Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Kabyle Bible: Hebrews

1:1 Zik-nni, acḥal iberdan i d-ihdeṛ Sidi Ṛebbi seg yimi n lenbiya s țebcirat yemxalafen ;

1:2 ma deg ussan-agi yellan d ussan ineggura, yemmeslay-aɣ-d s Mmi-s, yerra kullec ger ifassen-is, yis i d-ixleq ddunit meṛṛa.

1:3 D nețța i d-isbeggnen ccbiha n tideț akk-d tmanegt tameqqrant n Sidi Ṛebbi akken tella, s tezmert n wawal-is i gbedd lsas n ddunit meṛṛa. Mi gessazdeg imdanen si ddnubat-nsen, yeṭṭef amkan n lḥekma deg igenwan ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi ;

1:4 yekka-d sennig n lmalayekkat, axaṭer Sidi Ṛebbi yefka-yas isem yugaren isem-nsent.

1:5 Anwa lmelk iwumi yenna Sidi Ṛebbi : Kečč d Mmi, d nekk i k-id-yefkan ɣer ddunit ass-a . Anwa lmelk i ɣef i d-yenna : Nekk ad iliɣ d Baba-s, nețța ad yili d Mm i.

1:6 Asmi i d-yefka amenzu ɣer ddunit yenna-d : L malayekkat meṛṛa n Sidi Ṛebbi ad seǧǧdent zdat-es a t-ɛebdent.

1:7 Yenna-d daɣen ɣef lmalayekkat : Yesseqdac lmalayekkat-is am aḍu, iqeddacen-is am uḥeǧǧaǧu n tmes .

1:8 Ma ɣef Mmi-s yenna-d : Amkan n lḥekma-k a Ṛebbi ibedd i dayem, t azmert n tgeldit-ik, ț-țazmert taḥeqqit.

1:9  Tḥemmleḍ lḥeqq tkeṛheḍ lbaṭel, daymi a Ṛebbi, Illu-inek , idhen aqeṛṛuy-ik s zzit n lfeṛḥ, isbedd-ik d agellid, d k ečč i gextaṛ ger yeṛfiqen-ik.

1:10 Yerna yenna : D kečč a Ṛebbi i gessersen lsas n ddunit si tazwara, d ifassen-ik i gfeṣṣlen igenwan ;

1:11  nutni ad fnun ma d kečč aț-țdumeḍ , ad uɣalen meṛṛa d iqdime n am llebsa taqdimt,

1:12  a ten-tbeddleḍ a m akken tețwabeddal llebsa, a ten-tețleḍ am ubeṛnus, ma d kečč ur tețbeddileḍ ar a, ussan-ik ur țfakan ara .

1:13 Anwa lmelk iwumi yenna : ?ṭef amkan n lḥekma ɣer tama-w tayeffust, alamma rriɣ-ed iɛdawen-ik seddaw n iḍaṛṛen-ik ?

1:14 D acu-tent lmalayekkat ? D leṛwaḥ iqeddcen ɣef Sidi Ṛebbi, i d-ițceggiɛ iwakken ad ɛiwnent wid iwumi i d-yețțunefk leslak n Sidi Ṛebbi, d lweṛt !

2:1 ?ef wayagi, ilaq a neṭṭef deg uselmed n tideț i nesla, a t neḥrez iwakken ur nțeffeɣ ara i webrid.

2:2 Imeslayen i d-wwint lmalayekkat sɛan azal, kra n win ur neqbil ara, ur netbiɛ ara imeslayen-agi yuklal lɛiqab,

2:3 amek ara nemneɛ ma yella ur neḥsib ara leslak ameqqran yecban wagi ? Leslak-agi i d-ibecceṛ Ssid-nneɣ si tazwara, ɛawden-aɣ-t-id daɣen wid i s-yeslan.

2:4 Sidi Ṛebbi ibeggen-ed tideț n cchada-nsen s licaṛat d lbeṛhanat d waṭas n leɛǧayeb akk-d tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen, akken yella di lebɣi-ines.

2:5 Mačči i lmalayekkat iwumi yefka Sidi Ṛebbi lḥekma ɣef ddunit i d-iteddun i ɣef d-nețmeslay.

2:6 Yella win i d-icehden ɣef wayagi di tira iqedsen, yenna-d : D acu-t wemdan iwakken a t-id-temmektiḍ , a d-terreḍ ddehn-ik ɣuṛ-es ; d acu-t mmi-s n wemdan iwakken a d-telhiḍ yid-es ?

2:7  Terriḍ-t seddaw n lmalayekkat i kra n lweqt , mbeɛd tefkiḍ-as lqima d lɛezz,

2:8  terriḍ kullec seddaw iḍaṛṛen-is. Mi gerra Sidi Ṛebbi kullec seddaw iḍaṛṛen-is, yefka-yas ad iḥkem ɣef kullec ; ladɣa urɛad nwala tura yeḥkem ɣef kullec.

2:9 Lameɛna Ɛisa, win akken yerra Sidi Ṛebbi seddaw n lmalayekkat i kra n lweqt, nețwali-t tura di tmanegt-is yeččuṛ d lɛezz ɣef ddemma n leɛtab n lmut-is ; s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i gemmut ɣef yemdanen meṛṛa.

2:10 Sidi Ṛebbi i d-ixelqen kullec yerna kullec d ayla-s, yehwa-yas ad issiweḍ ccan n Ɛisa amsellek n yemdanen ɣer lekmal, mi t-id isɛedda si leɛtab ameqqran, iwakken a d-yawi aṭas n yemdanen ɣer lɛaḍima-s ;

2:11 axaṭer Sidna Ɛisa i gṣeffun si ddnub akk-d wid i gețwaṣeffan, yiwen i ten-id-ifkan. Daymi ur yessetḥa ara yis-sen, isemma-yasen « atmaten-is »

2:12 mi genna : A d beccṛeɣ isem-ik i watmaten-iw, a k-ḥemdeɣ di tlemmast n tejmaɛt n watmaten .

2:13 Yenna daɣen : Ad țekleɣ ɣef Sidi Ṛebbi . Yerna yenna : Aql-iyi nekk d warrac i yi-d-ifka Sidi Ṛebbi.

2:14 Imi arrac-agi țwaxelqen s weksum d idammen, ula d nețța yusa-d s ṣṣifa n wemdan iwakken ad iɣleb s lmut-is Cciṭan, win akken iḥekkmen ɣef lmut,

2:15 ad ikkes lxuf i wid akk yezgan d aklan seddaw uzaglu n lmut, a ten-isellek ;

2:16 axaṭer ur d-yusi ara ad iɛiwen lmalayekkat meɛna yusa-d ad iɛiwen tarwa n Sidna Ibṛahim.

2:17 Daymi i s-ilaq a d-yas s ṣṣifa n wemdan am atmaten-is iwakken ad yuɣal d lmuqeddem ameqqran i ɣef yella lețkal, yeččuṛen d ṛṛeḥma, ad iqdec ɣef Sidi Ṛebbi seg ul yerna ad ikkes ddnubat n yemdanen meṛṛa.

2:18 Imi nețța s yiman-is yenneɛtab deg ujeṛṛeb, yezmer ad iɛiwen wid ara yețțujeṛben.

3:1 Ihi ay atmaten yețwaxtaṛen, a wid iwumi i d-yessawel Sidi Ṛebbi aț-țweṛtem tageldit n igenwan, sserset tamuɣli-nwen ɣef Ɛisa, lmuqeddem ameqqran i d-iceggeɛ Sidi Ṛebbi i ɣef nețcehhid.

3:2 Yexdem lebɣi n win i t-id iceggɛen am akken i gexdem Sidna Musa i wexxam n Sidi Ṛebbi.

3:3 ?-țideț Sidna Ɛisa yesɛa ccan akteṛ n Sidna Musa, imi win yebnan axxam, d nețța i gesɛan ccan akteṛ n wexxam yebna.

3:4 Axaṭer yal axxam yella win i t-yebnan, ma d win i d-ixelqen kra yellan, d Sidi Ṛebbi.

3:5 Sidna Musa yexdem ayen i glaqen a t-yexdem, yella am uqeddac ɣef wexxam n Sidi Ṛebbi iwakken a d ibeggen ayen ara d-ițțubeccṛen sya ɣer zdat.

