Sacred Texts  Bible  Index 
Philemon Index
  Previous  Next 

Philemon 1

GNT

1 παῦλος δέσμιος χριστοῦ ἰησοῦ καὶ τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς φιλήμονι τῶ ἀγαπητῶ καὶ συνεργῶ ἡμῶν

2 καὶ ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ ἀρχίππῳ τῶ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

4 εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς χριστόν·

7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

8 διό, πολλὴν ἐν χριστῶ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος χριστοῦ ἰησοῦ _

10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς ὀνήσιμον,

11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

12 ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·

13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.

15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,

16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

17 εἰ οὗν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.

18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·

19 ἐγὼ παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.

20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν χριστῶ.

21 πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.

22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

23 ἀσπάζεταί σε ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν χριστῶ ἰησοῦ,

24 μᾶρκος, ἀρίσταρχος, δημᾶς, λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

25 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

KJV

1  Paul,3972 a prisoner1198 of Jesus2424 Christ,5547 and2532 Timothy5095 our brother,80 unto Philemon5371 our dearly beloved,27 and2532 fellow laborer,4904

2  And2532 to our beloved27 Apphia,682 and2532 Archippus751 our2257 fellow soldier,4961 and2532 to the3588 church1577 in2596 thy4675 house:3624

3  Grace5485 to you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

4  I thank2168 my3450 God,2316 making4160 mention3417 of thee4675 always3842 in1909 my3450 prayers,4335

5  Hearing191 of thy4675 love26 and2532 faith,4102 which3739 thou hast2192 toward4314 the3588 Lord2962 Jesus,2424 and2532 toward1519 all3956 saints;40

6  That3704 the3588 communication2842 of thy4675 faith4102 may become1096 effectual1756 by1722 the acknowledging1922 of every3956 good thing18 which3588 is in1722 you5213 in1519 Christ5547 Jesus.2424

7  For1063 we have2192 great4183 joy5485 and2532 consolation3874 in1909 thy4675 love,26 because3754 the3588 bowels4698 of the3588 saints40 are refreshed373 by1223 thee,4675 brother.80

8  Wherefore,1352 though I might be2192 much4183 bold3954 in1722 Christ5547 to enjoin2004 thee4671 that which is convenient,433

9  Yet for love's sake1223 26 I rather3123 beseech3870 thee, being5607 such a one5108 as5613 Paul3972 the aged,4246 and1161 now3570 also2532 a prisoner1198 of Jesus2424 Christ.5547

10  I beseech3870 thee4571 for4012 my1699 son5043 Onesimus,3682 whom3739 I have begotten1080 in1722 my3450 bonds:1199

11  Which3588 in time past4218 was to thee4671 unprofitable,890 but1161 now3570 profitable2173 to thee4671 and2532 to me:1698

12  Whom3739 I have sent again:375 thou4771 therefore1161 receive4355 him,846 that is,5123 mine own1699 bowels:4698

13  Whom3739 I1473 would1014 have retained2722 with4314 me,1683 that2443 in thy stead5228 4675 he might have ministered unto1247 me3427 in1722 the3588 bonds1199 of the3588 gospel:2098

14  But1161 without5565 thy4674 mind1106 would2309 I do4160 nothing;3762 that2443 thy4675 benefit18 should not3361 be5600 as it were5613 of2596 necessity,318 but235 willingly.2596 1595

15  For1063 perhaps5029 he therefore1223 5124 departed5563 for4314 a season,5610 that2443 thou shouldest receive568 him846 forever;166

16  Not now3765 as5613 a servant,1401 but235 above5228 a servant,1401 a brother80 beloved,27 especially3122 to me,1698 but1161 how much4214 more3123 unto thee,4671 both2532 in1722 the flesh4561 and2532 in1722 the Lord?2962

17  If1487 thou count2192 me1691 therefore3767 a partner,2844 receive4355 him846 as5613 myself.1691

18  1161 If1487 he hath wronged91 thee,4571 or2228 oweth3784 thee aught,5100 put that on mine account;1677 5124 1698

19  I1473 Paul3972 have written1125 it with mine own1699 hand,5495 I1473 will repay661 it: albeit2443 I do not3361 say3004 to thee4671 how3754 thou owest4359 unto me3427 even2532 thine own self4572 besides.

20  Yea,3483 brother,80 let me1473 have joy3685 of thee4675 in1722 the Lord:2962 refresh373 my3450 bowels4698 in1722 the Lord.2962

21  Having confidence3982 in thy4675 obedience5218 I wrote1125 unto thee,4671 knowing1492 that3754 thou wilt also2532 do4160 more than5228 3739 I say.3004

22  But1161 withal260 prepare2090 me3427 also2532 a lodging:3578 for1063 I trust1679 that3754 through1223 your5216 prayers4335 I shall be given5483 unto you.5213

23  There salute782 thee4571 Epaphras,1889 my3450 fellow prisoner4869 in1722 Christ5547 Jesus;2424

24  Mark,3138 Aristarchus,708 Demas,1214 Luke,3065 my3450 fellow laborers.4904

25  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 your5216 spirit.4151 Amen.281

Vul

1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus frater, Philemoni dilecto, et adjutori nostro,

2 et Appiæ sorori carissimæ, et Archippo commilitoni nostro, et ecclesiæ, quæ in domo tua est.

3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

4 Gratias ago Deo meo, semper memoriam tui faciens in orationibus meis,

5 audiens caritatem tuam, et fidem, quam habes in Domino Jesu, et in omnes sanctos:

6 ut communicatio fidei tuæ evidens fiat in agnitione omnis operis boni, quod est in vobis in Christo Jesu.

7 Gaudium enim magnum habui, et consolationem in caritate tua: quia viscera sanctorum requieverunt per te, frater.

8 Propter quod multam fiduciam habens in Christo Jesu imperandi tibi quod ad rem pertinet:

9 propter caritatem magis obsecro, cum sis talis, ut Paulus senex, nunc autem et vinctus Jesu Christi:

10 obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis, Onesimo,

11 qui tibi aliquando inutilis fuit, nunc autem et mihi et tibi utilis,

12 quem remisi tibi. Tu autem illum, ut mea viscera, suscipe:

13 quem ego volueram mecum detinere, ut pro te mihi ministraret in vinculis Evangelii:

14 sine consilio autem tuo nihil volui facere, uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset, sed voluntarium.

15 Forsitan enim ideo discessit ad horam a te, ut æternum illum reciperes:

16 jam non ut servum, sed pro servo carissimum fratrem, maxime mihi: quanto autem magis tibi et in carne, et in Domino?

17 Si ergo habes me socium, suscipe illum sicut me:

18 si autem aliquid nocuit tibi, aut debet, hoc mihi imputa.

19 Ego Paulus scripsi mea manu: ego reddam, ut non dicam tibi, quod et teipsum mihi debes:

20 ita, frater. Ego te fruar in Domino: refice viscera mea in Domino.

21 Confidens in obedientia tua scripsi tibi: sciens quoniam et super id, quod dico, facies.

22 Simul autem et para mihi hospitium: nam spero per orationes vestras donari me vobis.

23 Salutat te Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu,

24 Marcus, Aristarchus, Demas, et Lucas, adjutores mei.

25 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Amen.


Next: Hebrews 1