Sacred Texts  Bible  Index 
2 Peter Index
  Previous  Next 

2 Peter 3

GNT

1 ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,

2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος·

3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι

4 καὶ λέγοντες, ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως.

5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα τῶ τοῦ θεοῦ λόγῳ,

6 δι᾽ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·

7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῶ αὐτῶ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.

8 ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

9 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.

10 ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.

11 τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν [ὑμᾶς] ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,

12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι᾽ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται.

13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.

14 διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῶ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ,

15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῶ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν,

16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

17 ὑμεῖς οὗν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ,

18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ. αὐτῶ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. [ἀμήν.]

KJV

1  This5026 second1208 epistle,1992 beloved,27 I now2235 write1125 unto you;5213 in1722 both which3739 I stir up1326 your5216 pure1506 minds1271 by way of1722 remembrance:5280

2  That ye may be mindful3415 of the3588 words4487 which were spoken before4280 by5259 the3588 holy40 prophets,4396 and2532 of the3588 commandment1785 of us2257 the3588 apostles652 of the3588 Lord2962 and2532 Savior:4990

3  Knowing1097 this5124 first,4412 that3754 there shall come2064 in1909 the last2078 days2250 scoffers,1703 walking4198 after2596 their848 own2398 lusts,1939

4  And2532 saying,3004 Where4226 is2076 the3588 promise1860 of his846 coming?3952 for1063 since575 3739 the3588 fathers3962 fell asleep,2837 all things3956 continue1265 as3779 they were from575 the beginning746 of the creation.2937

5  For1063 this5124 they846 willingly2309 are ignorant of,2990 that3754 by the3588 word3056 of God2316 the heavens3772 were2258 of old,1597 and2532 the earth1093 standing4921 out of1537 the water5204 and2532 in1223 the water:5204

6  Whereby1223 3739 the3588 world2889 that then5119 was, being overflowed2626 with water,5204 perished.622

7  But1161 the3588 heavens3772 and2532 the3588 earth,1093 which are now,3568 by the3588 same846 word3056 are1526 kept in store,2343 reserved5083 unto fire4442 against1519 the day2250 of judgment2920 and2532 perdition684 of ungodly765 men.444

8  But,1161 beloved,27 be not ignorant2990 3361 of this5124 one thing,1520 that3754 one3391 day2250 is with3844 the Lord2962 as5613 a thousand5507 years,2094 and2532 a thousand5507 years2094 as5613 one3391 day.2250

9  The3588 Lord2962 is not slack1019 3756 concerning his promise,1860 as5613 some men5100 count2233 slackness;1022 but235 is longsuffering3114 to1519 us-ward,2248 not3361 willing1014 that any5100 should perish,622 but235 that all3956 should come5562 to1519 repentance.3341

10  But1161 the3588 day2250 of the Lord2962 will come2240 as5613 a thief2812 in1722 the night;3571 in1722 the which3739 the3588 heavens3772 shall pass away3928 with a great noise,4500 and1161 the elements4747 shall melt3089 with fervent heat,2741 the earth1093 also2532 and2532 the3588 works2041 that are therein1722 846 shall be burned up.2618

11  Seeing then3767 that all3956 these things5130 shall be dissolved,3089 what manner4217 of persons ought1163 ye5209 to be5225 in1722 all holy40 conversation391 and2532 godliness,2150

12  Looking for4328 and2532 hasting4692 unto the3588 coming3952 of the3588 day2250 of God,2316 wherein1223 3739 the heavens3772 being on fire4448 shall be dissolved,3089 and2532 the elements4747 shall melt5080 with fervent heat?2741

13  Nevertheless1161 we, according2596 to his846 promise,1862 look for4328 new2537 heavens3772 and2532 a new2537 earth,1093 wherein1722 3739 dwelleth2730 righteousness.1343

14  Wherefore,1352 beloved,27 seeing that ye look for4328 such things,5023 be diligent4704 that ye may be found2147 of him846 in1722 peace,1515 without spot,784 and2532 blameless.298

15  And2532 account2233 that the3588 longsuffering3115 of our2257 Lord2962 is salvation;4991 even as2532 our2257 beloved27 brother80 Paul3972 also2532 according2596 to the3588 wisdom4678 given1325 unto him846 hath written1125 unto you;5213

16  As5613 also2532 in1722 all3956 his epistles,1992 speaking2980 in1722 them846 of4012 these things;5130 in1722 which3739 are2076 some things5100 hard to be understood,1425 which3739 they that are unlearned261 and2532 unstable793 wrest,4761 as5613 they do also2532 the3588 other3062 Scriptures,1124 unto4314 their848 own2398 destruction.684

17  Ye5210 therefore,3767 beloved,27 seeing ye know these things before,4267 beware5442 lest3363 ye also, being led away with4879 the3588 error4106 of the3588 wicked,113 fall from1601 your own2398 steadfastness.4740

18  But1161 grow837 in1722 grace,5485 and2532 in the knowledge1108 of our2257 Lord2962 and2532 Savior4990 Jesus2424 Christ.5547 To him846 be glory1391 both2532 now3568 and2532 forever.1519 2250 165 Amen.281

Vul

1 Hanc ecce vobis, carissimi, secundam scribo epistolam, in quibus vestram excito in commonitione sinceram mentem:

2 ut memores sitis eorum, quæ prædixi, verborum, a sanctis prophetis et apostolorum vestrorum, præceptorum Domini et Salvatoris.

3 Hoc primum scientes, quod venient in novissimis diebus in deceptione illusores, juxta proprias concupiscentias ambulantes,

4 dicentes: Ubi est promissio, aut adventus ejus? ex quo enim patres dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creaturæ.

5 Latet enim eos hoc volentes, quod cæli erant prius, et terra de aqua, et per aquam consistens Dei verbo:

6 per quæ, ille tunc mundus aqua inundatus, periit.

7 Cæli autem, qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii, et perditionis impiorum hominum.

8 Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus.

9 Non tardat Dominus promissionem suam, sicut quidam existimant: sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad pœnitentiam reverti.

10 Adveniet autem dies Domini ut fur: in quo cæli magno impetu transient, elementa vero calore solventur, terra autem et quæ in ipsa sunt opera, exurentur.

11 Cum igitur hæc omnia dissolvenda sunt, quales oportet vos esse in sanctis conversationibus, et pietatibus,

12 exspectantes, et properantes in adventum diei Domini, per quem cæli ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent?

13 Novos vero cælos, et novam terram secundum promissa ipsius exspectamus, in quibus justitia habitat.

14 Propter quod, carissimi, hæc exspectantes, satagite immaculati, et inviolati ei inveniri in pace:

15 et Domini nostri longanimitatem, salutem arbitremini: sicut et carissimus frater noster Paulus secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis,

16 sicut et omnibus epistolis, loquens in eis de his in quibus sunt quædam difficilia intellectu, quæ indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem.

17 Vos igitur fratres, præscientes custodite, ne insipientium errore traducti excidatis a propria firmitate:

18 crescite vero in gratia, et in cognitione Domini nostri, et Salvatoris Jesu Christi. Ipsi gloria et nunc, et in diem æternitatis. Amen.


Next: 1 John 1