3:6 Ma d Lmasiḥ yexdem ayen i glaq a t-yexdem, yesbedd-it am Mmi-s, d aqeṛṛuy n wexxam-is ; d nukni i d axxam-is ma yella neṭṭef, neṣbeṛ yerna nețkel deg wayen i nessaram.

3:7 ?ef wannect-a i d-yenna Ṛṛuḥ iqedsen : Ass-a ma yella teslam i taɣect n Sidi Ṛebbi,

3:8  ur sɣaṛayet ara ulawen-nwen am wasmi i jehlen lejdud-nwen m'akken i yi-sserfan deg unezṛuf

3:9  anda ɛeṛden ad iyi-jeṛṛben ɣas akken walan lecɣal akk i xedmeɣ di ṛebɛin iseggasen.

3:10  ?ef wayagi i rfiɣ ɣef lǧil-agi , dɣa nniɣ : Ulawen-nsen beɛden fell-i, zgan ɛeṛqen, ugin ad fehmen iberdan-iw.

3:11  Seg wakken i rfiɣ, gulleɣ ur kcimen asteɛfu-inu.

3:12 Ay atmaten, ḥadret ad yili gar-awen win ara yesseɣṛen ul-is, ara yeǧǧen cceṛ ad izdeɣ deg-s alamma issufeɣ-it i webrid n Sidi Ṛebbi yeddren.

3:13 ?emyenhut wway gar-awen yal ass, skud nezmer a d-nini « ass-a » am akken i gura di tira iqedsen iwakken yiwen deg-wen ur t-ițkellix ddnub, ur yesɣaṛay ul-is.

3:14 Ma yella neṭṭef alamma ț-țaggara di liman-nni i nesɛa di tazwara, akka ara nțekki di Lmasiḥ,

3:15 akken yura di tira iqedsen : Ass-a ma yella teslam i taɣect n Sidi Ṛebbi, ur sɣaṛayet ara ulawen-nwen am asmi i jehlen lejdud-nwen deg unezṛuf.

3:16 Anwa-ten wid i gjehlen ɣer Sidi Ṛebbi mi slan i taɣect-is, mačči d wid i d-yessufeɣ Sidna Musa si tmurt n Maṣer ?

3:17 Anwi i ɣef yerfa Sidi Ṛebbi azal n ṛebɛin n iseggasen, mačči d wid idenben i gessenger deg unezṛuf ?

3:18 Anwa-ten wid i ɣef yeggul ur kcimen amkan anda ara steɛfun, mačči d wid i t-iɛuṣan ?

3:19 Nwala ur kcimen ara ɣer westeɛfu n Sidi Ṛebbi axaṭer ugin ad amnen yis.

4:1 Skud mazal nezmer a nekcem ɣer westeɛfu i ɣ-yewɛed Sidi Ṛebbi, ilaq a naggad ur aɣ-ițfat ara lḥal, iwakken yiwen deg-wen ur s-yeqqaṛ ḍelmeɣ, iɛedda lweqt ur zmireɣ ara ad kecmeɣ.

4:2 Axaṭer lexbaṛ-agi n lxiṛ i ɣ-d ițțubeccṛen, d lexbaṛ-nni i d ițțubeccṛen i lejdud-nneɣ, lameɛna ur stenfɛen ara seg-s axaṭer mi s-slan ur t-qbilen ara.

4:3 Ma d nukni i t-iqeblen a nekcem ɣer westeɛfu-yagi i ɣef d-yenna Sidi Ṛebbi : Deg wurrif i deg lliɣ, gulleɣ ur kcimen asteɛfu-inu . Sidi Ṛebbi yenna-d akka ɣas akken ifuk lecɣal-is seg wasmi i gexleq ddunit,

4:4 akken yura di tira iqedsen ɣef wass wis sebɛa : Sidi Ṛebbi yesteɛfa deg wass wis sebɛa seg wayen akk yexdem .

4:5 Yura daɣen : D lmuḥal ad kecmen ɣer westeɛfu-inu.

4:6 Imezwura i geslan i lexbaṛ-agi n lxiṛ ur kcimen ara ɣer westeɛfu yagi axaṭer ur t-qbilen ara, meɛna yella wamek ara kecmen wiyaḍ.

4:7 Aṭas n leqṛun mbeɛd, Sidi Ṛebbi yemmeslay-ed ɣef wass nniḍen iwumi i gsemma « ass-a » mi d-yenna seg yimi n Sidna Dawed : ( am akken yura iwsawen ) Ass-a ma yella teslam i taɣect-is ur sɣaṛayet ara ulawen-nwen.

4:8 Lemmer nnbi Yacuɛa yessaweḍ lejdud-nneɣ ɣer wemkan n westeɛfu, tili Sidi Ṛebbi ur d-yețmeslay ara ɣef wass nniḍen n westeɛfu.

4:9 Ar ass-a yeqqim-ed wass n westeɛfu i wegdud n Sidi Ṛebbi.

4:10 Axaṭer win ara ikecmen deg westeɛfu n Sidi Ṛebbi ad isteɛfu daɣen si lecɣal-is am akken yesteɛfa nețța.

4:11 A newwet ihi amek ara nekcem ɣer westeɛfu-agi, a nḥader akken ur iɣelli yiwen am wegdud n wat Isṛail iɛuṣan Sidi Ṛebbi deg unezṛuf.

4:12 Axaṭer awal n Sidi Ṛebbi d awal n tudert yesɛan tazmert, qeṭṭiɛ akteṛ n ujenwi yesɛan snat n leǧwahi qeṭṭiɛen, ikeččem armi d lqaɛ n teṛwiḥt d ṛṛuḥ, armi d ger lemfaṣel d wadif, yețbeggin-ed ixemmimen n wul d wayen yețḥussu wemdan.

4:13 Ulac ayen yeffren zdat Sidi Ṛebbi deg wayen akk i d-ixleq, kullec iban-ed ɛinani zdat win ara ɣ-iḥasben.

4:14 Imi d Ɛisa Mmi-s n Ṛebbi i nesɛa d lmuqeddem ameqqran, nețța i gzemren i kullec, i gzegren igenwan ɣer Sidi Ṛebbi, ilaq-aɣ ihi a neḥrez ayen i nețbecciṛ ɣef liman-nneɣ.

4:15 Axaṭer lmuqeddem ameqqran i nesɛa mačči d win ur nezmir ara a d-yiḥnin fell-aneɣ m'ara ɣ-iwali necceḍ, imi nețța daɣen yețțujeṛṛeb deg wayen yellan, am nukni, meɛna ur yeɣli ara di ddnub.

4:16 A nețkel ihi, a nqeṛṛeb ɣer Sidi Ṛebbi anda tella ṛṛeḥma iwakken a naf ssmaḥ, a ɣ-iɛiwen di lweqt ilaqen.

5:1 Yal lmuqeddem ameqqran yețwaxtaṛ-ed iwakken ad iqdec ɣef Sidi Ṛebbi ɣef ddemma n yemdanen, ad yețqeddim lewɛadi d iseflawen ɣef ddemma n ddnubat nsen.

5:2 Yezmer ad ifhem wid ur nessin ara akk-d wid iḍaɛen, imi ula d nețța s yiman-is ur yeǧhid ara, yezmer ad yeɣleḍ.

5:3 Ihi ɣef lǧehd-agi i t-ixuṣṣen i glaq ad yefk iseflawen ɣef yiman-is nețța akk-d yemdanen nniḍen ɣef ddemma n ddnubat-nsen.

5:4 Yiwen ur izmir ad yeṭṭef amkan n lmuqeddem ameqqran ma yella mačči d Sidi Ṛebbi i t-id-isbedden, am akken i gesbedd nnbi Haṛun.

5:5 Akka daɣen Lmasiḥ, mačči d nețța i gesbedden iman-is d lmuqeddem ameqqran lameɛna d Sidi Ṛebbi i t-isbedden mi s-yenna : Kečč d Mmi, d nekk i k-id-yefkan ɣer ddunit ass-a .

5:6 Yenna-yas daɣen : Sbeddeɣ-k aț-țiliḍ d lmuqeddem i dayem am akken i sbeddeɣ Malxisadeq.

5:7 Asm'akken yella Lmasiḥ di ddunit s ṣṣifa n wemdan, acḥal i gedɛa, acḥal i gḥellel s nnhati d imeṭṭawen Sidi Ṛebbi i gzemren a t-isellek si lmut. ?ef ddemma n ṭṭaɛa-ines, yețwaqbel.

