Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 2 Thessalonians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:2 ⲡⲏⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲝⲥ ⲓ̅ⲥ ⲡⲋⲥ.

1:3 ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ.

1:4 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

1:5 ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ.

1:6 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

1:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

1:8 ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩ ϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:9 ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

1:10 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉϥⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲉⲧ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉϫⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

1:11 ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲕ ϯⲙⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ.

1:12 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

2:1 ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

2:2 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲟⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪.

2:3 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ϯ ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ.

2:4 ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲓⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ.

2:5 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

2:6 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲏ ⲟⲩ.

2:7 ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ϩⲏⲇⲏ ⲥⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ϯⲛⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥⲗⲟϫϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ.

2:8 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲕⲟⲣϥϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ.

2:9 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ ⲉϥⲭⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲟⲩϫ.

2:10 ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉⲡ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ.

2:11 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ.

2:12 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

2:13 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

2:14 ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2:15 ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲁⲛ.

2:16 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ.

2:17 ⲉϥ⳿ⲉϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

3:1 ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

3:2 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⲫⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ.

3:3 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

3:4 ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ.

3:5 Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:6 ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲛⲧⲏ ⲓⲧⲟⲩ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ.

3:7 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

3:8 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

3:9 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲧⲏⲓⲧⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

3:10 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲱⲙ.

3:11 ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ.

3:12 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲱⲓⲕ.

3:13 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.

3:14 ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲫⲁⲓ ⲙⲁ ⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲓⲡⲓ.

3:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ.

3:16 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.

3:17 ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ.

3:18 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ


Next: 1 Timothy