuwe imibingelelo yobulungisa, amadini apheleleyo; Ziya kwandula ukunyuswa iinkunzi ezintsha zeenkomo esibingelelweni sakho.

52:1 Kumongameli. Eyokuqiqa: ekaDavide: oko uDowegi umEdom waya waxelela uSawule, wathi kuye, UDavide ungene endlwini ka-Ahimeleki. Uqhayiselani na ngobubi, wena gorha? Inceba kaThixo ikho imihla yonke.

52:2 Ulwimi lwakho lucinga ukweyelisela, Njengesitshetshe sokuguya iindevu esiloliweyo, wena mkhohlisi.

52:3 Uthanda okubi kunokulungileyo; Ubuxoki, kunokuthetha ubulungisa. (Phakamisani.)

52:4 Uthanda onke amazwi aginyayo, Lulwimindini lukhohlisayo.

52:5 Naye uThixo uya kukudiliza kuphele; Uva kukuxwila, akuncothule ententeni, Akudonyule ezweni labaphilileyo. (Phakamisani.)

52:6 Obona amalungisa, oyike, Amhleke, athi,

52:7 Nanko umfo ongamenzanga igwiba lakhe uThixo, Owakholosa ngobuninzi bobutyebi bakhe, Waba nengcwangu ekweyeliseleni kwakhe.

52:8 Ke mna ndinjengomnquma oluhlaza endlwini kaThixo; Ndikholose ngenceba kaThixo ngonaphakade kanaphakade.

52:9 Ndiya kubulela kuwe ngonaphakade, kuba ukwenzile oku; Ndiya kuthemba igama lakho, ngokuba lilungile, phambi kwabenceba bakho.

53:1 Kumongameli: ngeyokhuzo. Eyokuqiqa; ekaDavide. Sithi isidenge entliziyweni yaso, Akukho Thixo. Bonakalisile, balisikizi ngobugqwetha babo; Akukho wenza okulungileyo.

53:2 UThixo esemazulwini uqondele koonyana babantu, Ukubona ukuba ukho na oqiqayo, Ofuna uThixo.

53:3 Bonke babuye umva, bayimbozisa bephelele; Akukho wenza okulungileyo, Akukho nokuba abe mnye.

53:4 Abanakwazi na abasebenzi bobutshinga, Abathi, bebadla abantu bam, bathi badla isonka, Bangamnquli uThixo?

53:5 Apho bankwantya benkwantyile, phofu kungekho nto inkwantyisayo; Ngokuba uThixo wawathi saa amathambo omngqingi wakho; Wabadanisa, ngokuba uThixo ebebacekisile.

53:6 Akwaba bekuvela eZiyon ukusindiswa kwamaSirayeli! Ekubuyiseni kukaThixo abantu bakhe ekuthinjweni, Wogcoba uYakobi, avuye uSirayeli.

54:1 Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Kumongameli. Eyokuqiqa. EkaDavide: ekufikeni kwabaseZifi, bathi kuSawule, UDavide akazimele phakathi kwethu na? Thixo, ndisindise ngegama lakho, Uligwebe ityala lam ngobugorha bakho.

54:2 Thixo, yiva umthandazo wam; Wabekele indlebe amazwi omlomo wam.

54:3 Ngokuba abasemzini basukela phezulu kum, Nabanobungqwangangqwili bafuna umphefumlo wam; Abammisi uThixo phambi kwabo. (Phakamisani.)

54:4 Yabona, uThixo ngumncedi wam; INkosi yam ikwabasekela umphefumlo wam.

54:5 Uya kubuyisela ububi kwabandilalelayo; Ngenyaniso yakho babhangise.

54:6 Ndiya kubingelela kuwe ngokuqhutywa yintliziyo; Ndiya kubulela kwigama lakho, Yehova, kuba lilungile.

54:7 Ngokuba lindihlangule embandezelweni yonke; Iliso lam libonela iintshaba zam.

55:1 Kumongameli. Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Eyokuqiqa: ekaDavide. Wubekele indlebe umthandazo wam, Thixo, Musa ukuzifihla esikhungweni sam.

55:2 Ndibazele indlebe undiphendule. Ndiyaphaphatheka ekucamngceni kwam, ndincwine,

55:3 Ngenxa yelizwi lotshaba, Ngenxa yokuxinzelelwa phantsi ngabangendawo; Ngokuba zindiqengqela ubutshinga, Ziyandisukela ngomsindo.

55:4 Intliziyo yam iyazibhija-bhija phakathi kwam; Izothuso zokufa zindiwele.

55:5 Ukoyika nokuthuthumela kundingene; Ndigutyungelwe kukududuzela.

55:6 Ndathi, Andaba bendinamaphiko njengehobe! Bendiya kubaleka ndiye ndihlale!

55:7 Nanko ndibalekela kude, Ndilalise entlango. (Phakamisani.)

55:8 Bendiya kukhawuleza, ndisinde Emoyeni ovuthuzayo naseluqhwitheleni.

55:9 Tshabalalisa, Nkosi yam, yahlula ulwimi lwazo; Ngokuba ndibone ukugonyamela nokubambana phakathi komzi.

55:10 Imini nobusuku bajikeleza ezindongeni zawo; Ubutshinga nokwaphula kuphakathi kwawo;

55:11 Ukweyelisela kuphakathi kwawo; Endaweni yembutho yawo akusuki ukuxinezela nokukhohlisa.

55:12 Ngokuba asilutshaba olu lundingcikivayo; Bendiya kukuthwala oko. Asingondithiyileyo lo uzikhulisayo kum; Bendiya kusithela kuye.

55:13 Nguwe, mntu ubungumlingane wam, Ikholwane lam endazana nalo,

55:14 Ebesicweya kamnandi, Siye endlwini kaThixo silihlokondiba eligcobayo.

55:15 Ukufa makubaqubule, Mabehle baye kwelabafileyo besaphilile; Ngokuba ububi busemizini yabo phakathi kwabo.

55:16 Mna ndinqula uThixo; UYehova uya kundisindisa.

55:17 Ngokuhlwa, nakusasa, nasemini enkulu ndiya kucamngca, ndincwine; Uya kuliva izwi lam.

55:18 Uwukhulula umphefumlo wam unoxolo, ukuze bangasondeli kum, Ngokuba baninzi abandichasayo.

55:19 UThixo uya kuva, abaphendule, Uselokwamandulo ehleli, (Phakamisani.) Abo bangenanguquko, Bangamoyikiyo uThixo.

55:20 Babasa isandla abaxolelene nabo; Bahlambela umnqophiso wabo;

55:21 Ubuthelezi njengamasi umlomo wabo, Ke yimfazwe intliziyo yabo. Athambile amazwi abongaphezu kweoli, Kanti aziintlangothi zekrele.

55:22 Umthwalo wakho wulahlele kuYehova; yena wokuzimasa; Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade.

55:23 Wena ke, Thixo, uya kubahlisela emngxunyeni wesihogo. Abantu bamagazi nenkohliso abayi kuyiqingathisa imihla yabo; Ke mna ndikholose ngawe.

56:1 Kumongameli; ngeyehobe elithe cwaka phakathi kwabakude. EkaDavide. Eliligugu. Ukubanjwa kwakhe ngamaFilisti eGati. Ndibabale, Thixo, ngokuba abantu bendizonda; Bandixinile, besilwa yonke imini;

56:2 Abandilalelayo bandizonda yonke imini, Ngokuba baninzi abalwa nam beziphakamisile.

56:3 Mhlana ndinxunguphalayo mna, Ndokholosa ngawe.

56:4 Ndiya kulidumisa ngoThixo ilizwi lakhe, Ndikholose ngoThixo, ndingoyiki; Inokundenza ntoni na inyama?

56:5 Yonke imini bayawaphambanisa amazwi am; Zingam zonke iingcinga zabo zobubi.

56:6 Baqukene, babonisele, Bona bagcine izithende zam, Ngokokuba belinde umphefumlo wam.

56:7 Bengamatshinga nje, bosinda na? Zihlise ngomsindo izizwe, Thixo.

56:8 Ukuphalaphala kwam ukubhalile wena; Yitha iinyembezi zam entsubeni yakho; Azisencwadini yakho na?

56:9 Ziya kubuya umva ke iintshaba zam, mhlana ndibizayo; Ndiyakwazi oku, ukuba uThixo unam.

56:10 Ndilidumisa ngoThixo ilizwi, Ndilidumisa ngoYehova ilizwi.

56:11 Ndikholose ngoThixo, ndingoyiki; Unokundenza ntoni na umntu?

56:12 Ziphezu kwam, Thixo, izibhambathiso zakho; Ndiya kuyizalisa kuwe imibingelelo yombulelo.

56:13 Ngokuba uwuhlangule ekufeni umphefumlo wam, Iinyawo zam ekukhubekeni, Ukuba ndihambe phambi koThixo Ekukhanyeni kobomi.

57:1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo, ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.

57:2 Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.

57:3 Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.

57:4 Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.

57:5 Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.

57:6 Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)

57:7 Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.

57:8 Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.

57:9 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.

57:10 Ngokuba inkulu, yada yaya ezulwini, inceba yakho; Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.

57:11 Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.

58:1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu. Yinene na kodwa ukuba nithetha ubulungisa, nina bothixo? Nigweba oonyana babantu ngokuthe tye?

58:2 Hayi, entliziyweni nenza ngobugqwetha; Ezweni nilinganisela ukugonyamela kwezandla zenu.

58:3 Abangendawo baphambukile kwasesizalweni; Bandwendwile kwasesiswini abathethi bamanga.

58:4 Banobuhlungu obunjengobuhlungu benyoka, Njengephimpi elizenza isithulu, elivingca indlebe yalo;

58:5 Ukuze lingaliva izwi labanyangi, Lababopha ngomabophe, beziingcibi.

58:6 Thixo, yaphula amazinyo abo emlonyeni wabo; Amabamba eengonyama ezintsha wavithe, Yehova.

58:7 Mabaphalale njengamanzi equkuqela; Akuxuna iintolo zakhe, mazinge zicutshiwe.

58:8 Mababe njengenkumba ehamba inyibilika, Njengemva-mbilini yomfazi, engalibonanga ilanga.

58:9 Zingekaziva iintsasa iimbiza zenu, Nokuba ikrwada inyama, nokuba iza kuvuthwa, uyayiqweqwedisa.

58:10 Liya kuvuya ilungisa, lakuyibona impindezelo; Liya kuzihlamba iinyawo zalo egazini longendawo,

58:11 Athi umntu, Inene, ilungisa linesiqhamo; Inene, ukho uThixo ogwebayo ehlabathini.

59:1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekuthumeleni kukaSawule, bayilinda indlu ukuba bambulale. Ndihlangule ezintshabeni zam, Thixo wam, Ndise engxondeni kwabasukela phezulu kum.

59:2 Ndihlangule kubasebenzi bobutshinga; Ndisindise ebantwini abanamagazi.

59:3 Ngokuba nabo bewulalela umphefumlo wam; Baqukana ngam abanamandla, Kungekho lukreqo kum, kungekho sono kum, Yehova.

59:4 Ndingenabugwenxa nje, bagidime baxhoba. Vuka, undikhawulele, ubone.

59:5 Wena Yehova, Thixo wemikhosi, Thixo kaSirayeli, Phapha, uzivelele zonke iintlanga; Musa ukubayeka bonke abanginizayo bengabagqithi. (Phakamisani.)

59:6 Bayabuya ngokuhlwa, bayavungama njengezinja, Bawuhamba-hambe umzi.

59:7 Nabo belephuza amagwebu ngomlomo; Ngamakrele emlonyeni wabo; Ngokuba bathi, Kuva bani na?

59:8 Wena, Yehova, uyabahleka, Uyazigculela zonke iintlanga.

59:9 Mandla am, ndiva kulindela kuwe; Ngokuba uThixo uyingxonde yam.

59:10 UThixo wam uya kundikhawulela ngenceba yakhe; UThixo uya kundibonisa abandilaleleyo.

59:11 Musa ukubabulala, hleze balibale abantu bakowethu; Babhadulise ngamandla akho, ubawise, Ngweletshetshe yethu, Nkosi yethu.

59:12 Isono somlomo wabo lilizwi lemilebe yomlomo wabo; Mababanjiswe likratshi labo, Nangenxa yokushwabula nokuhanahanisa abakuthethayo.

59:13 Bagqibe ngobushushu; gqiba, bangabi sabakho; Baqonde ukuba uThixo ngumlawuli kwaYakobi, Wesa eziphelweni zehlabathi. (Phakamisani.)

59:14 Bayabuya ngokuhlwa, bayavungama njengezinja, Bawuhamba-hambe umzi.

59:15 Bona babhadulela ukudla; Ukuba bathe abahlutha, balala apho.

59:16 Ke mna, ndiya kuvuma ngamandla akho, Ndimemelele kwakusasa ngenceba yakho, Kuba ubuyingxonde kum, Nendawo endisabela kuyo ngemini yokubandezelwa kwam.

59:17 Mandla am, ndiya kukubethela uhadi; Ngokuba uThixo yingxonde yam, nguThixo wam onenceba.

60:1 Kumongameli; ngeyenyibiba yesingqino. Eliligugu. EkaDavide. Eyokufundisa: ekulweni kwakhe nama-Aram phakathi kweMilambo nama-Aram aseTsobha; wabuya uYowabhi, wawabulala amaEdom emfuleni wetyuwa, amawaka alishumi elinamabini. Thixo, usihlambile, wasichitha, Waqumba; ngamana wasibuyisa.

60:2 Ulinyikimisile ilizwe, ulikrazule; Philisa iintanda zalo ngokuba lishukuma.

60:3 Ubabonisile abantu bakho into elukhuni, Usiseze iwayini ehexisayo.

60:4 Ubanike ibhanile abakoyikayo, Ukuba bayiphakamise ngenxa yenyaniso. (Phakamisani.)

60:5 Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.

60:6 UThixo uthethe engcwele: mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.

60:7 Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;

60:8 UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Filisti, nkqangaza wena ngam.

60:9 Ngubani na owondisa emzini wamandla? Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?

60:10 Asinguwe na, kwawena Thixo, osihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.

60:11 Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.

60:12 NgoThixo siya kweyisa, Wobagqusha yena ababandezeli bethu.

61:1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. EkaDavide. Kuve, Thixo, ukuhlahlamba kwam; Wubazele indlebe umthandazo wam.

61:2 Ndidanduluka kuwe ndisesiphelweni sehlabathi, ekutyhafeni kwentliziyo yam; Ndikhaphele eweni elisemalengalengeni kum.

61:3 Ngokuba ulihlathi lam, Uyinqaba ende eliqele phambi kotshaba.

61:4 Ndiya kuphambukela ententeni yakho ngonaphakade, Ndiya kuzimela ngesithe lamaphiko akho. (Phakamisani.)

61:5 Ngokuba wena, Thixo, uzivile izibhambathiso zam; Ubanike ilifa abaloyikayo igama lakho.

61:6 Uya kongeza imihla emihleni yokumkani; Iminyaka yakhe iya kuba njengezizukulwana ngezizukulwana;

61:7 Uya kuhlala ngonaphakade phambi koThixo; Mmisele inceba nenyaniso, ukuba zimlondoloze.

61:8 Kukhona ndiya kulibethela uhadi igama lakho ngonaphakade, Ndizizalise izibhambathiso zam imihla ngemihla.

62:1 Kumongameli. KuYedutun. Umhobe kaDavide. Uthozamele kuThixo kwaphela umphefumlo wam; Kuvela kuye ukusindiswa kwam.

62:2 Nguye kwaphela iliwa lam, umsindisi wam, Ingxonde yam; andiyi kushukunyiswa kakhulu.

62:3 Kunini na nisuka indulumbane emntwini? Kunini na nimncinitha nonke niphela, enjengodonga oluzimkayo, enjengothango oluwayo?

62:4 Bagqibe kwelokuba bamtyhale bamsuse ekuphakameni kwakhe kuphele; Bakholene namanga; Basikelela elowo ngomlomo, embilinini yabo bayatshabhisa. (Phakamisani.)

62:5 Thozamela kuThixo yedwa, mphefumlo wam, Ngokuba livela kuye ithemba lam.

62:6 Nguye kwaphela iliwa lam, umsindisi wam, Ingxonde yam; andiyi kushukunyiswa.

62:7 KunoThixo ukusindiswa kwam nozuko lwam; Iliwa lokunqaba kwam nehlathi lam likuThixo.

62:8 Kholosani ngaye ngamaxesha onke, nina bantu; Phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo ulihlathi kuthi. (Phakamisani.)

62:9 Bangumphunga kwaphela onyana boluntu, ngamanga oonyana bamadoda; Esikalini bangenyuka, Bangumphunga bephelele.

62:10 Musani ukukholosa ngokudla abantu, Ningazenzi into engeyanto ngento exhakamfuliweyo. Yakwanda imfuyo, musani ukuyinyamekela.

62:11 Uthethe nto-nye uThixo, Ezi zinto zimbini ndizivile: Ukuba amandla ngakaThixo,

62:12 Nenceba yeyakho, Nkosi yam; Ngokuba uyababuyekeza, elowo ngokwezenzo zakhe.

63:1 Umhobe kaDavide: oko ebesentlango yakwaYuda. Thixo, unguThixo wam, ndiya kukuquqela kwakusasa, Umphefumlo wam unxanele wena; inyama yam iyakulangazelela Ezweni elingumqwebedu, elibharhileyo, eligenamanzi.

63:2 Ndenjenjalo ukukhangela kuwe engcweleni, Ukuba ndibone amandla akho nobuqaqawuli bakho.

63:3 Ngokuba inceba yakho ilungile ngaphezu kobomi, Umlomo wam uya kukuncoma.

63:4 Ndiya kwenjenjalo ukukubonga lo gama ndihleliyo, Ndiphakamise izandla zam egameni lakho.

63:5 Umphefumlo wam uhluthi umongo namanqatha; Ngemilebe yomlomo wam omemelelayo uya kukudumisa umlomo wam,

63:6 Ndakukukhumbula emandlalweni wam, Emilindweni yobusuku ndicamanga ngawe.

63:7 Ngokuba uluncedo kum, Ndinokumemelela esithunzini samaphiko akho.

63:8 Umphefumlo wam uthene mbende nawe; Isandla sakho sokunene sindibambile.

63:9 Ke bona bafuna umphefumlo wam ukuze batshabalale, Baya kutshona kwezisezantsi iindawo zehlabathi.

63:10 Baphalazelwa emandleni ekrele; Baba sisabelo seempungutye.

63:11 Ke yena ukumkani uya kuvuya ngoThixo; Baya kuqhayisa abo bonke bafunga yena; Ngokuba uya kuvingcwa umlomo wabathetha ubuxoki.

64:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Live, Thixo, izwi lam ekukhalazeni kwam; Ekunkwantyiseni kotshaba bulondoloze ubomi bam.

64:2 Ndisithelise egquguleni labanobubi, Ehlokondibeni labasebenzi bobutshinga;

64:3 Abalulola njengekrele ulwimi lwabo, Abaxuna iintolo zabo, amazwi akrakra,

64:4 Bamtole ogqibeleleyo besentsithelweni; Bamtola ngesiquphe, bangoyiki.

64:5 Bazomelezela ilizwi elibi, Bagqiba kwelokuba bafihle izirhintyelo, Bathi, Singabonwa ngubani na?

64:6 Baceba ubugqwetha; Baligqibile icebo abalicebileyo; Imbilini yendoda nentliziyo yayo yinzulu.

64:7 Ke uThixo uyabatola ngotolo; Amanxeba abo abakho ngesiquphe.

64:8 Baya kukhutyekiswa, lufikele kwabona ulwimi lwabo; Bayahlunguzela intloko bonke abababonayo.

64:9 Basuka boyike bonke abantu, Bawuxele umsebenzi kaThixo, Basiqiqe isenzo sakhe.

64:10 Liya kuvuya ilungisa ngoYehova, lizimele ngaye, Baqhayise bonke abantliziyo zithe tye.

65:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ingoma. Ukuthozama kuyindumiso kuwe, Thixo, eZiyon; Sizaliswa kuwe isibhambathiso.

65:2 Wena mphulaphuli wemithandazo, Iza kuwe inyama yonke.

65:3 Zindoyisile nje iindawo zobugwenxa, Ukreqo lwethu uyaluxolela wena ngocamagushelo.

65:4 Hayi, uyolo lomnyulayo, umsondeze Ukuba ahlale ezintendelezweni zakho! Siya kuzihluthisa ngokulunga kwendlu yakho, Kwetempile yakho engcwele.

65:5 Usiphendula ngezenzo ezoyikekayo zobulungisa, Thixo osisindisayo; Nkoloseko yeziphelo zonke zehlabathi, neyolwandle olukude;

65:6 Ulozinzisa iintaba ngamandla akhe, Ebhinqe ubugorha;

65:7 Ulodambisa ukugquma kweelwandle, ukugquma kwamaza azo, Nokuxokozela kwezizwe.

65:8 Bayayoyika imiqondiso yakho abemi beziphelo zehlabathi. Umemelelisa ukuvela kokusa nokuhlwa.

65:9 Uwuvelele umhlaba, wawunyela, Wawutyebisa kakhulu. Umjelo kaThixo uzele ngamanzi: Walungisa ingqolowa yabo, ngokuba uwenjenje ukuwulungisa.

65:10 Useza ihluthe imisele yawo; Unyakamisa imiqela yawo. Uthambisa ngeziphango; Usikelela izilimo zawo.

65:11 Uwuthwesile umnyaka wokulunga kwakho, Imikhondo yakho itsitsa ukutyeba.

65:12 Ayatsitsa amakriwa entlango, Iinduli zizibhinqise umgcobo.

65:13 Amadlelo anxibe imihlambi yeenkomo; Iintili zambethe ingqolowa. Yonke into iyaduma, yonke into iyavuma.

66:1 Kumongameli. Ingoma. Umhobe. Dumani kuThixo, nonke hlabathi,

66:2 Lubetheleni uhadi uzuko lwegama lakhe, Mzukiseni, mdumiseni.

66:3 Yithini kuThixo, Hayi, ukoyikeka kwemisebenzi yakho! Ngenxa yobuninzi bamandla akho ziya kuhanahanisa kuwe iintshaba zakho.

66:4 Lonke ihlabathi liya kukunqula, Bakubethele uhadi; Balibethele uhadi igama lakho. (Phakamisani.)

66:5 Yizani, nibone imisebenzi emikhulu kaThixo, Engowoyikekayo ekwenzeni kwakhe koonyana babantu.

66:6 Waluguqula ulwandle lwayinto eyomileyo; Bawuwela umlambo ngeenyawo; Apho savuya ngaye.

66:7 Ulolawula ngobugorha bakhe ngonaphakade; Amehlo akhe ayabonisela ezintlangeni; Abaziinjubaqa mabangaziphakamisi. (Phakamisani.)

66:8 Mbongeni, zizwe, uThixo wethu, Nivakalise ilizwi lendumiso yakhe.

66:9 Ulomisa umphefumlo wethu ebomini, Akalunikela unyawo lwethu ekutyibilikeni.

66:10 Ngokuba usicikidile, Thixo; Usinyibilikisile njengokunyibilikiswa kwesilivere;

66:11 Usingenise emboniselweni; Ubeke uxinzelelo esinqeni sethu;

66:12 Ukhwelise abantu entlokweni yethu; Singene emlilweni nasemanzini; Waza wasikhuphela endaweni enendyebo.

66:13 Ndiya kungena endlwini yakho ndinamadini anyukayo; Ndiya kuzizalisa kuwe izibhambathiso zam,

66:14 Eyazivulelayo imilebe yomlomo wam, Owazithethayo umlomo wam ekubandezelweni kwam.

66:15 Ndiya kunyusela kuwe amadini anyukayo eemvana ezityebileyo, Ndawonye nesiqhumiso seenkunzi zeegusha; Ndiya kwenza aweenkomo ndawonye naweenkunzi zeebhokhwe. (Phakamisani.)

66:16 Yizani, nive, ndinixelele, nonke nina bamoyikayo uThixo, Oko akwenzele umphefumlo wam.

66:17 Ndadanduluka kuye ngomlomo wam; Kwaye ukubonga kuphantsi kolwimi lwam.

66:18 Ukuba bendisekeleze ubutshinga ngentliziyo yam, INkosi yam ibingayi kuphulaphula.

66:19 Hayi ke, uThixo uphulaphule, Ulibazele indlebe ilizwi lomthandazo wam.

66:20 Makabongwe uThixo, Yena ungawugxothanga umthandazo wam, Nobubele bakhe kum.

67:1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Umhobe. Ingoma. Ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, Wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi; (Phakamisani.)

67:2 Ukuze yaziwe ehlabathini indlela yakho, Usindiso lwakho ezintlangeni zonke.

67:3 Ngamana zabulela izizwe kuwe, Thixo, Zabulela izizwe kuwe zonke ziphela;

67:4 Zavuya zamemelela izizwe: Ngokuba uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye, Uzikhaphe izizwe ehlabathini. (Phakamisani.)

67:5 Ngamana zabulela izizwe kuwe, Thixo, Zabulela izizwe kuwe zonke ziphela.

67:6 Umhlaba uyivelisile indyebo yawo; Uya kusisikelela uThixo, uThixo wethu;

67:7 Uya kusisikelela uThixo, Zimoyike zonke iziphelo zehlabathi.

68:1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Ingoma. Makasuk’ eme uThixo, zibe ziintsali iintshaba zakhe, Basabe ebusweni bakhe abamthiyayo.