5:8 ?as akken d Mmi-s n Ṛebbi i gella, yelmed ṭṭaɛa s leɛtab i gɛeddan fell-as.

5:9 S wakka i gewweḍ ɣer tmanegt tameqqrant, yuɣal d abrid n leslak n dayem i wid akk i s-yețțaɣen awal.

5:10 Sidi Ṛebbi isbedd-it ad yili d lmuqeddem ameqqran am akken i t-yella Malxisadeq.

5:11 Nezmer a d-nernu aṭas ɣef wannect-agi meɛna d ayen i weɛṛen i wsefhem, axaṭer tweɛṛem i lefhama.

5:12 Ilaq acḥal ayagi segmi i tuɣalem d iselmaden, kunwi atan mazal teḥwaǧem win ara wen-islemden lumuṛ imezwura n wawal n Ṛebbi ; ur tezmirem ara i weɣṛum, mazal-ikkun teḥwaǧem ayefki.

5:13 S kra n win mazal i teṭṭeḍ, d llufan i gella, ur yessin ara ad yextiṛ ger wayen yelhan d wayen n diri.

5:14 Ma d win meqqren yezmer ad yečč ayen yeseḥḥan, imi i gjeṛṛeb, yessen ad yextiṛ ger wayen yelhan d wayen n diri.

6:1 Ur ilaq ara a neqqim kan deg wayen nelmed di tazwara ɣef wawal n Lmasiḥ. Ilaq-aɣ a neddu ɣer zdat a nesnekmal almud-nneɣ, mbla ma nɛawed-ed i lsas s wadda ɣef wayen yeɛnan : nndama ɣef lecɣal n diri i gețțawin ɣer lmut, liman di Sidi Ṛebbi,

6:2 ayen yeɛnan aɣḍas akk-d țrusi n ifassen, ḥeggu n lmegtin neɣ lḥisab aneggaru.

6:3 D ayen ara nexdem ma iserreḥ-aɣ Sidi Ṛebbi.

6:4 Ma d wid i d-yusan ɣer tafat, i gessefhem Ṛṛuḥ iqedsen, i gɛerḍen lbaṛakat n Ṛebbi,

6:5 lbenna n wawal-is akk-d tezmert n ddunit i d-iteddun,

6:6 ma yella ṭṭaxṛen i webrid n Ṛebbi ulamek ara d-uɣalen imi țɛawaden asemmeṛ i Mmi-s n Ṛebbi, sseɣlayen di lqima-s zdat yemdanen.

6:7 Akal yeṛwan aman i d-yețțaken lerẓaq i wid i t-izerɛen, lbaṛaka n Sidi Ṛebbi tețrusu-d fell-as.

6:8 Meɛna ma yella yefka-d isennanen d ubuneqqaṛ, d akal ur nesɛi azal, ad ițwanɛel yerna qṛib a s-ceɛlen times.

6:9 ?as ma nețmeslay-ed akka a wid eɛzizen, nețkel fell-awen d abrid yelhan i tewwim, d win ara kkun isellken.

6:10 Sidi Ṛebbi d bab n lḥeqq, ur itețțu ara lecɣal-nwen d leḥmala nwen ɣef ddemma n yisem-is akk-d lxiṛ i mazal txeddmem-t i watmaten di liman.

6:11 Nebɣa ihi yal yiwen deg-wen ad iṭṭef deg webrid-agi alamma ț-țaggara iwakken aț-țawḍem ɣer wayen i tessaramem.

6:12 Ur țțilit ara d imeɛdazen meɛna ɛandet wid iweṛten s liman d ṣṣbeṛ nsen lweṛt i gewɛed Sidi Ṛebbi.

6:13 Asmi i gefka Sidi Ṛebbi lɛahed i Sidna Ibṛahim, yeggul s yixef-is, axaṭer ulac win yellan sennig-es,

6:14 dɣa yenna : Gulleɣ a k-barkeɣ, ad sseftiɣ dderya-k.

6:15 Akka ihi Sidna Ibṛahim yeṣbeṛ yuṛǧa armi i t-id-yewweḍ wayen i s-yewɛed Sidi Ṛebbi.

6:16 Imdanen țgallan s wayen i ten-yugaren, s limin i ferrun tilufa ;

6:17 daymi i geggul Sidi Ṛebbi i wid ara iweṛten ayen i sen-yewɛed, iwakken a d-ibeggen belli ur yețbeddil ara ṛṛay.

6:18 Lɛahed-agi i d-yefka Sidi Ṛebbi akk-d limin i geggul d ayen ur nețbeddil yerna ur yezmir ara a ten-inkkeṛ. Ma d nukni yeddurin ɣuṛ-es, d annect-agi i ɣ-isseǧhaden a neṭṭef mliḥ deg usirem i ɣ-d ițțunefken.

6:19 Asirem-agi d ayen yeṭṭfen tudert-nneɣ am umextaf ( tnejga ) yeṭṭfen lbabuṛ, yețɛedday akkin i leḥjab ɣer wemkan iqedsen,

6:20 anda akken yekcem Ssid-nneɣ Ɛisa d amezwaru, ɣef ddemma-nneɣ yuɣal d lmuqeddem ameqqran i dayem akken yella Malxisadeq.

7:1 Malxisadeq-agi yella d agellid n Salem, d lmuqeddem n Sidi Ṛebbi ɛlayen. D nețța i gemmugren Sidna Ibṛahim mi d-yuɣal seg umenɣi i deg yeɣleb igelliden nniḍen, iwakken a t-ibarek.

7:2 I nețța i gefka Sidna Ibṛahim amur wis ɛecṛa n wayen akk i d-yerbeḥ seg umenɣi. Malxisadeq lmeɛna n yisem-is « agellid n lḥeqq », yețțusemma daɣen agellid n Salem yeɛni « agellid n lehna ».

7:3 Ur neẓri ara anwa i d baba-s neɣ anta i d yemma-s, ur nessin tajaddit-is, ur neẓri melmi i glul neɣ melmi i gemmut. Yella d lemtel n Mmi-s n Ṛebbi, yeqqim d lmuqeddem i dayem.

7:4 Walit acḥal meqqeṛ ccan n win iwumi yefka Sidna Ibṛahim leɛcuṛ seg wayen i d-yerbeḥ deg umenɣi.

7:5 At Lewwi yellan d lmuqedmin, țțawin leɛcuṛ ɣef wat Isṛail yellan d atmaten-nsen akken i d-tenna ccariɛa, ɣas akken ula d nutni ț-țarwa n Sidna Ibṛahim.

7:6 Ma d Malxisadeq ur nelli ara n at Lewwi, yewwi leɛcuṛ s ɣuṛ Sidna Ibṛahim yerna iburek-it.

7:7 Mbla ccekk win yețbaraken yugar win yețțubarken.

7:8 At Lewwi-agi yețțawin leɛcuṛ, d imdanen yețmețțaten, ma d Malxisadeq d win i ɣef d-nnant tira iqedsen : Mazal idder.

7:9 Nezmer ihi a d-nini belli Lewwi yețțawin leɛcuṛ ɣef wat Isṛail, yefka leɛcuṛ i Malxisadeq uqbel a d-ilal s ufus n Sidna Ibṛahim yellan si lejdud-is ;

7:10 axaṭer asmi yemmuger Malxisadeq Sidna Ibṛahim, Lewwi urɛad d-ilul.

7:11 Ccɣel i xeddmen lmuqedmin n at Lewwi, d lsas n ccariɛa yețțunefken i wegdud n wat Isṛail ; meɛna lemmer yennekmal ccɣel-agi, acuɣeṛ ihi ara d-yili lmuqeddem nniḍen am Malxisadeq mačči am Haṛun n at Lewwi ?

7:12 Ma yella ccɣel i xeddmen lmuqeddmin n at Lewwi yuɣal di rrif, ihi ula d ccariɛa aț-țuɣal di rrif.

7:13 Axaṭer Ssid-nneɣ, ur d-yekki ara seg wedrum n at Lewwi, meɛna yekka-d seg wedrum nniḍen. Adrum-nni ulac deg-s ula d yiwen n lmuqeddem i gqedcen deg wudekkan n iseflawen.

7:14 Ihi neẓra belli Ssid-nneɣ yeffeɣ ed seg wedrum n Yahuda, yerna Sidna Musa ur d-yenni ara a d-yeffeɣ lmuqeddem seg wedrum agi.

