Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Latvian Bible: 2 Timothy

1:1 Pāvils, ar Dieva gribu Jēzus Kristus apustulis saskaņā ar dzīvības apsolījumu, kas ir Kristū Jēzū,

1:2 Savam vismīļajam dēlam Timotejam: žēlastība, žēlsirdība un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Kristus Jēzus!

1:3 Es pateicos Dievam, kam, tāpat kā mani vectēvi, kalpoju skaidrā sirdsapziņā, ka es nemitīgi tevi pieminu savās lūgšanās dienu un nakti.

1:4 Atminēdamies tavas asaras, es ilgojos tevi redzēt, lai es kļūtu pilns prieka.

1:5 Es atceros tavu neliekuļoto ticību, kas agrāk piemita tavai vecmāmuļai Loidai un tavai mātei Eunikai, un es esmu pārliecināts, ka arī tev.

1:6 Šī iemesla dēļ es tev atgādinu atdzīvināt Dieva žēlastību, kas ar manu roku uzlikšanu ir tevī.

1:7 Jo Dievs mums nav devis bailīguma, bet gan spēka un mīlestības, un godprātības garu.

1:8 Tāpēc nekautrējies no mūsu Kunga liecības, nedz no manis, Viņa gūstekņa, bet Dieva spēkā līdzdarbojies evaņģēlijā!

1:9 Viņš mūs izglāba un ar svētu aicinājumu aicināja ne mūsu nopelnu dēļ, bet saskaņā ar savu nodomu un žēlastību, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem,

1:10 Bet tagad tā kļuvusi redzama, parādoties mūsu Pestītājam Jēzum Kristum, kas uzvarēja nāvi, bet evaņģēlijā apgaismoja dzīvību un neiznīcību.

1:11 Tādēļ esmu iecelts sludinātājs, apustulis un tautu mācītājs.

1:12 Šī iemesla dēļ es arī tā ciešu, bet es nekaunos, jo es zinu, uz ko esmu ticējis, un es esmu pārliecināts, ka Viņam ir vara man uzticēto uzglabāt līdz tai dienai.

1:13 Veselīgās mācības paraugu, ko dzirdēji no manis, turi ticībā un mīlestībā Kristū Jēzū!

1:14 Sargi tev uzticēto labo mantu Svētā Gara spēkā, kas mūsos mājo!

1:15 Tu zini to, ka visi, kas dzīvo Āzijā, no manis ir novērsušies, starp tiem Figels un Hermogens.

1:16 Kungs lai parāda žēlsirdību Onezifora namam, jo viņš bieži mani atspirdzināja un nekaunējās manu važu,

1:17 Bet viņš, atnācis Romā, rūpīgi mani meklēja un arī atrada.

1:18 Lai Kungs dod viņam atrast žēlastību no Kunga viņa dienā! Un cik daudz viņš man Efezā kalpoja, to tu labāk zini.

2:1 Bet tu, mans dēls, stiprinies Kristus Jēzus žēlastībā!

2:2 Un ko tu daudzu liecinieku klātbūtnē no manis dzirdēji, to nodod uzticamajiem cilvēkiem, kas būtu spējīgi arī citus mācīt!

2:3 Strādā kā labs Jēzus Kristus kareivis!

2:4 Neviens Dieva kareivis neiesaista sevi pasaulīgās darīšanās, lai izpatiktu tam, kam saistījies ar pienākumu.

2:5 Un ja arī sacīkstēs cīnās, viņš laurus saņem tad, ja likumīgi cīnījies.

2:6 Zemkopim, kas strādā, pirmajam jāsaņem sava daļa no augļiem.

2:7 Saproti, ko es tev saku: Kungs dos tev saprašanu visās lietās.

2:8 Atminies, ka Kungs Jēzus Kristus, kas cēlies no Dāvida cilts, ir uzcēlies no miroņiem saskaņā ar manu evaņģēliju;

2:9 Tā labad es strādāju līdz pat važām it kā ļaundaris; bet Dieva vārds nav saistīts.

2:10 Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēļ, lai arī viņi sasniegtu pestīšanu, kas ir Kristū Jēzū, kopā ar debesu godību.

2:11 Tie ir patiesi vārdi: Ja mēs kopā ar Viņu miruši, tad mēs kopā ar Viņu dzīvosim.

2:12 Ja mēs pacietīsim, tad kopā ar Viņu valdīsim; ja noliegsim, tad arī Viņš mūs noliegs.

2:13 Ja mēs neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar pats sevi noliegt.

2:14 To atgādini, liecinādams Dieva priekšā! Neielaidies strīdos, jo tas nekalpo labumam, bet gan sabojā klausītājus!

2:15 Rūpīgi centies parādīties Dievam, ka tu esi uzticams strādnieks, kam bailes ir svešas un kas pareizi māca patiesības vārdus!

2:16 Bet izvairies no nederīgām un tukšām runām, jo tās daudz kalpo bezdievībai,

2:17 Un viņu runa izplatās kā vēzis. Tādi ir Himenejs un Filēts,

2:18 Kas atkrituši no patiesības, sacīdami, ka augšāmcelšanās jau esot notikusi, un tā sagrozot dažos ticību.

2:19 Bet stiprais Dieva pamats pastāv, kam šāds zīmogs: Kungs pazīst savējos; un: ikkatrs, kas piesauc Kunga vārdu, lai atturas no netaisnības!

2:20 Bet lielajā namā ir ne tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla: daži godam, daži negodam.