68:2 Njengokuphetshethwa komsi, baphephethe; Njengokunyibilika komthwebeba phambi komlilo, Mabadake ngokunjalo abangendawo ebusweni bukaThixo.

68:3 Ke wona amalungisa makavuye, adlamke phambi koThixo, Abe nemihlali, enemivuyo.

68:4 Vumani kuThixo, libetheleni uhadi igama lakhe; Menzeleni umendo ophakamileyo, ulokhwela ecanda ezinkqantosini, Ogama lakhe linguYehova; nidlamke phambi kwakhe.

68:5 Uyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi, NguThixo ekhayeni lakhe elingcwele.

68:6 UThixo nguhlalisa endlwini ababebodwa, Ngukhuphela enywebeni ababanjiweyo; Ngabaziinjubaqa bodwa abahlala kwelibalelelweyo.

68:7 Thixo, ekuphumeni kwakho uphambi kwabantu bakho, Ekunyatheleni kwakho enkangala, (Phakamisani.)

68:8 Lanyikima ihlabathi, Lavuza izulu ebusweni bukaThixo, ISinayi leya ebusweni bukaThixo, uThixo kaSirayeli.

68:9 Walitshiza ngemvula eninzi yesisa sakho, Thixo, ilifa lakho; Lakubharha, walizimasa wena.

68:10 Wahlala khona umhlambi wakho, Wamlungisela olusizana ngokulunga kwakho, Thixo.

68:11 INkosi iya kukhupha izwi elinamandla, Ube mkhulu umkhosi weentokazi ezishumayela iindaba ezilungileyo.

68:12 Ookumkani bemikhosi baya kusaba besabile; Intokazi esele ekhaya iya kuwaba amaxhoba.

68:13 Nakulala phantsi phakathi kweentlanti, Noxelisa amaphiko evukuthu alekwe ngesilivere, Neentsiba zalo ezalekwe ngegolide ebengezelayo.

68:14 Ekubadubadubeni kukaSomandla ookumkani kulo, Koba mhlophe ngowekhephu eTsalimon.

68:15 Yintaba kaThixo intaba yaseBhashan, Yintaba encopho zininzi intaba yaseBhashan.

68:16 Niyigxeleshelani na, zintaba zincopho zininzi, Intaba ayinqweneleyo uThixo ukuba ahlale kuyo? Ewe, uYehova uya kuhlala kuyo ngonaphakade.

68:17 Iinqwelo zokulwa zikaThixo zizigidi, ngamawaka-waka; INkosi ikuzo; yiSinayi ebungcweleni,

68:18 Unyuke waya phezulu, uthimbe abathinjwa, Uthabathe izipho phakathi kwabantu, Naphakathi kwabaziinjubaqa, ukuba ahlale uYehova uThixo khona.

68:19 Mayibongwe iNkosi; Ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla; NguThixo umsindisi wethu. (Phakamisani.

68:20 Yena uThixo kuthi nguThixo wosindiso, KokukaYehova, iNkosi yethu, ukukhupha ekufeni.

68:21 Kodwa uThixo uya kuyiphalusa intloko yeentshaba zakhe, Nentloko enesihlwitha yohambayo kwizigqitho zakhe.

68:22 Yathi iNkosi, Ndiya kuzibuyisa eBhashan, Ndiya kuzibuyisa iintshaba zakho ezinzulwini zolwandle;

68:23 Ukuze uziphaluse, unyawo lwakho lusegazini, Nolwimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezintshabeni.

68:24 Bakubona ukunyathela kwakho, Thixo, Ukunyathela koThixo wam, koKumkani wam, esebungcweleni.

68:25 Phambili ziimvumi, ngasemva ngababethi bohadi, Emacaleni ziintombi ezibetha iingqongqo.

68:26 Emabandleni bongani uThixo, INkosi, nina basemthonjeni wakwaSirayeli.

68:27 Balapho ooBhenjamin, inci yabo, umphathi wabo, Abathetheli bakwaYuda, ihlokondiba labo; Abathetheli bakwaZebhulon, abathetheli bakwaNafetali.

68:28 UThixo wakho wakuwisela umthetho wokuba uqine; Kuqinise, Thixo, oko usenzeleyo.

68:29 Bevela etempileni yakho eyongamele iYerusalem, Ookumkani mabeze nezithabathaba kuwe.

68:30 Khalimela amarhamncwa asengcongolweni, Umhlambi weenkunzi eziziimbalasane, kunye namathole ezizwe, Ukuze baziwise benezijungqe zesilivere. Wazibhangisa izizwe eziyithandayo imfazwe.

68:31 Kovela amanono eYiputa; UKushi wozolulela msinya izandla zakhe kuThixo.

68:32 Zikumkani zehlabathi, vumani kuThixo, Niyibethele uhadi iNkosi; (Phakamisani.)

68:33 Ekhwela ecanda emazulwini awo amazulu amandulo; Nanko elikhupha ilizwi lakhe, ilizwi elinamandla.

68:34 Mnikeni amandla uThixo; Buphezu koSirayeli ubungangamsha bakhe; Asesibhakabhakeni amandla akhe.

68:35 UloThixo woyikekayo ezingcweleni zakho. UloThixo kaSirayeli, ubanikayo amandla nokomelela abantu. Makabongwe uThixo.

69:1 Kumongameli; ngeyeenyibiba. EkaDavide. Ndisindise, Thixo; Ngokuba amanzi andifikele, ada eza emphefumlweni.

69:2 Nditshonile eludakeni olunzulu, akukho kuma; Ndingene emmbithini onamanzi, umsinga uyandintywilisela.

69:3 Ndidiniwe kukudanduluka; womile umqala wam; Aphelile amehlo am; mna ndilindele kuThixo.

69:4 Abandithiyayo ngelize baninzi ngaphezu kweenwele zentloko yam; Baninzi abandibangisayo, abaziintshaba zam bexoka; Into endingayiphanganga bathi mandiyibuyise.

69:5 Thixo, wena uyakwazi ukumatha kwam; Namatyala am akanakugushwa kuwe.

69:6 Mabangadani ngam abakuthembayo, Nkosi yam, Yehova wemikhosi; Mabangangcikivwa ngam abakufunayo, Thixo kaSirayeli.

69:7 Ngokuba ndithwele ingcikivo ngenxa yakho; Ihlazo libugqubuthele ubuso bam;

69:8 Ndingowasemzini kubazalwana bam; Ndingowolunye uhlanga kubantwana bakama:

69:9 Ngokuba lindidlile ikhwele ngenxa yendlu yakho: Iingcikivo zabakungcikivayo ziwe phezu kwam.

69:10 Mna, umphefumlo wam walila, uzila ukudla; Oko kwaba yingcikivo kum.

69:11 Iingubo zam zaba zezirhwexayo, Ndaba yinto yokuzekelisa kubo.

69:12 Bathetha ngam abahleli esangweni; Ndiyingoma yamanxila.

69:13 Ke mna ndithandaza kuwe, Yehova, ngexesha elikholekileyo: Thixo, ngobuninzi benceba yakho, Ndiphendule ngenyaniso yosindiso lwakho.

69:14 Ndihlangule eludakeni, ndingatshoni; Mandihlangulwe kwabandithiyayo nasemimbithini enamanzi.

69:15 Mawungandintywiliseli umsinga wamanzi; Ingandiginyi inzulu; Iqula malingandivingceli ngomlomo walo

69:16 Ndiphendule, Yehova, ngokuba ilungile inceba yakho, Ngangobuninzi bemfesane yakho ndibheke.

69:17 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kumkhonzi wakho, Ngokuba ndibandezelekile; khawuleza undiphendule.

69:18 Sondela emphefumlweni wam, uwukhulule; Ngenxa yeentshaba zam ndikhulule.

69:19 Wena uyakwazi ukungcikivwa kwam, nokudaniswa kwam, nokuhlazwa kwam; Baphambi kwakho bonke abandibandezelayo.

69:20 Ingcikivo yaphula intliziyo yam, ndaphantsa ukufa; Ndathemba ukukhuzwa, akwabakho; Nokuthuthuzelwa, andakufumana.

69:21 Ukudla bandinika inyongo; Ekunxanweni kwam bandiseza iviniga.

69:22 Isithebe sabo phambi kwabo masibe ngumgibe; Sibe sisirhintyelo kwabanemasi.

69:23 Makabe mnyama amehlo abo, bangaboni, Usigxadazelise isinqe sabo amaxesha onke.

69:24 Baphalazele ngobhavumo lwakho, Kubafikele ukuvutha komsindo wakho.

69:25 Ingqili yabo mayibe senkangala, Ezintenteni zabo kungahlali mntu;

69:26 Ngokuba bayamsukela obethwe nguwe, Bancokole ngomvandedwa wobahlabileyo wena.

69:27 Yongeza ubugwenxa ebugwenxeni babo, Bangangeni ebulungi senibakho.

69:28 Mabacinywe encwadini yobomi, Bangabhalwa namalungisa.

69:29 Ke mna ndilusizana, ndinomvandedwa; Usindiso lwakho, Thixo, malundise engxondeni.

69:30 Ndiya kulidumisa igama likaThixo ngokuvuma, Ndilenze likhulu ngokubulela.

69:31 Oko kuya kukholeka kuYehova ngaphezu kweenkunzi ezintsha, Ezineempondo neempuphu.

69:32 Bebona abalulamileyo, bovuya; Nina bamquqelayo uThixo, intliziyo yenu mayiphile.

69:33 Ngokuba uYehova uyaweva amahlwempu, Akabadeli ababanjiweyo bakhe.

69:34 Malimdumise izulu nomhlaba, Ulwandle nento yonke enambuzelayo kulo.

69:35 Ngokuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon, ayakhe imizi yakwaYuda, Bahlale khona, bayime;

69:36 Ilidle ilifa imbewu yabakhonzi bakhe; Bahlale kuyo abalithandayo igama lakhe.

70:1 Kumongameli; ekaDavide; eyokukhumbuza. Thixo, khawuleza undihlangule; Yehova, khawuleza undincede.

70:2 Mabadane babe neentloni abawufunayo umphefumlo wam; Mababuye umva bahlazeke abananze ukuba ndihlelwe bububi;

70:3 Mababuye ngenxa yomvuzo wedano labo Abathi, Tshotsho! Tshotsho!

70:4 Mababe nemihlali bavuye ngawe bonke abakuquqelayo; Abaluthandayo usindiso lwakho Mabahlale besithi, Makenziwe mkhulu uThixo.

70:5 Ke mna ndilusizana, ndilihlwempu; Thixo, khawuleza uze kum. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Yehova, musa ukulibala.

71:1 Ndizimela ngawe, Yehova, Mandingaze ndidane naphakade:

71:2 Ngobulungisa bakho ndihlangule, ndisize; Ndithobele indlebe yakho, undisindise.

71:3 Yiba liliwa elilikhaya kum, ndize kulo ngamaxesha onke. Uwise umthetho wokuba ndisindiswe, Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe.

71:4 Thixo wam, ndisize esandleni songendawo, Esandleni sogqwethayo nosisibhovubhovu.

71:5 Ngokuba ulithemba lam, Nkosi yam, Yehova, Inkoloseko yam kwasebuncinaneni bam.

71:6 Ndixhaswe nguwe kwasesizalweni; Nguwe owandityhobozisayo ezibilinini zikama. Indumiso yam ingawe ngamaxesha onke.

71:7 Ndinjengesimanga kwabaninzi; Ke wena ulihlathi lam elinqabileyo.

71:8 Umlomo wam uya kuzala yindumiso yakho, Sisihombo sakho imini yonke.

71:9 Musa ukundilahla ngexesha lobuxhego; Musa ukundishiya akuphela amandla am.

71:10 Ngokuba zithetha ngam iintshaba zam; Abawulindayo umphefumlo wam bayacebisana,

71:11 Besithi, UThixo umlahlile; Msukeleni nimbambe, ngokuba akukho mhlanguli.

71:12 Thixo, musa ukuba kude kum; Thixo wam, khawuleza undincede.

71:13 Mabadane, bagqitywe, abawuchasayo umphefumlo wam, Bathiwe wambu yingcikivo nehlazo abafuna ukuba ndihlelwe bububi.

71:14 Ke mna ndiya kuhlala ndilindile, Ndongeze endumisweni yakho yonke.

71:15 Umlomo wam uya kubalisa ngemisebenzi yobulungisa bakho, Neyosindiso lwakho imini yonke, ngokuba ndingawazi amanani ayo.

71:16 Ndiya kuza nemisebenzi yobugorha beNkosi uYehova; Ndiya kukhankanya ubulungisa bakho, bakho wedwa.

71:17 Thixo, undifundisile kwasebuncinaneni bam; Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo.

71:18 Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini; Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza.

71:19 Thixo, ubulungisa bakho buye bafika phezulu; Wena uzenzayo izinto ezinkulu, Thixo, ngubani na onjengawe?

71:20 Wena, usibonisileyo iimbandezelo ezininzi ezinobubi, Uya kubuya usiphilise, Ubuye usirhole ezinzonzobileni zamanzi ehlabathi;

71:21 Uya kubandisa ubukhulu bam, Ubuye wena undithuthuzele.

71:22 Ndiya kuyibulela nokuyibulela kuwe ngomrhubhe Inyaniso yakho, Thixo wam; Ndiya kukubethela uhadi, Ngcwele kaSirayeli.

71:23 Uya kumemelela umlomo wam, ndakukubethela uhadi, Nomphefumlo wam owukhululeyo;

71:24 Nolwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho imini yonke, Ngokuba bedanile beneentloni abafuna ukuba ndihlelwe bububi.

72:1 EkaSolomon. Thixo, mnike ukumkani imigwebo yakho, Mnike unyana wokumkani ubulungisa bakho.

72:2 Makagwebe ebantwini bakho ngobulungisa, Nakwabaziintsizana zakho ngokwesiko.

72:3 Iintaba mazibathwalele uxolo abantu, Kwaneenduli zibathwalele ebulungiseni.

72:4 Makagwebe ityala labaziintsizana ebantwini, Asindise oonyana bamahlwempu, Abatyumze abacudisi.

72:5 Mabakoyike, ukuhlala elihleliyo ilanga Kwanenyanga, izizukulwana ngezizukulwana.

72:6 Makehle njengemvula ehla phezu kotyani obusikwayo, Njengeziphango, njengemvula emathontsi makhulu, emhlabeni.

72:7 Malityatyambe ngemihla yakhe ilungisa, Nobuninzi boxolo, ide ingabi sabakho inyanga.

72:8 Makaphathe ubukhosi ethabathela elwandle ase elwandle, Ethabathela kuwo uMlambo ase eziphelweni zehlabathi.

72:9 Baya kuguqa phambi kwakhe abemi bomqwebedu, Zikhothe uthuli iintshaba zakhe.

72:10 Ookumkani baseTarshishe nabeziqithi baya kunika iminikelo; Ookumkani bakwaShebha nabakwaSebha baya kusondeza isithabathaba;

72:11 Baqubude kuye bonke ookumkani, Zimkhonze sonke iintlanga.

72:12 Ngokuba uya kulihlangula ihlwempu elizibikayo, Nabaziintsizana abangenaluncedo;

72:13 Abenzele inceba abasweleyo nabangamahlwempu; Asindise imiphefumlo yamahlwempu;

72:14 Akhulule imiphefumlo yawo ekuxinezelweni nasekugonyamelweni; Linqabile emehlweni akhe igazi lawo.

72:15 Uya kuphila anikwe igolide yakwaShebha, Bahlale bemthandazela, Bamsikelele imini yonke.

72:16 Makubekho intabalala yengqolowa ezweni, ise encotsheni yeentaba; Ukuqhama kwayo makurhashaze njengeLebhanon; Mabatyatyambe emizini yabo njengemifuno yomhlaba.

72:17 Malibe ngunaphakade igama lakhe; Malivelise amagatya igama lakhe phambi kwelanga, Bazisikelele ngaye; Mazithi zonke iintlanga ungonoyolo.

72:18 Makabongwe uYehova uThixo, uThixo kaSirayeli. Ulomenzi wemisebenzi ebalulekileyo yena yedwa.

72:19 Malisikelelwe igama lakhe elizukileyo ngonaphakade, Lizale lonke ihlabathi luzuko lwakhe. Amen, amen.

72:20 Iphelile imithandazo kaDavide unyana kaYese.

73:1 Umhobe ka-Asafu. Ulungile kwaphela uThixo kuSirayeli, Kwabantliziyo zinyulu.

73:2 Ke mna, beziphantse ukumka iinyawo zam; Gcwizi ukutyibilika ukunyathela kwam;

73:3 Ngokuba bendibamonela abaqhayisayo, Ndakukubona ukuphumelela kwabangendawo.

73:4 Ngokuba abanazintlungu ekufeni kwabo; Baphilile, batyebile umzimba wabo;

73:5 Ebubini babantu abakho bona; Abakhathazwa njengabanye abantu.

73:6 Ngako oko intamo yabo inxitywe ikratshi; Ukugonyamela kubathe wambu ngokwengubo.

73:7 Amehlo abo avelile kukutyeba; Amabhongo eentliziyo zabo aphumela phandle.

73:8 Bahlalela ngentlamba, bathetha ngokubandezela, benobubi; Bathetha iindumbisa zamazwi.

73:9 Bawubeka ezulwini umlomo wabo, Ulwimi lwabo luhamba emhlabeni wonke.

73:10 Ngako oko abantu babo babuyela apha; Bafinca amanzi amaninzi.

73:11 Bathi, Unokuthini na ukwazi uThixo? Kukho ukwazi na kOsenyangweni?

73:12 Yabona abangendawo abaya Banokuchulumacha ngonaphakade, bandile ngokutyeba.

73:13 Sifumane sayiqaqambisa intliziyo yethu kanti, Sazihlamba izandla zethu ngokuba msulwa;

73:14 Ndakhathazeka imini yonke, Ukohlwaywa kwethu kwaba kokwemiso yonke.

73:15 Ukuba bendithe, Ndiya kwenjenjalo ukuthetha, Yabona, ngendinginizile kwisizukulwana soonyana bakho.

73:16 Ndathi ke ndakucinga ukuba ndikwazi oko, Kwayinkohla emehlweni am;

73:17 Ndada ndaya kungena ezingcweleni zikaThixo, Ndakugqala ke ukuphela kwabo.

73:18 Inene, ubamise ezindaweni ezibuthelezi, Wabawisa baba yintshabalala.

73:19 Hayi, ukuphanziswa kwabo ngephanyazo; Baphelile, bagqityiwe kukukhwankqa.

73:20 Njengephupha ekuqabukeni komntu, Ekuvukeni kwakho, Nkosi, wowudela umfanekiso wabo.

73:21 Ukuba ndithe ndabindeka intliziyo, Ndahlabeka ezintsweni,

73:22 Ndoba ke ndisisityhakala, ndingenakwazi; Ndoba ke ndisisilo kuwe.

73:23 Mna ke ndihlala ndinawe; Undibambile ngesandla sam sokunene;

73:24 Uya kundikhapha ngecebo lakho. Undithabathe emveni koku, ndibe nozuko.

73:25 Ndinabani na emazulwini? Ukuba wena ungowam, andilinanze nganto ihlabathi.

73:26 Ingaphela inyama yam nentliziyo yam: Iliwa lentliziyo yam, nesabelo sam, nguThixo ngonaphakade.

73:27 Ngokuba, yabona, abanyawukileyo kuwe baya kudaka; Uyababhangisa bonke abahenyuzayo, bemke kuwe.

73:28 Mna ke, ukusondela kuThixo kulungile kum, Ndiyenza ihlathi lam iNkosi uYehova, Ukuze ndiyibalise yonke imisebenzi yakhe.

74:1 Eyokuqiqa; eka-Asafu. Yini na Thixo, ukuba uhlale usihlambile, Uqhume umsindo wakho kwizimvu zedlelo lakho?

74:2 Likhumbule ibandla lakho olithengileyo kwakudala, Olikhululeyo, laba sisizwe selifa lakho; Intaba yaseZiyon, ohleli kuyo.

74:3 Phakamisa ukunyathela kwakho, ukuya kumanxuwa ahlala ehleli: Utshaba luvive into yonke engcweleni.

74:4 Babharhula ababandezeli bakho endaweni yokuhlangana phakathi; Bamisa eyabo imiqondiso, yaba yiyo eyimiqondiso.

74:5 Kwanga kungenelwe Intshinyela yemithi ngezixengxe.

74:6 Kungoku, uqoqo lwayo lonke Balucanda ngamazembe neengxobonga.

74:7 Bayifaka umlilo ingcwele yakho; Bawuhlambela ngokuwuwisela emhlabeni umnquba wegama lakho.

74:8 Bathi ezintliziyweni zabo, Siya kubanyanzelela phantsi kuphele; Bazitshisile zonke iindawo zikaThixo zokuhlangana ezweni apha.

74:9 Imiqondiso yethu asiyiboni, Akusekho mprofeti; Kuthi akukho waziyo ukuba koda kuse phi na kunjalo.

74:10 Kunini na, Thixo, umbandezeli engcikiva? Utshaba luhleli luligiba igama lakho?

74:11 Usifinyezeleni na isandla sakho, nesokunene sakho? Sirhole esifubeni sakho, ulugqibe.

74:12 Ke uThixo nguKumkani wam kwakumandulo, Ulosebenza usindiso phakathi kwehlabathi lonke.

74:13 Nguwe owahlula ulwandle ngamandla akho, Owaphula iintloko zeengwenya emanzini.

74:14 Nguwe owaxhaxha iintloko zeleviyatan, Wazinika zakukudla kubantu, kubemi bomqwebedu.

74:15 Nguwe owagqobhoza yayimithombo, yayimilanjana; Nguwe owomisa imilambo engomiyo.

74:16 Yeyakho imini, bobakho nobusuku; Nguwe owalungisa ukukhanya nelanga.

74:17 Nguwe owamisa yonke imida yehlabathi; Ihlobo, nobusika, nguwe owazibumbayo ezo zinto.

74:18 Khumbula oku; utshaba lungcikiva uYehova, Abantu abanobudenge baligibile igama lakho.

74:19 Musa ukuwunikela erhamncweni umphefumlo wehobe lakho; Ungahlali uwulibele umhlambi wakho oziintsizana.

74:20 Bheka emnqophisweni, Ngokuba iindawo ezimnyama zelizwe zizele zizindlu zogonyamelo.

74:21 Makangabuyi otyumkileyo ehlazisiwe; Makalidumise igama lakho olusizana nolihlwempu.

74:22 Khawusuk’ ume, Thixo, ubambane nababambene nawe; Khumbula ukukungcikiva kwesidenge yonke imini.

74:23 Musa ukulilibala izwi lababandezeli bakho, Ukungxola kwabasukela phezulu kuwe, okuhlala kunyuka.

75:1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. Umhobe ka-Asafu. Ingoma. Siyabulela kuwe, Thixo, siyabulela; Lisondele igama lakho; Babalisa imisebenzi yakho ebalulekileyo.

75:2 Ngokuba uthi, Ndiya kwenza ngexesha elimisiweyo, Mna ndiya kugweba ngokuthe tye.

75:3 Liyetha amandla ihlabathi, nabemi balo; Ke mna, ndizizinzisile iintsika zalo. (Phakamisani.)

75:4 Ndithi kubaqhayisi, Musani ukuqhayisa; Nakwabangendawo, Musani ukuphakamisa uphondo;

75:5 Musani ukuluphakamisela phezulu uphondo lwenu, Ningathethi ngokusa, nolule intamo.

75:6 Ngokuba ugwebo aluveli empumalanga nasentshonalanga, Nasentlango yeentaba.

75:7 Hayi, nguThixo ogwebayo; Uyamthoba lo, amphakamise lowa.

75:8 Ngokuba indebe isesandleni sikaYehova, Iphuphuma igwebu lewayini, izele yephithikeziweyo. Uthulula kuyo; ewe, iintlenga zayo Ziya kuselwa zifincwe ngabangendawo bonke behlabathi.

75:9 Ke mna ndiya kushumayela ngonaphakade, Ndiya kuvuma kuThixo kaYakobi;

75:10 Zonke iimpondo zabangendawo ndiya kuzixakaxa, Iimpondo zelungisa ziya kuphakanyiswa.

76:1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Umhobe ka-Asafu. Ingoma. Waziwa kwaYuda uThixo, Likhulu kwaSirayeli igama lakhe.

76:2 Umnquba wakhe waba seSalem, Nekhaya lakhe eZiyon.

76:3 Wayaphula apho imibane yesaphetha, Ingweletshetshe, nekrele, nezixhobo zemfazwe. (Phakamisani.)

76:4 Ukhanyile, uyingangamsha ngaphezu kweentaba zokuqwenga.

76:5 Babhunyulwe abantliziyo iyimbalasane, Balala umlala kanye, Akazifumana izandla zawo onke amakroti.

76:6 Ekukhalimeni kwakho, Thixo kaYakobi, Kwasindwa bubuthongo iinqwelo zokulwa namahashe.

76:7 Unguwena wena woyikekayo; Ngubani na onokuma phambi kwakho, wakuba nomsindo?

76:8 Emazulwini usivakalisile isigwebo; Loyika ihlabathi, lazola,

76:9 Ekusukeni kukaThixo ukuba agwebe, Abasindise bonke abalulamileyo behlabathi. (Phakamisani.)

76:10 Ngokuba ubushushu bomntu buya kuba ngumbulelo kuwe; Uya kuwabhinqa amasalela obushushu.

76:11 Bhambathisani, nisizalise isibhambathiso kuYehova uThixo wenu; Bonke abamngqongileyo mabeze nezithabathaba kofanele kukoyikwa.