7:15 Yella wayen i d-ibeggnen annect agi, axaṭer yeffeɣ-ed lmuqeddem nniḍen yecban Malxisadeq.

7:16 Mačči d ccariɛa i t-yerran d lmuqeddem meɛna yuɣal d lmuqeddem s tezmert n tudert ur nețfaka ;

7:17 imi yura fell-as : Kečč d lmuqeddem i dayem am Malxisadeq.

7:18 Lameṛ aqdim yeɛnan lmuqedmin yețwabeddel, axaṭer ixuṣṣ yerna ur yenfiɛ ara.

7:19 Ccariɛa n Musa ur tezmir ara a ɣ-terr d iḥeqqiyen zdat Sidi Ṛebbi, meɛna yella yiwen usirem s wayes ara nqeṛṛeb ɣuṛ-es ;

7:20 yerna ayagi yedṛa-d s limin n Sidi Ṛebbi, mačči am at Lewwi yuɣalen d lmuqedmin mbla limin ;

7:21 ma d Sidna Ɛisa yesbedd-it Sidi Ṛebbi s limin mi s-yenna : Sidi Ṛebbi yeggul ur yeḥnit aț-țiliḍ d lmuqeddem i dayem .

7:22 Ɛisa, d nețța i ɣ-iḍemnen lɛahed yifen amezwaru.

7:23 Aṭas seg wat Lewwi i gellan d lmuqedmin axaṭer lmut ur ten-tețțaǧa ara ad dumen di ccɣel-nsen ;

7:24 ma d Sidna Ɛisa, d win yețdumun, ur yuḥwaǧ ara a d-yeǧǧ lxedma-s n lmuqeddem i wayeḍ.

7:25 Daymi i gezmer ad isellek di mkul lweqt wid akk yețqeṛṛiben ɣer Ṛebbi s yisem-is, imi nețța yedder i dayem, ideɛɛu fell-asen ɣer Sidi Ṛebbi.

7:26 D wagi i d lmuqeddem ameqqran i ɣ-ilaqen, d imqeddes, d azedgan, ur yesɛi ara lɛib, yemxalaf d imdanen idenben yerna ițwarfed sennig igenwan.

7:27 Ur yeḥwaǧ ara ad yefk iseflawen am lmuqedmin nniḍen ɣef ddnubat-is neɣ ɣef wid n wegdud, lameɛna yefka iman-is d asfel yiwet n tikkelt kan ɣef ddemma n ddnubatnneɣ.

7:28 Lmuqedmin imeqqranen i d tesbeddad ccariɛa, d irgazen ixuṣṣen di lǧehd, ma d win i gesbedd Sidi Ṛebbi s limin deffir ccariɛa, d Mmi-s i gessaweḍ ɣer tezmert tameqqrant i dayem.

8:1 Deg wayen akk i d-nenna atan wayen yesɛan azal : Lmuqeddem nneɣ ameqqran yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi di tgelda n igenwan.

8:2 Ixeddem ccɣel-is n lmuqeddem ameqqran deg wemkan iqedsen n tideț i gebna Sidi Ṛebbi, mačči d win i bnan yemdanen.

8:3 Yal lmuqeddem sbedden-t iwakken ad yețqeddim lewɛadi d iseflawen, daymi i s-ilaq ula d nețța ad yesɛu ayen ara iqeddem ;

8:4 lemmer Lmuqeddem-nneɣ ameqqran di ddunit i gella, ur yezmir ara ad yili d lmuqeddem nețța ur nelli ara seg wat Lewwi, imi llan wid yețqeddimen lewɛadi akken i d-tenna ccariɛa.

8:5 Ccɣel i xeddmen lmuqedemin agi d lemtel, d ccbiha n wayen yellan deg igenwan. Mi gekker Sidna Musa ad isbedd aqiḍun n temlilit, Sidi Ṛebbi yenna yas : -- Muqel ! Xdem kullec am lemtel i k-d-ssekneɣ deg wedrar.

8:6 Meɛna tura Lmasiḥ yețțunefk as-d ccɣel yugaren wagi s waṭas, d nețța i d amcafeɛ-nneɣ ɣer Sidi Ṛebbi di leɛqed yifen amezwaru, ibedden ɣef lweɛd iṣeḥḥan.

8:7 Lemmer leɛqed amezwaru ur ixuṣṣ ara tili ur d-yețțili ara wayeḍ.

8:8 Axaṭer asmi i glum Sidi Ṛebbi ɣef wegdud-is yenna : A d-asen wussan i deg ara sbeddeɣ leɛqed ajdid akk-d wegdud n Isṛail d wegdud n Yahuda.

8:9  Ur yețțili ara am leɛqed-nni i xedmeɣ d lejdud-nsen asmi i sen-ṭṭfeɣ afus s sufɣeɣ-ten-id si tmurt n Maṣer , imi nutni ur ṭṭifen ara di leɛqed-inu ula d nekk ǧǧiɣ-ten.

8:10  Atan leɛqed ara sbeddeɣ gar-i d wegdud n Isṛail. A wen-iniɣ : M 'ara ɛeddin wussan-agi, a sen-sfehmeɣ lumuṛat-inu, a ten-skecmeɣ deg wulawen-nsen, ad iliɣ d Illu-nsen, ad ilin d agdud-iw.

8:11  Deg ussan-nni, yiwen ur yeqqaṛ i wayeḍ neɣ i gma-s « issin Sidi Ṛebbi » axaṭer ad iyi-issinen meṛṛa seg umeẓyan ar umeqqran.

8:12  A sen-semmḥeɣ ddnubat-nsen, ur ten-id-țmektayeɣ ara.

8:13 Imi d-yehdeṛ ɣef leɛqed ajdid, leɛqed amezwaru yuɣal d aqdim ; ayen yellan d aqdim qṛib ad ițwakkes.

9:1 Leɛqed amezwaru yesɛa leqwanen yesɛan daɣen amkan anda ɛebbden Ṛebbi.

9:2 Axaṭer sbedden yiwen uqiḍun n temlilit i deg llan sin imukan : Deg umkan amezwaru yețțusemman amkan iqedsen, yella lmeṣbeḥ akk-d ṭṭabla anda yețrusu weɣṛum yețțunefken d lweɛda.

9:3 Deg umkan-agi iqedsen yella yiwen n leḥjab ifeṛqen amkan iqedsen d umkan iqedsen nezzeh,

9:4 tella dinna lḥila n ddheb i deg sseṛɣayen lebxuṛ akk-d usenduq n leɛqed iṛuccen s ddheb. Zdaxel n usenduq-agi yella uɛekkaz-nni n Haṛun yeǧǧuǧgen, illa daɣen aqbuc iččuṛen ț-țamanna akk-d teblaḍin i deg uran lumuṛat n Sidi Ṛebbi.

9:5 Sufella n usenduq-agi rsent snat n lmeṣnuɛat imetlen lmalayekkat, ɣumment s tili n wafriwen-nsent amkan-nni i țṛuccun s idammen n iseflawen i leɛfu n ddnubat. Mačči tura i d lweqt i deg ara d-nemmeslay ɣef wayagi meṛṛa.

9:6 Akka i gers kullec deg wemkan-agi iqedsen, lmuqedmin keččmen ɣuṛ-es mkul lweqt iwakken ad xedmen ccɣel-nsen ;

9:7 ma d amkan iqedsen nezzeh, anagar lmuqeddem ameqqran i gkeččmen ɣuṛ-es yiwet n tikkelt i useggas, iwakken ad iqeddem idammen n iseflawen ɣef ddemma n ddnubat-is akk-d wid n wegdud.

9:8 Ṛṛuḥ iqedsen issefhem-aɣ-d belli ulac abrid ɣer wemkan iqedsen nezzeh skud mazal aqiḍun n temlilit.

9:9 Ayagi yella d lemtel i lweqt-agi i deg nella ; lewɛadi d iseflawen i țțaken medden i Sidi Ṛebbi ur zmiren ara ad ssiwḍen ɣer ṣṣfa n wul.

9:10 D ayen yeɛnan kan lɛaddat n ccariɛa ɣef wučči ț-țissit akk-d luḍu ; lɛaddat-agi llant-ed d lemtel kan armi d asmi yerra Sidi Ṛebbi kullec d ajdid.

