Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Swedish Bible: Philemon

1:1 Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,

1:2 och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus.

1:3 Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1:4 Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,

1:5 ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.

1:6 Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.

1:7 Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.

1:8 Därför, fastän jag med mycken frimodighet i Kristus kunde befalla dig att göra vad du nu bör göra,

1:9 beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;

1:10 ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,

1:11 som förut var ingalunda var dig till »till gagn», men som nu är både dig och mig till stort gagn.

1:12 Denne sänder jag här tillbaka till dig; och när jag så gör, är det såsom sände jag åstad mitt eget hjärta.

1:13 Jag hade väl själv velat behålla honom hos mig, så att han å dina vägnar kunde hava betjänat mig i den fångenskap som jag utstår för evangelii skull.

1:14 Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja.

1:15 När han för en liten tid blev skild från dig, skedde detta till äventyrs just för att du skulle få honom igen för alltid,

1:16 nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!

1:17 Om du alltså håller mig för din medbroder, så tag emot honom såsom du skulle taga emot mig själv.

1:18 Har han gjort dig någon orätt, eller är han dig något skyldig, så för upp det på min räkning.

1:19 Jag, Paulus, skriver här med egen hand: »Jag skall själv betala det.» Jag skulle också kunna säga: »För upp det på din räkning.» Ty du har ju en ännu större skuld till mig, nämligen -- dig själv.

1:20 Ja, min broder, måtte jag »få gagn» av dig i Herren! Vederkvick mitt hjärta i Kristus.

1:21 Det är därför att jag är viss om din lydaktighet som jag har skrivit detta till dig. Och jag vet att du kommer att göra ännu mer än jag begär.

1:22 Och så tillägger jag: bered dig på att giva mig härbärge. Jag hoppas nämligen att jag genom edra böner skall bliva skänkt åt eder.

1:23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;

1:24 så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.

1:25 Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.


Next: Hebrews