76:12 Uya kunqumla ukufutha kweenganga, Uyoyikeka kookumkani behlabathi.

77:1 Kumongameli. KuYedutun. Eka-Asafu. Umhobe. Izwi lam lisingisa kuThixo, ndikhala; Izwi lam lisingisa kuThixo, ukuba andibekele indlebe.

77:2 Ngemini yokubandezelwa kwam ndiquqela eNkosini yam; Isandla sam solukile ebusuku, asaqoba; Awavuma ukuthuthuzeleka umphefumlo wam.

77:3 Ndikhumbula uThixo, ndincwine; Ndithelekelele, utyhafe umoya wam. (Phakamisani.)

77:4 Uzibambile iinkophe zamehlo am, Ndikhandiwe, andaba nakuthetha.

77:5 Ndicinga ngemihla yamandulo, Iminyaka yasephakadeni;

77:6 Ndiya kukhumbula ebusuku ukubetha kwam uhadi; Ndithetha nentliziyo yam, uphengulula umoya wam.

77:7 Ndithi, Iya kundihlamba ngonaphakade na iNkosi yam, Ingabi saphinda iphathe ngetarhu na?

77:8 Iphele yaphela na inceba yayo? Sigqibele na isithembiso sayo kwisizukulwana ngesizukulwana?

77:9 UThixo ukulibele na ukubabala? Uyivingcele ngomsindo kusini na imfesane yakhe? (Phakamisani.)

77:10 Ndide ndithi ke, Sisifo sam esi; Yiminyaka yesandla sokunene sOsenyangweni.

77:11 Ndikhankanya izenzo ezincamisayo zikaYehova; Ngokuba ndikhumbula imisebenzi yakho ebalulekileyo yamandulo.

77:12 Ndicamanga ngako konke ukusebenza kwakho, Ndithelekelele ngezenzo zakho zonke ezincamisayo.

77:13 Thixo, isebungcweleni indlela yakho; Ngubani na onguthixo omkhulu njengoThixo wethu?

77:14 UnguloThixo, wenza ngokubalulekileyo; Wawazisa amandla akho ezizweni,

77:15 Wabakhulula ngengalo abantu bakho, Oonyana bakaYakobi noYosefu. (Phakamisani.)

77:16 Akubona amanzi, Thixo, Akubona amanzi, azibhija-bhija, Ewe, agungqa amanzi enzonzobila;

77:17 Amafu engqingqwa aphalaza amanzi, Isibhakabhaka savakalisa isandi; Ewe, iintolo zakho zahamba-hamba.

77:18 Izwi lendudumo yakho laba sesaqhwithini, Imibane yalikhanyisa elimiweyo, Lagungqa lanyikima ihlabathi.

77:19 Yaba selwandle indlela yakho, Nomendo wakho waba semanzini amaninzi; Awaziwa umkhondo wakho.

77:20 Wabakhokela njengezimvu abantu bakho, Ngesandla sooMoses noAron.

78:1 Eyokuqiqa ka-Asafu. Wubekeleni indlebe umyalelo wam, bantu bakowethu, Wathobeleni indlebe amazwi omlomo wam.

78:2 Ndiya kuwuvula umlomo wam ngomzekeliso; Ndiya kumpompozisa iintsonkotha zamandulo;

78:3 Esakuvayo sakwazi, Abasibaliselayo oobawo.

78:4 Asiyi kukugusha koonyana babo; Sobalisela isizukulwana esizayo iindumiso zikaYehova, Namandla akhe, nemisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo.

78:5 Wamisa isingqiniso kwaYakobi, Wabeka umyalelo kwaSirayeli, Awawumisela oobawo, Ukuba bawazise oonyana babo;

78:6 Ukuze siwazi isizukulwana esizayo, oonyana abaza kuzalwa, Basuke babalisele ababo oonyana;

78:7 Bayame ngoThixo, Bangazilibali izenzo ezincamisayo zikaThixo, Bayilondoloze imithetho yakhe:

78:8 Bangabi njengooyise, Isizukulwana esiyinjubaqa, esineenkani, Isizukulwana esingayilungisanga intliziyo yaso, Esimoya unganyanisanga kuThixo.

78:9 Oonyana bakaEfrayim, bexhobile, beziintoli ezinezaphetha, Bajika ngemini yemfazwe.

78:10 Abawugcinanga umnqophiso kaThixo, Abavumanga ukuhamba ngomyalelo wakhe;

78:11 Bazilibala izenzo zakhe ezincamisayo, Nezibalulekileyo zakhe awababonisayo.

78:12 Phambi kooyise wenza ngokubalulekileyo Ezweni lamaYiputa, emhlabeni waseTsohan.

78:13 Waludabula ulwandle, wabaweza, Wawamisa amanzi njengemfumba.

78:14 Wabakhapha ngelifu emini, Ngokukhanya komlilo ubusuku bonke,

78:15 Walicanda iliwa entlango, Wabaseza amanzi anzongonzongo kakhulu;

78:16 Wavelisa imiqukuqela yamanzi engxondorheni, Wahlisa amanzi njengemilambo.

78:17 Baqokela noko ukona kuye, Nokumphikisa Osenyangweni emqwebedwini.

78:18 Bamlinga uThixo ngentliziyo yabo, Ngokuwubizela umphefumlo wabo ukudla.

78:19 Bathetha ngoThixo, bathi, Unako na uThixo ukulungisa isithebe entlango?

78:20 Yabona, walibetha iliwa, abaleka amanzi, Yakhukula nemilanjana; Woba nako na nokubanika ukutya, Nokubalungiselela inyama abantu bakhe?

78:21 Weva ke uThixo, waphuphuma umsindo wakhe, Watsha umlilo kwaYakobi, Kwenyuka kwaya umsindo kwaSirayeli;

78:22 Ngokuba bengakholwanga kuThixo, Bengakholosanga ngosindiso lwakhe.

78:23 Waziwisela ke umthetho iingqimba zamafu ngaphezulu, Wazivula iingcango zezulu;

78:24 Wabanisela ngemana ukuze badle, Wabanika ingqolowa yasezulwini.

78:25 Umntu wadla isonka sOnamandla; Wabathumela umphako bada badikwa.

78:26 Wandulula umoya wasempumalanga ezulwini, Wawuqhuba ngamandla akhe umoya wasezantsi;

78:27 Wabanisela inyama njengothuli, Neentaka ezinamaphiko njengentlabathi yolwandle;

78:28 Yawa phakathi kweminquba yabo, Ngeenxa zonke emakhayeni abo.

78:29 Badla, bahlutha kakhulu, Wabazisela ke inkanuko yabo.

78:30 Bengekashenxi enkanukweni yabo, Kusekho ukudla kwabo emlonyeni wabo:

78:31 Kwenyuka umsindo kaThixo waya kubo, Wabulala phakathi kwabatyebileyo babo, Wawawisa amadodana akwaSirayeli.

78:32 Kuyo yonke loo nto bahambisa ngokona, Abakholwa yimisebenzi yakhe ebalulekileyo.

78:33 Wayiphelisa ke imihla yabo njengomphunga, Neminyaka yabo ngokukhwankqisa.

78:34 Xa wathi wababulala, bamquqela; Babuya bamquqela uThixo ngenyameko,

78:35 Bakhumbula ukuba uThixo uliliwa labo, UThixo Osenyangweni ungumkhululi wabo.

78:36 Ke bamthomalalisa ngomlomo wabo, Bamxokisa ngolwimi lwabo;

78:37 Intliziyo yabo ayaqina kuye, Abanyaniseka emnqophisweni wakhe.

78:38 Ke yena unemfesane, Uxolela ubugwenxa ngocamagushelo, akonakalisi; Wawubuyisa futhi umsindo wakhe, Akabuxhoxha bonke ubushushu bakhe.

78:39 Wakhumbula ukuba bayinyama, Bangumoya omkayo, ongabuyiyo.

78:40 Kukangaphi bemphikisa entlango, Bemenza buhlungu enkangala!

78:41 Babuya bamlinga uThixo, Bamenzakalisa oyiNgcwele wakwaSirayeli.

78:42 Abasikhumbula isandla sakhe, Imini awabakhulula ngayo embandezelweni;

78:43 Awamisa ngayo imiqondiso yakhe eYiputa, Nezimanga zakhe emhlabeni waseTsohan.

78:44 Wayiguqula imijelo yabo, yaba ligazi, Ababa nakuyisela imiqukuqela yabo yamanzi.

78:45 Wathumela kubo iingcongconi, zabadla; Namasele, abatshabalalisa.

78:46 Izilimo zabo wazinika iinkumbi ezinqunquthayo, Ukuxelenga kwabo wakunika iinkumbi ezandayo.

78:47 Wawubulala ngesichotho umdiliya wabo, Nemithombe yabo ngomkhenkce.

78:48 Wayinikela kwisichotho imfuyo yabo, Nemihlambi yabo ngemibane.

78:49 Wathumela kubo ukuvutha komsindo wakhe, Ukuphuphuma kwawo, nokubhavuma, nembandezelo, Ibutho lezithunywa zobubi.

78:50 Wawulungelelanisela umendo umsindo wakhe, Akawunqanda ekufeni umphefumlo wabo, Wabunikela ubomi babo kwindyikitya yokufa.

78:51 Wababulala bonke abamazibulo eYiputa, Iintlahlela zamandla obudoda ezintenteni zakwaHam.

78:52 Abantu bakhe wabafudusa njengezimvu, Wabaqhuba njengomhlambi entlango;

78:53 Wabakhapha bekholosile, bengankwantyi; Ke zona iintshaba zabo lwazigubungela ulwandle

78:54 Wabazisa emdeni wakhe ongcwele, Kule ntaba sayizuzayo isandla sakhe sokunene.

78:55 Wagxotha iintlanga ebusweni babo, Wazenzela amaqashiso zalilifa elicandiweyo; Izizwe zakwaSirayeli wazihlalisa ezintenteni zazo.

78:56 Kodwa bamlinga, bamphikisa uThixo Osenyangweni, Abazigcina izingqiniso zakhe,

78:57 Babuya unuva, banginiza njengooyise. Bajika njengesaphetha esikhohlisayo.

78:58 Bamqumbisa ngeziganga zabo, Bamkhweletisa ngemifanekiso yabo eqingqiweyo.

78:59 Weva uThixo, waphuphuma umsindo, Wawacekisa kakhulu amaSirayeli;

78:60 Wawulahla umnquba waseShilo, Intente abeyimise esintwini;

78:61 Wawanikela ekuthinjweni amandla akhe, Isihombo sakhe esandleni sombandezeli.

78:62 Wabanikela abantu bakhe kwikrele, Umsindo wakhe waphuphumela ilifa lakhe.

78:63 Amadodana abo adliwa ngumlilo, Iintombi zabo azagcotyelwa.

78:64 Ababingeleli babo bawa likrele, Abahlolokazi babo abalila.

78:65 Yaza yavuka njengobelele iNkosi, Njengegorha elimemeleliswa yiwayini.

78:66 Yababetha ngasemva ababandezeli bayo, Yabenza ingcikivo engunaphakade.

78:67 Yayicekisa intente yakwaYosefu, Ayasinyula isizwe sakwaEfrayim.

78:68 Yanyula isizwe sakwaYuda, Intaba yaseZiyon eyayithandayo.

78:69 Yayakha njengokuphakama kwezulu ingcwele yakhe, Njengomhlaba lo awusekileyo ngonaphakade.

78:70 Yanyula uDavide umkhonzi wayo, Yamthabatha ezibayeni zezimvu;

78:71 Yamthabatha elandela izimvu ezanyisayo, Yamzisa ukuba aluse kwaYakobi abantu bayo, KwaSirayeli ilifa layo.

78:72 Wabalusa ke ngengqibelelo yentliziyo yakhe, Wabakhapha ngokwazi kwezandla zakhe.

79:1 Umhobe ka-Asafu. Thixo, iintlanga zingene elifeni lakho, Ziyenze inqambi itempile yakho engcwele; Ziyenze yayimiwewe iYerusalem.

79:2 Izidumbu zabakhonzi bakho zizinike iintaka zezulu ukuba zizidle, Nenyama yabakho benceba ziyinike amarhamncwa elizwe.

79:3 Ziliphalazile igazi labo njengamanzi ngeenxa zonke eYerusalem; Akwabakho mngcwabi.

79:4 Senziwe ingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasingqongileyo.

79:5 Kunini na, Yehova, uhleli uqumbile? Liya kuvutha njengomlilo na ikhwele lakho?

79:6 Phalaza ubushushu bakho ezintlangeni ezingakwaziyo, Ezikumkanini ezingalinquliyo igama lakho.

79:7 Ngokuba zimdlile uYakobi, Zalenza inxuwa ikhaya lakhe.

79:8 Musa ukubukhumbula kuthi ubugwenxa bamanyange ethu, Mayingxame isikhawulele imfesane yakho: Ngokuba siswele kakhulu.

79:9 Sincede, Thixo ongumsindisi wethu, ngenxa yozuko lwegama lakho, Usihlangule, uzixolele ngocamagushelo izono zethu ngenxa yegama lakho.

79:10 Yini na ukuba iintlanga zithi kuthi, Uphi na uThixo wabo? Makwazeke ezintlangeni, emehlweni ethu, Ukuphindezelwa kwegazi labakhonzi bakho eliphalaziweyo.

79:11 Makuze phambi kwakho ukugcuma kwamakhonkxwa; Ngokobukhulu bengalo yakho basalise oonyana bokufa.

79:12 Yibuyisele kubamelwane bethu kasixhenxe esondweni lengubo yabo Ingcikivo yabo, abakungcikive ngayo, Nkosi.

79:13 Ke thina bantu bakho, zimvu zaluswa nguwe, Siya kubulela kuwe ngonaphakade, Sibalise ngendumiso yakho kwizizukulwana ngezizukulwana.

80:1 Kumongameli; ngeyeenyibiba ezingqinisayo. Ka-Asafu. Umhobe. Ulomalusi kaSirayeli, beka indlebe! Uloqhuba uYosefu njengezimvu, Ulohlala ezikerubhini, bengezela!

80:2 Phambi koEfrayim noBhenjamin noManase, Vusa ubugorha bakho, Uze kusisindisa.

80:3 Thixo, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.

80:4 Yehova, Thixo wemikhosi, Kunini na uqhuma umsindo wakho ekuthandazeni kwabantu bakho?

80:5 Ubadlisa isonka seenyembezi, Wabaseza iinyembezi ngemilinganiso.

80:6 Usenze into abaxabana ngayo abamelwane bethu; Iintshaba zethu ziyasigculela.

80:7 Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.

80:8 Wanyothula umdiliya eYiputa, Wagxotha iintlanga, wawutyala;

80:9 Wahlahla phambi kwawo, Wendelisa iingcambu, wazalisa ilizwe.

80:10 Zagutyungelwa iintaba ngumthunzi wawo, Nemisedare kaThixo ngamasebe awo.

80:11 Wasa amasebe awo elwandle, Namagatya awo kuwo uMlambo.

80:12 Uzityhobozeleni na iintango zawo, Ukuze bawukhe bonke abadlula ngendlela?

80:13 Ingulube yasehlathini iyawubhuqa, Nento edakasa endle iyawudla.

80:14 Thixo wemikhosi, khawubuye, Uqondele usemazulwini, ubone, Uwuvelele lo mdiliya.

80:15 Yikhusele into esiyityeleyo isandla sakho sokunene, Unyana lo uzizimaseleyo ngokwakho.

80:16 Utshisiwe ngumlilo, uhlahliwe; Bayadaka ngokusongela kobuso bakho.

80:17 Isandla sakho masibe phezu komfo wesandla sakho sokunene, Phezu koonyana babantu, ozizimaseleyo ngokwakho.

80:18 Asiyi kumka kuwe; Siphilise, silinqule igama lakho.

80:19 Yehova, Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.

81:1 Kumongameli; ngolwaseGati. Ka-Asafu. Memelelani kuThixo, igwiba lethu, Dumani kuThixo kaYakobi.

81:2 Hlabani ingoma, nibethe ingqongqo, Uhadi olumnandi, kunye nomrhubhe.

81:3 Vuthelani isigodlo ukuthwasa kwenyanga, Nokuhlangana kwenyanga, ngemini yomthendeleko wethu.

81:4 Ngokuba ngummiselo lowo kuSirayeli, Lisiko likaThixo kaYakobi.

81:5 Sisingqiniso awasimisayo kwaYosefu, Ekucandeni kwakhe ezweni laseYiputa; Ndeva intetho endingayaziyo.

81:6 Ndawususa umthwalo egxalabeni lakhe; Izandla zakhe zasuka ezingobozini zokuthwala.

81:7 Embandezelweni wadanduluka wena, ndakuhlangula; Ndakuphendula esitheni leendudumo, Ndakuvavanya emanzini aseMeribha. (Phakamisani.)

81:8 Ndathi, Yivani, bantu bam, ndiqononondise kuni; Sirayeli, ukuba unokuphulaphula kum!

81:9 Makungabikho thixo wasemzini kuwe; Unganquli thixo wolunye uhlanga.

81:10 Ndim uYehova uThixo wakho, Okunyusileyo elizweni laseYiputa. Yakhamisa, ndiwuzalise umlomo wakho.

81:11 Ke abantu bam abaliva izwi lam, USirayeli akandivumanga.

81:12 Ndabanikela ebungqoleni beentliziyo zabo; Bahamba ngawabo amaqhinga.

81:13 Akwaba abantu bam bebendiva, Akwaba uSirayeli ubehamba ngendlela yam!

81:14 Bendiya kuzithoba kamsinya iintshaba zabo, Ndisibuyisele phezu kwababandezeli babo isandla sam.

81:15 Abamthiyayo uYehova bebeya kuhanahanisa kuye, Libe ngunaphakade ixesha labo.

81:16 Bendiya kubadlisa ingqolowa etyebileyo, Ndibahluthise ngobusi etsilini.

82:1 Umhobe ka-Asafu. UThixo umi ebandleni likaThixo, Ugweba phakathi koothixo; uthi,

82:2 Kunini na nigweba ngobugqwetha, Nibanonelela abangendawo? (Phakamisani.)

82:3 Thethani ityala losweleyo nelenkedama, Gwebelani olusizana nolihlwempu.

82:4 Sizani osweleyo nolihlwempu, Bahlanguleni esandleni sabangendawo.

82:5 Abazi, abaqondi, Bahamba-hamba emnyameni; Ziyashukuma zonke iziseko zehlabathi.

82:6 Ndithe mna, Ningoothixo, Ningoonyana bOsenyangweni nonke niphela.

82:7 Noko niya kufa njengomntu, Niwe njengomnye kubathetheli.

82:8 Khawusuk’ ume, Thixo, gweba ehlabathini; Ngokuba uya kuzidla ilifa wena zonke iintlanga.

83:1 Ingoma. Umhobe ka-Asafu. Thixo, musa ukuthi cwaka, Musa ukuthi tu, musa ukuzola, Thixo.

83:2 Ngokuba nanzo iintshaba zakho zixokozela; Abakuthiyayo baphakamisa intloko.

83:3 Bagqugula igqugula elinobuqhophololo ngabantu bakho, Bacebisane ngabagushiweyo nguwe.

83:4 Bathi, Yizani sibethe bee shwaka, bangabi luhlanga, Lingabi sakhunjulwa igama likaSirayeli.

83:5 Ngokuba bacebisana ngantliziyo-nye, Benza umnqophiso ngawe:

83:6 Iintente zakwaEdom nezakwaIshmayeli, AmaMowabhi namaHagari,

83:7 AmaGebhali nama-Amon nama-Amaleki, AmaFilisti kunye nabemi baseTire;

83:8 Nama-Asiriya athelele kubo, Baba yingalo koonyana bakaLote. (Phakamisani.)

83:9 Yenza kubo njengoko wenza ngako kumaMidiyan, NakuSisera, nakuYabhin esihlanjeni seKishon.

83:10 Batshabalala e-Endore, Baba ngumgquba wokugalelwa emhlabeni.

83:11 Benze bona, amanene abo ke, babe njengo-Orebhe nanjengoZebhe; Zonke iinkosi zabo zibe njengoZebha nanjengoTsalimuna;

83:12 Bona bathi, Masiwahluthe abe ngawethu amakhaya kaThixo.

83:13 Thixo wam, benze babe njengesaqhwithi, Njengomququ phambi komoya.

83:14 Njengomlilo odla ihlathi, Njengedangatye lilenya intaba,

83:15 Yenjenjalo ukubasukela ngoqhwithela lwakho, Ubakhwankqise ngomoya wakho ovuthuzayo.

83:16 Buzalise ubuso babo ngehlazo, Balifune igama lakho, Yehova.

83:17 Mabadane bakhwankqiswe ngonaphakade, Babe neentloni, badake;

83:18 Bazi ukuba wena, ugama linguYehova, unguwe wedwa Osenyangweni phezu kwehlabathi lonke.

84:1 Kumongameli; ngolwaseGati. Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Hayi, ukuthandeka kweminquba yakho, Yehova wemikhosi!

84:2 Umphefumlo wam ulangazelela, uyaphela kukuzilangazelela, iintendelezo zikaYehova; Intliziyo yam nenyama yam imemelela kuThixo ophilileyo.

84:3 Intakana le ifumene ikhaya; Inkonjane izifumanele indlu, Apho izalela khona amathole ayo: Izibingelelo zakho, Yehova wemikhosi, Kumkani wam, Thixo wam.

84:4 Hayi, uyolo lwabahlala endlwini yakho! Basaya kukudumisa. (Phakamisani.)

84:5 Hayi, uyolo lwabantu abamandla akuwe, Abakhumbula umendo oya eZiyon!

84:6 Bephumela entilini yemithi yeBhaka, Bayenza ibe nemithombo; Ewe, imvula iyithi wambu ngentsikelelo.

84:7 Baya besomelela ngokomelela; Babonakala phambi koThixo eZiyon, bathi,

84:8 Yehova, Thixo wemikhosi, Wuve umthandazo wam, Wubekele indlebe, Thixo kaYakobi. (Phakamisani.)

84:9 Khangela, Thixo, ngweletshetshe yethu, Ubukhangele ubuso bomthanjiswa wakho.

84:10 Ngokuba imini enye ezintendelezweni zakho ilungile kunewaka; Ndinyule ukuba semnyango endlwini kaThixo wam, Kunokuhlala ngaphakathi kweentente zokungendawo.

84:11 Ngokuba ulilanga, uyingweletshetshe uYehova uThixo, UYehova uyababala azukise; Abahamba ngokugqibeleleyo akabavimbi nto ilungileyo.

84:12 Yehova wemikhosi, Hayi, uyolo lomntu okholose ngawe!

85:1 Kumongameli; eyoonyana bakaKora. Umhobe. Yehova, wabe unetarhu kwilizwe lakho. Ububabuyisa abathinjwa bakaYakobi;

85:2 Ububuxolela ubugwenxa babantu bakho, Ubuziselela zonke izono zabo. (Phakamisani.)

85:3 Ubuwufinyeza umsindo wakho ophuphumayo, Ububuya ekuvutheni komsindo wakho.

85:4 Sibuyise, Thixo ongumsindisi wethu, Uyisuse ingqumbo yakho kuthi.

85:5 Uya kusiqumbela ngonaphakade na? Umsindo wakho uya kuwolulela kwizizukulwana ngezizukulwana na?

85:6 Akuyi kubuya usiphilise na, Abantu bakho bavuye ngawe?

85:7 Sibonise inceba yakho, Yehova, Siphe usindiso lwakho.

85:8 Mandive oko aya kukuthetha uThixo, uYehova; Hayi, uthetha uxolo kubantu bakhe nakwabakhe benceba; Mabangabuyeli ke ekunyabeni kwabo.

85:9 Inene, usindiso lwakhe lusondele kwabamoyikayo, Ukuze luhlale uzuko ezweni lakowethu.

85:10 Kuya kuqubisana inceba nenyaniso, Kuya kwangana ubulungisa noxolo.

85:11 Inyaniso iya kuntshula emhlabeni, Ubulungisa buqondele busemazulwini.

85:12 Kananjalo uYehova uya kusinika okulungileyo, Ilizwe lethu lisinike indyebo yalo.

85:13 Ubulungisa buya kuhamba phambi kwakhe, Buyigqale ngentliziyo indlela yokunyathela kwakhe.

86:1 Umthandazo kaDavide. Thoba indlebe yakho, Yehova, ndiphendule, Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu.

86:2 Wugcine umphefumlo wam, ngokuba ndingowenceba; Msindise, wena Thixo wam, umkhonzi wakho, Lo ukholose ngawe.

86:3 Ndibabale, Nkosi yam, Ngokuba ndidanduluka kuwe yonke imini.

86:4 Wuvuyise umphefumlo womkhonzi wakho, Ngokuba umphefumlo wam ndiwuphakamisela kuwe, Nkosi yam;

86:5 Ngokuba ulungile wena, Nkosi yam, uxolela; Umkhulu ngenceba kubo bonke abakunqulayo.

86:6 Wubekele indlebe umthandazo wam, Yehova, Ulibazele indlebe izwi lokutarhuzisa kwam.

86:7 Ngemini yokubandezelwa kwam ndinqula wena, Ngokuba uya kundiphendula.

86:8 Akukho unjengawe, Nkosi yam, phakathi koothixo; Akukho zenzo zinjengezakho.

86:9 Zonke iintlanga owazenzayo ziya kuza ziqubude phambi kwakho, Nkosi yam, Zizukise igama lakho.

86:10 Ngokuba umkhulu, wenza imisebenzi ebalulekileyo, UnguThixo wena wedwa.

