Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Norwegian Bible: Colossians

1:1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus

1:2 - til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!

1:3 Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,

1:4 efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,

1:5 for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

1:6 som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,

1:7 således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,

1:8 han som også har fortalt oss om eders kjærlighet i Ånden.

1:9 Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

1:10 at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

1:11 så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

1:12 så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

1:13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

1:14 i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

1:15 Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;

1:16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,

1:17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.

1:18 Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

1:19 for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,

1:20 og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

1:21 Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,

1:22 eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,

1:23 så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

1:24 Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

1:25 hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,

1:26 den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige,

1:27 for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

1:28 Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

1:29 For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

2:1 For jeg vil at I skal vite hvor stor strid jeg har for eder og dem i Laodikea og så mange som ikke har sett mitt åsyn i kjødet,

2:2 forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

2:3 i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.

2:4 Dette sier jeg forat ingen skal dåre eder ved lokkende tale.

2:5 For om jeg enn er fraværende i kjødet, så er jeg dog hos eder i ånden, idet jeg med glede ser eders gode orden og den faste grunn i eders tro på Kristus.

2:6 Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

2:7 så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

2:8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

2:9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

2:10 Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet,

2:11 han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,

2:12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

2:13 Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser

2:14 og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset.

2:15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

2:16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;

2:17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

2:18 La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn

2:19 og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

2:20 Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

2:21 Ta ikke! smak ikke! rør ikke!

2:22 - ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,

2:23 som vel har ord for visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet, ikke ved noget som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet?

3:1 Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

3:2 La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!

3:3 I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud;

3:4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

3:5 Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

3:6 for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

3:7 iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting;

3:8 men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;

3:9 lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger

3:10 og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

3:11 her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

3:12 Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

3:13 så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

3:14 Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

3:15 Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

3:16 La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

3:17 og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

3:18 I hustruer! underordne eder under eders menn, som det sømmer sig i Herren!

3:19 I menn! elsk eders hustruer og vær ikke bitre mot dem!

3:20 I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.

3:21 I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet!

3:22 I tjenere! vær lydige i alle ting imot eders herrer efter kjødet, ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men i hjertets enfold, idet I frykter Herren!

3:23 Det I gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker,

3:24 for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!

3:25 for den som gjør urett, skal få igjen den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.

4:1 I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!

4:2 Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

4:3 og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker,

4:4 forat jeg kan åpenbare den således som jeg bør tale.

4:5 Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

4:6 Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

4:7 Hvorledes det går mig, det skal Tykikus fortelle eder alt sammen, han min elskede bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren,

4:8 som jeg just derfor sender til eder, forat I skal få vite hvorledes det er med oss, og forat han skal trøste eders hjerter,

4:9 tillikemed Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er fra eders by; de skal fortelle eder alt herfra.

4:10 Aristarkus, min medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas' søskenbarn, som I fikk pålegg om - når han kommer til eder, da ta imot ham -

4:11 og Jesus med tilnavnet Justus; iblandt de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt mig en trøst.

4:12 Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

4:13 for jeg gir ham det vidnesbyrd at han har meget strev for eder og dem i Laodikea og dem i Hierapolis.

4:14 Lægen Lukas, den elskede, hilser eder, og Demas.

4:15 Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.

4:16 Og når dette brev er lest hos eder, da sørg for at det også blir lest i laodikeernes menighet, og at I får lese brevet fra Laodikea!

4:17 Og si til Arkippus: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den!

4:18 Hilsen med min, Paulus' hånd: Kom mine lenker i hu! Nåden være med eder!


Next: 1 Thessalonians