Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Kabyle Bible: 1 Timothy

1:1 Nekk Bulus amceggeɛ n Ɛisa Lmasiḥ, s lebɣi n Sidi Ṛebbi amsellek-nneɣ akk-d lebɣi n Ɛisa Lmasiḥ i deg yella usirem-nneɣ,

1:2 i gma-tneɣ Timuti f+ i d-ṛebbaɣ di liman am mmi n tideț, lbaṛaka, ṛṛeḥma ț-țalwit a k-d-țțunefkent s ɣuṛ Sidi Ṛebbi Baba-tneɣ akk-d Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.

1:3 Akken i k-nhiɣ uqbel ad ṛuḥeɣ ɣer tmurt n Masidunya qqim di temdint n Ifasus f+ iwakken ur tețțaǧǧaḍ ara kra n yemdanen ad slemden ayen i gxulfen tikli di liman,

1:4 ini-asen ad xḍun i tmucuha f+ d umeslay n zzux ɣef yizuṛan n tjaddit ur nețfaka, ayagi yețțawi-d lehduṛ ur nesɛi lfayda i ɣ-issebɛaden ɣef liman d lebɣi n Sidi Ṛebbi.

1:5 A sen-tiniḍ annect-agi iwakken a d-tessakiḍ deg wulawen-nsen leḥmala yeṣfan, ad ithedden lxaṭer-nsen yerna ad sɛun liman n tideț ɣer Sidi Ṛebbi.

1:6 Llan kra n yemdanen ffɣen i webrid, țmeslayen kan ɣef wayen ur nesɛi lmeɛna.

1:7 Bɣan ad slemden i wiyaḍ ccariɛa n Sidi Ṛebbi, nutni s yiman-nsen ur fhimen d acu i d qqaṛen ur fhimen ayen i sselmaden.

1:8 Neẓra belli ccariɛa n Sidi Ṛebbi d ayen yelhan ma yella netbeɛ-iț akken ilaq,

1:9 meɛna ilaq daɣen a nẓer belli ccariɛa n Sidi Ṛebbi ur d-tețțunefk ara ɣef ddemma n iḥeqqiyen meɛna tețțunefk-ed ɣef ddemma n yemcumen, i wid iɛuṣan Ṛebbi, i imejhal, i imednuben akk-d wid ur nețțak ara lqima i wayen iqedsen, wid ur nețqadaṛ ara Ṛebbi, wid ineqqen imawlan-nsen akk-d iqettalen,

1:10 i wid yeffɣen i webrid, i wat lɛaṛ, i wid itjaṛen deg waklan akk-d i ikeddaben, i wid ur nețțaṭṭaf ara deg wawal-nsen neɣ wid yețxalafen aselmed n tideț i wen-d yețțunefken.

1:11 Akka i gella di lexbaṛ n lxiṛ i yi-d-ițțunefken, i d-isbegginen tamanegt n Sidi Ṛebbi ameɣlal.

1:12 Ad ḥemdeɣ Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ i yi-isǧehden, i yi-fkan laman iwakken ad iliɣ d aqeddac-is, yextaṛ-iyi-d ad iliɣ d aqeddac-is

1:13 ɣas akken zik regmeɣ-t yerna qehṛeɣ wid yumnen yis. Meɛna iɛfa-yi axaṭer imiren ur ẓriɣ ara d acu xeddmeɣ imi mazal ur sɛiɣ ara liman deg ul-iw.

1:14 Tura ṛṛeḥma-s tameqqrant ters-ed fell-i s liman d leḥmala yellan deg-s.

1:15 Awal-agi d awal n tideț yuklalen ad ițwaqbel s lekmal-is : « Ɛisa Lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit iwakken ad isellek imednuben ».

1:16 Iḥunn-ed fell-i nekk yellan d amednub ameqqran iwakken a d-isbeggen ṛṛeḥma-s yerna ad iliɣ d lemtel sya ɣer zdat i wid ara yamnen yis ad sɛun tudert n dayem.

1:17 I ugellid n dayem, ameɣlal ur țwalint wallen, win yellan d yiwen, i nețța tamanegt d lɛezz si lǧil ɣer lǧil ! Amin !