9:11 Lmasiḥ yusa-d d lmuqeddem ameqqran n lxiṛ i d-iteddun, yezger i wemkan iqedsen yugaren kra n wayen yebna wemdan, yesɛan azal meqqṛen, ur nelli ara n ddunit-agi.

9:12 Yekcem yiwet n tikkelt kan ɣer wemkan iqedsen nezzeh, mačči d idammen n iɛejmiyen neɣ n iqelwacen i gewwi yid-es lameɛna d idammen-is nețța, s wannect-a i ɣ-d-yefda i dayem.

9:13 Axaṭer ma yella idammen n iɛejmiyen d iqelwacen akk-d yiɣed n tgenduzt yeṛɣan d asfel țṣeffin lǧețța n wid idenben m'ara ten ṛuccen yis-sen,

9:14 amek ur aɣ-țṣeffin ara idammen n Lmasiḥ yefkan iman-is i Ṛebbi d asfel s tezmert n Ṛṛuḥ n dayem, nețța ur nesɛi lɛib ? Amek ur yessizdig ara ulawen-nneɣ si lecɣal ur nemɛin yețțawin ɣer lmut iwakken a nuɣal d iqeddacen n Sidi Ṛebbi yeddren.

9:15 ?ef wannect-agi i gella d amcafeɛ gar-aɣ d Ṛebbi s leɛqed agi ajdid, iwakken wid iwumi d-yessawel Sidi Ṛebbi ad weṛten lxiṛat n dayem i sen-yewɛed. Zemren ad weṛten ayagi s lmut-is i d-yedṛan, lmut-is i gtekksen ɣef yemdanen ddnubat-nsen n wasmi i llan seddaw n leɛqed amezwaru.

9:16 Ma yella walebɛaḍ yeǧǧa-d lewṣaya weqbel ad yemmet akken ad feṛqen ayla-s, ilaq ad aṛǧun alamma yemmut.

9:17 Lewṣaya-agi ur tṣeḥḥa ara ma yella mazal bab-is yedder lameɛna m'ara yemmet aț-țuɣal tṣeḥḥa.

9:18 Daymi leɛqed amezwaru daɣen yebda s tazzla n idammen.

9:19 Ula d Sidna Musa mi i d-yeɣṛa lumuṛ akken llan di Tawṛat, yeddem-ed taciṭa akk-d taḍuṭ tazeggaɣt, yebbeɣ-iten deg idammen n iɛejmiyen d iqelwacen akk-d waman, iṛucc yis-sen taktabt iqedsen akk-d wegdud meṛṛa,

9:20 yenna : Wigi d idammen n leɛqed i gesbedd Sidi Ṛebbi yid-wen.

9:21 Iṛucc daɣen s idammen-nni aqiḍun akk-d wayen yellan deg-s.

9:22 Axaṭer ccariɛa teqqaṛ-ed kullec ad yeṣfu s idammen, ulac leɛfu mbla tazzla n idammen.

9:23 Imi ayagi akk i gmetlen ayen yellan deg igenwan ilaq ad ițwaṣeffi s idammen n iseflawen, ula d ayen yellan deg igenwan ilaq ad ițwaṣeffi s idammen n wesfel yifen iseflawen imezwura.

9:24 Axaṭer Lmasiḥ ur yekcim ara ɣer wemkan iqedsen i bnan ifasen n yemdanen, yellan d lemtel n win n tideț, meɛna yuli ɣer igenni anda yella tura d amcafeɛ-nneɣ zdat Sidi Ṛebbi.

9:25 Lmuqeddem ameqqran ikeččem mkul aseggas ɣer wemkan iqedsen nezzeh, iwakken ad iqeddem idammen n lmal, ma d Lmasiḥ ur ikcim ara iwakken ad isebbel iman-is aṭas n tikkal ;

9:26 neɣ m'ulac, yili yeɛteb aṭas n iberdan seg wasmi i d-texleq ddunit. Lameɛna yusa-d di zzman-agi aneggaru yiwet n tikkelt kan, isebbel iman-is d asfel iwakken ad ikkes ddnub.

9:27 Lmut tețțawi imdanen yiwet n tikkelt kan imiren a d-yili lḥisab.

9:28 Ula d Lmasiḥ yefka iman-is yiwet n tikkelt kan iwakken ad iɛebbi ddnubat n waṭas n yemdanen, a d yuɣal tikkelt tis snat, mačči iwakken ad yekkes daɣen ddnubat n yemdanen meɛna iwakken ad isellek wid i t-yețṛaǧun

10:1 Ccariɛa n Musa ur d-țbeggin ara tideț akken tella, meɛna d lemtel n lxiṛat i d-iteddun, daymi ur tezmir ara aț-țessiweḍ ɣer tezdeg ikemlen wid yețqeṛṛiben ɣer Ṛebbi s iseflawen i țqeddimen seg useggas ɣer useggas.

10:2 Ihi tura lemmer wid yețqeddimen iseflawen-agi, țwaṣeffan si ddnubat nsen, tili ur țțuɣalen ara ad fken iseflawen ɣef ddnubat-nsen, imi ad ḥṣun deg wulawen-nsen belli ṣfan.

10:3 Meɛna s iseflawen-agi țmektayen-d yal aseggas belli mazal-iten d imednuben.

10:4 Imi d lmuḥal idammen n iɛejmiyen d iqelwacen ad kksen ddnubat.

10:5 Daymi mi i gțeddu a d-yas Lmasiḥ ɣer ddunit yenna i Sidi Ṛebbi : Ur tebɣiḍ iseflawen, ur tebɣiḍ lewɛadi ; lameɛna tefkiḍ-iyi-d ɣer ddunit s ṣṣifa n wemdan.

10:6  Ur teqbileḍ iseflawen n lmal i tețțeț tmes, ur teqbileḍ iseflawen itekksen ddnub ;

10:7  Dɣa nniɣ : Aql-iyi-n ay Illu-yiw, usiɣ-ed ad xedmeɣ lebɣi-k, akken yura fell-i di tektabt iqedsen.

10:8 Teslam d acu i d-yenna Lmasiḥ ! Yenna : Ur tebɣiḍ iseflawen d lewɛadi, ur teqbileḍ iseflawen n lmal i tețțețtmes ur teqbileḍ iseflawen itekksen ddnub, ɣas akken iseflawen-agi țțunefken akken yura di ccariɛa.

10:9 Yerna yenna : Aql-iyi usiɣ-ed iwakken ad xedmeɣ lebɣi-k . S wakka Sidi Ṛebbi yekkes akk iseflawen imezwura, yerra-d deg wemkan-nsen asfel n Lmasiḥ.

10:10 Ɛisa Lmasiḥ yexdem lebɣi n Sidi Ṛebbi, isebbel iman-is d asfel, iṣeffa-yaɣ si ddnub ɣef yiwet n tikkelt.

10:11 Lmuqedmin țqeddimen mkul ass iseflawen n lmal ur nezmir ad kksen ddnub.

10:12 Ma d nețța yefka yiwen wesfel kan i dayem ɣef ddemma n ddnubat ; dɣa yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi,

10:13 alamma uɣalen yeɛdawen-is seddaw iḍaṛṛen-is.

10:14 S yiwen wesfel kan yessazdeg i dayem wid yețwaxtaṛen.

10:15 Ula d Ṛṛuḥ iqedsen ibeggen-it-id imi gura di tira iqedsen :

10:16  Sidi Ṛebbi yenna : atan leɛqed ara sbeddeɣ gar-i yid-sen, M 'ara ɛeddin wussan-agi ad skecmeɣ lumuṛ-inu deg wulawen-nsen, a ten-aruɣ di lɛeqliya-nsen

10:17 Yenna daɣen : Ur d-țmektayeɣ ara ddnubat akk-d yir lecɣal-nsen.

10:18 Ma yella Sidi Ṛebbi yeɛfa-yaɣ ddnubat-nneɣ, acuɣeṛ ihi i neḥwaǧ tura iseflawen n lmal ɣef ddnub.

10:19 Ay atmaten, imi uzzlen idammen n Ɛisa Lmasiḥ fell-aneɣ, nețkel a nekcem ɣer wemkan iqedsen,

10:20 axaṭer yeldi-yaɣ abrid ajdid ɣer tudert mi gcerreg leḥjab, yeɛni lǧețța-s ițțusemmṛen.