86:11 Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndihambe ngenyaniso yakho; Yibandakanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho.

86:12 Ndiya kubulela kuwe, Nkosi yam, Thixo wam, ngentliziyo yonke, Ndilizukise igama lakho ngonaphakade:

86:13 Ngokuba inceba yakho ibe inkulu kum; Wawuhlangula umphefumlo wam kwelingaphantsi labafileyo.

86:14 Thixo, abakhukhumali basukele phezulu kum; Ibandla labanobungqwangangqwili lifuna umphefumlo wam; Abakumisi wena phambi kwabo.

86:15 Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo, Ozeka kade umsindo, omkhulu ngenceba nenyaniso.

86:16 Ndibheke, undibabale; Mphe amandla akho umkhonzi wakho, Umsindise unyana womkhonzazana wakho.

86:17 Ndenzele umqondiso wokulungileyo, Bawubone abandithiyayo, badane, Kuba wena, Yehova, undincedile, wandithuthuzela.

87:1 Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Ingoma. Useko alusekileyo lusezintabeni ezingcwele;

87:2 Amasango eZiyon uYehova uwathanda Ngaphezu kweminquba yonke kaYakobi.

87:3 Kuthethwa iinto ezizukileyo ngawe, Mzi kaThixo. (Phakamisani.)

87:4 ORahabhi noBhabheli ndiya kubakhankanyela kwabandaziyo; Nalo elamaFilisti nelaseTire, kunye nelakwaKushi, Aba bazalelwe khona.

87:5 Ngokusingisele kwiZiyon, kuya kuthiwa, Lo, nalo, uzalelwe kuyo, Abe yena Osenyangweni eyizinzisa.

87:6 UYehova uya kubala, ekuzibhaleni izizwi, athi, Abaya bazalelwe khona: (Phakamisani.)

87:7 Baze, bevuma beqamba, bathi, Yonke imithombo yam ikuwe.

88:1 Ingoma; umhobe woonyana bakaKora; kumongameli; ngosizi, ngelidambileyo. Owokuqiqa kaHeman umEzra. Yehova, Thixo ongumsindisi wam, Mhlenikweni ndikhalayo ebusuku phambi kwakho,

88:2 Mawuze phambi kwakho umthandazo wam; Thoba indlebe yakho ekuhlahlambeni kwam.

88:3 Ngokuba umphefumlo wam uhluthi zizinto ezimbi, Ubomi bam bufike kwelabafileyo.

88:4 Ndibalelwe kwabahla baye emhadini, Ndisuke ndanjengomfo ongenamandla

88:5 Ndingumkhululwa phakathi kwabafileyo, Njengababuleweyo, belele engcwabeni, Ongasabakhumbuliyo; Bona banqunyulweyo esandleni sakho.

88:6 Undibeke emhadini ongaphantsi, Ezindaweni ezimnyama, ezinzulwini.

88:7 Ubushushu bakho bundishicilele, Undithobele onke amaza akho alwayo. (Phakamisani.)

88:8 Ubashenxisele kude kum abo ndazana nabo, Undenze isikizi kubo; Ndivalelwe, andinakuphuma.

88:9 Iliso lam liyaphela yingcinezelo. Ndidanduluka kuwe, Yehova, yonke imini, Ndizolulela kuwe izandla zam.

88:10 Uya kuyenzela abafileyo na imisebenzi ebalulekileyo? Kuya kuvuka abangasekhoyo, kusini na, babulele kuwe? (Phakamisani.)

88:11 Ibaliswa engcwabeni na inceba yakho? Enzonzobileni na, ukunyanisa kwakho?

88:12 Yaziswa emnyameni na imisebenzi yakho ebalulekileyo? Baziswa ezweni lokulibala na ubulungisa bakho?

88:13 Ke mna, Yehova, ndizibika kuwe, Kwakusasa umthandazo wam wokuhlangabeza.

88:14 Uwuhlambelani na, Yehova, umphefumlo wam? Ubusitheliselani na ubuso bakho kum?

88:15 Ndilusizana, ndiyinto efayo kwasebuncinaneni bam, Ndithwele izothuso zakho, lindikhohlile.

88:16 Kugqithe phezu kwamukuvutha kwakho, Izidandathekiso zakho zindibhangisile;

88:17 Zindijikelezile njengamanzi imini yonke, Zindizungulezile kwaphela.

88:18 Umsusile kum ondithandayo nonguwethu; Abo ndazana nabo babubumnyama.

89:1 Eyokuqiqa kaEtan, umEzra. Iinceba zikaYehova ndiya kuvuma ngazo ngonaphakade, Kwizizukulwana ngezizukulwana ndiya kwazisa ukuthembeka kwakho ngomlomo wam.

89:2 Ngokuba ndithi, Yakheka ngonaphakade inceba; Amazulu, uya kukuzinzisa kuwo ukuthembeka kwakho.

89:3 Wathi, Ndenze umnqophiso nomnyulwa wam, Ndifungile kuDavide umkhonzi wam:

89:4 Ndiya kuyizimasa ngonaphakade imbewu yakho, Ndiyakhe itrone yakho kwisizukulwana ngesizukulwana. (Phakamisani.)

89:5 Amazulu abulela imisebenzi yakho ebalulekileyo, Yehova, Nokuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.

89:6 Ngokuba ngubani na esibhakabhakeni olingana noYehova? Ngubani na ofana noYehova phakathi koonyana bakaThixo.

89:7 UThixo ongowokungcangcazelelwa ebhungeni elikhulu labangcwele, Ongofanelwe kukoyikwa ngaphezu kwabo bonke abamngqongileyo?

89:8 Yehova, Thixo wemikhosi, Ngubani na onjengawe, oluqilima, Yehova? Ukuthembeka kwakho kukungqongile.

89:9 Nguwena mlawuli wekratshi lolwandle; Ekuphakameni kwamaza alo uyawadambisa.

89:10 Nguwena mtyumzi kaRahabhi njengongxwelerhiweyo, Wazithi saa iintshaba zakho ngengalo yakho eqinileyo.

89:11 Lelakho izulu, likwalelakho ihlabathi; Elimiweyo nenzaliseko yalo lasekwa nguwe.

89:12 Umntla nomzantsi wadalwa nguwe; ITabhore neHermon zimemelela ngegama lakho.

89:13 Yeyakho ingalo enobugorha; Sithe nkqi isandla sakho, siphakamile esokunene sakho.

89:14 Ummiso wetrone yakho bubulungisa nokusesikweni; Inceba nenyaniso ilungiselela phambi kwakho.

89:15 Hayi, uyolo lwabantu abakwaziyo ukuduma! Baya kuhamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova.

89:16 Baya kugcoba egameni lakho imini yonke, Baphakame ngobulungisa bakho.

89:17 Ngokuba isihombo samandla abo nguwe; Ekuthandeni kwakho, uphondo lwethu luphakamile.

89:18 Ngokuba ikuYehova ingweletshetshe yethu, UkoyiNgcwele kaSirayeli ukumkani wethu.

89:19 Wakha wathetha ngombono kowenceba wakho, wathi, Ndibeke uncedo egorheni, Ndiphakamise indodana ebantwini.

89:20 Ndifumene uDavide umkhonzi wam; Ndimthambisile ngeoli yam engcwele,

89:21 Esiya kuqinisela kuye isandla sam, Nengalo yam imkhaliphise.

89:22 Utshaba aluyi kumqubula; Nonyana wobugqwetha akayi kumcinezela.

89:23 Ndiya kubaqoba phambi kwakhe ababandezeli bakhe, Ndibaxabele abamthiyayo.

89:24 Inyaniso yam nenceba yam inaye; Luya kuphakama uphondo lwakhe egameni lam.

89:25 Ndiya kusisa elwandle isandla sakhe, EMilanjeni esokunene sakhe.

89:26 Yena ukundibiza wothi, UnguBawo, UnguThixo wam, neliwa lokundisindisa.

89:27 Kananjalo mna ndiya kumenza owamazibulo, Osenyangweni kookumkani behlabathi.

89:28 Ndiya kumgcinela inceba yam ngonaphakade, Umnqophiso wam unyanise kuye;

89:29 Ndiyimise ngonaphakade imbewu yakhe, Netrone yakhe ibe njengemihla yamazulu.

89:30 Ukuba bathe oonyana bakhe bawulahla umyalelo wam, Abahamba ngamasiko am;

89:31 Ukuba bathe bayihlambela imimiselo yam, Abayigcina imithetho yam:

89:32 Ndoluvelela ukreqo lwabo ngentonga, Nobugwenxa babo ngemivumbo.

89:33 Ke yona inceba yam andiyi kuyaphula kuye, Ndingaxoki ekuthembekeni kwam.

89:34 Andiyi kuwuhlambela umnqophiso wam, Ndiyijike into ephume emlonyeni wam.

89:35 Ndibufunge kwakanye ubungcwele bam, ndathi, Inene, andiyi kumxokisa uDavide;

89:36 Imbewu yakhe iya kubakho ngonaphakade, Netrone yakhe njengelanga phambi kwam.

89:37 Iya kuqiniseka njengenyanga ngonaphakade; Ingqina lasesibhakabhakeni lithembekile. (Phakamisani.)

89:38 Kwawena umhlambile, umcekisile, Umphuphumele ngomsindo umthanjiswa wakho;

89:39 Uthe nethe ngumnqophiso womkhonzi wakho; Usidyobhile emhlabeni isithsaba sakhe.

89:40 Uzityhobozile zonke iintango zakhe, Uzenze inxuwa iinqaba zakhe.

89:41 Bayamphanga bonke abadlula ngendlela, Waba yingcikivo kubamelwane bakhe.

89:42 Usiphakamisile isandla sokunene sabambandezelayo, Uzivuyisile zonke iintshaba zakhe.

89:43 Wabuyisa nokubuyisa uhlangothi lwekrele lakhe, Akwammisa emfazweni.

89:44 Umsusile enkazimlweni yakhe, Uyikhahlele emhlabeni itrone yakhe,

89:45 Uyinqumle imihla yobutsha bakhe, Wamthi wambu ngokudana. (Phakamisani.)

89:46 Kunini na, Yehova, uhleli uzisithelisile, Busitsha njengomlilo ubushushu bakho?

89:47 Khumbula ukunqamka kwam, into okuyiyo! Ubadaleleni na, baba yinto engento bonke oonyana babantu?

89:48 Yiyiphi na indoda ehleliyo, engayi kukubona ukufa, Enokuwusindisa umphefumlo wayo esandleni selabafileyo? (Phakamisani.)

89:49 Ziphi na iinceba zakho zangaphambili, Nkosi yam, Owamfungela zona uDavide ngokuthembeka kwakho?

89:50 Khumbula, Nkosi yam, ukungcikiveka kwabakhonzi bakho; Ndithwele esifubeni sam zonke izizwe ezininzi,

89:51 Ezingcikivayo, ziziintshaba zakho, Yehova; Ezingcikiva amanyathela omthanjiswa wakho.

89:52 Makabongwe uYehova ngonaphakade. Amen, amen.

90:1 Umthandazo kaMoses, umfo wakwaThixo. Nkosi yam, ulikhaya wena kuthi, Isizukulwana ngesizukulwana.

90:2 Kungekazalwa zintaba, Ungekavelisi mhlaba, nazwe limiweyo, Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni, wena unguThixo.

90:3 Umbuyisela umntu eluthulini, Uthi, Buyani, nyana babantu.

90:4 Ngokuba iwaka leminyaka emehlweni akho Linjengemini yezolo, xa idluleyo, Linjengomlindo wasebusuku.

90:5 Uyabakhukulisa, balale; Ngengomso babuya bahlume njengotyani.

90:6 Ngomso butyatyamba, bubuye buhlume; Ngokuhlwa buyasikwa bome.

90:7 Ngokuba siyaphela ngumsindo wakho, Sikhwankqiswe bubushushu bakho.

90:8 Ububeke ubugwenxa bethu phambi kwakho, Nesibufihlileyo ububeka ekukhanyiseleni kobuso bakho.

90:9 Ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuma komsindo wakho, Siyiphelisile iminyaka yethu njengentsebezo.

90:10 Imihla yeminyaka yethu iseminyakeni engamashumi asixhenxe; Ukuba ithe yaba mininzi kakhulu, iba yiminyaka emashumi asibhozo, Libe ke iqhayiya layo likukwaphuka nokungabi nto yanto, Ngokuba ithe phe yakhawuleza, saphaphazela semka.

90:11 Ngubani na owaziyo amandla omsindo wakho, Nokuphuphuma kwawo, ngoko ufanele ukoyikwa ngako?

90:12 Sazise kanye ukuyibala imihla yethu, Ukuze sizuze intliziyo elumkileyo.

90:13 Buya, Yehova, kunini na? Uzohlwaye ngenxa yabakhonzi bakho.

90:14 Sihluthise kwakusasa ngenceba yakho, Simemelele, sivuye yonke imihla yethu.

90:15 Sivuyise ngangemihla owasicinezela ngayo. Ngangeminyaka esabona ububi ngayo.

90:16 Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho, Nobungangamela bakho koonyana babo.

90:17 Ubumnandi bukaYehova mabube phezu kwethu. Zimasa isenzo sezandla zethu phezu kwethu, Isenzo sezandla zethu usizimase sona.

91:1 Ohleli esitheni lOsenyangweni, Azilalise emthunzini kaSomandla,

91:2 Uthi kuYehova, Hlathi lam, Mboniselo yam, Thixo wam, endikholose ngaye!

91:3 Ngokuba ngokwakhe uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli, Endyikityeni yokufa eyeyelisayo.

91:4 Wokugubungela ngeentsiba zakhe, Uzimele phantsi kwamaphiko akhe. Likhaka, yingweletshetshe inyaniso yakhe.

91:5 Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku, Nalutolo lubaleka emini;

91:6 Nandyikitya yakufa ihamba esithokothokweni, Nasifo sibhubhisayo, sibhuqa emini enkulu.

91:7 Kungawa iwaka ecaleni kwakho, Isigidi ngasekunene kwakho, Kodwa kungasondeli nto kuwe.

91:8 Wokhangela ngamehlo akho odwa, Ukubonele ukubuyekezwa kwabangendawo.

91:9 Ngokuba nguwe, Yehova, ihlathi lam. Umenze Osenyangweni ikhaya lakho.

91:10 Akuyi kuqubisana bubi nawe. Kungafiki sibetho ententeni yakho.

91:11 Ngokuba izithunywa zakhe uziwisele umthetho ngawe, Ukuba zikugcine ezindleleni zakho zonke.

91:12 Zokuthwala wena ngezandla zozibini, Hleze ubetheke ngonyawo lwakho etyeni.

91:13 Wonyathela phezu kwengonyama nephimpi, Uyinyashe ingonyama entsha nenamba ngeenyawo.

91:14 Ngokuba enamathele kum, ndomsiza; Ndimse engxondeni, ngokuba elazi igama lam.

91:15 Wondibiza, ndiphendule, Ndoba naye embandezelweni; Ndomhlangula, ndimzukise;

91:16 Ndimanelise ngemihla emide, Ndimbonise ukusindisa kwam.

92:1 Umhobe; ingoma, ngemini yesabatha. Kulungile ukubulela kuYehova, Nokulibethela uhadi igama lakho, Wena usenyangweni;

92:2 Ukuyixela kwakusasa inceba yakho, Nokunyanisa kwakho ebusuku,

92:3 Ngoweentambo ezilishumi nangomrhubhe, Ngokulubetha uhadi ngofefe.

92:4 Ngokuba uyandivuyisa, Yehova, ngomsebenzi wakho, Ngezenzo zezandla zakho ndinokumemelela.

92:5 Azizikhulu izenzo zakho, Yehova! Zinzulu kakhulu iingcinga zakho.

92:6 Isityhakala asinakwazi; Isinyabi asikuqondi oko.

92:7 Ekudubuleni kongendawo njengomfuno, Ekutyatyambeni kwabasebenzi bonke bobutshinga, Kukuze batshabalale ngonaphakade.

92:8 Ke wena, Yehova, ungophezulu ngonaphakade.

92:9 Ngokuba uyabona, iintshaba zakho, Yehova, Ngokuba uyabona, iintshaba zakho ziva kutshabalala; Baya kuchithwa-chithwa bonke abasebenzi bobutshinga.

92:10 Uyaluphakamisa uphondo lwam njengolwenqu; Ndigalelwe ioli entsha.

92:11 Iliso lam liyababonela abandilalelayo, Indlebe yam iyabeva abasukela phezulu kum benobubi.

92:12 Amalungisa aya kudubula njengesundu, Aya kukhula njengomsedare weLebhanon.

92:13 Etyelwe nje endlwini kaYehova, Aya kutyatyamba ezintendelezweni zoThixo wethu.

92:14 Aya kuhluma eselenezimvi, Aya kuba etyebile, eluhlaza;

92:15 Ukuze axele ukuba uthe tye uYehova, Uliwa lam, kungekho bugqwetha kuye.

93:1 UYehova ungukumkani, uzambathise ubungangamsha; UYehova uzambathise, ubhinqe, amandla; Lizinzile ke elimiweyo, alinakushukunyiswa.

93:2 Kususela koko, izinzile itrone yakho; Kususela kwaphakade, ukho wena.

93:3 Imilambo iphakamisile, Yehova, Imilambo iphakamise isandi sayo, Imilambo iphakamise ingxolo yayo.

93:4 Ngaphezu kwezandi zamanzi amaninzi Angangamsha, ngaphezu kwamaza alwayo olwandle, Unobungangamsha phezulu uYehova.

93:5 Izingqiniso zakho zinyanise kunene, Ubungcwele buyifanele indlu yakho, Yehova, imihla emide.

94:1 Thixo wempindezelo, Yehova, Thixo wempindezelo, bengezela!

94:2 Phakama, Mgwebi wehlabathi! Babuyisele impatho yabo abanekratshi.

94:3 Kunini na abangendawo, Yehova, Kunini na abangendawo bevuyelela?

94:4 Balephuza amagwebu, bathetha ngokusa, Bayandolosa bonke abasebenzi bobutshinga.

94:5 Batyumza abantu bakho, Yehova, Bacinezela ilifa lakho.

94:6 Babulala umhlolokazi nowasemzini, Bancinitha inkedama.

94:7 Bathi ke, Akaboni uYehova, Akagqali uThixo kaYakobi.

94:8 Qondani, nina bazizityhakala ebantwini; Nina zinyabi, niya kuqiqa nini na?

94:9 Omilisele indlebe, akayi kuva na? Obumbe iliso, akayi kukhangela na?

94:10 Umthethisi weentlanga akayi kohlwaya na, Ulofundisa abantu ukwazi?

94:11 UYehova ngumazi weengcinga zabantu, Ukuba zingumphunga.

94:12 Hayi, uyolo lwendoda oyithethisayo, Yehova, Oyifundisayo ngomyalelo wakho;

94:13 Ukuba uyizolise eziminini zobubi, Ade ambelwe isihogo ongendawo.

94:14 Ngokuba uYehova akabalahli abantu bakhe, Akalishiyi ilifa lakhe.

94:15 Ngokuba isiko liya kubuyela ebulungiseni, Balilandele bonke abantliziyo zithe tye.

94:16 Ngubani na oya kusukela phezulu kubo abanobubi, ngenxa yam? Ngubani na oya kumelana nabasebenzi bobutshinga, ngenxa yam?

94:17 Koko uYehova abe luncedo lwam, Umphefumlo wam unge uhle msinya, waya apho kuthiwa cwaka khona.

94:18 Ukuba ndithi, Lwatyibilika unyawo lwam, Isuka inceba yakho, Yehova, indixhase.

94:19 Ebuninzini beengcinga-ngcinga zam ngaphakathi kwam, Iintuthuzelo zakho ziyawuyolisa umphefumlo wam.

94:20 Ingaqhelana nawe na itrone yolweyeliselo, Ebumba ububi ngommiselo?

94:21 Bahlanganyela umphefumlo welungisa, Baligwebe igazi elimsulwa.

94:22 Kanti ke uYehova uyingxonde kum, UThixo wam liliwa endizimela ngalo.

94:23 Ububuyisela phezu kwabo ubutshinga babo, Uba bhangisa ngobubi babo; Uya kubabhangisa uYehova, uThixo wethu.

95:1 Yizani simemelele kuYehova, Sidume kwiliwa lokusindiswa kwethu.

95:2 Masize phambi kobuso bakhe sinombulelo, Masidume kuye ngeengoma.

95:3 Ngokuba uThixo omkhulu nguYehova, NguKumkani omkhulu ngaphezu koothixo bonke.

95:4 Uzisesandleni sakhe iingontsingontsi zehlabathi, Neencopho zeentaba zezakhe.

95:5 Ulolwakhe ulwandle, nguyena walwenzayo; Nomhlaba owomileyo zawubumba izandla zakhe.

95:6 Yizani, masiqubude, siguqe, Sithobe phambi koYehova umenzi wethu.

95:7 Ngokuba nguThixo wethu yena, Thina ke singabantu bokwaluswa nguye, nezimvu zesandla sakhe. Namhla, ukuba ninokuliva izwi lakhe,

95:8 Musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu, njengaseMeribha, Njengemini yaseMasa entlango;

95:9 Oko bandilingayo ooyihlo. Bandicikida, bewubona umsebenzi wam.

95:10 Iminyaka yaba ngamashumi amane ndikruqukile sesi sizukulwana, Ndathi, Ngabantu abantliziyo zindwendwayo, Abazazi iindlela zam bona;

95:11 Endada ndafunga ndinomsindo, ukuthi, Inene, abasayi kungena ekuphumleni kwam.

96:1 Vumani kuYehova ingoma entsha, Vumani kuYehova, nonke hlabathi.

96:2 Vumani kuYehova, bongani igama lakhe, Shumayelani iimini ngeemini iindaba ezilungileyo zosindiso lwakhe.

96:3 Balisani ezintlangeni uzuko lwakhe, Balisani ezizweni zonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo;

96:4 Ngokuba mkhulu uYehova, engowokudunyiswa kunene; Uyoyikeka yena ngaphezu koothixo bonke.

96:5 Ngokuba bonke oothixo bezizwe abanto zanto; UYehova yena wenza amazulu.

96:6 Yindili nobungangamela phambi kwakhe, Ngamandla nokuhomba engcweleni yakhe.

96:7 Mnikeni uYehova, nina mizalwane yezizwe, Mnikeni uYehova uzuko namandla;

96:8 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Thwalani umnikelo, nize ezintendelezweni zakhe.

96:9 Mnquleni uYehova, nivethe ezingcwele, Thuthumelani phambi kwakhe, nonke hlabathi.

96:10 Yithini ezintlangeni, UYehova ngukumkani, Liya kuzinza ngoko elimiweyo, lingashukumi, Uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye.

96:11 Liya kuvuya izulu, Ligcobe ihlabathi; Luya kugquma ulwandle, nenzaliseko yalo.

96:12 Liya kudlamka ilizwe, nento yonke ekulo, Ize imemelele yonke imithi yehlathi

96:13 Phambi koYehova, ngokuba esiza, Ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Nezizwe ngokunyanisa kwakhe.

97:1 UYehova ngukumkani; liyagcoba ihlabathi, Ziyavuya iziqithi ezininzi.

97:2 Ngamafu nesithokothoko ngeenxa zonke kuye, Bubulungisa nokusesikweni ummiso wetrone yakhe.

97:3 Kuhamba umlilo phambi kwakhe; Ulenya ababandezeli bakhe ngeenxa zonke.

97:4 Ikhanyisa elimiweyo imibane yakhe; Uyabona umhlaba, uzibhija-bhije.

97:5 Iintaba zinyibilika njengomthwebeba phambi koYehova, Phambi kweNkosi yehlabathi lonke.

97:6 Izulu lixela ubulungisa bakhe, Zilubone uzuko lwakhe zonke izizwe.

97:7 Badanile bonke abakhonza umfanekiso oqingqiweyo, Abaqhayisa ngeento ezingento; Bayamnqula bonke oothixo.

97:8 Iyeva, iyavuya iZiyon, Ziyagcoba iintombi zakwaYuda, Ngenxa yemigwebo yakho, Yehova.

97:9 Ngokuba nguwe, Yehova, Osenyangweni phezu kwehlabathi lonke; Unyukile kunene ngaphezu koothixo bonke.

97:10 Bathandi bakaYehova, kuthiyeni okubi. Umgcini wemiphefumlo yabenceba bakhe Uya kubahlangula esandleni sabangendawo.

97:11 Ukukhanya likuhlwayelelwe ilungisa, Novuyo baluhlwayelelwe abantliziyo zithe tye.

97:12 Vuyani ngoYehova, malungisa, Nibulele isikhumbuzo sakhe esingcwele.

98:1 Umhobe. Vumani kuYehova ingoma entsha, Ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo; Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene, nengalo yakhe engcwele.

98:2 Ulwazisile uYehova usindiso lwakhe, Ubutyhilile emehlweni eentlanga ubulungisa bakhe.

98:3 Ukhumbule inceba yakhe nokunyanisa kwakhe kwindlu kaSirayeli; Zilubonile zonke iziphelo zehlabathi usindiso loThixo wethu.

98:4 Dumani kuYehova, nonke hlabathi, Gqobhokelani ekumemeleleni, nibethe uhadi.

98:5 Mbetheleni uhadi uYehova, Uhadi nelizwi lengoma;

98:6 Ngamaxilongo nezwi lesigodlo Dumani phambi koKumkani uYehova.

98:7 Malugqume ulwandle nenzaliseko yalo, Elimiweyo nabemi balo.

98:8 Imilambo mayibethe izandla, Zimemelele kunye iintaba

98:9 Phambi koYehova, ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Izizwe ngokuthe tye.

