Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Swedish Bible: 3 John

1:1 Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

1:2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

1:3 Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.

1:4 Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

1:5 Min älskade, du handlar såsom en trofast man i allt vad du gör mot bröderna, och detta jämväl när de komma såsom främlingar.

1:6 Dessa hava nu inför församlingen vittnat om din kärlek. Och du gör väl, om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också för fortsättningen av deras resa.

1:7 Ty för hans namns skull hava de dragit åstad, utan att hava tagit emot något av hedningarna.

1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.

1:9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

1:10 Om jag kommer, skall jag därför påvisa huru illa han gör, då han skvallrar om oss med elaka ord. Och han nöjer sig icke härmed; utom det att han själv intet vill göra för bröderna, hindrar han också andra som vore villiga att göra något, ja, han driver dem ut ur församlingen.

1:11 Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

1:12 Demetrius har fått gott vittnesbörd om sig av alla, ja, av sanningen själv. Också vi giva honom vårt vittnesbörd; och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

1:13 Jag hade väl mycket annat att skriva till dig, men jag vill icke skriva till dig med bläck och penna.

1:14 Ty jag hoppas att rätt snart få se dig, och då skola vi muntligen tala med varandra.

1:15 Frid vare med dig. Vännerna hälsa dig. Hälsa vännerna, var och en särskilt.


Next: Jude