10:21 Nesɛa lmuqeddem ameqqran yellan d aqeṛṛuy ɣef wexxam n Sidi Ṛebbi.

10:22 A nqeṛṛeb ihi ɣer Ṛebbi s wul d liman ikemlen, s wulawen-nneɣ zeddigen seg yir ixemmimen, s lǧețțat-nneɣ yuraden s waman yeṣfan.

10:23 Ilaq a neṭṭef deg usirem-nneɣ s wayes i nețcehhid, axaṭer win i ɣ-iɛuhden iteṭṭef deg wawal-is.

10:24 A nțemḥadar wway gar-aneɣ, a nțemweṣṣi ɣef leḥmala d lecɣal yelhan.

10:25 Ur ilaq ara a neṭṭixeṛ si tejmaɛt n watmaten akken uɣen tannumi kra nniḍen, meɛna a nțemyenhut wway gar-aneɣ imi ass n tuɣalin n Ssid nneɣ iqeṛṛeb-ed.

10:26 Ma yella nețkemmil nețɛici di ddnub s lebɣi-nneɣ yili nukni nessen tideț, ur d-yeqqim ara wesfel ara ɣ-yekksen ddnub-nneɣ,

10:27 yeqqim-aɣ-ed kan a neṛǧu s lxuf ameqqran lḥisab i d-ițeddun ț-țmes iṛeqqen ara yeččen wid iɛuṣan Ṛebbi.

10:28 Kra n win i gxulfen ccariɛa n Musa, ma yella cehden-d fell-as sin neɣ tlata inigan belli yuklal lmut ad immet mbla ṛṛeḥma ;

10:29 amek ihi ara tedṛu d win ara yewten di Mmi-s n Ṛebbi, ur neḥsib ara idammen n leɛqed i t-iṣeffan, ara iregmen Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-yewwin ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi.

10:30 Axaṭer neẓra anwa i d-yennan : ?țaṛ d ayla-w, d nekk ara ten-ixelṣen akken uklalen Yenna daɣen : D nețța ara iḥasben agdud-is.

10:31 A nnger n win ara d-yeɣlin ger ifassen n Sidi Ṛebbi yeddren !

10:32 Mmektit-ed ussan imezwura i deg twalam tafat n Sidi Ṛebbi d wamek tqublem leɛtab di tegniț n ccedda :

10:33 seg yiwet n tama reggmen-kkun, kksen fell-awen sser, si tama nniḍen tbeddem ɣer wid iwumi yedṛa wayagi.

10:34 ?-țideț tḥunnem ɣef yimeḥbas yerna tqeblem s lfeṛḥ a wen-kksen ayla nwen, axaṭer teẓram belli tesɛam ayen yugaren ayagi yerna d ayen yețdumun.

10:35 Ihi ḥadret a wen-iṛuḥ laman i tesɛam ɣer Ṛebbi axaṭer a wen-d-yawi rrbeḥ d ameqqran.

10:36 Ilaq-awen aț-țesɛum ṣṣbeṛ iwakken aț-țxedmem lebɣi n Ṛebbi iwakken a wen-d-yefk ayen i wen yewɛed.

10:37  Drus i mazal, di kra n lweqt a d-yaweḍ win akken ara d-yasen, ur yețɛeṭṭil ara.

10:38 Aḥeqqi ɣer ɣuṛ-i d win i gțeklen fell-i, yesɛan liman deg wul-is meɛna ma iwexxeṛ fell-i ad zziɣ udem-iw fell-as.

10:39 Ma d nukni ur nelli ara seg wid yeṭṭixiṛen i webrid n Ṛebbi, ur nelli ara seg wid yețțuɣalen ɣer deffir, yețḍiɛen, lameɛna nukni seg wid yesɛan liman, nețțeddu deg ubrid n leslak.

11:1 Liman ɣer Ṛebbi, d lețkal nesɛa belli a ɣ-d-yaweḍ wayen i nețṛaǧu, ɣas ur t-nwala ara s wallen-nneɣ neẓra ț-țideț yella.

11:2 Si zik wid i gɛeǧben i Sidi Ṛebbi, d wid yesɛan liman deg-s.

11:3 S liman i nefhem belli ddunit tețwaxleq s wawal n Ṛebbi ; ihi ayen nețwali yekka-d seg wayen ur nețwali ara.

11:4 S liman i gqeddem Habil asfel i Sidi Ṛebbi axiṛ n wesfel n gma-s Kahin, ɣef ddemma n liman-ines Sidi Ṛebbi yeqbel asfel-ines yerna iḥseb-it d aḥeqqi ; daymi ɣas yemmut yeqqim-ed d lemtel ɣef liman.

11:5 S liman, Hanux yețwarfed ɣer igenni mbla ma tɛedda fell-as lmut, iɣab ɣef wallen, ur d-iban ara axaṭer irfed-it Sidi Ṛebbi ɣuṛ-es. Uqbel ad yețwarfed yeẓra belli yeɛǧeb i Sidi Ṛebbi.

11:6 Ihi, mbla liman d lmuḥal ad yeɛǧeb yiwen i Ṛebbi, axaṭer win ara iqeṛṛben ɣuṛ-es ilaq ad yamen belli yella yerna iqebbel-ed wid yețnadin fell-as.

11:7 S liman, i gumen nnbi Nuḥ ayen i s-d-iweḥḥa Sidi Ṛebbi ɣef wayen ara yedṛun, ɣas akken mazal ur iwala acemma s wallen-is, yebna lbabuṛ iwakken ad isellek at wexxam-is. S wakka i gḥuseb at ddunit imi yuɣ awal i Sidi Ṛebbi, yuɣal d aḥeqqi ɣuṛ-es ɣef ddemma n liman yesɛa.

11:8 S liman i guɣ Ibṛahim awal i Sidi Ṛebbi mi s-d-yessawel ad iṛuḥ ɣer yiwet n tmurt ara s-yefk d lweṛt ; iṛuḥ ɣas akken ur yeẓri ara ɣer wanda ițeddu.

11:9 S liman daɣen i gɛac am ubeṛṛani di tmurt i s-yewɛed Sidi Ṛebbi, yezdeɣ deg iqiḍunen am nețța am warraw-is Isḥaq akk-d Yeɛqub iweṛten yid-es ayen akken i s-yewɛed Sidi Ṛebbi.

11:10 Yețṛaǧu tamdint ibedden ɣef lsas iǧehden, tin akken yebna Sidi Ṛebbi s yiman-is.

11:11 S liman, ?ara tesɛa-d dderya ɣas akken ț-țiɛiqeṛt yerna meqqeṛt di leɛmeṛ, tumen belli win i s-yefkan lɛahed, ad iṭṭef deg wawal-is.

11:12 Daymi seg yiwen wergaz iwumi kkawen ifadden teffeɣ-ed dderya s waṭas dderya n dderya-k ad ilin am yitran n igenni, am ṛṛmel yellan ɣef rrif n lebḥeṛ, ur yezmir yiwen a ten yeḥseb.

11:13 Di liman, i mmuten akk yemdanen-agi uqbel a ten-id-yaweḍ wayen i sen-yewɛed Sidi Ṛebbi, lameɛna walan-t si lebɛid feṛḥen yis yerna setɛeṛfen belli d ibeṛṛaniyen, d imsebriden di ddunit.

11:14 Wid iheddṛen akka, iban țnadin tamurt i yiman-nsen.

11:15 Lemmer ndemmen imi ǧǧan tamurt-nsen tili uɣalen ɣuṛ-es,

11:16 meɛna nutni țqelliben ɣef tmurt ifazen yeɛni tin n igenwan, daymi Sidi Ṛebbi ur issetḥa ara ad ițțusemmi d Illu-nsen axaṭer ihegga yasen tamurt.

11:17 S liman i gefka Ibṛahim mmi-s Isḥaq d asfel mi i t-ijeṛṛeb Sidi Ṛebbi, nețța iwumi d-țunefkent lemɛahdat, yeqbel ad yefk mmi-s awḥid d asfel,

11:18 nețța iwumi i d-yenna Sidi Ṛebbi : Seg Isḥaq ara k-d-fkeɣ dderya ara irefden isem-ik.

11:19 Yețkel ɣef Ṛebbi bab n tezmert belli yezmer a d-isseḥyu ula si ger lmegtin daymi i s-d-yerra mmi-s : ayagi yella-d d lemtel.