99:1 UYehova nguKumkani, ziyagungqa izizwe; Ulohlala ekerubhini, liyashukuma ihlabathi.

99:2 UYehova mkhulu eZiyon; Uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.

99:3 Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo; Ngokuba ungcwele yena.

99:4 Amandla okumkani athanda okusesikweni; Uwazimasile wena ngokuthe tye; Wenze okusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena.

99:5 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude esitulweni seenyawo zakhe; Ngokuba ungcwele yena.

99:6 OoMoses noAron phakathi kwababingeleli bakhe, NoSamuweli phakathi kwabalinqulayo igama lakhe, Baye bebiza kuYehova, wabaphendula yena.

99:7 Wathetha kubo esemqulwini welifu; Bazigcina izingqino zakhe, Nommiselo awabanika wona.

99:8 Yehova, Thixo wethu, wabaphendula wena, Waba nguThixo oxolelayo kubo, Ongoziphindezelayo iintlondi zabo.

99:9 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude entabeni yakhe engcwele; Ngokuba ungcwele uYehova uThixo wethu.

100:1 Umhobe wombingelelo wokubulela. Dumani kuYehova, nonke hlabathi.

100:2 Mkhonzeni uYehova nivuya; Yizani phambi kwakhe nimemelela.

100:3 Yazini ukuba uYehova nguThixo yena; Wasenza yena, asisithi; Singabantu bakhe nezimvu ezaluswa nguye.

100:4 Ngenani emasangweni akhe nibulela, Ezintendelezweni zakhe nidumisa; Bulelani kuye, bongani igama lakhe.

100:5 Ngokuba uYehova ulungile, Inceba yakhe ingunaphakade, Ukunyaniseka kwakhe kukwizizukulwana ngezizukulwana.

101:1 EkaDavide. Umhobe. Ndiya kuvuma ngenceba nangomgwebo; Ndiya kukubethela uhadi, Yehova.

101:2 Ndiya kuqiqa indlela yengqibelelo; Uya kuza nini na kum? Ndiya kuhamba ngengqibelelo yentliziyo yam Phakathi kwendlu yam.

101:3 Andiyi kubeka phambi kwamehlo am Nto inobutshijolo. Ukwenza ngokunxaxha ndikuthiyile, Akuyi kunamathela kum.

101:4 Intliziyo ejibilizayo iya kukhwelela kude kum; Into embi andiyi kuyazi.

101:5 Omhlebayo ummelwane wakhe ngasese, Lowo ndiya kumbhangisa. Omehlo aqwayingileyo, ontliziyo igungubeleyo, Lowo andinakumthwala.

101:6 Amehlo am akwabanyanisayo ezweni, Ukuba bandiphahle; Ohamba ngendlela yengqibelelo, Lowo makandilungiselele.

101:7 Akayi kuhlala phakathi kwendlu yam Owenza inkohliso; Othetha ubuxoki akayi kuqina Phambi kwamehlo am.

101:8 Imiso ngemiso, ndiya kubabhangisa Bonke abangendawo belizwe, Ukuze ndibanqumle emzini kaYehova Bonke abasebenzi bobutshinga.

102:1 Umthandazo wolusizana xa atyhafileyo, ephalaza iinkalazo zakhe phambi koYehova. Yehova, wuve umthandazo wam, Kufike kuwe ukuzibika kwam.

102:2 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum ngemini yokubandezelwa kwam, Ndithobele indlebe yakho; Ngemini endidanduluka ngayo khawuleza undiphendule.

102:3 Ngokuba iyaphela imihla yam njengomsi; Amathambo am avutha njengeziko.

102:4 Ibethwe yoma njengomfuno intliziyo yam, Ngokuba ndilibele nokudla ukudla kwam.

102:5 Ngenxa yezwi lokugcuma kwam Amathambo am atshele enyameni yam.

102:6 Ndifana nengcwangube yentlango, Ndinjengesikhova sasemanxoweni.

102:7 Andilali; Ndinjengentaka eyodwa phezu kwendlu.

102:8 Imini yonke ziyandingcikiva iintshaba zam, Abandigezelayo bathuka ngam.

102:9 Ngokuba ndidle uthuthu njengesonka, Into endiyiselayo ndiyiphithikeze nezililo,

102:10 Ngenxa yokubhabhama kwakho noburhalarhume bakho; Ngokuba undifunqule wandilahla.

102:11 Imihla yam injengokoluka kwamathunzi; Mna ndomile njengomfuno.

102:12 Ke wena, Yehova, uhleli ngonaphakade, Inkumbuzo yakho ikwizizukulwana ngezizukulwana.

102:13 Uya kusuk’ ume, uyiphathe iZiyon ngemfesane; Ngokuba lixesha lokuyibabala eli, ngokuba lifikile ixesha elimisiweyo.

102:14 Ngokuba abakhonzi bakho bakholiswe ngamatye ayo, Uthuli lwayo banofefe ngalo.

102:15 Ziya kuloyika iintlanga igama likaYehova, Nookumkani bonke behlabathi ubuqaqawuli bakho;

102:16 Ngokuba eyakhile iZiyon uYehova, Wabonakala ebuqaqawulini bakhe.

102:17 Uwubhekile umthandazo wabachushuluzayo, Akawudela umthandazo wabo.

102:18 Oko kuya kubhalelwa isizukulwana esizayo, Abantu abaza kudalwa badumise uYehova.

102:19 Ngokuba uqondele, esendaweni yakhe ephezulu engcwele; Wondela ehlabathini esemazulwini uYehova,

102:20 Ukuba akuve ukugcuma kwabakhonkxiweyo, Abakhulule oonyana bokufa;

102:21 Bancokole eZiyon ngegama likaYehova, Ngendumiso yakhe eYerusalem;

102:22 Ekubuthelaneni kwezizwe ndawonye, Nezikumkani, ukuba zikhonze uYehova.

102:23 Uwathobile endleleni amandla am, Uyinqamle imihla yam.

102:24 Ndithi, Thixo wam, musa ukundisusa phakathi kwemihla yam. Ikwizizukulwana ngezizukulwana iminyaka yakho.

102:25 Waliseka kudala ihlabathi; Lisisenzo sezandla zakho izulu.

102:26 Ezo zinto ziya kudaka, wena ke ume; Zona zonke ziya konakala njengengubo, Wozigugisa njengesambatho, ziguge;

102:27 Ke wena uhleli unguwe, Iminyaka yakho ayinakuphela.

102:28 Oonyana babakhonzi bakho baya kuhlala, Imbewu yabo izimaseke phambi kwakho.

103:1 EkaDavide. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwam.

103:2 Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ungayilibali yonke impatho yakhe entle:

103:3 Uloxolela bonke ubugwenxa bakho; Ulophilisa zonke izifo zakho;

103:4 Ulokhulula ubomi bakho esihogweni, Akuthi jize ngenceba nemfesane;

103:5 Lo uwuzalisayo umlomo wakho ngento elungileyo, Buhlaziyeke ubutsha bakho njengobokhozi.

103:6 NguYehova umenzi wemisebenzi yobulungisa, Nezigwebo ngenxa yabacudisiweyo bonke;

103:7 Umazisi weendlela zakhe kuMoses, Wezenzo zakhe ezincamisayo koonyana bakaSirayeli.

103:8 Unemfesane enobabalo uYehova, Uzeka kade umsindo, mkhulu ngenceba.

103:9 Akaphiki kuphele, Akawugcini umsindo ngonaphakade.

103:10 Akenzi kuthi ngokwezono zethu, Akasiphathi ngokobugwenxa bethu;

103:11 Ngokuba injengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, Ukuba namandla, inceba yakhe kwabamoyikayo;

103:12 Kunjengokuba kude kwempumalanga entshonalanga, Ukulukhwelelisa kwakhe kuthi ukreqo lwethu;

103:13 Kunjengokusikwa yimfesane koyise kubantwana, Ukusikwa yimfesane kukaYehova kwabamoyikayo.

103:14 Ngokuba uyakwazi yena ukubunjwa kwethu, Ekhumbula ukuba siluthuli.

103:15 Hayi, umntu! Injengotyani imihla yakhe; Njengentyantyambo yasendle, kunjalo ukutyatyamba kwakhe.

103:16 Xa uthe umoya wadlula kuyo, ayibikho, Ingabi sazana nayo indawo yayo.

103:17 Ke yona inceba kaYehova ikwabamoyikayo, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni, Nobulungisa bakhe bukoonyana boonyana;

103:18 Kwabawugcinileyo umnqophiso wakhe, Kwabazikhumbulayo iziyalezo zakhe ukuba bazenze.

103:19 UYehova uyizinzisile emazulwini itrone yakhe, Ubukumkani bakhe bulawula into yonke.

103:20 Mbongeni uYehova, nina zithunywa zakhe, Magorha omeleleyo, alenzayo ilizwi lakhe, Ephulaphula isandi selizwi lakhe.

103:21 Mbongeni uYehova, nonke mikhosi yakhe, Balungiseleli bakhe, benzi bokuthanda kwakhe.

103:22 Mbongeni uYehova, nonke zenzo zakhe, Ezindaweni zonke zobukumkani bakhe. Mbonge uYehova, mphefumlo wam.

104:1 Mbonge uYehova, mphefumlo wam. Yehova, Thixo wam, umkhulu kakhulu; Wambethe indili nobungangamela.

104:2 Ulothi wambu ukukhanya njengengubo. Ulolaneka izulu njengelengalenga lentente;

104:3 Ulohlanganisa emanzini imiqadi yamagumbi akhe aphezulu; Ulowenza amafu inqwelo yakhe, Ulohamba ngamaphiko omoya;

104:4 Ulowenza izithunywa zakhe imimoya, Abalungiseleli bakhe umlilo olenyayo.

104:5 Waliseka ihlabathi phezu kwemimiso yalo, Ukuba lingashukunyiswa naphakade kanaphakade.

104:6 Waligubungela ngamanzi anzongonzongo njengesambatho, Ema amanzi phezu kweentaba.

104:7 Ekukhalimeni kwakho asaba, Ezwini lendudumo yakho abaleka buphuthuphuthu;

104:8 Kwenyuka iintaba, kwehla izihlambo, Aya kuloo ndawo ubuwasekele yona.

104:9 Wamisa umda ukuba angegqithi, Angabuye awugubungele umhlaba.

104:10 Ulothuma imithombo iye ezihlanjeni; Ihamba phakathi kweentaba;

104:11 Iseza zonke iinyamakazi zasendle; Amaesile asendle aqabula inxano lawo.

104:12 Kuhlala phezu kwayo iintaka zezulu, Zitsholoza phakathi kwamasebe;

104:13 Uloseza iintaba kumagumbi akhe aphezulu; Uyahlutha umhlaba ziziqhamo zezenzo zakho.

104:14 Ulontshulisela iinkomo utyani, Nomfuno wokunceda umntu; Ukuze kuphume isonka emhlabeni.

104:15 Iwayini iyivuyise intliziyo yomntu; Bukhazimle ubuso ngeoli, Isonka siyixhase intliziyo yomntu.

104:16 Iyahlutha imithi kaYehova, Imisedare yaseLebhanon awayityalayo,

104:17 Apho zakhela khona iintaka; Ingwamza, isemisipresini indlu yayo.

104:18 Iintaba zona ezo ziphakamileyo zezamagogo, Amawa azimela iimbila.

104:19 Inyanga wayenzela amaxesha ayo, Ilanga liyakwazi ukutshona kwalo.

104:20 Wenza ubumnyama wena, kube sebusuku, Ashukume ngabo onke amarhamncwa ehlathi.

104:21 Iingonyama ezintsha zigqumela ukuqwenga, Zifuna ukudla kwazo kuThixo.

104:22 Lakuthi chapha ilanga, ziyahlanganisana, Zibuthume ezikhundleni zazo.

104:23 Uyaphuma umntu aye emsebenzini wakhe Nasenkonzweni yakhe, ahlwise.

104:24 Hayi, ukuba zininzi izenzo zakho, Yehova! Zonke ziphela uzenze ngobululumko; Uzele umhlaba zizidalwa zakho.

104:25 Nalo ulwandle lulukhulu, lubanzi ngeenxa zombini; Kulapho kuzinambuzane zingenakubalwa, Ezincinane kwanezikhulu izinto eziphilileyo.

104:26 Kulapho kuhamba iinqanawa; Nango umnenga owawubumbela ukudlala kulo.

104:27 Zonke ezo nto ziphela zikhangele kuwe, Ukuba uzinike ukudla kwazo ngexesha elililo.

104:28 Uyazinika, ziyachola; Uyasivula isandla sakho, ziyahlutha kokulungileyo.

104:29 Uyabusithelisa ubuso bakho, ziyakhwankqiswa; Uyawuhlanganisa umoya wazo, ziphume umphefumlo, Zibuyele eluthulini lwazo.

104:30 Uthuma umoya wakho, ziyadalwa, Ubuhlaziye ubuso bomhlaba.

104:31 Ubuqaqawuli bukaYehova mabube ngunaphakade; UYehova makavuye ngezenzo zakhe;

104:32 Ulobheka emhlabeni, uzamazame; Uchukumisa iintaba, ziqhume.

104:33 Ndiya kuvuma kuYehova lo gama ndidla ubomi, Ndiya kumbethela uhadi uThixo wam ekubeni ndingokhoyo.

104:34 Makube nencasa kuye ukucamngca kwam; Mna ndiya kuvuya ngoYehova.

104:35 Mabagqitywe ehlabathini aboni, Bangabi sabakho abangendawo. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Haleluya!

105:1 Bulelani kuYehova, nqulani igama lakhe; Yazisani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo.

105:2 Vumani kuye, mbetheleni uhadi; Xoxani ngemisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo.

105:3 Qhayisani ngegama lakhe elingcwele; Mayivuye intliziyo yabamquqelayo uYehova.

105:4 Ngxamelani uYehova namandla akhe; Funani ubuso bakhe ngamaxesha onke.

105:5 Khumbulani imisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo, Izimanga zakhe, nezigwebo zomlomo wakhe,

105:6 Mbewu ka-Abraham, yomkhonzi wakhe, Nyana bakaYakobi, banyulwa bakhe.

105:7 NguYehova uThixo wethu yena; Zisehlabathini lonke izigwebo zakhe.

105:8 Uwukhumbula ngonaphakade umnqophiso wakhe, Ilizwi awalimisela iwaka lezizukulwana;

105:9 Awanqophisana ngalo noAbraham, Awalifungela uIsake;

105:10 Awalimisayo ukuba libe ngummiselo kuYakobi, Libe ngumnqophiso ongunaphakade kuSirayeli;

105:11 Esithi, Ndikunika ilizwe lakwaKanan, Libe licandelo lelifa lenu;

105:12 Besengamadoda ambalwa, Bebancinane, bengabaphambukeli kulo.

105:13 Babehamba besuka kolunye uhlanga, baye kolunye uhlanga, Besuka kobunye ubukumkani, baye kwabanye abantu.

105:14 Akavumelanga mntu ukuba abacudise, Wohlwaya ookumkani ngenxa yabo;

105:15 Esithi, Musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, Musani ukubaphatha kakubi abaprofeti bam.

105:16 Wabiza indlala, yeza phezu kwelizwe, Wawaphula wonke umsimelelo osisonka.

105:17 Wathuma indoda phambi kwabo; Kwathengiswa ngoYosefu, waba likhoboka.

105:18 Bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela, Wafika umphefumlo wakhe esinyithini;

105:19 Kwada kwalixesha lokufika kwelizwi lakhe, Intetho kaYehova yamnyibilikisa.

105:20 Ukumkani wathuma, wamkhulula, Umlawuli wezizwe wamvulela;

105:21 Wamenza inkosi yendlu yakhe, Umlawuli wemfuyo yakhe yonke,

105:22 Ukuba abakhonkxe abathetheli bakhe ngokuzithandela kwakhe, Amadoda akhe amakhulu awafundise ubulumko.

105:23 Waza uSirayeli waya eYiputa, UYakobi waphambukela ezweni lakwaHam.

105:24 Wabaqhamisa kakhulu abantu bakhe, Wabomeleza ngaphezu kwababandezeli babo.

105:25 Wazijika iintliziyo zabo, ukuba babathiye abantu bakhe, Babaqhathanisele abakhonzi bakhe.

105:26 Wathuma uMoses, umkhonzi wakhe, NoAron awamnyulayo.

105:27 Bazenza kubo iindawo zemiqondiso yakhe, Nezimanga zakhe ezweni lakwaHam.

105:28 Wathumela ubumnyama, kwaba mnyama; Ababa nakuwaphikisa amazwi akhe.

105:29 Wawaguqula amanzi abo, aba ligazi, Wazibulala iintlanzi zabo.

105:30 Ilizwe labo lanyakazela amasele Ezingontsini zookumkani babo.

105:31 Wathetha, zafika izibawu, Iingcongconi, emideni yabo yonke.

105:32 Wabanika isichotho, saba yimvula; Umlilo walenya ezweni labo.

105:33 Wayibetha imidiliya yabo nemikhiwane yabo, Wayishwaqa imithi yemida yabo.

105:34 Wathetha, kwafika iinkumbi ezandayo, Nezikhothululayo, into engenakubalwa;

105:35 Zayidla imifuno yonke ezweni labo, Zazidla iziqhamo zomhlaba wabo.

105:36 Waza wababulala bonke abamazibulo ezweni labo, Intlahlela yamandla abo onke.

105:37 Wabakhupha ke abakhe benesilivere negolide, Akwabakho ukhubekayo ezizweni zakhe.

105:38 Lavuya iYiputa ekuphumeni kwabo, Ngokuba lifikelwe kukunkwantyisa kwabo.

105:39 Waneka ilifu lokubasitha, Nomlilo wokukhanyisa ebusuku.

105:40 Babiza, wazisa izagwityi, Wabahluthisa nangesonka sasezulwini.

105:41 Wavula iliwa, abaleka amanzi, Ahamba engumlambo emqwebedwini.

105:42 Ngokuba wakhumbula ilizwi lakhe elingcwele, Wakhumbula uAbraham umkhonzi wakhe.

105:43 Wabakhupha abantu bakhe benemihlali, Abanyulwa bakhe bememelela.

105:44 Wabanika amazwe eentlanga, Bayihlutha inzuzo yokwaphuka kwezizwe,

105:45 Ukuze bayigcine imimiselo yakhe, Bayibambe imiyalelo yakhe. Haleluya!

106:1 Haleluya! Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

106:2 Ngubani na onokuzixela izenzo zobugorha bukaYehova, Onokuyivakalisa yonke indumiso yakhe?

106:3 Hayi, uyolo lwabaligcinayo isiko, Lwabenza ubulungisa ngamaxesha onke!

106:4 Ndikhumbule, Yehova, ekwenzeni kwakho isisa kubantu bakho; Ndiyelele ngosindiso lwakho,

106:5 Ukuze ndibone inyhweba yabanyulwa bakho, Ndivuye ekuvuyeni kohlanga lwakho, Ndiqhayise kunye nelifa lakho.

106:6 Sonile, thina noobawo; Senze ubugwenxa, senze okungendawo.

106:7 Oobawo abayiqiqanga eYiputa imisebenzi yakho ebalulekileyo; Ababukhumbulanga ubuninzi beenceba zakho; Baphika elwandle, eLwandle oluBomvu.

106:8 Wabasindisa ngenxa yegama lakhe, Ukuze abazise ubugorha bakhe.

106:9 Walukhalimela uLwandle oluBomvu, loma, Wabahambisa emanzini anzongonzongo kwanga kusentlango.

106:10 Wabasindisa esandleni sobathiyayo, Wabakhulula esandleni sotshaba.

106:11 Amanzi abagubungela ababandezeli babo, Akwasala namnye kubo.

106:12 Bakholwa ke ngamazwi akhe, Bayivuma indumiso yakhe.

106:13 Kanti bahle bazilibala izenzo zakhe, Abalilinda icebo lakhe.

106:14 Bakhanukile entlango, Bamlinga uThixo enkangala.

106:15 Wabanika abakubizayo; Wathumela ukungcumbeka emphefumlweni wabo.

106:16 Bamenzela umona uMoses eminqubeni, NoAron ongcwele kaYehova.

106:17 Wavuleka umhlaba, wamginya uDatan, Waliselela ibandla lika-Abhiram;

106:18 Umlilo walitshisa ibandla labo, Amalangatye abalenya abangendawo.

106:19 Benza ithole eHorebhe, Baqubuda emfanekisweni otyhidiweyo.

106:20 Balwananisa uzuko lwabo Ngento emilise okwenkomo edla utyani.

106:21 Bamlibala uThixo, umsindisi wabo, Owenza imisebenzi emikhulu eYiputa;

106:22 Imisebenzi ebalulekileyo ezweni lakwaHam, Imisebenzi eyoyikekayo eLwandle oluBomvu.

106:23 Wathi uya kubatshabalalisa, Koko wesukayo uMoses, umnyulwa wakhe, Wema ethubeni phambi kwakhe, Ebuyisa ubushushu bakhe, ukuba angatshabalalisi.

106:24 Balicekisa ilizwe elinqwenelekayo, Abakholwa lilizwi lakhe,

106:25 Bakrokra ezintenteni zabo, Abaliphulaphula izwi likaYehova.

106:26 Wabaphakamisela isandla sakhe, Wafungela ukuba abawise entlango;

106:27 Ayiwise imbewu yabo phakathi kweentlanga, Abachithachithe emazweni.

106:28 Bazibandakanya noBhahali-pehore, Badla imibingelelo yabafileyo,

106:29 Bamqumbisa ngeentlondi zabo; Sagaleleka phakathi kwabo isibetho.

106:30 Wesuka wema uPinehasi, walamla; Sathintelwa isibetho.

106:31 Oko kwabalelwa kuye ekuthini bubulungisa Izizukulwana ngezizukulwana kude kuse ephakadeni.

106:32 Bamqumbisa emanzini aseMeribha, Kwehla ububi kuMoses ngenxa yabo;

106:33 Ngokuba bawuphikisa umoya wakhe, Waphololoza ke ngomlomo wakhe.

106:34 Abazitshabalalisa izizwe, Awayethethe ngazo kubo uYehova;

106:35 Baxubana neentlanga ezo, Bafunda izenzo zazo;

106:36 Bakhonza izithixo zazo, Yaba sisirhintyelo kubo.

106:37 Babingelela ngoonyana babo nangeentombi zabo kwiidemon;

106:38 Baphalaza igazi elimsulwa, Igazi loonyana babo neleentombi zabo, Ababingelela ngabo kwizithixo zakwaKanan; Lahlanjelwa ilizwe ngamagazi.

106:39 Baba ziinqambi ngezenzo zabo, Bahenyuza ngeentlondi zabo.

106:40 Wavutha ke umsindo kaYehova kubantu bakhe, Laba lisikizi kuye ilifa lakhe.

106:41 Wabanikela ezandleni zeentlanga, Balawulwa ngababathiyileyo.

106:42 Zabaxina iintshaba zabo, Bathotyelwa phantsi kwezandla zazo.

106:43 Zibe zininzi izihlandlo ebahlangula; Ke bona bamphikisa ngamaqhinga abo, Bonakala bubugwenxa babo.

106:44 Noko ke wakunonelela ukubandezelwa kwabo, Akuva ukuhlahlamba kwabo.

106:45 Wawukhumbula ngenxa yabo umnqophiso wakhe, Wazohlwaya ngenxa yobuninzi beenceba zakhe.

106:46 Wabafumanisa imfesane Phambi kwabo bonke abaye bebathimbile.

106:47 Sisindise, Yehova, Thixo wethu, Sibuthe ezintlangeni, Ukuze sibulele kwigama lakho elingcwele, Sizingce ngendumiso yakho.

106:48 Makabongwe uYehova, uThixo kaSirayeli, Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Mabathi bonke abantu, Amen. Haleluya!

107:1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

107:2 Mabatsho abakhululwa bakaYehova, Awabakhululayo esandleni sombandezeli;

107:3 Wababutha emazweni, Empumalanga nasentshonalanga, Entla naselwandle.

107:4 Badinga entlango, endleleni esenkanga, la, Abafumana mzi wakuhlala.

107:5 Belambile, benxaniwe, Watyhafa phakathi kwabo umphefumlo wabo.

107:6 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo, Wabahlangula ekucuthekeni kwabo;

107:7 Wabanyathelisa endleleni ethe tye, Ukuba baye kumzi wokuhlala.

107:8 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!

107:9 Kuba ewuhluthisile umphefumlo otshobayo, Wawuzalisa ngokulungileyo umphefumlo olambileyo.

107:10 Behleli emnyameni nasethunzini lokufa, Bekhonkxwe yimbandezelo nasisinyithi,

107:11 Ngokuba bephikise amazwi kaThixo, Belitshitshisa icebo lOsenyangweni:

107:12 Wayithoba intliziyo yabo ngokubasebenzisa kanzima; Bakhubeka, akwabakho mncedi.

107:13 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo; Wabasindisa ekucuthekeni kwabo.

107:14 Wabakhupha emnyameni nasethunzini lokufa, Waziqhawula iimbophelelo zabo.

107:15 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!

107:16 Kuba ezaphule iingcango zobhedu, Wayixakaxa imivalo yesinyithi.

107:17 Abamathileyo, ngenxa yendlela yokukreqa kwabo, Nangenxa yobugwenxa babo, bacinezelwa;

107:18 Konke ukudla kwaba lisikizi kumphefumlo wabo, Bafika emasangweni okufa.

107:19 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo, Wabasindisa ekucuthekeni kwabo.

