Sacred Texts  Bible  Index 
Titus Index
  Previous  Next 

Titus 1

GNT

1 παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν

2 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,

3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

4 τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

5 τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα.

7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,

9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

10 εἰσὶν γὰρ πολλοὶ [καὶ] ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,

11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.

12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.

13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

14 μὴ προσέχοντες ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.

15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.

16 θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

KJV

1  Paul,3972 a servant1401 of God,2316 and1161 an apostle652 of Jesus2424 Christ,5547 according2596 to the faith4102 of God's2316 elect,1588 and2532 the acknowledging1922 of the truth225 which3588 is after2596 godliness;2150

2  In1909 hope1680 of eternal166 life,2222 which3739 God,2316 that cannot lie,893 promised1861 before4253 the world began;166 5550

3  But1161 hath in due2398 times2540 manifested5319 his848 word3056 through1722 preaching,2782 which3739 is committed4100 unto me1473 according2596 to the commandment2003 of God2316 our2257 Savior;4990

4  To Titus,5103 mine own1103 son5043 after2596 the common2839 faith:4102 Grace,5485 mercy,1656 and peace,1515 from575 God2316 the Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ5547 our2257 Savior.4990

5  For this cause5484 5127 left2641 I thee4571 in1722 Crete,2914 that2443 thou shouldest set in order1930 the things that are wanting,3007 and2532 ordain2525 elders4245 in every city,2596 4172 as5613 I1473 had appointed1299 thee:4671

6  If any1536 be2076 blameless,410 the husband435 of one3391 wife,1135 having2192 faithful4103 children5043 not3361 accused1722 2724 of riot810 or2228 unruly.506

7  For1063 a bishop1985 must1163 be1511 blameless,410 as5613 the steward3623 of God;2316 not3361 self-willed,829 not3361 soon angry,3711 not3361 given to wine,3943 no3361 striker,4131 not3361 given to filthy lucre;146

8  But235 a lover of hospitality,5382 a lover of good men,5358 sober,4998 just,1342 holy,3741 temperate;1468

9  Holding fast472 the3588 faithful4103 word3056 as he hath been taught,2596 1322 that2443 he may be5600 able1415 by1722 sound5198 doctrine1319 both2532 to exhort3870 and2532 to convince1651 the3588 gainsayers.483

10  For1063 there are1526 many4183 unruly2532 506 and vain talkers3151 and2532 deceivers,5423 especially3122 they3588 of1537 the circumcision:4061

11  Whose3739 mouths must be stopped,1993 1163 who3748 subvert396 whole3650 houses,3624 teaching1321 things which3739 they ought1163 not,3361 for filthy lucre's sake.5484 150 2771

12  One5100 of1537 themselves,846 even a prophet4396 of their846 own,2398 said,2036 The Cretians2912 are always104 liars,5583 evil2556 beasts,2342 slow692 bellies.1064

13  This3778 witness3141 is2076 true.227 Wherefore1223 3739 156 rebuke1651 them846 sharply,664 that2443 they may be sound5198 in1722 the3588 faith;4102

14  Not3361 giving heed4337 to Jewish2451 fables,3454 and2532 commandments1785 of men,444 that turn from654 the3588 truth.225

15  Unto the3588 pure2513 all things3956 are3303 pure:2513 but1161 unto them3588 that are defiled3392 and2532 unbelieving571 is nothing3762 pure;2513 but235 even2532 their846 mind3563 and2532 conscience4893 is defiled.3392

16  They profess3670 that they know1492 God;2316 but1161 in works2041 they deny720 him, being5607 abominable,947 and2532 disobedient,545 and2532 unto4314 every3956 good18 work2041 reprobate.96

Vul

1 Paulus servus Dei, Apostolus autem Jesu Christi secundum fidem electorum Dei, et agnitionem veritatis, quæ secundum pietatem est

2 in spem vitæ æternæ, quam promisit qui non mentitur, Deus, ante tempora sæcularia:

3 manifestavit autem temporibus suis verbum suum in prædicatione, quæ credita est mihi secundum præceptum Salvatoris nostri Dei:

4 Tito dilecto filio secundum communem fidem, gratia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Salvatore nostro.

5 Hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt, corrigas, et constituas per civitates presbyteros, sicut et ego disposui tibi,

6 si quis sine crimine est, unius uxoris vir, filios habens fideles, non in accusatione luxuriæ, aut non subditos.

7 Oportet enim episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem: non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turpis lucri cupidum:

8 sed hospitalem, benignum, sobrium, justum, sanctum, continentem,

9 amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem: ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt, arguere.

10 Sunt enim multi etiam inobedientes, vaniloqui, et seductores: maxime qui de circumcisione sunt:

11 quos oportet redargui: qui universas domos subvertunt, docentes quæ non oportet, turpis lucri gratia.

12 Dixit quidam ex illis, proprius ipsorum propheta: Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, ventres pigri.

13 Testimonium hoc verum est. Quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fide,

14 non intendentes judaicis fabulis, et mandatis hominum, aversantium se a veritate.

15 Omnia munda mundis: coinquinatis autem et infidelibus, nihil est mundum, sed inquinatæ sunt eorum et mens et conscientia.

16 Confitentur se nosse Deum, factis autem negant: cum sint abominati, et incredibiles, et ad omne opus bonum reprobi.


Next: Titus 2