11:20 S liman, Isḥaq iburek arraw-is Yeɛqub akk-d Icaɛu ɣef ddemma n wayen i d-iteddun.

11:21 S liman daɣen i gburek Yeɛqub arraw n Yusef uqbel ad yemmet, s liman i gsenned ɣef wuɛekkaz iwakken ad iɛbed Ṛebbi.

11:22 S liman i gcar Sidna Yusef uqbel ad immet ɣef tuffɣa n wat Isṛail si tmurt n Maṣer, i gweṣṣa ad awin iɣsan-is yid-sen.

11:23 S liman, imawlan n Sidna Musa ffren-t tlata n wagguren mi d-ilul axaṭer walan aqcic yecbeḥ dɣa ur uggaden ara lameṛ n ugellid.

11:24 S liman, mi meqqeṛ Sidna Musa ur yeqbil ara ad ițțusemmi d mmi-s n yelli-s n Ferɛun,

11:25 yextaṛ ad yeɛteb d wegdud n Ṛebbi wala ad iqqim di zzhu n ddunit-agi yețțawin ɣer ddnub.

11:26 Yefhem belli leɛtab n Lmasiḥ, d sɛaya tameqqrant yugaren igerrujen n tmurt n Maṣer axaṭer iwala ɣer zdat lerbaḥ i t-yețṛaǧun.

11:27 S liman i d-iffeɣ si tmurt n Maṣer ur yuggad ara agellid iweɛṛen, yeṭṭef di liman am win iwalan win akken ur yețwali yiwen.

11:28 S liman i gefka lameṛ ad zlun izimer n leslak, i gṛucc tiwwura s idammen n izimer-nni iwakken m'ara d-iɛeddi win yessengaren ur yețnal ara imenza i d-ilulen ɣer wat Isṛail.

11:29 S liman, agdud n Isṛail yezger ɣef wuḍar i lebḥeṛ azeggaɣ, ma d imaṣriyen mi ɛeṛden ad zegren am nutni, yečča-ten.

11:30 S liman i ɣlin leswaṛ n temdint n Yeriku mi i s-yezzi wegdud n Isṛail sebɛa wussan.

11:31 S liman, Ṛaḥab yellan d yir tameṭṭut ur temmut ara akk-d wid ur numin ara s Ṛebbi axaṭer testeṛḥeb akken ilaq s wid i d-yusan ad ssiwḍen lexbaṛ i wat Isṛail a sen-awin lexbaṛ.

11:32 D acu ara d-iniɣ daɣen ? Aṭas n lweqt i glaqen iwakken a d-hedṛeɣ ɣef Gidɛun, ɣef Baraq, ɣef Samsun, ɣef Jifti, ɣef Sidna Dawed, ɣef Camwil neɣ ɣef lenbiya meṛṛa.

11:33 Wid i grebḥen deg umenɣi tigeldiwin nniḍen s liman, xedmen anagar lḥeqq, țțunefkent-asen-d lemɛahdat, zemmemen imawen n yizmawen,

11:34 ɣelben tazmert n tmes, menɛen i ujenwi qeṭṭiɛen, ḥlan si lehlakat-nsen, zewṛen deg umenɣi, lɛeskeṛ n tmura nniḍen rewlen zdat-sen.

11:35 Kra n tilawin walant wid i sent-yemmuten uɣalen-d si ger lmegtin, wiyaḍ țwaqehṛen meɛna ur qbilen ara ṛṛeḥma n yemdanen iwakken ad sɛun ḥeggu n tideț.

11:36 Wiyaḍ daɣen țwaqehṛen s ustehzi, s ujelkkaḍ, s snasel d leḥbus.

11:37 ?waṛejmen, țwajeṛben, țwagezmen s umencaṛ, mmuten s ujenwi, teddun sya ɣer da, llebsa nsen d ibḍanen n wulli ț-țɣeṭṭen, yețwakkes-asen kullec, țwaḥeqṛen, țwaqehṛen.

11:38 Nutni ur tuklal ara ddunit, țmenṭaren deg unezṛuf, deg idurar, deg ifran d mkul amkan n ddunit.

11:39 Widak-agi meṛṛa yețwaqeblen ɣer Ṛebbi s liman-nsen urɛad i ten-id yewweḍ wayen i sen-yewɛed,

11:40 Axaṭer Sidi Ṛebbi ihegga-yaɣ ayen yifen ayen akken i sen-yewɛed i nutni, iwakken ur țțawḍen ara ɣer wayen akken ikemlen mbla ma nțekka yid-sen.

12:1 Ula d nukni ihi imi i ɣ-d zwaren waṭas inagan agi, a nḍeggeṛ taɛkumt-nneɣ akk-d ddnub i ɣ-iɣummen, a nexdem s ṣṣbeṛ ccɣel-agi i ɣ-d-ițțunefken.

12:2 A nṛeṣṣi tamuɣli-nneɣ di Ɛisa Lmasiḥ, nețța i ɣ-d-ildin abrid n liman yerna yessawaḍ-it ɣer lekmal ; mi geẓra lfeṛḥ i t-yețṛaǧun, yeqbel leɛtab ɣef wumidag, yeqbel tamḥeqṛanit akk-d lḥecma, dɣa yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi.

12:3 Xemmemet ihi ɣuṛ-es aț-țwalim amek i geqbel leɛtab n yemdanen imednuben, iwakken ur tɛeggum ara, ur tfeččlem ara ;

12:4 axaṭer kunwi mazal ur tennuɣem ara akk-d ddnub armi d lmut,

12:5 yerna tețțum lewṣayat i wen-d-ițțak am warraw-is. A mmi ur ḥeqqeṛ ara tiyita n Sidi Ṛebbi, ur feččel ara m'ara d-izzem fell-ak

12:6  axaṭer Sidi Ṛebbi yețqassa wid i gḥemmel, yețțak tiɣṛit i wid i geḥseb d arraw-is .

12:7 Qeblet leɛtab, imi Sidi Ṛebbi iḥseb-ikkun d arraw-is ; axaṭeṛ ulac argaz ur nețqassa ara mmi-s ;

12:8 lameɛna ma yella tmenɛem i tiyita-agi i gețḥazen imdanen meṛṛa, atan ihi ur tellim ara d dderya n leḥlal, meɛna tețțusemmam d arraw n leḥṛam.

12:9 Imi ibabaten-nneɣ i ɣ-d-isɛan țțaken-aɣ tiyita yerna nqudeṛ-iten, amek ur nețqadaṛ ara Ṛebbi yellan d Baba-tneɣ s Ṛṛuḥ iqedsen, iwakken a nesɛu tudert ?

12:10 Imawlan-nneɣ țṛebbin-aɣ dagi di ddunit akken i sen yehwa, lameɛna Baba-tneɣ n igenwan yețțak-aɣ tiɣṛit di nnfeɛ-nneɣ iwakken a nuɣal d izedganen am nețța.

12:11 S tideț m'ara ɣ-țṛebbin yețɣiḍ aɣ lḥal lameɛna m'ara tɛeddi teswiɛt-nni, a naf belli d ayen yelhan i tudert-nneɣ.

12:12  Sǧehdet ihi iɣallen-nwen yeɛyan akk ț-țgecrar-nwen ifeclen.

12:13  Ṛeṣṣit iḍaṛṛen-nwen, ddut deg ubrid n lewqam, iwakken win isquḍuṛen ur iɣelli ara meɛna ad ibedd.

12:14 Nadit amek ara tilim di lehna d medden meṛṛa, nadit ɣef ṣṣfa axaṭer win ur neṣfi ara ur izmir ara ad iwali Sidi Ṛebbi.

12:15 ?adret ad yili gar-awen win ara yeṭṭixṛen ɣef ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi, ara yesɛun lɣecc, a t-yeǧǧ ad yefk ixulaf deg wul-is alamma yuɣal d ugur ara iḍuṛṛen wiyaḍ.

12:16 ?uṛ-wat ad yili gar-awen win ara ijehlen, ad iffeɣ i iberdan n Ṛebbi am Icaɛu yezzenzen lḥeqq-is n umenzu s uḍebsi n lmakla.

12:17 Teẓram mbeɛd, mi gebɣa ad iwṛet lbaṛaka s ɣuṛ baba-s ur yețwaqbel ara ɣas akken yețḥellil-it s imeṭṭawen, ur s-yufi ara abrid amek ara s-ibeddel ṛṛay.