2:21 Un tātad, kas būs tīrs no viņiem, tas būs godam svētīts un Kungam derīgs trauks, sagatavots katram labam darbam.

2:22 Bēdz no jaunekļu kārībām, bet centies pēc taisnības, ticības, cerības, mīlestības un miera ar tiem, kas Kungu piesauc skaidrā sirdī!

2:23 Izvairies no neprātīgām un aplamām prātošanām, zinādams, ka tās izraisa strīdus.

2:24 Bet Kunga kalpam nepieklājas strīdēties; viņam jābūt lēnprātīgam pret visiem, mācīt spējīgam, pacietīgam,

2:25 Tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai; varbūt Dievs dos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību,

2:26 Lai atjēgtos no velna valgiem, kas tos pēc sava prāta turēja gūstā.

3:1 Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies baigi laiki,

3:2 Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, iedomīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, netikumīgi,

3:3 Nežēlīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, bargi, nesaudzīgi.

3:4 Nodevēji, nekaunīgi, uzpūtīgi, kas vairāk mīlēs baudas nekā Dievu,

3:5 Ārēji liekuļodami dievbijību, bet tās spēku noliegdami. Arī no tādiem izvairies!

3:6 Jo tie ir tādi, kas ielavās namos un valdzina vājās sievietes, kuras, grēkos iegrimušas, padodas dažādām kārībām.

3:7 Tās vienmēr mācās, bet pie patiesības atziņas nekad nenonāk.

3:8 Bet kā Janness un Jambress pretojās Mozum, tā šie cilvēki, samaitāti savā prātā un nepastāvīgi ticībā, pretojas patiesībai.

3:9 Bet viņi tālu netiks, jo to ārprāts kļūs visiem zināms, kā tas bija arī ar citiem.

3:10 Bet tu esi sekojis manai mācībai, dzīves veidam, nodomiem, ticībai, augstsirdībai, mīlestībai, pacietībai,

3:11 Vajāšanās, ciešanās, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā un Listrā. Kādas tik vajāšanas es neesmu cietis, bet Kungs no visām mani izglāba.

3:12 Vajāti tiks arī visi tie, kas grib dievbijīgi Kristū Jēzū dzīvot.

3:13 Bet ļaunie cilvēki un krāpnieki grims dziļāk savā ļaunumā, paši maldīdamies un citus maldinādami.

3:14 Tu tomēr paliec pie tā, ko esi mācījies un kas tev uzticēts, jo tu zini, no kā mācījies.

3:15 Bet tu taču no bērnības zini Svētos Rakstus: tie spēj tevi pamācīt pestīšanai caur ticību uz Kristu Jēzu.

3:16 Katrs Dieva iedvesmots raksts noderīgs mācīšanai, atspēkošanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,

3:17 Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un katram labam darbam sagatavots.

4:1 Es tevi zvērinu pie Dieva un Jēzus Kristus, kas tiesās dzīvos un mirušos tad, kad nāks Viņš un Viņa valstība.

4:2 Sludini vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, pamudini, norāj visā pacietībā un pamācībā!

4:3 Jo nāks laiks, kad veselīgo mācību necietīs, bet tie pēc pašu iegribām sameklēs sev mācītājus, kas glaimos dzirdei;

4:4 No patiesības tie ausis novērsīs, bet pievērsīsies pasakām.

4:5 Bet tu esi modrs, paciet visu, strādā evaņģēlista darbu, pildi savu pienākumu, esi apdomīgs!

4:6 Jo mans šķiršanās laiks ir tuvu, un mani drīz upurēs.

4:7 Labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju.

4:8 Pāri paliek man paredzētais taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, dos man tanī dienā, un ne tikai man, bet arī tiem, kas mīl Viņa atnākšanu. Steidzies drīz atnākt pie manis!

4:9 Jo Dēma, šo pasauli mīlēdams, atstāja mani un aizgāja uz Tesalonīki,

4:10 Krescens uz Galatiju, Tits uz Dalmatiju.

4:11 Vienīgi Lūkass ir pie manis. Marku ņem un atved sev līdz, jo viņš man noderīgs kalpošanai!

4:12 Tihiku es aizsūtīju uz Efezu.

4:13 Nākdams paņem līdz mēteli, ko atstāju Troadā pie Karpa, un grāmatas, bet visvairāk pergamentu!

4:14 Varkalis Aleksandrs man nodarīja daudz ļauna; Kungs viņam atmaksās saskaņā ar tā darbiem.

4:15 Arī tu izvairies no viņa, jo viņš ļoti pretojas mūsu mācībai.

4:16 Kad pirmo reizi aizstāvējos, visi mani atstāja un pie manis nebija neviena. To lai viņiem nepieskaita!

4:17 Bet Kungs stāvēja man klāt un stiprināja mani, lai mana sludināšana būtu pilnīga, lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiktu atbrīvots no lauvas rīkles.

4:18 Kungs ir mani izglābis no katra ļauna darba un dos pestīšanu savā debesu valstībā; Viņam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.

4:19 Sveicini Prisku un Akvilu, un Onezifora namu.

4:20 Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju slimu Milētā.

4:21 Steidzies atnākt pirms ziemas! Tevi sveicina Eibuls un Pudenss, un Linuss, un Klaudija, un visi brāļi.

4:22 Kungs Jēzus Kristus lai ir ar tavu garu! Žēlastība ar jums! Amen.


Next: Titus