107:20 Wathumela ilizwi lakhe, wabaphilisa, Wabasiza ezihogweni zabo.

107:21 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!

107:22 Mababingelele imibingelelo yombulelo, Bancokole ngezenzo zakhe bememelela.

107:23 Abaya elwandle ngeenqanawa, Benze ishishini emanzini amaninzi,

107:24 Bazibona bona izenzo zikaYehova, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo enzulwini.

107:25 Watsho, wavusa umoya ovuthuzayo, Waphakamisa amaza ayo.

107:26 Banyuka basinga ezulwini, behla basinga emanzini enzonzobila; Umphefumlo wabo uthe amandla bububi.

107:27 Bathendeleka, bahexa njengenxila, Butshone bonke ubulumko babo.

107:28 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo Wabakhupha ekucuthekeni kwabo.

107:29 Ukumisile ukuvuthuza, kwathi cwaka, Amaza ayo azola;

107:30 Bavuya ke, kuba edambile; Wabafikisa echwebeni abalilangazelelayo.

107:31 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!

107:32 Mabamphakamise ebandleni labantu, Bamdumise embuthweni yamadoda amakhulu.

107:33 Uyenze imilambo yaba yintlango, Namathende amanzi aba ngumhlaba onxaniweyo;

107:34 Ilizwe elineziqhamo laba leletyuwa, Ngenxa yezinto ezimbi zabemi balo.

107:35 Uyenze intlango yaba lidike elinamanzi, Ilizwe elingumqwebedu laba ngamathende amanzi.

107:36 Wabahlalisa khona abalambileyo, Bamisa umzi wokuhlala.

107:37 Bahlwayela amasimi, batyala izidiliya, Bavelisa iziqhamo, baba nongeniselo.

107:38 Wabasikelela, banda kunene, Iinkomo zabo akazinciphisa.

107:39 Bancipha, basibekeka Ngokukhanyangwa bububi nesingqala.

107:40 Uwagalele ngendelo amanene, Wawadingisa enyanyeni, kungekho ndlela.

107:41 Walisa engxondeni ihlwempu, kude nengcinezelo, Walenzela imizalwana yanjengomhlambi.

107:42 Baya kubona abathe tye, bavuye, Bonke ubugqwetha buvale umlomo.

107:43 Lowo ulumkileyo makazigcine ezi ndawo, Azigqale iinceba zikaYehova.

108:1 Ingoma. Umhobe kaDavide. Izimasekile intliziyo yam, Thixo, Ndiya kuvuma, ndibethe uhadi, Kwanozuko lwam.

108:2 Vukani, mrhubhe nohadi; Ndiya kusiphangela isifingo.

108:3 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Yehova, Ndikubethele uhadi phakathi kwezizwe.

108:4 Ngokuba inkulu ngaphezu kwezulu inceba yakho, Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.

108:5 Ziphakamise ngaphezu kwezulu, Thixo, Bube phezu kwehlabathi lonke ubuqaqawuli bakho.

108:6 Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.

108:7 UThixo uthethe engcwele; mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.

108:8 Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;

108:9 UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Ndiduma ngelamaFilisti.

108:10 Ngubani na owondisa emzini onqatyisiweyo, Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?

108:11 Asinguwe na, Thixo, lo usihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.

108:12 Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.

108:13 NgoThixo siya kweyisa, Abagqushe yena ababandezeli bethu.

109:1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Thixo wendumiso yam, musa ukuthi tu;

109:2 Ngokuba bandakhamisele umlomo ongendawo, nomlomo onenkohliso; Bathetha ngam ngolwimi lobuxoki.

109:3 Bandijikele ngeentetho zentiyo; Balwa nam ngelize.

109:4 Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandichasa, Ndibe mna ndithandaza.

109:5 Endaweni yobulungisa bandibuyekeza ngobubi; Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandithiya.

109:6 Misa ongendawo, abe ngumveleli wakhe, Eme uSathana ngasekunene kwakhe.

109:7 Ekuthethweni kwetyala makaphume engongendawo, Nomthandazo wakhe ube sisono.

109:8 Imihla yakhe mayibe mbalwa, Mabuthatyathwe ngomnye ubuveleli bakhe.

109:9 Oonyana bakhe mababe ziinkedama, Nomkakhe abe ngumhlolokazi;

109:10 Babhadule bebhadula oonyana bakhe, becela, Bengqiba, bekude namanxuwa akowabo.

109:11 Umboleki-mali makakushwankathele konke anako, Abasemzini baphange ukuxelenga kwakhe.

109:12 Makungabikho wolulela nceba kuye, Kungabikho uzibabalayo iinkedama zakhe.

109:13 Izivela-mva zakhe mazibe zezokunqunyulwa, Igama lazo licinywe esizukulwaneni esizayo.

109:14 Mabukhunjulwe nguYehova ubugwenxa booyise, Singacinywa isono sonina.

109:15 Masibe phambi koYehova ngamaxesha onke, Akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo;

109:16 Ngenxa enokuba engakukhumbulanga ukwenza inceba, Etshutshise indoda elusizana, Elihlwempu, enentliziyo eyothukileyo, ukuba ayibulale.

109:17 Ewe, wathanda ukuqalekisa, kwamfikela; Akakufuna ukusikelela, kwakhwelela kude kuye.

109:18 Wambatha ukuqalekisa kwanga yingubo yakhe, Kwangena embilinini wakhe njengamanzi, Nanjengeoli emathanjeni akhe.

109:19 Makube njengengubo kuye, azithe wambu ngayo, Kube luqhwemesha, alunxibe amaxesha onke.

109:20 Nguwo lowo umvuzo wabandichasayo, ophuma kuYehova, Wabathetha okubi ngomphefumlo wam.

109:21 Ke wena Yehova, Nkosi, ndenzele ngenxa yegama lakho; Ngokokuba ilungile inceba yakho; ndihlangule.

109:22 Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu, Intliziyo yam ihlatyiwe phakathi kwam.

109:23 Ndinjengethunzi xa lolukayo, ndiyemka; Ndiphetshethwa njengenkumbi.

109:24 Amadolo am ayagexa kukuzila ukudla, Nenyama yam ibhityile, tu ukutyeba.

109:25 Ndithe ndasisingcikivo kubo; Bendibona, bahlunguzela intloko.

109:26 Ndincede, Yehova, Thixo wam, Ndisindise ngokwenceba yakho;

109:27 Bazi ukuba sisandla sakho eso, Ukuba kukwenza kwakho, Yehova.

109:28 Bayaqalekisa aba, uyasikelela wena; Besukile bema, baya kudana; uya kubuya yena umkhonzi wakho.

109:29 Abandichasayo baya kwambatha ihlazo, Bazithi wambu ukudana njengengubo yokwaleka.

109:30 Ndiya kubulela kakhulu kuYehova ngomlomo wam, Ndimdumise phakathi kwabaninzi;

109:31 Kuba emi ekunene kolihlwempu, Ukuba amsindise kwabawugwebayo umphefumlo wakhe.

110:1 EkaDavide. Umhobe. Utsho uYehova eNkosini yam ukuthi, Hlala ngasekunene kwam, Ndide iintshaba zakho ndizenze Isitulo seenyawo zakho.

110:2 Intonga yamandla akho uya kuyithumela uYehova, ivela eZiyon, esithi, Yiba nobukhosi phakathi kweentshaba zakho.

110:3 Abantu bakho baya kuzinikela ngeentliziyo, ngemini yakho yokuphuma umkhosi; Bebethe ezingcwele, ekuphumeni kwesifingo, Uza kuwe umbethe womlisela wakho.

110:4 Ufungile uYehova, akayi kuzohlwaya; uthe, Ungumbingeleli ngonaphakade wena Ngokohlobo lukaMelkitsedeke.

110:5 INkosi ngasekunene kwakho Iya kuphalusa ookumkani ngemini yomsindo wayo.

110:6 Iya kugweba phakathi kweentlanga, kuzale zizidumbu; Iphaluse intloko ezweni elibanzi.

110:7 Endleleni iya kusela emlanjaneni; Ngenxa yoko iya kuphakamisa intloko.

111:1 Haleluya! Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yonke, Elucweyweni lwabathe tye nasebandleni.

111:2 Zikhulu izenzo zikaYehova, Zezokungxokwa iintsingiselo zazo zonke.

111:3 Unendili nobungangamela umsebenzi wakhe, Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade.

111:4 Uyenzele ukuze ikhunjulwe imisebenzi yakhe ebalulekileyo; Unobabalo nemfesane uYehova.

111:5 Ubaphe ukudla abamoyikayo; Uwukhumbule ngonaphakade umnqophiso wakhe.

111:6 Ubabonise abantu bakhe amandla ezenzo zakhe, Ebanika ilifa leentlanga.

111:7 Izenzo zezandla zakhe ziyinyaniso nesiko; Zithembekile zonke iziyalezo zakhe.

111:8 Zizimasekile nanini nangonaphakade; Zenziwe ngenyaniso, zithe tye.

111:9 Ubathumele abantu bakhe inkululeko; Uwumisele ngonaphakade umnqophiso wakhe; Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe.

111:10 Ingqalo yobulumko kukoyika uYehova, Banengqiqo elungileyo bonke abenza ngako; Indumiso yakhe ihlala imi.

112:1 Haleluya! Hayi, uyolo lomntu omoyikayo uYehova, Oyinoneleleyo kunene imithetho yakhe!

112:2 Iya kuba nobugorha ehlabathini imbewu yakhe; Isizukulwana sabathe tye sisikelelwe.

112:3 Bubuncwane nobutyebi endlwini yakhe; Ubulungisa bakhe buhlala bumi.

112:4 Baphunyelwa kukukhanya ebumnyameni abathe tye, Benobabalo, nemfesane, nobulungisa.

112:5 Unoyolo umntu obabalayo, aboleke; Uya kuyimisa intetho yakhe ematyaleni.

112:6 Ngokuba akayi kushukunyiswa naphakade; Uya kuba lilungisa elikhunjulwa ngonaphakade.

112:7 Akoyikiswa ziindaba ezimbi; Iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova.

112:8 Izimasekile intliziyo yakhe, akoyiki; Uya kuda ababonele ababandezeli bakhe.

112:9 Uyahlakaza, upha amahlwempu; Ubulungisa bakhe buhlala bumi, Uphondo lwakhe luphakamile, lunozuko.

112:10 Ongendawo yena uya kukubona, aqumbe, Atshixize amazinyo, anyibilike; Umnqweno wongendawo uyadaka.

113:1 Haleluya! Dumisani, bakhonzi bakaYehova, Dumisani igama likaYehova.

113:2 Malibongwe igama likaYehova, Kususela ngokunje, kude kuse ephakadeni.

113:3 Kwasekuphumeni kwelanga kuse ekutshoneni kwalo, Malidunyiswe igama likaYehova.

113:4 Uphakamile ngaphezu kweentlanga zonke uYehova, Bungaphezulu kwamazulu ubuqaqawuli bakhe.

113:5 Ngubani na onjengoYehova, uThixo wethu? Ulohlala phezulu;

113:6 Uloqondela phantsi; Ezulwini nasemhlabeni?

113:7 Ulomvusa eluthulini osweleyo, Ulomphakamisa ezaleni olihlwempu,

113:8 Ukuba amhlalise namanene, Amanene abantu bakhe;

113:9 Ulohlalisa endlwini umfazi ongazaliyo, Abe ngunobantwana ovuyayo. Haleluya!

114:1 Ekuphumeni kukaSirayeli eYiputa, Kwendlu kaYakobi ebantwini abantetho ingaziwayo,

114:2 UYuda waba yingcwele yakhe, USirayeli waba sisikumkani sakhe.

114:3 Ulwandle lwabona, lwasaba, IYordan yabuya umva.

114:4 Iintaba zadloba njengeenkunzi zeegusha; Iinduli, njengamatakane omhlambi.

114:5 Ubunani na, lulwandlendini, ukuba usabe? Wena Yordan, ukuba ubuye umva?

114:6 Nina zintaba, ukuba nidlobe njengeenkunzi zeegusha? Nina zinduli, njengamatakane omhlambi?

114:7 Wena hlabathi, zibhijabhije ebusweni beNkosi, Ebusweni boThixo kaYakobi;

114:8 Uloguqula iliwa libe lidike lamanzi, Iqhwitha libe yimithombo yamanzi.

115:1 Ungazukisi thina, Yehova, ungazukisi thina; Zukisa igama lakho, Ngenxa yenceba yakho, ngenxa yenyaniso yakho.

115:2 Yini na ukuba zithi iintlanga, Uphi na kaloku uThixo wabo?

115:3 UThixo wethu ke usemazulwini, Konke akuthandileyo uyakwenza.

115:4 Izithixo zazo yisilivere negolide, Zizenzo zezandla zabantu.

115:5 Zinomlomo nje, azithethi; Zinamehlo nje aziboni;

115:6 Zineendlebe nje, aziva; Zineempumlo nje, azisezeli.

115:7 Izandla zazo aziphathi, Iinyawo zazo azihambi; Azidumzeli ngomqala wazo.

115:8 Boba njengazo abenzi bazo, Bonke abasukuba bekholose ngazo.

115:9 Wena Sirayeli, kholosa ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.

115:10 Nani bendlu ka-Aron, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.

115:11 Nina boyiki bakaYehova, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.

115:12 UYehova usikhumbule, wosisikelela; Woyisikelela indlu kaSirayeli, Woyisikelela indlu ka-Aron;

115:13 Wobasikelela aboyiki bakaYehova, Abancinane kwanabakhulu.

115:14 UYehova wonandisa nina ngakumbi nangakumbi, Abandise oonyana benu.

115:15 Nisikelelekile kuYehova, UMenzi wamazulu nowehlabathi.

115:16 Amazulu ngamazulu kaYehova, Ihlabathi ulinike oonyana babantu.

115:17 Asingabafileyo abamdumisayo uYehova, Asingabo bonke abehlayo baye kwelokuzola.

115:18 Thina ke siya kumbonga uYehova, Kususela koku kude kuse ephakadeni. Haleluya!

116:1 Ndiyamthanda, ngokuba uYehova eliva Ilizwi lam, ukutarhuzisa kwam.

116:2 Ngokuba endithobele indlebe yakhe, Ndiya kumnqula ngemihla yam yonke.

116:3 Izintya zokufa zandijikela, Iingxingongo zelabafileyo zandifumana, Ndafunyanwa ziimbandezelo nesingqa la.

116:4 Ndanqula ke igama likaYehova, ndathi, Yehova, ndiya kukhunga, siza umphefumlo wam.

116:5 UYehova unobabalo, ulilungisa, UThixo wethu unemfesane.

116:6 Ngumgcini wabazizidenge uYehova; Ndandiswele, wandisindisa.

116:7 Buyela ekuphumleni kwakho, mphefumlo wam, Ngokuba uYehova ukuphatha kakuhle;

116:8 Ngokuba ewuhlangule umphefumlo wam ekufeni, Iliso lam ezinyembezini, Unyawo lwam ekungqulekeni.

116:9 Ndiya kuhamba-hamba phambi koYehova Emazweni abaphilileyo.

116:10 Ndiyakholwa, xa ndithethayo; Mna ndicinezelekile kunene.

116:11 Ndathi mna ekuphakuzeleni kwam, Bonke abantu ngamaxoki.

116:12 Ndingambuyisela ngantoni na uYehova Konke ukundiphatha kwakhe kakuhle?

116:13 Ndophakamisa indebe yosindiso, Ndinqule igama likaYehova.

116:14 Ewe, ndozizalisa izibhambathiso zam kuYehova, Phambi kwabantu bakhe bonke kalokunje.

116:15 Kunqabile emehlweni kaYehova Ukufa kwakhakhe benceba.

116:16 Okunene, Yehova, ndingumkhonzi wakho, Ndingumkhonzi wakho, unyana womkhonzazana wakho; Uzicombulule iimbophelelo zam.

116:17 Ndiya kubingelela kuwe umbingelelo wombulelo, Ndinqule igama likaYehova.

116:18 Ewe, ndiya kuzizalisa izibhambathiso zam kuYehova, Phambi kwabantu bakhe bonke,

116:19 Ezintendelezweni zendlu kaYehova, Esazulwini sakho, Yerusalem. Haleluya!

117:1 Mdumiseni uYehova, nonke zintlanga, Mncomeni, nonke zizwe.

117:2 Ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe, Inyaniso kaYehova ingunaphakade. Haleluya!

118:1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

118:2 Makathi uSirayeli, Ingunaphakade inceba yakhe.

118:3 Mayithi indlu ka-Aron, Ingunaphakade inceba yakhe.

118:4 Mabathi abamoyikayo uYehova, Ingunaphakade inceba yakhe.

118:5 Ndabiza uYehova ndisengxingongweni; Wandiphendula uYehova, wandibeka endaweni ebanzi.

118:6 UYehova ungakum, andoyiki; Angandenza ntoni na umntu?

118:7 UYehova ungakum ngokundinceda; Ndiya kubona mna kwabandithiyayo.

118:8 Kulungile ukuzimela ngoYehova, Ngaphezu kokukholosa ngomntu.

118:9 Kulungile ukuzimela ngoYehova Ngaphezu kokukholosa ngamanene.

118:10 Zingafanelana zonke iintlanga zindirhawule: Egameni likaYehova inene ndozinqumla.

118:11 Zingafanelana zindirhawule zandirhawula: Egameni likaYehova inene ndozinqumla.

118:12 Zingafanelana zindirhawule njengeenyosi: Zocinywa njengomlilo weentsasa; Egameni likaYehova inene ndozinqumla.

118:13 Undityhale ngamandla wena ukuba ndiwe; Kodwa uYehova wandinceda.

118:14 Iqhayiya lam nengoma yam nguYehova, Waba lusindiso kum.

118:15 Izwi lokumemelela nelosindiso lisezintenteni zamalungisa, lisithi, Isandla sokunene sikaYehova siyeyisa;

118:16 Isandla sokunene sikaYehova siphakamile; Isandla sokunene sikaYehova siyeyisa.

118:17 Andiyi kufa, ndiya kudla ubomi, Ndibalise ngezenzo zikaYehova.

118:18 UYehova undithethise kakhulu, Ke akandinikela ekufeni.

118:19 Ndivuleleni amasango obulungisa; Ndiya kungena ngawo, ndiya kubulela kuYehova.

118:20 Nali isango likaYehova, Amalungisa angena ngalo.

118:21 Ndiyabulela kuwe kuba undiphendule, Waba lusindiso kum.

118:22 Ilitye abalilahlayo abakhi Laba yintloko yembombo.

118:23 Kuvele kuYehova oku, Kungumsebenzi obalulekileyo emehlweni ethu.

118:24 Le yimini ayenzileyo uYehova, Masigcobe sivuye ngayo.

118:25 Yehova, camagu, khawusindise, Yehova, camagu, khawuhlangule.

118:26 Makabongwe lo uzayo esegameni likaYehova, Siyanisikelela nina basendlwini kaYehova.

118:27 UYehova nguThixo, usikhanyisela; Bophelelani umbingelelo womthendeleko ngeentambo, Kude kuye ezimpondweni zesibingelelo.

118:28 UnguThixo wam, ndiya kubulela kuwe; UnguThixo wam, ndiya kukuphakamisa.

118:29 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

119:1 Hayi, uyolo lwabandlela igqibeleleyo, Bona bahambayo ngomyalelo kaYehova!

119:2 Hayi, uyolo lwababambe izingqiniso zakhe, Abamquqelayo ngentliziyo epheleleyo!

119:3 Abasebenzi nokusebenza bugqwetha, Bayahamba ngeendlela zakhe.

119:4 Uzimisile iziyalezo zakho, Ukuba zigcinwe kunene.

119:5 Azaba iindlela zam bezibhekiselwe Ukugcina imimiselo yakho!

119:6 Bendingayi kudana ke Ekubhekeni kwam kwimithetho yakho yonke.

119:7 Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo ethe tye, Ekuzifundeni kwam izigwebo zobulungisa bakho.

119:8 Ndiya kuyigcina imimiselo yakho, Musa ukundishiya kuphele.

119:9 Umfana uya kuwuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Ngokuzigcina ngokwelizwi lakho.

119:10 Ndiya kuquqela kuwe ngentliziyo yam yonke; Musa ukundilahlekanisa nemithetho yakho.

119:11 Ndiyibeke intetho yakho entliziyweni yam, Ukuze ndingoni kuwe.

119:12 Ungowokubongwa, Yehova; Ndifundise imimiselo yakho.

119:13 Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wam Onke amasiko omlomo wakho.

119:14 Ndinemihlali endleleni yezingqiniso zakho, Ngathi kusebuncwaneni bonke.

119:15 Ndiya kucamngca ngeziyalezo zakho, Ndibheke kumendo wakho.

119:16 Ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho; Andiyi kulilibala ilizwi lakho.

119:17 Mphathe kakuhle umkhonzi wakho, ndidle ubomi, Ndigcine ilizwi lakho.

119:18 Vula amehlo am, ukuba ndiyibone Imisebenzi ebalulekileyo yasemyalelweni wakho.

119:19 Ndingumphambukeli ehlabathini, Musa ukuyisithelisa kum imithetho yakho.

119:20 Umphefumlo wam ucumkile ngokulangazelela Amasiko akho ngamaxesha onke.

119:21 Ubakhalimele abakhukhumali, Abaqalekiswa abo, balahlekeneyo nemithetho yakho.

119:22 Shenxisa imke kum ingcikivo nendelo, Ngokuba ndizibambile izingqiniso zakho.

119:23 Nangona abathetheli behlala bathethe ngam, Umkhonzi wakho yena ucamngca ngemimiselo yakho.

119:24 Izingqiniso zakho ziziyoliso zam noko, Zingamaphakathi am.

119:25 Umphefumlo wam unamathele eluthulini: Ndiphilise ngokwelizwi lakho.

119:26 Ndizicacisile iindlela zam, wandiphendula; Ndifundise imimisela yakho.

119:27 Ndiqondise iindlela zeziyalezo zakho, Ndicamngce ngemisebenzi yakho ebalulekileyo.

119:28 Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho.

119:29 Indlela yobuxoki yisuse kum; Ndibabale umyalelo wakho.

119:30 Ndiyinyule indlela yokuthembeka; Amasiko akho ndijolise kuwo.

119:31 Ndinamathele ezingqinisweni zakho; Musa ukundidanisa, Yehova.

119:32 Ndigidima ngendlela yemithetho yakho, Ngokuba uyenze banzi intliziyo yam.

119:33 Ndiyalele, Yehova, indlela yemimiselo yakho, Ndiyibambe kuphele.

119:34 Ndiqondise, ndibambe umyalelo wakho, Ndiwugcine ngentliziyo yonke.

119:35 Ndinyathelise endleleni yemithetho yakho, Ngokuba ndiyithandile.

119:36 Intliziyo yam yithobele ezingqinisweni zakho, Ungayithobeli ekubaweni.

119:37 Dlulisa amehlo am angakhangeli inkohlakalo, Ndiphilise ngeendlela zakho.

119:38 Zalisa kumkhonzi wakho intetho yakho, Eyokuba bakoyike.

119:39 Yidlulise ingcikivo yam endinxunguphala yiyo, Ngokuba amasiko akho alungile.

119:40 Nanku ndilangazelela iziyalezo zakho, Ndiphilise ngobulungisa bakho.

119:41 Mazize kum iinceba zakho, Yehova, Nosindiso lwakho ngokwentetho yakho;

119:42 Ndimphendule ngelizwi ondingcikivayo, Ngokuba ndikholose ngelizwi lakho.

119:43 Musa ukuda ulihluthe emlonyeni wam ilizwi lenyaniso, Ngokuba ndilindele izigwebo zakho;

119:44 Ndowugcina umyalelo wakho ngamaxesha onke, Ngonaphakade kanaphakade;

119:45 Ndihamba-hambe endaweni ebanzi, Ngokuba ndifuna iziyalezo zakho.

119:46 Ndothetha ngezingqiniso zakho phambi kokumkani, Ndingabi nakudana.

119:47 Ndoziyolisa ngemithetho yakho Endiyithandayo;

119:48 Ndiziphakamise izandla zam emithethweni yakho endiyithandayo, Ndicamngce ngemimiselo yakho.

119:49 Khumbula ilizwi lakho kumkhonzi wakho, Ngenxa enokuba undithembise lona.

119:50 Yiyo le intuthuzelo yam ekucinezelekeni kwam, Yokuba intetho yakho indiphilisile.

119:51 Abakhukhumali bada bandigxeka kakhulu; Kanti andithi gu bucala emyalelweni wakho.

119:52 Ndawakhumbula amasiko akho kususela kwanaphakade, Yehova, Ndathuthuzeleka.

119:53 Ndingenwe ngumsindo oshushu, Ndisenziwa ngabangendawo abalahla umyalelo wakho.

119:54 Iziingoma kum imimiselo yakho, Endlwini yokuphambukela kwam.

119:55 Ndilikhumbule ebusuku igama lakho, Yehova, Ndawugcina umyalelo wakho.

119:56 Ndinikwe oku, Ukuba ndibambe iziyalezo zakho.

119:57 Isabelo sam, Yehova, ndithi, Sesokuba ndigcine amazwi akho.

119:58 Ndiya kubongoza ngentliziyo yonke, Ndibabale ngokwentetho yakho.

119:59 Ndazicingela iindlela zam, Ndazibuyisela iinyawo zam ezingqinisweni zakho.

119:60 Ndikhawulezile andazila-zila Ukugcina imithetho yakho.

119:61 Izintya zabangendawo zindithandele, Andiwulibele umyalelo wakhe noko.