1:18 A Timuti a mmi, a k-weṣṣiɣ ɣef wayen i d-caren fell-ak s ɣuṛ Ṛebbi si zik. Eṭṭef deg imeslayen-nni, sseǧhed iman-ik di liman s wul yeṣfan tedduḍ akken ilaq,

1:19 axaṭer kra n yemdanen nniḍen wexxṛen i tikli yeṣfan armi i sṛuḥen liman-nsen.

1:20 Llan gar-asen ?imni d Alixandru f+ sellmeɣ-ten i Cciṭan iwakken ad ẓren amek i tdeṛṛu d wid ireggmen Sidi Ṛebbi.

2:1 Ayen i ɣef ara kkun-weṣṣiɣ di tazwara, ḥemmdet cekkṛet Sidi Ṛebbi, ssuturet di tẓallit, deɛɛut ɣuṛ-es ɣef yemdanen meṛṛa.

2:2 Deɛɛut ɣef yigelliden d wid akk yeṭṭfen imukan n lḥekma iwakken a nɛic di lisser ț-țalwit, a nḍuɛ Sidi Ṛebbi s lḥeṛma d leqdeṛ.

2:3 Ayagi d ayen yelhan, d ayen iɛeǧben i Sidi Ṛebbi amsellek-nneɣ,

2:4 axaṭer yebɣa imdanen meṛṛa ad issinen tideț yerna ad țțuselken.

2:5 Yiwen n Ṛebbi i gellan, yiwen umcafeɛ daɣen i gellan ger yemdanen d Ṛebbi ; amcafeɛ-agi, d Ɛisa Lmasiḥ

2:6 i gefkan iman-is d asfel i leslak n yemdanen meṛṛa. D wagi i d țțbut i d-yefka Sidi Ṛebbi di lweqt-is ;

2:7 daymi i d-țțuceggɛeɣ iwakken ad beccṛeɣ, ad slemdeɣ i leǧnas ibeṛṛaniyen ayen yeɛnan liman ț-țideț. Ayen akka i d-qqaṛeɣ ț-țideț mačči d lekdeb.

2:8 Bɣiɣ ihi ad ilin di mkul amkan yergazen ireffden ifassen ɣer Ṛebbi s wul yeṣfan, mbla lɣecc d yir axemmem.

2:9 Akken daɣen i glaq ad xedment tilawin, ad ilint s llebsa isseṭren, ad sɛunt lḥeṛma d neyya, ur țzewwiqent acebbub-nsent, ur țcebbiḥent iman-nsent s ddheb, s tɛeqcin akk-d llebsa ifazen,

2:10 meɛna ad cebbḥent iman-nsent s lecɣal yelhan, akken ilaq ad xedment tilawin yețḍuɛun Sidi Ṛebbi.

2:11 Ilaq-as i tmeṭṭut aț-țḥesses i uselmed s tsusmi d wannuz.

2:12 Ur qebbleɣ ara aț-țesselmed tmeṭṭut neɣ aț-țdebbeṛ ɣef wergaz meɛna aț-țețsusum ( ur d-teggar ara iman-is ).

2:13 Axaṭer d Adem i d-yețwaxelqen d amezwaru d wamek i d-terna ?ewwa ; f+

2:14 mačči d Adem i geɣwa Cciṭan meɛna d ?ewwa i wumi ikellex f+ armi i tɛuṣṣa Sidi Ṛebbi,

2:15 lameɛna aț-țețțusellek s tarwa-s f+ ma tețțeddu s ṣṣfa d neyya di liman d leḥmala.

3:1 ?-țideț mi qqaṛen : « ma yella win yebɣan ad yuɣal d amdebbeṛ di tejmaɛt d ayen yelhan i gețmenni ».

3:2 Lameɛna amdebbeṛ di tejmaɛt ur ilaq ara ad afen deg-s lɣaci wayen ara s-d-ssukksen, ilaq ad yesɛu yiwet n tmeṭṭut kan, ad yili d win iḥekkmen deg iman-is, d aɛeqli, d win iteddun s ṣṣwab. Ilaq ad yili d win yesṭerḥiben deg wexxam-is, d win izemren ad isselmed awal n Ṛebbi ;

3:3 ur yețțili ara d asekṛan neɣ d amčaqlal meɛna ad yili d aḥnin d imhenni. Ur ilaq ara ad iḥemmel idrimen ;

3:4 ilaq daɣen ad yissin amek ara idebbeṛ ɣef wexxam-is, arraw-is ad ilin d wid yețțaɣen awal yerna a t-țqadaṛen.

