Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Modern Hebrew Bible: Song of Solomon

1:1 שיר השירים אשר לשלמה׃

1:2 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

1:3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃

1:4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃

1:5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

1:6 אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

1:7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

1:8 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃

1:9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

1:10 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

1:11 תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃

1:12 עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

1:13 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃

1:14 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃

1:15 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

1:16 הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃

1:17 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃

2:1 אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃

2:2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃

2:3 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃

2:4 הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה׃

2:5 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני׃

2:6 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

2:7 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

2:8 קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות׃

2:9 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים׃

2:10 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃

2:11 כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו׃

2:12 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃

2:13 התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך׃

2:14 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃

2:15 אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃

2:16 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃

2:17 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר׃

3:1 על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

3:2 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

3:3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם׃

3:4 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי׃

3:5 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

3:6 מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל׃

3:7 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל׃

3:8 כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות׃

3:9 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון׃

3:10 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם׃

3:11 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו׃

4:1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃

4:2 שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

4:3 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

4:4 כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃

4:5 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃

4:6 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה׃

4:7 כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

4:8 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים׃

4:9 לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃

4:10 מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃

4:11 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃

4:12 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃

4:13 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים׃

4:14 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים׃

4:15 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון׃

4:16 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃

5:1 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃

5:2 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃

5:3 פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם׃

5:4 דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו׃

5:5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

5:6 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

5:7 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות׃

5:8 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני׃

5:9 מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו׃

5:10 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

5:11 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

5:12 עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃

5:13 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

5:14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

5:15 שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

5:16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

6:1 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

6:2 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים׃

6:3 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים׃

6:4 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃

6:5 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד׃

6:6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

6:7 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

6:8 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃

6:9 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃

6:10 מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃

6:11 אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃

6:12 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב׃

6:13 שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים׃

7:1 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן׃

7:2 שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים׃

7:3 שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה׃

7:4 צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק׃

7:5 ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים׃

7:6 מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים׃

7:7 זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות׃

7:8 אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים׃

7:9 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃

7:10 אני לדודי ועלי תשוקתו׃

7:11 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים׃

7:12 נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך׃

7:13 הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך׃

8:1 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי׃

8:2 אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

8:3 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

8:4 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ׃

8:5 מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

8:6 שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

8:7 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

8:8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה׃

8:9 אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

8:10 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃

8:11 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

8:12 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃

8:13 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

8:14 ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃


Next: Isaiah