119:62 Ndivuka phakathi kobusuku, ndibulele kuwe, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.

119:63 Ndilidlelane labo bonke abakoyikayo, Nelabazigcinayo iziyalezo zakho.

119:64 Inceba yakho, Yehova, izalise ihlabathi; Ndifundise imimiselo yakho.

119:65 Umenzele okulungileyo umkhonzi wakho, Yehova, ngokwelizwi lakho.

119:66 Ndifundise, ndibe nemvo nokwazi okulungileyo, Ngokuba ndikholwa yimithetho yakho.

119:67 Ndingekacinezelwa, ndaye ndilahleka; Kungoku ndiyigcinile intetho yakho.

119:68 Ulungile wena, ulungisa; Ndifundise imimiselo yakho.

119:69 Abakhukhumali bathungele ubuxoki ngam; Mna ndizibamba ngentliziyo yonke iziyalezo zakho.

119:70 Ithe fithi kukutyeba intliziyo yabo; Ke mna ndiziyolisa ngomyalelo wakho.

119:71 Kundilungele okokuba ndacinezelwayo, Ukuze ndiyifunde imimiselo yakho.

119:72 Ulungile kum umyalelo womlomo wakho, Ngaphezu kwamawaka egolide nesilivere.

119:73 Izandla zakho zindenzile, zandilungisa; Ndiqondise, ndifunde imithetho yakho.

119:74 Abakoyikayo bondibona, bavuye, Ngokuba ndilindele elizwini lakho.

119:75 Ndiyazi, Yehova, ukuba zinobulungisa izigwebo zakho; Undicinezele, phofu uthembekile.

119:76 Ngamana inceba yakho yaba yeyokundithuthuzela, Njengokwentetho yakho kumkhonzi wakho.

119:77 Mazize kum iimfesane zakho, ndiphile, Ngokuba umyalelo wakho undiyolisa.

119:78 Mabadane abakhukhumali, ngokuba bendigobele phantsi ngobuxoki, Mna ndicamngca ngeziyalezo zakho.

119:79 Mabandibuyele abakoyikayo, Nabazaziyo izingqiniso zakho.

119:80 Mayigqibelele intliziyo yam emimiselweni yakho, Ukuze ndingadani.

119:81 Umphefumlo wam uyaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Ndilindele elizwini lakho.

119:82 Amehlo am ayaphela kukulangazelela intetho yakho, Ndisithi, Uya kundithuthuzela nini na?

119:83 Noko ndithe ndaba njengentsuba emsini; Andiyilibali imimiselo yakho.

119:84 Zingaphi na iintsuku zomkhonzi wakho? Uya kuda ubagwebe nini na abandisukelayo?

119:85 Abakhukhumali bandimbele izihogo, Abangenamyalelo wakho.

119:86 Yonke imithetho yakho ithembekile: Bandisukela ngobuxoki; ndincede.

119:87 Baphantse ukundigqibela emhlabeni, Ke mna andizilahli iziyalezo zakho.

119:88 Ndiphilise ngokwenceba yakho, Ndizigcine izingqiniso zomlomo wakho.

119:89 Lingunaphakade, Yehova, Limi emazulwini ilizwi lakho.

119:90 Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana; Ulizinzisile ihlabathi, lema.

119:91 Ezo zinto zimele izigwebo zakho nanamhla, Ngokuba iinto zonke zingabakhonzi bakho.

119:92 Koko umyalelo wakho wandiyolisayo, Ndinge ndaphelayo ekucinezelekeni kwam.

119:93 Andiyi kuzilibala naphakade iziyalezo zakho, Ngokuba undiphilisile ngazo.

119:94 Ndingowakho mna, ndisindise, Kuba ndicamanga ngeziyalezo zakho.

119:95 Abangendawo bandilindile ukuze banditshabalalise; Mna ndigqale izingqiniso zakho.

119:96 Yonke inzaliseko ndiyibonile apho iphela khona; Ke wona umthetho wakho ngumphangalala omkhulu.

119:97 Hayi, ukuwuthanda kwam umyalelo wakho! Imini le yonke ndiyacamngca ngawo.

119:98 Indifundisa ubulumko ngaphezu kweentshaba zam imithetho yakho, Ngokuba yeyam ngonaphakade.

119:99 Ndinokuqiqa ngaphezu kwabafundisi bam bonke, Ngokuba ngezingqiniso zakho ndiyacamngca.

119:100 Ndinokuqonda ngaphezu kwamadoda amakhulu, Ngokuba ndizibamba iziyalezo zakho.

119:101 Ndizinqandile iinyawo zam kwiindlela zonke ezimbi, Ukuze ndiligcine ilizwi lakho.

119:102 Andisuki emasikweni akho, Ngokuba undiyalile wena.

119:103 Hayi, ukuba mnandi kwentetho yakho ekhuhlangubeni lam! Igqithe nobusi emlonyeni wam.

119:104 Ngeziyalezo zakho ndinokuqonda, Ngenxa yoko ndiwuthiyile wonke umendo wobuxoki.

119:105 Lisisibane seenyawo zam ilizwi lakho, Likukukhanya emendweni wam.

119:106 Ndikufungele, ndikumisile, Ukuzigcina izigwebo zobulungisa bakho.

119:107 Ndide ndacinezeleka kakhulu; Yehova, ndiphilise ngokwelizwi lakho.

119:108 Ngamana wakholeka kuwe, Yehova, umbingelelo wesisa womlomo wam; Ndifundise amasiko akho.

119:109 Umphefumlo wam uhlala usesandleni sam, Ndingawulibali umyalelo wakho.

119:110 Abangendawo bandenzele umgibe, Andiphambukanga eziyalezweni zakho.

119:111 Ndizidle ilifa izingqiniso zakho ngonaphakade, Ngokuba ziyimihlali yentliziyo yam;

119:112 Intliziyo yam ndiyithobele ekwenzeni imimiselo yakho Ngonaphakade, kuphele.

119:113 Abambaxa ndiyabathiya, Wona umyalelo wakho ndiyawuthanda.

119:114 Isithe lam nengweletshetshe yam nguwe, Ndilindele elizwini lakho.

119:115 Sukani kum, nina benzi beento ezimbi, Ndibambe imithetho yoThixo wam.

119:116 Ndizimase ngokwelizwi lakho, ndiphile, Ungandidanisi ekulindeni kwam.

119:117 Ndixhase ndisinde, Ndihlale ndibheke emimiselweni yakho.

119:118 Ubacukucezile bonke abalahlekana nemimiselo yakho, Ngokuba inkohliso yabo ibubuxoki.

119:119 Wena ususa bonke abangendawo behlabathi njengentlenga, Ngoko ndiyazithanda izingqiniso zakho.

119:120 Inyama yam isuka ihambe kukunkwantyiswa nguwe, Ndizoyike izigwebo zakho.

119:121 Ndenza ngesiko nangobulungisa, Ungandinikeli kwabandicudisayo.

119:122 Mmele umkhonzi wakho, kulunge; Mabangandicudisi abakhukhumali.

119:123 Amehlo am ayaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Nentetho yobulungisa bakho.

119:124 Umkhonzi wakho menzele ngokwenceba yakho Undifundise imimiselo yakho.

119:125 Ndingumkhonzi wakho, ndiqondise, Ndizazi izingqiniso zakho.

119:126 Lilixa lokuba uYehova enze, Kuba bawaphule umyalelo wakho.

119:127 Ngenxa yoko ndiyithanda imithetho yakho Ngaphezu kwegolide, nakwengcwengiweyo.

119:128 Ngenxa yoko ndithi, Zonke iziyalezo zakho zithe tye ngezinto zonke; Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.

119:129 Ziyimisebenzi ebalulekileyo izingqiniso zakho, Ngenxa yoko uzibambile umphefumlo wam.

119:130 Ukutyhila kwamazwi akho kuyakhanyisa, Kuqondisa abazizidenge.

119:131 Ndakhamisa umlomo wam, ndakhefuza, Ngokuba ndiyilangazelela imithetho yakho.

119:132 Ndibheke, undibabale, Ngokwesiko lakho kubathandi begama lakho.

119:133 Qinisa ukunyathela kwam ngentetho yakho, Mabungabi nagunya kum ubutshinga, nabuphi na.

119:134 Ndikhulule ekucudiseni komntu, Ndizigcine iziyalezo zakho.

119:135 Khanyisa ubuso bakho kumkhonzi wakho, Undifundise imimiselo yakho.

119:136 Ahla imijelo yamanzi amehlo am, Ngenxa yokuba bengawugcini umyalelo wakho.

119:137 Ulilungisa wena, Yehova, Zithe tye izigwebo zakho.

119:138 Uzimisile izingqiniso zakho, zanobulungisa, Zaba nokuthembeka kakhulu.

119:139 Ikhwele lam lindibhangisile, Ngokuba abandibandezelayo bewalibele amazwi akho.

119:140 Ilizwi lakho linyibilikisiwe njengegolide kunene, Umkhonzi wakho uyalithanda.

119:141 Ndimncinane, ndideliwe, Noko andizilibali iziyalezo zakho.

119:142 Ubulungisa bakho bubulungisa obungunaphakade, Umyalelo wakho uyinyaniso.

119:143 Imbandezelo nengcutheko indifumene, Imithetho yakho iyandiyolisa.

119:144 Zinobulungisa ngonaphakade izingqiniso zakho, Ndiqondise, ndiphile.

119:145 Ndikhala ngentliziyo yonke, ndiphendule; Yehova, imimiselo yakho ndiya kuyibamba.

119:146 Ndikhala kuwe, ndisindise, Ndigcine izingqiniso zakho.

119:147 Ndakuphangela ukusa, ndazibika, Ndalindela emazwini akho.

119:148 Amehlo am aphengela imilindo yasebusuku, Ukuze ndicamngce ngentetho yakho.

119:149 Live ilizwi lam ngokwenceba yakho, Yehova, ndiphilise ngokwamasiko akho.

119:150 Bayasondela abaphuthuma amanyala, Banyawuka emyalelweni wakho;

119:151 Usondele wena, Yehova, Yonke imithetho yakho iyinyaniso.

119:152 Kudala ndisazi ngokwezingqiniso zakho, Ukuba uzisekile ngonaphakade.

119:153 Khangela ukucinezeleka kwam, undihlangule, Ngokuba ndingawulibali umyalelo wakho.

119:154 Bambana nobambene nam, undikhulule, Ndiphilise ngokwelizwi lakho.

119:155 Lunyawukile kwabangendawo usindiso, Ngokuba abayifuni imimiselo yakho.

119:156 Iimfesane zakho zininzi, Yehova; Ndiphilise ngokwamasiko akho.

119:157 Baninzi abandisukelayo nabandibandezelayo; Andithi gu bucala ezingqinisweni zakho.

119:158 Ndababona abatshinizi, ndakruquka, Abo bangayigciniyo intetho yakho.

119:159 Bona ukuthanda kwam iziyalezo zakho, Yehova, ndiphilise ngokwenceba yakho.

119:160 Isimbuku selizwi lakho siyinyaniso iphela, Zingunaphakade zonke izigwebo zobulungisa bakho.

119:161 Abathetheli bandisukela ngelize, Intliziyo yam iyankwantyiswa ngamazwi akho.

119:162 Ndinemihlali ngentetho yakho, Njengofumene ixhoba elininzi.

119:163 Ndikuthiyile ukuxoka, lisikizi kum; Ndiyawuthanda umyalelo wakho.

119:164 Ndikudumisa kasixhenxe ngemini, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.

119:165 Banoxolo olukhulu abawuthandayo umyalelo wakho; Akukho sikhubekiso kubo.

119:166 Ndikhangela usindiso lwakho, Yehova; Ndenza imithetho yakho.

119:167 Umphefumlo wam uyazigcina izingqiniso zakho, Ndizithanda kunene.

119:168 Ndiyazigcina iziyalezo zakho nezingqiniso zakho, Ngokuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho.

119:169 Makusondele phambi kwakho ukuhlahlamba kwam; Yehova, ndiqondise ngokwelizwi lakho.

119:170 Masifike isikhungo sam phambi kwakho; Ndihlangule ngokwentetho yakho.

119:171 Umlomo wam mawumpompoze indumiso, Kuba undifundisile imimiselo yakho.

119:172 Ulwimi lwam luya kuyiphendula intetho yakho, Ngokuba yonke imithetho yakho inobulungisa.

119:173 Isandla sakho masibe sesokundinceda, Ngokuba ndizinyulele iziyalezo zakho.

119:174 Ndilangazelela usindiso lwakho, Yehova; Umyalelo wakho uyandiyolisa.

119:175 Mawuphile umphefumlo wam, ukudumise, Andincede amasiko akho.

119:176 Ndiya ndimka njengemvu elahlekileyo; mfune umkhonzi wakho, Ngokuba andiyilibali imithetho yakho.

120:1 Ingoma yezinyuko. Engxingongweni yam ndakhala kuYehova, Wandiphendula.

120:2 Ndathi, Wuhlangule, Yehova, umphefumlo wam emlonyeni oxokayo, Elulwimini olunenkohliso.

120:3 Makakunike ntoni na, akongeze ntoni na, Lulwimindini lunenkohliso?

120:4 Iintolo zegorha ezitsolo, Kunye namalahle avuthayo onwele.

120:5 Athi ke mna! Kuba ndingumphambukeli kwaMesheki, Ndihleli ngasezintenteni zakwaKedare.

120:6 Umphefumlo wam kade uhleli Nabaluthiyileyo uxolo.

120:7 Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.

121:1 Ingoma yezinyuko. Ndiwaphakamisele ezintabeni na amehlo am? Luya kuvela phi na uncedo lwam?

121:2 Uncedo lwam luvela kuYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.

121:3 Akayi kukha alunikele unyawo lwakho ekutyibilikeni; Akayi kukha ozele umgcini wakho.

121:4 Uyabona, akozeli, akalali, UMgcini kaSirayeli.

121:5 NguYehova umgcini wakho, NguYehova umthunzi wakho ekunene kwakho.

121:6 Emini ilanga aliyi kukwenzakalisa, Nenyanga ebusuku.

121:7 UYehova uya kukugcina ebubini bonke, Uya kuwugcina umphefumlo wakho.

121:8 UYehova uya kukugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.

122:1 Ingoma yezinyuko. KaDavide. Ndavuya bakuthi kum, Masiye endlwini kaYehova.

122:2 Iinyawo zethu zifike zema Emasangweni akho, Yerusalem;

122:3 Yerusalem, wena wakhiweyo Ngokomzi ohlangeneyo wamnye;

122:4 Apho zinyuka ziye khona izizwe, Izizwe zikaYehova; Ibubungqina ke loo nto kwaSirayeli, Ukuba kubulelwe kwigama likaYehova.

122:5 Kuba khona apho kumiswe iitrone zokugweba, Iitrone zendlu kaDavide.

122:6 Celelani iYerusalem uxolo; Mababe nokuchulumacha abakuthandayo,

122:7 Malube luxolo eludongeni lwakho olurhaqileyo, Nokuchulumacha ezingxandeni zakho ezinde.

122:8 Ngenxa yabazalwana bam nowethu, Makhe ndithethe uxolo ngawe.

122:9 Ngenxa yendlu kaYehova, uThixo wethu, Ndiya kufuna okukulungeleyo.

123:1 Ingoma yezinyuko. Ulohlala emazulwini, Ndiwaphakamisela kuwe amehlo am.

123:2 Uyabona, njengokuba amehlo abakhonzi Emi kwisandla seenkosi zabo; Njengokuba amehlo omkhonzazana Emi kwisandla senkosikazi yakhe: Ngokunjalo amehlo ethu akuYehova, uThixo wethu, Ade asibabale.

123:3 Sibabale, Yehova, sibabale, Ngokuba sanele kakhulu kukudelwa.

123:4 Umphefumlo wethu wanele kakhulu Kukugculela kwabangakhathalele bani, Nokudela kwabanekratshi.

124:1 Ingoma yezinyuko. KaDavide. Koko uYehova ebengakuthi, Makatsho uSirayeli,

124:2 Koko uYehova ebengakuthi Ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi,

124:3 Bange beba basiginya sihleli, Ekuvutheni komsindo wabo kuthi;

124:4 Ange esintywilisele amanzi, Wadlula phezu komphefumlo wethu umsinga;

124:5 Ange edlule phezu komphefumlo wethu Amanzi akhukumeleyo.

124:6 Ungowokubongwa uYehova, Ongasinikelanga emazinyweni abo, ukuba siqwengwe.

124:7 Umphefumlo wethu usindile, njengentaka emgibeni wababambisi; Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina.

124:8 Uncedo lwethu lusegameni likaYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.

125:1 Ingoma yezinyuko. Abo bakholosa ngoYehova banjengentaba yaseZiyon: Ayishukumi, ihleli ngonaphakade.

125:2 IYerusalem ijikelezwe ziintaba; Ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.

125:3 Ngokuba ayiyi kuhlala intonga yokungendawo elifeni lamalungisa, Ukuze amalungisa angazisi ebugqwetheni izandla zawo.

125:4 Yehova, yenza okulungileyo kwabalungileyo, Kwabathe tye ezintliziyweni zabo.

125:5 Ke bona abathi gu bucala ngeendlela zabo ezimagoso-goso, UYehova makabemkise, kunye nabasebenzi bobutshinga. Malube luxolo kuSirayeli.

126:1 Ingoma yezinyuko. Ekubabuyiseni kukaYehova ababuyayo baseZiyon, Saba njengabaphuphayo;

126:2 Waza wazala kukuhleka umlomo wethu, Lwazala kukumemelela ulwimi lwethu. Baza bathi phakathi kweentlanga, UYehova ubenzele izinto ezinkulu aba.

126:3 UYehova usenzele izinto ezinkulu, Saba ngabavuyayo.

126:4 Buyisa, Yehova, abathinjiweyo bakuthi, Njengemilambo yamanzi yelasezantsi.

126:5 Abahlwayelayo beneenyembezi Baya kuvuna benokumemelela.

126:6 Ohamba ahambe elila, Ephethe intlwayelelo, Uyabuya eze ememelela, Ethwele izithungu zakhe.

127:1 Ingoma yezinyuko. KaSolomon. Ukuba akayakhi uYehova indlu, Bafumana besaphuka yiyo abakhi bayo. Ukuba umzi akawugcini uYehova, Ufumana ephaphama owugcinayo.

127:2 Nifumana nivuka kusasa, Nihlale nisebenza kude kube sebusuku, Nikudla ukudla kokubulaleka; Uyipha intanda yakhe, ilele ubuthongo.

127:3 Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo.

127:4 Njengeentolo esandleni segorha, Banjalo oonyana bobutsha.

127:5 Hayi, uyolo lomfo ozalise umphongolo wakhe ngabo! Abayi kudana, Xa bathetha neentshaba esangweni.

128:1 Ingoma yezinyuko. Hayi, uyolo lwabantu bonke abamoyikayo uYehova, Abahamba ngeendlela zakhe!

128:2 Ukuxelenga kwezandla zakho inene uya kukudla, Uya kuba noyolo wena, kulunge kuwe.

128:3 Umkakho woba njengomdiliya oqhamayo Endlwini yakho ngaphakathi; Oonyana bakho babe njengezithole zomnquma Ngeenxa zonke esithebeni sakho.

128:4 Yabona, unjalo ukusikelelwa umfo Omoyikayo uYehova.

128:5 Makakusikelele uYehova eZiyon. Uyibone iYerusalem inenyhweba Yonke imihla yobomi bakho;

128:6 Ubone abantwana babantwana bakho. Malube luxolo kuSirayeli.

129:1 Ingoma yezinyuko. Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam, Makatsho uSirayeli;

129:2 Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam: Ababanga nakundithini noko.

129:3 Abalimi balima emhlana kum, Bayolula indima yabo.

129:4 UYehova ulilungisa, Uzinqumle izintya zabangendawo.

129:5 Mabadane babuye umva Bonke abayithiyayo iZiyon.

129:6 Mababe njengengca ephuma phezu kwezindlu, Eyomayo ingekahlumi,

129:7 Engekasizalisi nesandla sakhe umvuni, Engekalizalisi nesondo lengubo yakhe umbophi wezithungu;

129:8 Bengekathi nabadlulayo, Intsikelelo kaYehova mayibe kuni; Siyanisikelela egameni likaYehova.

130:1 Ingoma yezinyuko. Ezinzulwini ndinqula wena, Yehova,

130:2 Nkosi, yiva ilizwi lam. Iindlebe zakho mazilibazele Ilizwi lokutarhuzisa kwam.

130:3 Ukuba uthe wabunqala ubugwenxa, Yehova, Ngubani na ongaba nokuma, Nkosi?

130:4 Ngokuba kunawe ukuxolela, Ukuze woyikwe.

130:5 Ndithembele kuYehova, uthembile umphefumlo wam; Ndilinde ilizwi lakhe.

130:6 Umphefumlo wam ulindele eNkosini Ngaphezu kwabalinde ukusa, Ewe, abalinde ukusa.

130:7 Lindela kuYehova, Sirayeli, Ngokuba inceba ikuYehova; Ikuye inkululeko eninzi.

130:8 Yena ke wowakhulula amaSirayeli Ebugwenxeni bawo bonke.

131:1 Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yehova, intliziyo yam ayiphakamile, amehlo am akaqwayingile; Andihambi ezintweni ezinkulu, Eziyimisebenzi ebalulekileyo kum.

131:2 Inene, ndiwuzolise ndawuthozamisa umphefumlo wam; Unjengomntwana olunyulweyo, ehleli kunina; Unjengomntwana olunyulweyo umphefumlo wam kum.

131:3 Wena Sirayeli, lindela kuYehova Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.

132:1 Ingoma yezinyuko. Yehova, mkhumbulele uDavide Ukucinezeleka kwakhe konke;

132:2 Yena wamfungelayo uYehova, Wabhambathisa kwimbalasane enguThixo kaYakobi,

132:3 Esithi, Andiyi kungena ententeni eyindlu yam, Andiyi kunyuka ndiye esililini, emandlalweni wam;

132:4 Andiyi kuwanika amehlo am ubuthongo, Neenkophe zam ukozela:

132:5 Ndide ndimfumanele indawo uYehova, Ndiyifumanele umnquba imbalasane kaYakobi.

132:6 Khangela, sawuva e-Efrata, Sawufumana ezintilini zaseKiriyati-yeharim.

132:7 Masingene emnqubeni wakhe, Siqubude esihlalweni seenyawo zakhe.

132:8 Khawusuk’ ume, Yehova, uze ekuphumleni kwakho, Wena netyeya yamandla akho.

132:9 Ababingeleli bakho mabambathe ubulungisa, Bamemelele abakho benceba.

132:10 Ngenxa kaDavide umkhonzi wakho, Musa ukubutyhala ubuso bomthanjiswa wakho.

132:11 UYehova wamfungela uDavide; Inyaniso, akayi kubuya kuloo nto, Esithi, Esiqhameni sezibilini zakho Ndimisa oya kuba setroneni yakho.

132:12 Ukuba bathe oonyana bakho bawugcina umnqophiso wam, Nesingqiniso sam endibafundisayo: Oonyana babo bothi nabo bahlale Etroneni yakho nanini.

132:13 Ngokuba uYehova uyinyule iZiyon, Uyinqwenele ukuba ibe likhaya lakhe;

132:14 Esithi, Nantsi indawo yam yokuphumla kwam nanini; Ndiya kuhlala apha, ngokuba oko ndikunqwenele.

132:15 Umphako wayo ndiya kuwusikelela kunene; Amahlwempu ayo ndiya kuwahluthisa ngesonka,

132:16 Ndibambathise ngosindiso ababingeleli bayo, Abenceba bayo bamemelele bememelela.

132:17 Apho ndiya kumhlumisela uphondo uDavide, Ndiya kumlungisela isibane umthanjiswa wam.

132:18 Iintshaba zakhe ndiya kuzambathisa udano; Ke phezu kwakhe yena siya kutyatyamba isithsaba sakhe.

133:1 Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yabonani, ukuba kuhle, ukuba mnandi, Ukuthi abazalwana bahlale bemxhelo mnye!

133:2 Kunjengeoli elungileyo entloko, Isihla ezindevini, Ezindevini zika-Aron, Isihla iye emqukumbelweni weengubo zakhe.

133:3 Kunjengombethe waseHermon, Ohla phezu kweentaba zaseZiyon; Ngokuba uYehova wayimisela khona apho intsikelelo, Ubomi, kude kuse ephakadeni.

134:1 Ingoma yezinyuko. Yabonani, mbongeni uYehova, nonke bakhonzi bakaYehova, Nimiyo endlwini kaYehova ebusuku.

134:2 Phakamiselani engcweleni izandla zenu, Nimbonge uYehova.

134:3 Makakusikelele eZiyon uYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.

135:1 Haleluya. Dumisani igama likaYehova; Dumisani, nina bakhonzi bakaYehova,

135:2 Nimiyo endlwini kaYehova, Ezintendelezweni zendlu yoThixo wethu.

135:3 Dumisani uYehova, ngokuba elungile uYehova; Libetheleni uhadi igama lakhe, ngokuba kumnandi.

135:4 Ngokuba uYehova unyule uYakobi ukuba abe ngowakhe, Wanyula uSirayeli ukuba abe yinqobo kuye.

135:5 Ngokuba ndiyazi mna ukuba mkhulu uYehova, INkosi yethu ingaphezu koothixo bonke.

135:6 Konke akuthandileyo uYehova uya kwenza, Ezulwini nasemhlabeni, Ezilwandle nasemanzini onke enzonzobila.

135:7 Ulonyusa amafu eziphelweni zehlabathi, Imvula wayenzela imibane; Ulorhola umoya koovimba bakhe.