3:5 Axaṭer ma yella walebɛaḍ ur yezmir ara ad idebbeṛ ɣef wexxam is, amek ara idebbeṛ di tejmaɛt n Sidi Ṛebbi ?

3:6 Amdebbeṛ di tejmaɛt ur ilaq ara ad yili d ajdid di liman di Ɛisa Lmasiḥ, m'ulac a t-yekcem zzux, aț-țedṛu yid-es akken tedṛa d Cciṭan. f+

3:7 Ilaq ula d wid ur numin ara s Ɛisa Lmasiḥ a d-cehden fell-as s lxiṛ ur țțafen ara deg-s wayen ara s-d ssukksen, iwakken ur iɣelli ara di tecṛektin n Cciṭan.

3:8 Iqeddacen n tejmaɛt daɣen ilaq ad sɛun leqdeṛ, ad ilin d irgazen iteṭṭfen deg awal-nsen, ad xḍun i tissit n ccṛab akk-d rrbeḥ n lexdeɛ.

3:9 Ilaq ad ḥerzen s wul yeṣfan lbaḍna n liman i d-yețwakecfen.

3:10 Ilaq ula d nutni ad țwajeṛben di leqdic-nsen, m'ur ufin ara ayen ara sen-d-ssukksen imiren zemren ad qedcen di tejmaɛt.

3:11 Ula ț-țiqeddacin n tejmaɛt ilaq ad sɛunt lḥeṛma, ur țmeslayent ara cceṛ ɣef wiyaḍ, ad ilint ț-țiɛeqliyin, ț-țid i ɣef yella lețkal ɣef kullec.

3:12 Iqeddacen n tejmaɛt ilaq ad sɛun yiwet n tmeṭṭut kan yerna ad ḍebbṛen ɣef yexxamen-nsen d warraw-nsen akken ilaq.

3:13 Axaṭer wid iqeddcen ɣef tejmaɛt akken ilaq, ad yali leqdeṛ-nsen ad nnernin di liman yerna ad sɛun lețkal d ameqqran di Ɛisa Lmasiḥ.

3:14 Uriɣ-ak-n meṛṛa annect-agi ɣas akken ssarameɣ a n-aseɣ ɣuṛ-ek,

3:15 iwakken ma ɛeṭṭleɣ ur n-usiɣ ara aț-țissineḍ amek i glaq aț-țedduḍ deg wexxam n Sidi Ṛebbi i gellan ț-țajmaɛt n Ṛebbi yeddren. Tajmaɛt-agi, ț-țigejdit i ɣef ters tideț.

3:16 S tideț acḥal meqqṛet lbaḍna n Lmasiḥ yellan d sebba n liman-nneɣ : win akken i d-yusan s ṣṣifa n wemdan, i ɣef d-icehhed Ṛṛuḥ iqedsen, tɛeǧǧbent deg-s lmalayekkat, yețwabecceṛ i leǧnas, umnen yis di ddunit meṛṛa, yețwarfed s tmanegt tameqqrant ɣer igenwan.

4:1 Ṛṛuḥ iqedsen ixebbeṛ-ed ɛinani belli deg ussan ineggura, aṭas ara iwexxṛen ɣef liman di Lmasiḥ, ad tebɛen wid i ten-ițɣuṛṛun s uselmed i d-yețțasen s ɣuṛ leǧnun.

4:2 A ten-ɣuṛṛen wat sin wudmawen yețbecciṛen lekdeb, wid iwumi yemmut wul am akken yețwaqqed s useffud.

4:3 Imdanen-agi bɣan ad ḥeṛṛmen zzwaǧ akk-d kra n leṣnaf n lmakla, lameɛna Sidi Ṛebbi ixleq-ed kullec iwakken wid yumnen yis yessnen tideț, a t-ḥemden a t-cekkṛen.

4:4 Ayen akk i d-ixleq Sidi Ṛebbi yelha, ur ilaq ara a nerr kra di rrif, acu kan ilaq a t-ncekkeṛ ɣef wayen i ɣ-d-ițțak,

4:5 axaṭer ayen akk i d yețwaxelqen iṣeffu-t wawal n Ṛebbi akk-d țẓallit.

