Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Estonian Bible: Ephesians

1:1 Paulus, Jumala tahtest Kristuse Jeesuse Apostel pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses.

1:2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

1:3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses,

1:4 nõnda nagu Ta meid on valinud Tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema ees armastuses,

1:5 meid ette ära määrates lapseõiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu Enese juurde Oma tahtmise heaksarvamisel,

1:6 Oma armu au kiituseks, mille Ta meile on kinkinud selles Armsas,

1:7 Kelles meil on lunastus Tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine Tema armu rikkust mööda.

1:8 Seda armu on Ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega,

1:9 kui Ta meile tegi teatavaks Oma tahtmise saladuse Oma hea meele kohaselt, nõnda nagu Ta seda Eneses oli kavatsenud,

1:10 aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal,

1:11 Temas, Kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, Kes selleks enne oleme määratud selle kavatsust mööda, Kes kõik teeb Oma tahtmise nõu järgi,

1:12 et me oleksime Tema au kiituseks, Kes enne oleme lootnud Kristuses,

1:13 Kelles teiegi olete sellest alates, kui saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse Evangeeliumi, ja Kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga, selle Vaimu,

1:14 Kes on meie pärandi tagatis Tema omandi lunastamiseks — Tema au kiituseks.

1:15 Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu,

1:16 ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes,

1:17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema tunnetamises

1:18 ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks Ta teid on kutsunud, ja mis on Tema pärandi au rikkus pühade sees,

1:19 ja mis on Tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume Tema jõutugevuse mõjul,

1:20 millega Ta on olnud mõjuv Kristuses, kui Ta Tema surnuist üles äratas ja pani istuma Oma paremale käele taevas,

1:21 kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas,

1:22 ja asetas kõik Tema jalge alla ja pani Tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,

1:23 kes on Tema Ihu, selle täius, Kes kõik kõiges täidab!

2:1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes,

2:2 milles te käisite enne selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees,

2:3 kelle seas ka me kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki.

2:4 Aga Jumal, Kes rikas on halastusest, Oma suure armastuse pärast, millega Ta meid on armastanud,

2:5 kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks — armust olete õndsaks saanud —

2:6 ja on meid ühes Temaga üles äratanud ja ühes Temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses,

2:7 et osutada tulevail ajastuil Oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.

2:8 Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and;

2:9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

2:10 Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

2:11 Sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuiks kutsusid need, keda lihas kätega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsutakse ümberlõigatuiks,

2:12 olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas.

2:13 Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi.

2:14 Sest Tema on meie rahu, Kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui Ta Oma Lihas

2:15 kaotas käsusõnade käsu seadlustega, et Ta need kaks looks Enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu,

2:16 ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui Ta vaenu suretas Enese läbi.

2:17 Ja Tema tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid,

2:18 sest Tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde.

2:19 Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,

2:20 rajatud Apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus Ise on nurgakivi,

2:21 milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas,

2:22 Kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

3:1 Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie pärast, paganad —

3:2 kui te vahest olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks;

3:3 sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin,

3:4 selleks et te lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest,

3:5 mida endistes põlvedes inimlastele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud Tema pühadele Apostlitele ja prohvetitele Vaimu läbi,

3:6 et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses Evangeeliumi kaudu,

3:7 mille teenijaks ma olen saanud Jumala armuande järgi, mis mulle on antud Tema väe mõjustust mööda.

3:8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust

3:9 ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud,

3:10 et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele

3:11 ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas,

3:12 Kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu Temasse.

3:13 Seetõttu ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au.

3:14 Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees,

3:15 kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal,

3:16 et Ta annaks teile Oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest,

3:17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse,

3:18 et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus,

3:19 ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.

3:20 Aga Sellele, Kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev,

3:21 Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni. Aamen.

4:1 Nii manitsen teid siis mina, kes olen vang Issanda pärast, väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud,

4:2 kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses,

4:3 ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi.

4:4 Üks ihu ja üks Vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest;

4:5 üks Issand, üks usk, üks ristimine,

4:6 üks Jumal ja kõikide Isa, Kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.