135:8 Owawabulalayo amazibulo aseYiputa, Ethabathele ebantwini wesa ezinkomeni;

135:9 Wathumela imiqondiso nezimanga Phakathi kwakho, Yiputa, KuFaro nakubakhonzi bakhe bonke;

135:10 Owabulala iintlanga ezinkulu, Wabulala ookumkani abanamandla;

135:11 OoSihon, ukumkani wama-Amori, No-Ogi, ukumkani waseBhashan, Nezikumkani zonke zakwaKanan;

135:12 Walinikela ilizwe labo lalilifa, Lalilifa kumaSirayeli, abantu bakhe,

135:13 Yehova, igama lakho lingunaphakade, Inkumbuzo yakho, Yehova, ikwizizukulwana ngezizukulwana.

135:14 Ngokuba uYehova uya kugweba phakathi kwabantu bakhe, Azohlwaye ngenxa yabakhonzi bakhe.

135:15 Izithixo zeentlanga yisilivere negolide, Umsebenzi wezandla zabantu.

135:16 Zinomlomo nje, azithethi; Zinamehlo nje, aziboni;

135:17 Zineendlebe nje, aziva; Akukho nento engumoya emlonyeni wazo.

135:18 Baya kuba njengazo abenzi bazo, Bonke abasukuba bekholose ngazo.

135:19 Nina ndlu kaSirayeli, bongani uYehova; Nani ndlu ka-Aron, bongani uYehova.

135:20 Nina ndlu kaLevi, bongani uYehova; Nani boyika uYehova, bongani uYehova.

135:21 Ngowokubongwa uYehova eZiyon, Ulohlala eYerusalem. Haleluya!

136:1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:2 Bulelani kuThixo woothixo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:3 Bulelani kuNkosi kankosi: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:4 KuloMenzi wemisebenzi ebalulekileyo emikhulu yedwa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:5 KuloMenzi wezulu ngengqondo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:6 KuloMtwabululi wehlabathi phezu kwamanzi: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:7 KuloMenzi wezikhanyiso ezikhulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;

136:8 Ilanga lilawule emini: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;

136:9 Inyanga neenkwenkwezi zilawule ebusuku: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:10 Kulowabulala amaYiputa kumazibulo awo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:11 Wawakhupha amaSirayeli phakathi kwawo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:12 Ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:13 KuloMgabuli woLwandle oluBomvu, lwagabuka: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:14 Wawaweza amaSirayeli esazulwini salo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:15 Wamvuthululela uFaro nempi yakhe eLwandle oluBomvu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:16 Kulohambisa abantu bakhe entlango: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:17 Kulowaxabela ookumkani abakhulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:18 Wabulala ookumkani abaziingangamsha: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;

136:19 USihon, ukumkani wama-Amori: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;

136:20 No-Ogi, ukumkani waseBhashan: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:21 Walinikela ilizwe labo laba lilifa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe,

136:22 Laba lilifa kuSirayeli umkhonzi wakhe: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:23 Owasikhumbulayo ebuphantsini bethu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:24 Wasihlangula kwabasibandezelayo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:25 Ulonika into yonke ephilileyo ukudla: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

136:26 Bulelani kuThixo wamazulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

137:1 NgaseMilanjeni yaseBhabheli Sahlala phantsi khona, salila, Sakuyikhumbula iZiyon.

137:2 Emingculubeni phakathi kwayo Sazixhoma khona iihadi zethu.

137:3 Ngokuba khona apho abathimbi bethu basibiza Izango zengoma; Abathuthumbisi bethu basibiza uvuyo, Besithi, Sivumeleni ingoma yaseZiyon.

137:4 Singathini na ukuvuma ingoma kaYehova Emhlabeni wolunye uhlanga?

137:5 Ukuba ndithe ndakulibala, Yerusalem, Masinyele isandla sam sokunene.

137:6 Ulwimi lwam malunamathele ekhuhlangubeni lam, Ukuba andithanga ndikukhumbule; Ukuba andithanga ndiyinyuse iYerusalem Ngaphezu kwemivuyo yam yonke.

137:7 Bakhumbule, Yehova, oonyana bakaEdom, Umhla weYerusalem, Abo bathi, Yidilizeni, yidilizeni Kuse elusekweni lwayo.

137:8 Ntombi inguBhabheli, wena unyashiweyo; Hayi, uyolo lwalowo ukubuyekezayo ukuphatha kwakho Osiphethe ngako!

137:9 Hayi, uyolo lwalowo ubabambayo abahlekeze abantwana bakho Engxondorheni!

138:1 EkaDavide. Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo yam yonke; Phambi koothixo ndiya kukubethela uhadi.

138:2 Ndiya kuqubuda ndibhekise etempileni yakho engcwele, Ndibulele kwigama lakho, ngenxa yenceba yakho, nangenxa yenyaniso yakho; Kuba ulikhulisile ilizwi lakho ngaphezu kwegama lakho lonke.

138:3 Ngomhla wokubiza kwam wandiphendula, Wandikhaliphisa, yangamandla emphefumlweni wam.

138:4 Baya kubulela kuwe, Yehova, bonke ookumkani behlabathi, Bakuweva amazwi omlomo wakho;

138:5 Bavume ngeendlela zikaYehova, Ukuba lukhulu uzuko lukaYehova:

138:6 Ngokuba noko uYehova aphakamileyo, uyambona othobekileyo; Ke yena oziphakamisayo umazi nakude.

138:7 Ukuba ndithe ndahamba-hamba phakathi kweembandezelo, uyandiphilisa; Wosolulela emsindweni weentshaba zam isandla sakho, Sindisindise isandla sakho sokunene.

138:8 UYehova uya kundifezela. Yehova, inceba yakho ingunaphakade, Izenzo zezandla zakho musa ukuziyekela.

139:1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Yehova, undigocagocile, wandazi.

139:2 Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam; Uyaziqonda izicamango zam nakude.

139:3 Ukuhamba kwam nokulala kwam, uyakwela; Uqhelene neendlela zam zonke.

139:4 Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam Ongalaziyo ke, Yehova, kanye.

139:5 Ngasemva nangaphambili undingqingile, Wasibeka phezu kwam isandla sakho.

139:6 Kubalulekile kum oko kwazi, Kuphezulu, kundinqabele.

139:7 Ndingahambela phi na ukumka emoyeni wakho? Ndingabalekela phi na ukumka ebusweni bakho?

139:8 Ukuba ndithe ndenyuka ndaya emazulwini, ulapho wena; Ukuba ndithe ndazandlalela kwelabafileyo, nanko ukho.

139:9 Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo, Ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle,

139:10 Besingandikhaphayo kwanalapho isandla sakho, Sindibambe isandla sakho sokunene.

139:11 Ukuba ndithe, Mabundisongele ubumnyama bona bodwa, Nokukhanya kube bubusuku ngeenxa zonke kum:

139:12 Kwanobumnyama obo abungebi bubumnyama kuwe; Ubusuku bungaba mhlophe njengemini, Ubumnyama bungaba njengokukhanya

139:13 Ngokuba wena wazibumba izintso zam, Wandibiyela esizalweni sikama.

139:14 Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo; Zibalulekile izenzo zakho, Umphefumlo wam uyazi kakuhle.

139:15 Ayengagushekile kuwe amathambo am, Mna ndenzelwayo entsithelweni, Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba.

139:16 Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, Zazibhalwe encwadini yakho iimini zonke ziphela; Ziyiliwe ngenxa engaphambili, Kungekabikho ke nanye kuzo.

139:17 Kum ke zinjani na ukunqaba izicamango zakho, Thixo! Asingangani isimbuku sazo!

139:18 Zingathi, ndizibalile, zibe ninzi ngaphezu kwentlabathi; Ndakuvuka ndoba ndisenawe.

139:19 Ngamana wambulala ongendawo, Thixo! Nina madoda amagazi, sukani kum.

139:20 Abo bakukhankanyela amayelenqe, Balibizela inkohlakalo igama lakho abazondi bakho.

139:21 Andinakubathiya na abakuthiyayo, Yehova, Ndikruquke ngabasukela phezulu kuwe?

139:22 Ndibathiya ngentiyo ephelelisileyo, Kum mna baziintshaba.

139:23 Ndigocagoce, Thixo, uyazi intliziyo yam; Ndicikide, uzazi iingcinga-ngcinga zam;

139:24 Ubone ukuba kukho ndlela yobubi na kum, Undikhaphele kwindlela engunaphakade.

140:1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndihlangule, Yehova, esintwini esinobubi, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo,

140:2 Abacinga okubi entliziyweni. Imihla yonke baxhaya imfazwe.

140:3 Balola ulwimi lwabo njengenyoka; Ubuhlungu berhamba busemlonyeni wabo (Phakamisani.)

140:4 Ndigcine, Yehova, ezandleni zongendawo, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo, Abacinga ukuzikhubekisa iinyawo zam.

140:5 Abanekratshi bandiqhushekele isibatha nezintya, Baneke umnatha ecaleni kwendlela, Bandithiyele ngemigibe. (Phakamisani.)

140:6 Ndithi kuYehova, UnguThixo wam; Beka indlebe, Yehova, elizwini lesikhungo sam.

140:7 Yehova, Nkosi yam, nqaba endisindisayo, Uyigqubuthele intloko yam ngemini yeduli.

140:8 Musa ukumnika, Yehova, ongendawo iminqweno yakhe; Musa ukuwuphumelelisa umnkqangiyelo wakhe, Hleze aziphakamise. (Phakamisani.)

140:9 Yona intloko yabandingqingayo, Ububi bomlomo wabo mabubagubungele.

140:10 Mabathotyelwe amalahle avuthayo; Makabawise emlilweni, emimbithini, bangabi saphuma.

140:11 Indoda enolwimi mayingazinzi ehlabathini; Indoda enokugonyamela, ububi mabuyizingele ngembembetshane.

140:12 Ndiyazi ukuba uYehova uya kulifeza Ityala losizana, ibango lamahlwempu.

140:13 Inene, amalungisa aya kubulela kwigama lakho; Baya kuhlala ebusweni bakho abathe tye.

141:1 Umhobe kaDavide. Yehova, ndiyakunqula, khawuleza uze kum; Libekele indlebe izwi lam ekudandulukeni kwam kuwe.

141:2 Umthandazo wam mawuhlale uhleli phambi kwakho usisiqhumiso, Nokuphakamisa kwam izandla kube ngumnikelo wangokuhlwa.

141:3 Umlomo wam wumisele umlindi, Yehova; Misa umgcini emnyango womlomo wam.

141:4 Intliziyo yam musa ukuyithobela entweni embi, Ukuba isebenze intlondi yokungendawo Namadoda asebenza ubutshinga; Mandingazidli izimnandi zawo.

141:5 Malindibethe ilungisa linenceba, lindohlwaye; Ioli enjalo yentloko ayingeyali intloko yam: Ngokuba usekho nomthandazo wam ebubini bawo.

141:6 Bakhahlelwa emacaleni engxondorha abagwebi bawo, Beve amazwi am ukuba amnandi.

141:7 Njengolimayo enqika umhlaba, Anjalo ukuthi saa amathambo ethu emlonyeni wengcwaba.

141:8 Ngokuba akuwe, Yehova, Nkosi yam, amehlo am; Ndizimela ngawe; musa ukuwuphalaza umphefumlo wam.

141:9 Ndigcine esangweni lomgibe wabandithiyelayo, Nasezirhintyelweni zabasebenza ubutshinga.

141:10 Mabeyele ezintanjeni zabo abangendawo, Ndide ndidlule mna okukanye.

142:1 Eyokuqiqa kaDavide; oko ebesemqolombeni. Umthandazo. Ndikhala kuYehova ngezwi lam, Ndikhunga uYehova ngezwi lam,

142:2 Ndiphalaza inkalazo yam phambi kwakhe, Ndixela imbandezelo yam phambi kwakhe.

142:3 Ekutyhafeni komoya phakathi kwam, Uyayazi wena ingqushu yam. Emendweni endihamba ngawo Bandiqhushekela isibatha.

142:4 Bheka ngasekunene ubone, Akukho undibukayo; Andinandawo ndingasabela kuyo, Akukho uwukhathaleleyo umphefumlo wam.

142:5 Ndikhala kuwe, Yehova, Ndithi, Nguwe ihlathi lam, Isabelo sam ezweni labahleliyo.

142:6 Kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam, Ngokuba ndiswele kakhulu: Ndihlangule kwabandisukelayo, Ngokuba bomelele kunam.

142:7 Wukhuphe entolongweni umphefumlo wam, Ndibulele kwigama lakho. Amalungisa aya kuzithi jize ngesithsaba ngenxa yam, Ngokuba undiphethe kakuhle.

143:1 Umhobe kaDavide. Yehova, yiva umthandazo wam, kubekele indlebe ukutarhuzisa kwam; Ndiphendule ngokunyaniseka kwakho, ngobulungisa bakho.

143:2 Musa ukumsa ematyaleni umkhonzi wakho: Ngokuba phambi kwakho akukho namnye uhleliyo olilungisa.

143:3 Ngokuba utshaba luwusukele umphefumlo wam, Lubutyumzele emhlabeni ubomi bam; Lundihlalise ezindaweni ezimnyama, njengabafe ngonaphakade.

143:4 Utyhafile phakathi kwam umoya wam; Imangalisiwe phakathi kwam intliziyo yam.

143:5 Ndikhumbula imihla yamandulo; Ndicamngca ngemisebenzi yakho yonke, Ndicamngca ngesenzo sezandla zakho.

143:6 Ndizolulela kuwe izandla zam, Umphefumlo wam ukungxamele njengelizwe elibharhileyo. (Phakamisani.)

143:7 Khawuleza undiphendule, Yehova; uyaphela umoya wam. Musa ukubusithelisa kum ubuso bakho, Ndifane nabahla baye emhadini.

143:8 Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam.

143:9 Ndihlangule ezintshabeni zam, Yehova. Ndizimela ngawe.

143:10 Ndifundise ukwenza ikholo lakho, ngokuba unguThixo wam. UMoya wakho olungileyo makandikhaphele ezweni elisithabazi.

143:11 Ngenxa yegama lakho, Yehova, ndiphilise; Wukhuphe embandezelweni umphefumlo wam ngobulungisa bakho.

143:12 Ngenceba yakho zibhangise iintshaba zam, Ubatshabalalise bonke abawubandezelayo umphefumlo wam, Ngokuba ndingumkhonzi wakho.

144:1 EkaDavide. Makabongwe uYehova, uliwa lam, Ulofundisa izandla zam ukulwa, Iminwe yam imfazwe.

144:2 Unceba yam, umboniselo yam, Ungxonde yam, umsindisi wam, mna lo; Ungweletshetshe yam, undizimela ngaye; Ulonyathelela abantu bam phantsi kwam.

144:3 Yehova, uyintoni na umntu, le nto umaziyo? Unyana womfo, le nto umnyamekelayo?

144:4 Umntu lo ufana nomphunga, Imihla yakhe injengethunzi elidlulayo.

144:5 Yehova, thoba amazulu akho, uhle; Phatha ezintabeni, ziqhume.

144:6 Banekisa imibane, uziphangalalise; Thuma iintolo zakho, uziduba-dube.

144:7 Thuma izandla zakho, zivele phezulu; Ndirhole, ndihlangule emanzini amakhulu. Esandleni soonyana bolunye uhlanga;

144:8 Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki.

144:9 Thixo, ndokuvumela ingoma entsha, Ndikubethele umrhubhe ontambo zilishumi;

144:10 Ulonika ookumkani usindiso, Ulohlangula uDavide umkhonzi wakhe ekreleni elinobubi.

144:11 Ndirhole, ndihlangule esandleni soonyana bolunye uhlanga, Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki;

144:12 Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo; Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa kwebhotwe;

144:13 Oovimba bethu bazale, bavelise iintlobo ngeentlobo; Iigusha zethu zizale amawaka, zande ngezigidi emaphandleni ethu;

144:14 Iinkomo zethu zizale, Kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, Kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu.

144:15 Hayi, uyolo lwabantu ekunjalo kubo! Hayi, uyolo lwabantu abaThixo unguYehova!

145:1 Eyokudumisa kaDavide. Ndiya kukuphakamisa, Thixo wam, wena Kumkani, Ndilibonge igama lakho ngonaphakade kanaphakade.

145:2 Imihla yonke ndiya kukubonga, Ndilidumise igama lakho ngonaphakade kanaphakade.

145:3 Mkhulu uYehova, ngowokudunyiswa kakhulu; Ubukhulu bakhe abunakugocwagocwa.

145:4 Izizukulwana ngezizukulwana, kunconywa izenzo zakho, Kuxelwe ubugorha bakho.

145:5 Bunobungangamela ubuqaqawuli bendili yakho; Ngeendawo zakho ezibalulekileyo ndiya kucamngca.

145:6 Bothetha ngamandla ezenzo zakho ezoyikekayo, Ndibalise ngobukhulu bakho.

145:7 Bompompoza isikhumbuzo sokulunga kwakho okukhulu, Bamemelele ngobulungisa bakho.

145:8 Unobabalo nemfesane uYehova, Uzeka kade umsindo, mkhulu ngenceba.

145:9 Ulungile uYehova kubo bonke, Imfesane yakhe ikuzo zonke izenzo zakhe.

145:10 Ziyabulela kuwe, Yehova, zonke izenzo zakho, Bakubonge abakho benceba;

145:11 Uzuko lobukumkani bakho balutsho, Bathethe ngobugorha bakho.

145:12 Ukuba babazise oonyana babantu ubugorha bakhe, Ubuqaqawuli obuhle bobukumkani bakhe.

145:13 Ubukumkani bakho bubukumkani bamaphakade onke, Nolawulo lwakho lukwizizukulwana ngezizukulwana.

145:14 UYehova ungumxhasi wabo bonke abawayo, Ngumphakamisi wabo bonke abagobileyo.

145:15 Amehlo eento zonke akhangele kuwe, Wena ke uzinika ukudla kwazo ngexesha elililo;

145:16 Uyasivula isandla sakho, Uzihluthise iinto zonke eziphilileyo ngeento ezikholekileyo.

145:17 Ulilungisa uYehova ngeendlela zakhe zonke, Unenceba ngezenzo zakhe zonke.

145:18 Usondele uYehova kubo bonke abamnqulayo, Kubo bonke abamnqulayo ngenyaniso.

145:19 Uyayenza into ekholekileyo kwabamoyikayo, Akuve ukuzibika kwabo, abasindise.

145:20 UYehova ungumgcini wabo bonke abamthandayo, Abatshabalalise bonke abangendawo.

145:21 Umlomo wam mawuthethe indumiso kaYehova, Inyama yonke ilibonge igama lakhe elingcwele ngonaphakade kanaphakade.

146:1 Haleluya! Mdumise uYehova, mphefumlo wam.

146:2 Ndiya kumdumisa uYehova lo gama ndidla ubomi; Ndiya kumbethela uhadi uThixo wam ekubeni ndingosekhoyo.

146:3 Musani ukukholosa ngamanene, Ngonyana womntu, yena ungenalo usindiso.

146:4 Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; Ngaloo mini ayatshitsha amabhongo akhe.

146:5 Hayi, uyolo lwalowo uluncedo lunguThixo kaYakobi, Lwalowo ulinde kuYehova uThixo wakhe:

146:6 KuMenzi wezulu nomhlaba, Nolwandle neento zonke ezikulo; Kulogcina inyaniso ngonaphakade;

146:7 Kogweba ityala labacudiswayo; Kopha abalambileyo ukudla; KuYehova okhulula ababanjwa;

146:8 KuYehova ovula amehlo eemfama; KuYehova ophakamisa abagobileyo; KuYehova othanda amalungisa;

146:9 KuYehova ogcina abaphambukeli; Kulophakamisa inkedama nomhlolokazi, Ayiphethule indlela yabangendawo.

146:10 UYehova ungukumkani ngonaphakade, UThixo wakho, Ziyon, kwizizukulwana ngezizukulwana. Haleluya!

147:1 Haleluya! Ngokuba kulungile ukuvuma ngoThixo wethu; Ngokuba kumnandi, ifanelekile indumiso.

147:2 Umakhi weYerusalem nguYehova; Abagxothwa bakwaSirayeli ubabuthela khona.

147:3 Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo;

147:4 Ulobala inani leenkwenkwezi, Ezibiza zonke ngamagama.

147:5 Inkulu iNkosi yethu, inamandla amakhulu; Ingqondo yayo ayiphele ndawo.

147:6 Ulophakamisa abalulamileyo nguYehova, Uthobela abangendawo emhlabeni.

147:7 Hlabelani kuYehova eyokubulela, Mbetheleni uhadi uThixo wethu.

147:8 Ulosibekelisa izulu ngamafu, Ulolungisela umhlaba imvula; Ulontshulisa utyani ezintabeni;

147:9 Ulonika inkomo ukudla, Namathole ehlungulu alilayo.

147:10 Akabunanze nganto ubugorha behashe, Akakholiswa zizitho zendoda;

147:11 UYehova ukholiswa ngabamoyikayo, Abalinde inceba yakhe.

147:12 Mncome uYehova, Yerusalem. Mdumise uThixo wakho, Ziyon:

147:13 Ngokuba eyomelezile imivalo yamasango akho, Ebasikelele abantwana bakho phakathi kwakho.

147:14 Ngulomisa uxolo emideni yakho, Wakuhluthisa ngengqolowa etyebileyo.

147:15 Ulothumela intetho yakhe ehlabathini, Ilizwi lakhe ligidima ngokukhawuleza;

147:16 Ulonika ikhephu njengoboya bezimvu, Ugcwayela iqabaka njengothuthu,

147:17 Ephosa umkhenkce wakhe njengamaqhekeza; Ngubani na onokuma phambi kwengqele yakhe?

147:18 Uthumela ilizwi lakhe, ezo nto azinyibilikise; Uvuthuzisa umoya wakhe, aqukuqele amanzi.

147:19 Uloxelela uYakobi ilizwi lakhe, USirayeli imimiselo yakhe namasiko akhe.

147:20 Akenjanga ngalo kolunye uhlanga, Namasiko aluwazi. Haleluya!

148:1 Haleluya! Dumisani uYehova emazulwini; Mdumiseni ezindaweni eziphezulu.

148:2 Mdumiseni, nonke zithunywa zakhe; Mdumiseni, nonke mikhosi yakhe;

148:3 Mdumiseni, wena langa, nawe nyanga; Mdumiseni, nonke zinkwenkwezi zinokukhanya;

148:4 Mdumiseni, mazulu awo amazulu, Nani, manzi angaphezu kwezulu.

148:5 Mazilidumise ezo nto igama likaYehova; Ngokuba wawisa umthetho, zadalwa.

148:6 Wazimisa ngonaphakade kanaphakade, Wazimisela ummiselo ezingayi kuwugqitha.

148:7 Dumisani uYehova ehlabathini, Nina bominenga, nani nonke, manzi enzonzobila:

148:8 Wena mlilo, nawe sichotho; wena khephu, nawe msi; Moya uvuthuzayo, ulenzayo ilizwi lakhe;

148:9 Nina zintaba, nani zinduli nonke, Nina mithi eneziqhamo, nani misedare nonke;

148:10 Nina marhamncwa, nani zinkomo nonke, Nina zinambuzane, nani zintaka zinamaphiko;

148:11 Ookumkani behlabathi, nezizwe zonke, Abathetheli nabagwebi behlabathi lonke;

148:12 Umlisela kwanomthinjana, Amadoda amakhulu kunye nabafana:

148:13 Mabalidumise igama likaYehova, Ngokuba liyingxonde igama lakhe yena yedwa; Indili yakhe ingaphezu komhlaba nezulu.

148:14 Wabaphakamisela abantu bakhe uphondo, Lwayindumiso kwabakhe benceba bonke, Koonyana bakaSirayeli, abantu abasondeleyo kuye. Haleluya!

149:1 Haleluya! Mvumeleni uYehova ingoma entsha, Indumiso yakhe ebandleni labenceba.

149:2 USirayeli makavuye ngoMenzi wakhe; Usapho lwaseZiyon malugcobe ngoKumkani walo.

149:3 Mabalidumise igama lakhe beqamba, Bembethela ingqongqo nohadi.

149:4 Ngokuba uYehova uyakholiswa ngabantu bakhe, Uyabahombisa abalulamileyo ngoloyiso.

149:5 Mabadlamke benozuko abenceba, Mabamemelele besezililini zabo.

149:6 Yimibongo kaThixo emqaleni wabo, Likrele elintlangothi mbini esandleni sabo;

149:7 Ukuze benze impindezelo ezintlangeni, Izohlwayo ezizweni;

149:8 Bakhonkxe ookumkani bazo ngemixokelelwane, Nabazukileyo kuzo ngamakhamandela esinyithi;

149:9 Benze kubo isiko elibhaliweyo. Luzuko olo lwabakhe benceba bonke. Haleluya!

150:1 Haleluya! Dumisani uThixo engcweleni yakhe, Mdumiseni esibhakabhakeni samandla akhe.

150:2 Mdumiseni ngenxa yobugorha bakhe, Mdumiseni ngokobuninzi bobukhulu bakhe.

150:3 Mdumiseni ngokuvuthela isigodlo, Mdumiseni ngomrhubhe nohadi.

150:4 Mdumiseni ngengqongqo nengqungqo, Mdumiseni ngeento ezineentambo nogwali.

150:5 Mdumiseni ngamacangci akhenkcezayo, Mdumiseni ngamacangci adumayo.

150:6 Yonke into ephefumlayo mayimdumise uYehova. Haleluya!


Next: Proverbs