4:6 Ssefhem-asen ayagi i watmaten iwakken aț-țiliḍ d aqeddac yelhan n Ɛisa Lmasiḥ, sseǧhed iman-ik di liman s wawal n Sidi Ṛebbi d uselmed n tideț i ttebɛeḍ s wul yeṣfan.

4:7 Ma ț-țimucuha n temɣaṛin ur nesɛi ara lmeɛna i gxulfen liman, ḍeggeṛ-itent akkin fell-ak. Issin amek ara telḥuḍ deg ubrid n Sidi Ṛebbi .

4:8 Tazzla deg wannar d ayen yelhan meɛna tenfeɛ i lǧețța kan, ma ṭṭaɛa n Sidi Ṛebbi tenfeɛ i kullec axaṭer deg-s i tella tudert n tura akk-d ț-țin i d-iteddun i ɣ-iwɛed Sidi Ṛebbi.

4:9 Awal-agi d awal n tideț yuklalen ad ițwaqbel ɣer yemdanen meṛṛa.

4:10 Ma d nukni nețɛețțib iman-nneɣ iwakken a neǧhed di liman, imi nețkel ɣef Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ yeddren yellan d amsellek n yemdanen meṛṛa abeɛda wid yumnen yis.

4:11 Atan wayen i ɣef ara tweṣṣiḍ imdanen d wayen ara sen-teslemḍeḍ.

4:12 ?uṛ-ek a k-iḥqeṛ yiwen imi meẓẓiyeḍ di leɛmeṛ, meɛna ili-k d lemtel ger wid yumnen s yimeslayen-ik, s tikli-inek, s leḥmala-inek, s liman-inek ț-țezdeg n wul-ik.

4:13 Sɛedday lweqt-ik di leqṛaya d ubecceṛ d uselmed n wawal n Ṛebbi i wiyaḍ, alamma usiɣ-en.

4:14 Ur țțaǧa ara di rrif tikci i k-d-ițțunefken s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi d yimeslayen s wayes i d-caren fell-ak di tejmaɛt mi ssersen ifassen-nsen fell-ak imeqqranen n tejmaɛt.

4:15 Err ddehn-ik ɣer wayagi txedmeḍ-t akken ilaq, iwakken imdanen meṛṛa ad walin amek i tețnerniḍ di tikli-inek di Lmasiḥ.

4:16 ?ader ɣef yiman-ik d wayen i tesselmadeḍ i wiyaḍ, ma tkemmleḍ akken, d leslak ara d-tawiḍ i keččini akk-d wid i k-yesmeḥsisen.

5:1 Ur țlummu ara ɣef wemɣaṛ s leɛyaḍ, meɛna nhu-t am akken d baba-k ; enhu daɣen ilmeẓyen am akken d atmaten-ik,

5:2 tamɣaṛt am yemma-k, tilmeẓyin am yessetma-k, s wul yeṣfan.

5:3 Qadeṛ tuǧǧal f+ telhuḍ ț-țid yeḥwaǧen lemɛawna.

5:4 Ma ț-țid yesɛan dderya neɣ dderya n warraw-nsent, ilaq d nutni ara d-yelhun yid-sent, akka ara d-sbeggnen ṭṭaɛa-nsen ɣer Sidi Ṛebbi m'ara rren lxiṛ i imawlan-nsen, ayagi d ayen i gɛeǧben i Sidi Ṛebbi.

5:5 Taǧǧalt i gellan weḥd-es ur nesɛi win ara ț-țirefden tețkel ɣef Sidi Ṛebbi tdeɛɛu ɣuṛ-es tețḥellil-it am yiḍ am ass.

5:6 Ma ț-țaǧǧalt yeṭṭafaṛen zzhu n ddunit, tinna temmut ɣas mazal-iț tedder.

5:7 Atah wayen i ɣef ara tweṣṣiḍ tuǧǧal iwakken ur d-yețțili ara wayen ara sent-d-ssukksen.

5:8 Ma yella win ur nɛawen ara at wexxam-is abeɛda imawlan-is, atan yeǧǧa liman, yuɣal akteṛ n win ijehlen.

5:9 Taǧǧalt ilaq aț-țesɛu sețțin n iseggasen di leɛmeṛ-is iwakken a ț-tɛawen tejmaɛt, ilaq aț-țili tezweǧ yiwet n tikkelt kan.