12:18 Kunwi ur tqeṛṛbem ara am wegdud n Isṛail ɣer wedrar i gezmer wemdan a t-yennal, i deg tecɛel tmes ; ur twalam ara am nutni asigna d ṭṭlam akk-d țbuciḍant,

12:19 ur teslim ara am nutni i ṣṣut n lbuq neɣ i ṛṛɛud n lehḍur-nni armi eɛnan ɣer Ṛebbi ur sen-d-irennu ula d yiwen n wawal.

12:20 Axaṭer ur qbilen ara imeslayen-agi : ?as d yiwen si lmal ara d-iqeṛṛben ɣer wedrar-agi, ad immet s weṛjam.

12:21 Ayagi d ayen yessexlaɛen armi ula d Sidna Musa yenna : Tekcem-iyi tugdi armi i țergigiɣ.

12:22 Lameɛna kunwi tqeṛṛbem ɣer wedrar n Siyun, ɣer temdint n Sidi Ṛebbi bab n tudert, ɣer temdint n Lquds yellan deg igenwan anda llant luluf n lmalayekkat.

12:23 Tqeṛṛbem ɣer tejmaɛt n wid yextaṛ Ṛebbi d imezwura yesɛan ismawen-nsen uran deg igenwan. Tqeṛṛbem ɣer Ṛebbi nețța i gḥekkmen ɣef yemdanen meṛṛa, tqeṛṛbem ɣer leṛwaḥ n iḥeqqiyen i gewwḍen ɣer lekmal.

12:24 Tqeṛṛbem daɣen ɣer Ɛisa i ɣ-ildin abrid ɣer Ṛebbi s lemɛahda tajdiṭ akk-d idammen-is yuzzlen, yesɛan azal akteṛ n wid n Habil.

12:25 ?uṛ-wat ihi, smeḥsiset i win i wen-d-ițmeslayen, ur xeddmet ara am wat Isṛail yugin ad semḥessen i win i sen-d-iceggeɛ Sidi Ṛebbi akken a d-uɣalen ɣer webrid, axaṭer ma yella nutni yeɣli-d fell-asen lɛiqab n Ṛebbi amek ara nemneɛ seg-s nukni, m'ur nuɣ ara awal i win i ɣ-d-ițweṣṣin seg igenwan.

12:26 Zik-nni, s ṣṣut-is yessenhez lqaɛa, ma ț-țura yefka-d lemɛahda-agi : Tikkelt nniḍen ad senhezzeɣ daɣen mačči kan ddunit meɛna ula d igenwan .

12:27 Imeslayen-agi « tikkelt nniḍen daɣen » sbeggnen-d belli ayen yețwaxelqen ad yenhezz ad yenger iwakken a d-yeqqim kan wayen yețdumun.

12:28 ?ef wannect-agi imi i ɣ-d tețțunefk tgeldit ibedden ɣef lsas iṣeḥḥan a neḥmed a ncekkeṛ Sidi Ṛebbi s weɛbad i s-iɛeǧben, s liman ț-țugdi.

12:29 Axaṭer Illu-nneɣ am tmes itețțen.

13:1 Kemmlet myeḥmalet wway gar-awen am atmaten,

13:2 ur tețțut ara daɣen belli ilaq-awen aț-țesṭreḥbem s ibeṛṛaniyen axaṭer aṭas i gesṭṛeḥben s lmalayekkat mbla ma ẓran.

13:3 Xemmemet ihi ɣef yimeḥbas am akken yid-sen i tețwaḥebsem, mmektit-ed wid yenneɛtaben am akken ula d kunwi tenneɛtabem yid-sen.

13:4 Ilaq-awen aț-țefkem azal i zzwaǧ, argaz ț-țmeṭṭut-is ur țemyexdaɛen ara axaṭer Sidi Ṛebbi ad iɛaqeb wid izennun ileḥḥun deg yir abrid.

13:5 Ur țaǧǧat ara iman-nwen a kkun ɣuṛṛen yedrimen, setqenɛet s wayen tesɛam. Sidi Ṛebbi s yiman-is yenna d : U r k-țaǧǧaɣ ara, ad iliɣ yid-ek.

13:6 Daymi i nețkel, nezmer a d-nini : Sidi Ṛebbi d amɛawen-inu, ulac ayen ara aggadeɣ ;d acu i gezmer a yi-t-ixdem wemdan ?

13:7 Mmektit-ed wid i wen-yemlan abrid, i wen d-ibeccṛen awal n Ṛebbi ; meyzet amek tekfa tudert nsen, sɛut liman am nutni.

13:8 Ɛisa Lmasiḥ, d win yellan iḍelli, i gellan ass-a, ara yilin i dayem.

13:9 ?uṛ-wat aț-tebɛem ddyanat tibeṛṛaniyin ; axaṭer d ul yeččuṛen d ṛṛeḥma i gelhan mačči d win yeččuṛen d leqwanen yeɛnan lmakla ; wid yettabaɛen ayagi ur stenfɛen acemma.

13:10 ?uṛ-nneɣ adekkan n tmezliwt anda ur zmiren ara lmuqedmin iqeddcen deg uqiḍun n temlilit ad ččen ayen i d yețțunefken d asfel.

13:11 Teẓram belli lmuqeddem ameqqran ikeččem ɣer wemkan iqedsen nezzeh, yețțawi yid-es idammen n lmal iwakken a ten iqeddem ɣef ddnub, ma d lǧețțat yesseṛɣay-itent beṛṛa n uqiḍun.

13:12 ?ef wayagi Sidna Ɛisa daɣen yemmut beṛṛa n temdint iwakken s idammen-is, ad yessizdeg agdud meṛṛa.

13:13 A nṛuḥet ihi ɣuṛ-es ɣer beṛṛa, a neqbel a nețwakṛeh am nețța.

13:14 Imi dagi di ddunit ur nesɛi ara tamezduɣt n dayem, nețnadi ɣef tmezduɣt n igenwan.

13:15 A neḥmed Ṛebbi di mkul lweqt, s yisem n Sidna Ɛisa ; d wagi i d asfel ara s-nqeddem i Sidi Ṛebbi, m'ara nețberriḥ isem-is.

13:16 Ur stehzayet ara, xedmet ayen yelhan, țemɛawanet : d wigi i d iseflawen iɛeǧben Sidi Ṛebbi.

13:17 Aɣet awal i wid i wen-immalen abrid, ḍuɛet-țen axaṭer țɛassan fell awen, ẓran a d-yas wass deg ara ten-iḥaseb Sidi Ṛebbi ɣef lxedma nsen. Akka ara xedmen ccɣel-nsen akken ilaq s lfeṛḥ mačči s leḥzen neɣ m'ulac ur tseɛɛum ara lfayda.

13:18 Deɛɛut ɣer Ṛebbi s lxiṛ fell aneɣ, axaṭer neẓra nesɛa ul yethennan, nḥemmel a neddu akken ilaq di mkul taswiɛt.

13:19 Ad ssutreɣ deg-wen aț-țedɛum ɣer Ṛebbi fell-i iwakken ur țɛeṭṭileɣ ara a n-uɣaleɣ ɣuṛ-wen.

13:20 Ad ssutreɣ di Sidi Ṛebbi bab n talwit i d-isseḥyan Ssid-nneɣ yellan d Ameksa ameqqran s idammen-is yuzzlen, i ɣef tbedd lemɛahda n dayem,

13:21 a kkun-yawi d webrid yelhan, aț-țxedmem kra yellan d lebɣi-s. Ad yexdem deg-neɣ lebɣi-s s yisem n Ɛisa Lmasiḥ, nețța yesɛan tamanegt i dayem. Amin.

13:22 Ay atmaten, a wen-ssutreɣ aț-țqeblem s ṣṣbeṛ ayagi akk i ɣef kkun-weṣṣaɣ ; atan tabṛaț-agi i wen-uriɣ ț-țamecṭuḥt.

13:23 A kkun xebbṛeɣ belli gma-tneɣ Timuti yeffeɣ-ed si lḥebs, ma yella ilḥeq-ed zik, atan a d-nṛuḥ ɣuṛ-wen nekk yid-es.

13:24 Sellmet ɣef yimeqqranen akk n tejmaɛt d watmaten meṛṛa. Atan țsellimen-d fell-awen watmaten n ?elyan.

13:25 Ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi aț-țili yid-wen meṛṛa.


Next: James