4:7 Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda.

4:8 Sellepärast öeldakse: „Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!”

4:9 Aga et Ta on läinud üles, mis on see muud kui et Ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse?

4:10 Kes on läinud alla, on Sama, Kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Tema kõik täidaks.

4:11 Ja Tema on pannud mõned Apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned Evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks,

4:12 et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks,

4:13 seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda,

4:14 ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks;

4:15 vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges Selle sisse, Kes on pea, Kristus,

4:16 Kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele Tema mõõdu järgi ja Kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.

4:17 Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et te ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses,

4:18 kes pimestunuina mõistuse poolest ja võõrdunuina Jumala elust neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu

4:19 on südametunnistuses tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema.

4:20 Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma,

4:21 kui te tõesti olete Temast kuulnud ja Temas õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses:

4:22 et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid,

4:23 ja saada uueks oma meele vaimus

4:24 ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.

4:25 Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed!

4:26 Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle

4:27 ja ärge andke maad kuradile!

4:28 Kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu vara oma käte tööga, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.

4:29 Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile.

4:30 Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsekui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani.

4:31 Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga.

4:32 Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud.

5:1 Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed

5:2 ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on Iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks.

5:3 Aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele,

5:4 ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu.

5:5 Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.

5:6 Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale;

5:7 ärge siis saage nende kaaslasteks!

5:8 Sest te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed —

5:9 sest valguse vili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde —

5:10 ja katsuge, mis on Issandale meelepärane!

5:11 Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka!

5:12 Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi.

5:13 Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab; sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus.

5:14 Sellepärast Ta ütleb: „Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind!”

5:15 Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad,

5:16 pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad!

5:17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.

5:18 Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu,

5:19 rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Issandale oma südames,

5:20 kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.

5:21 Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses.

5:22 Naised, olge allaheitlikud oma meestele, otsekui Issandale!

5:23 Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on Koguduse pea, Tema on ihu Õnnistegija.

5:24 Aga nõnda nagu Kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus.

5:25 Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud Kogudust ja on andnud Iseenese tema eest,

5:26 et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees,

5:27 ja seada Enese ette Kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.

5:28 Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast.

5:29 Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda, nõnda nagu ka Issand Kogudust.

5:30 Sest meie oleme Tema Ihu liikmed.

5:31 „Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks on üks liha!”

5:32 See saladus on suur; aga mina räägin Kristusest ja Kogudusest.

5:33 Olgu nüüd kuidas on, aga teiegi igaüks omaette armastage oma naist nagu iseennast; aga naine kartku meest.

6:1 Lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige.

6:2 „Austa oma isa ja ema!” — see on esimene käsusõna, millel on tõotus:

6:3 „Et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal!”

6:4 Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses.

6:5 Orjad, olge sõnakuulelikud neile, kes teie isandad on liha poolest, kartuse ja värinaga oma südame kohtlases meeles, otsekui Kristusele,

6:6 mitte silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab,

6:7 orjates hea meelega otsekui Issandat ja mitte inimesi,

6:8 teades, et Issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub igaühele, olgu ta ori või vaba.

6:9 Ja teie, isandad, tehke neile samuti ja jätke ähvardamine, sest te teate, et nende ja teie Issand on taevas ja et Temal ei ole isikute eelistamist.

6:10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus!

6:11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!

6:12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.

6:13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.

6:14 Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü

6:15 ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.

6:16 Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled!

6:17 Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna,

6:18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,

6:19 ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks julgesti kuulutada Evangeeliumi saladust,

6:20 mille jaoks mina olen saadik ka ahelas, et ma julgesti kõneleksin sellest, nõnda nagu mu kohus on kõnelda.

6:21 Aga et ka teie teaksite, kuidas minu käsi käib, siis jutustab teile kõik Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas,

6:22 kelle ma otse selleks läkitasin teie juurde, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta kinnitaks teie südameid.

6:23 Rahu olgu vendadele ja armastus usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

6:24 Arm nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses.


Next: Philippians