5:10 Ilaq aț-țili tețwassen s lecɣal-is yelhan, ț-țin iṛebban arraw-is akken ilaq, isṭerḥiben deg wexxam-is, issarden iḍaṛṛen n iqeddacen n Sidi Ṛebbi ; treffed imeɣban, txeddem lxiṛ.

5:11 Meɛna ur qebbel ara i tejmaɛt aț-țɛawen tuǧǧal meẓẓiyen di leɛmeṛ, axaṭer m'ara bɣunt ad ɛawdent zzwaǧ zemrent ad ǧǧent abrid n Lmasiḥ ;

5:12 s wakka ad xedɛent lɛahed-nni i fkant i Sidi Ṛebbi.

5:13 Yerna m'ur sɛint ara ayen ara xedment, ad țcalint seg wexxam ɣer wayeḍ mačči kan imi ur sɛint ara ccɣel, meɛna ad kettṛent deg yimeslayen ur nesɛi lmeɛna, ad ggarent iman-nsent deg wayen i tent-yexḍan.

5:14 Ihi bɣiɣ ad nhuɣ tuǧǧal meẓẓiyen di leɛmeṛ ad ɛawdent zzwaǧ, ad sɛunt dderya, ad lhint d yexxam-nsent iwakken iɛdawen ur țțafen ara ayen n diri ara hedṛen fell-asent.

5:15 Axaṭer llant seg-sent tid i geffɣen i webrid n Ṛebbi tebɛent abrid n Cciṭan.

5:16 Ma tella tin yumnen tesɛa tuǧǧal i s-yețțilin, d nețțat i glaq a tent tɛiwen iwakken ur țțilint ara ț țaɛkumt i tejmaɛt, akken daɣen tajmaɛt aț-țizmir aț-țɛiwen tid ur nesɛi ara win ara tent-irefden.

5:17 Imdebbṛen n tejmaɛt ixeddmen ccɣel-nsen akken ilaq uklalen ad țwaxelṣen s zzyada abeɛda wid yenneɛtaben deg ubecceṛ d uselmed.

5:18 Axaṭer tira iqedsen nnant-ed : Ur țțara ara takmamt i wezger yesserwaten, f+ yura daɣen : Axeddam yuklal lexlaṣ-is. f+

5:19 Ur qebbel ara win ara iccetkin ɣef wemdebbeṛ n tejmaɛt anagar ma ḥedṛen sin neɣ tlata inagan ara d-icehden fell-as.

5:20 Ma d wid idenben, lumm-iten zdat medden meṛṛa iwakken ula d wiyaḍ ad aggaden.

5:21 Di leɛnaya-k ɣef wudem n Ṛebbi d Sid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ akk-d lmalayekkat yețwaxtaṛen, deg wannect-agi meṛṛa ur xeddem ara lxilaf ger yemdanen.

5:22 Ur țɣawal ara aț-țesserseḍ ifassen ɣef yiwen, ur țekki ara di ddnubat n wiyaḍ ; ḥader iman-ik, qqim d azedgan.

5:23 ?ef ddemma n weqṛaḥ n tɛebbuṭ-ik i k-issefcalen, ur tess ara kan aman lameɛna sew ciṭṭuḥ n ccṛab.

5:24 Llan kra n yemdanen ddnubat-nsen țbanen-d uqbel ad țțuḥasben, llan wiyaḍ ddnubat-nsen ur d-țbanen ara imiren kan.

5:25 Akken daɣen i d-țbanen lecɣal lɛali, ma d lecɣal n diri ur zmiren ara ad qqimen ffren.

6:1 Wid yellan d aklan yumnen s Lmasiḥ ilaq ad ẓren belli imɛellmen-nsen uklalen leqdeṛ, iwakken ur ițwargam f+ ara yisem n Sidi Ṛebbi, ur kkaten ara medden deg wayen i nesselmad.

