Sacred Texts  Bible  Index 
2 Timothy Index
  Previous  Next 

2 Timothy 4

GNT

1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ χριστοῦ ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·

2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.

3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,

4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.

6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.

7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·

8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

9 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·

10 δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς θεσσαλονίκην, κρήσκης εἰς γαλατίαν, τίτος εἰς δαλματίαν·

11 λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

12 τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ἔφεσον.

13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν τρῳάδι παρὰ κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.

14 ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδώσει αὐτῶ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.

16 ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη·

17 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.

18 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

19 ἄσπασαι πρίσκαν καὶ ἀκύλαν καὶ τὸν ὀνησιφόρου οἶκον.

20 ἔραστος ἔμεινεν ἐν κορίνθῳ, τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.

21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ἀσπάζεταί σε εὔβουλος καὶ πούδης καὶ λίνος καὶ κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.

22 ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

KJV

1  I1473 charge1263 thee therefore3767 before1799 God,2316 and2532 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 who shall3195 judge2919 the quick2198 and2532 the dead3498 at2596 his848 appearing2015 and2532 his848 kingdom;932

2  Preach2784 the3588 word;3056 be instant2186 in season,2122 out of season;171 reprove,1651 rebuke,2008 exhort3870 with1722 all3956 longsuffering3115 and2532 doctrine.1322

3  For1063 the time2540 will come2071 when3753 they will not3756 endure430 sound5198 doctrine;1319 but235 after2596 their own2398 lusts1939 shall they heap2002 to themselves1438 teachers,1320 having itching2833 ears;189

4  And2532 they shall turn away654 their ears189 from575 3303 the3588 truth,225 and1161 shall be turned1624 unto1909 fables.3454

5  But1161 watch3525 thou4771 in1722 all things,3956 endure afflictions,2553 do4160 the work2041 of an evangelist,2099 make full proof4135 of thy4675 ministry.1248

6  For1063 I1473 am now ready to be offered,4689 2235 and2532 the3588 time2540 of my1699 departure359 is at hand.2186

7  I have fought75 a good2570 fight,73 I have finished5055 my course,1408 I have kept5083 the3588 faith:4102

8  Henceforth3063 there is laid up606 for me3427 a crown4735 of righteousness,1343 which3739 the3588 Lord,2962 the3588 righteous1342 judge,2923 shall give591 me3427 at1722 that1565 day:2250 and1161 not3756 to me1698 only,3440 but235 unto all3956 them also that love25 2532 his846 appearing.2015

9  Do thy diligence4704 to come2064 shortly5030 unto4314 me:3165

10  For1063 Demas1214 hath forsaken1459 me,3165 having loved25 this present3568 world,165 and2532 is departed4198 unto1519 Thessalonica;2332 Crescens2913 to1519 Galatia,1053 Titus5103 unto1519 Dalmatia.1149

11  Only3441 Luke3065 is2076 with3326 me.1700 Take353 Mark,3138 and bring71 him with3326 thee:4572 for1063 he is2076 profitable2173 to me3427 for1519 the ministry.1248

12  And1161 Tychicus5190 have I sent649 to1519 Ephesus.2181

13  The3588 cloak5341 that3739 I left620 at1722 Troas5174 with3844 Carpus,2591 when thou comest,2064 bring5342 with thee, and2532 the3588 books,975 but especially3122 the3588 parchments.3200

14  Alexander223 the3588 coppersmith5471 did1731 me3427 much4183 evil:2556 the3588 Lord2962 reward591 him846 according2596 to his846 works:2041

15  Of whom3739 be thou ware5442 4771 also;2532 for1063 he hath greatly3029 withstood436 our2251 words.3056

16  At1722 my3450 first4413 answer627 no man3762 stood with4836 me,3427 but235 all3956 men forsook1459 me:3165 I pray God that it may not3361 be laid to their charge.3049 846

17  Notwithstanding1161 the3588 Lord2962 stood with3936 me,3427 and2532 strengthened1743 me;3165 that2443 by1223 me1700 the3588 preaching2782 might be fully known,4135 and2532 that all3956 the3588 Gentiles1484 might hear:191 and2532 I was delivered4506 out of1537 the mouth4750 of the lion.3023

18  And2532 the3588 Lord2962 shall deliver4506 me3165 from575 every3956 evil4190 work,2041 and2532 will preserve4982 me unto1519 his848 heavenly2032 kingdom:932 to whom3739 be glory1391 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

19  Salute782 Prisca4251 and2532 Aquila,207 and2532 the3588 household3624 of Onesiphorus.3683

20  Erastus2037 abode3306 at1722 Corinth:2882 but1161 Trophimus5161 have I left620 at1722 Miletum3399 sick.770

21  Do thy diligence4704 to come2064 before4253 winter.5494 Eubulus2103 greeteth782 thee4571 and2532 Pudens,4227 and2532 Linus,3044 and2532 Claudia,2803 and2532 all3956 the3588 brethren.80

22  The3588 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 thy4675 spirit.4151 Grace5485 be with3326 you.5216 Amen.281

Vul

1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius, et regnum ejus:

2 prædica verbum, insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina.

3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus,

4 et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur.

5 Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangelistæ, ministerium tuum imple. Sobrius esto.

6 Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis meæ instat.

7 Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi.

8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ, quam reddet mihi Dominus in illa die, justus judex: non solum autem mihi, sed et iis, qui diligunt adventum ejus.
Festina ad me venire cito.

9 Demas enim me reliquit, diligens hoc sæculum, et abiit Thessalonicam:

10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam.

11 Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum: est enim mihi utilis in ministerium.

12 Tychicum autem misi Ephesum.

13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, maxime autem membranas.

14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit: reddet illi Dominus secundum opera ejus:

15 quem et tu devita: valde enim restitit verbis nostris.

16 In prima mea defensione nemo mihi affuit, sed omnes me dereliquerunt: non illis imputetur.

17 Dominus autem mihi astitit, et confortavit me, ut per me prædicatio impleatur, et audiant omnes gentes: et liberatus sum de ore leonis.

18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo: et salvum faciet in regnum suum cæleste, cui gloria in sæcula sæculorum. Amen.

19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori domum.

20 Erastus remansit Corinthi. Trophimum autem reliqui infirmum Mileti.

21 Festina ante hiemem venire. Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes.

22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. Amen.


Next: Titus 1