6:2 Wid yesɛan imɛellmen i gețțamnen s Lmasiḥ ur ilaq ara ad kksen fell-asen leqdeṛ imi d atmaten-nsen i llan, lameɛna ad qedcen fell-asen seg ul imi d wid yumnen s Lmasiḥ, d wid eɛzizen ara yesfayden si leqdic-nsen. Atah wayen ara tweṣṣiḍ d wayen ara teslemdeḍ :

6:3 win ara yeslemden ayen ixulfen liman-nneɣ, ur neqbil ara awal imqeddes n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ,

6:4 yeččuṛ d zzux ur yessin kra ; iḥemmel ad ikețțeṛ awal, yețnaɣ ɣef ddemma n yimeslayen. Seg wannect-agi i d-itekk umennuɣ, tismin, lekfeṛ d ccekk,

6:5 imeslayen nsen ur țfakan ara axaṭer ččuṛen s yir ixemmimen teɛṛeq-asen tideț, ɣilen s ṭṭaɛa n Sidi Ṛebbi ara uɣalen d imeṛkantiyen.

6:6 ?-țideț abrid n Sidi Ṛebbi yețțawi-d rrbeḥ ameqqran, meɛna ma yella nesteqniɛ s wayen nesɛa.

6:7 Axaṭer ur d-newwi yid-nneɣ acemma ɣer ddunit, akken daɣen ur nezmir a nawi acemma yid-nneɣ m'ara nemmet.

6:8 Ihi ma yella nesɛa ayen ara nečč d wayen ara nels, ilaq a nesteqneɛ.

6:9 Ma d wid yettabaɛen cci n ddunit ɣellin deg ujeṛṛeb akk-d tfextin n yir ccehwat n tnefsit-nsen, i gețțawin imdanen ɣer txeṣṣart akk-d nnger.

6:10 Axaṭer ṭṭmeɛ n idrimen d sebba n kra n wayen yellan diri-t. Llan kra i gtebɛen cci-yagi n ddunit, ffɣen i webrid n Lmasiḥ, ḍuṛṛen tiṛwiḥin nsen, sseɣlin-d lhemm ɣef yiman nsen.

6:11 Ma d kečč ay aqeddac n Sidi Ṛebbi ssebɛed iman-ik ɣef wannect agi meṛṛa, nadi ɣef lḥeqq d ṭṭaɛa, liman, lmaḥibba, ṣṣbeṛ d wannuz.

6:12 Sseǧhed iman-ik deg umenɣi ɣef liman, eṭṭef di tudert n dayem i ɣer k-d-issawel Sidi Ṛebbi, asm'akken i d-cehdeḍ s wayen tumneḍ zdat yemdanen meṛṛa.

6:13 A k-weṣṣiɣ zdat Sidi Ṛebbi i d-yețțaken tudert, zdat Ɛisa Lmasiḥ i gcehden ɣef liman akken ilaq zdat Bunṭus Bilaṭus.

6:14 Tbeɛ lewṣayat-agi, iwakken aț-țeqqimeḍ d azedgan, ur a k-d-issukus yiwen kra alamma d ass n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ

6:15 ara d-yuɣalen di lweqt i d-ihegga Sidi Ṛebbi awḥid Bab n tezmert, Agellid n igelliden d Ssid n ssyadi,

6:16 win yeddren i dayem, i gellan di tafat ur yezmir yiwen aț-țyaweḍ, ulac win i t-iwalan neɣ i gzemren a t-iwali. I nețța tamanegt ț-țezmert i dayem ! Amin.

6:17 Weṣṣi imeṛkantiyen n ddunit-agi iwakken ur ssemɣaṛen ara iman-nsen, ur țkalayen ara ɣef cci n ddunit ur nesɛi laman, meɛna ad țeklen ɣef Sidi Ṛebbi i ɣ-d-ițțaken lxiṛ s tugeț iwakken a nili di lfeṛḥ.

6:18 Weṣṣi-ten ad xeddmen lxiṛ, ad ilin d imeṛkantiyen s lecɣal lɛali, ad țseddiqen mbla cceḥḥa, ad bḍun d wiyaḍ ayen sɛan.

6:19 S wakka, ad jemɛen i yiman-nsen agerruj yelhan i wussan i d-iteddun iwakken ad sɛun tudert n tideț.

6:20 A Timuti eɛzizen, eḥrez ayen i tlemdeḍ, ssebɛed iman-ik ɣef yimeslayen ur nesɛi lmeɛna, ɣef yimennuɣen yeɛnan tamusni n lekdeb.

6:21 Wid i gtebɛen tamusni-agi, sṛuḥen liman-nni i sɛan di Lmasiḥ. Ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi aț-țili yid-wen !


Next: 2 Timothy