Sacred Texts  Bible  Index 
2 Peter Index
  Previous  Next 

2 Peter 2

GNT

1 ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῶ λαῶ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν.

2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾽ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται·

3 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.

4 εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,

5 καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,

6 καὶ πόλεις σοδόμων καὶ γομόρρας τεφρώσας [καταστροφῇ] κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέ[ς]ιν τεθεικώς,

7 καὶ δίκαιον λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο·

8 βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν·

9 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,

10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες,

11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν.

12 οὖτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται,

13 ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν,

14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα,

15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῶ τοῦ βαλαὰμ τοῦ βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν

16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.

17 οὖτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.

18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,

19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ δεδούλωται.

20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡμῶν] καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, ὖς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

KJV

1  But1161 there were1096 false prophets5578 also2532 among1722 the3588 people,2992 even2532 as5613 there shall be2071 false teachers5572 among1722 you,5213 who3748 privily shall bring in3919 damnable684 heresies,139 even2532 denying720 the3588 Lord1203 that bought59 them,846 and bring upon1863 themselves1438 swift5031 destruction.684

2  And2532 many4183 shall follow1811 their846 pernicious ways;684 by reason of1223 whom3739 the3588 way3598 of truth225 shall be evil spoken of.987

3  And2532 through1722 covetousness4124 shall they with feigned4112 words3056 make merchandise1710 of you:5209 whose3739 judgment2917 now of a long time1597 lingereth691 not,3756 and2532 their846 damnation684 slumbereth3573 not.3756

4  For1063 if1487 God2316 spared5339 not3756 the angels32 that sinned,264 but235 cast them down to hell,5020 and delivered3860 them into chains4577 of darkness,2217 to be reserved5083 unto1519 judgment;2920

5  And2532 spared5339 not3756 the old744 world,2889 but235 saved5442 Noah3575 the eighth3590 person, a preacher2783 of righteousness,1343 bringing in1863 the flood2627 upon the world2889 of the ungodly;765

6  And2532 turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes5077 4172 4670 2532 1116 condemned2632 them with an overthrow,2692 making5087 them an example5262 unto those that after should3195 live ungodly;764

7  And2532 delivered4506 just1342 Lot,3091 vexed2669 with5259 the3588 filthy conversation1722 766 391 of the3588 wicked:113

8  (For1063 that righteous man1342 dwelling1460 among1722 them,846 in seeing990 and2532 hearing,189 vexed928 his righteous1342 soul5590 from day2250 to1537 day2250 with their unlawful459 deeds);2041

9  The Lord2962 knoweth1492 how to deliver4506 the godly2152 out of1537 temptations,3986 and1161 to reserve5083 the unjust94 unto1519 the day2250 of judgment2920 to be punished:2849

10  But1161 chiefly3122 them that walk4198 after3694 the flesh4561 in1722 the lust1939 of uncleanness,3394 and2532 despise2706 government.2963 Presumptuous5113 are they, self-willed,829 they are not3756 afraid5141 to speak evil987 of dignities.1391

11  Whereas3699 angels,32 which are5607 greater3187 in power2479 and2532 might,1411 bring5342 not3756 railing989 accusation2920 against2596 them846 before3844 the Lord.2962

12  But1161 these,3778 as5613 natural5446 brute249 beasts,2226 made1080 to be taken1519 259 and2532 destroyed,5356 speak evil987 of1722 the things that3739 they understand not;50 and shall utterly perish2704 in1722 their own848 corruption;5356

13  And shall receive2865 the reward3408 of unrighteousness,93 as they that count2233 it pleasure2237 to riot5172 in1722 the day time.2250 Spots4695 they are and2532 blemishes,3470 sporting themselves1792 with1722 their own848 deceivings539 while they feast4910 with you;5213

14  Having2192 eyes3788 full3324 of adultery,3428 and2532 that cannot cease180 from sin;266 beguiling1185 unstable793 souls:5590 a heart2588 they have2192 exercised1128 with covetous practices;4124 cursed2671 children:5043

15  Which have forsaken2641 the3588 right2117 way,3598 and are gone astray,4105 following1811 the3588 way3598 of Balaam903 the son of Bosor,1007 who3739 loved25 the wages3408 of unrighteousness;93

16  But1161 was rebuked2192 1649 for his2398 iniquity:3892 the dumb880 ass5268 speaking5350 with1722 man's444 voice5456 forbade2967 the3588 madness3913 of the3588 prophet.4396

17  These3778 are1526 wells4077 without water,504 clouds3507 that are carried1643 with5259 a tempest:2978 to whom3739 the3588 mist2217 of darkness4655 is reserved5083 forever.1519 165

18  For1063 when they speak5350 great swelling5246 words of vanity,3153 they allure1185 through1722 the lusts1939 of the flesh,4561 through much wantonness,766 those that were clean escaped668 3689 from them who live390 in1722 error.4106

19  While they promise1861 them846 liberty,1657 they846 themselves are5225 the servants1401 of corruption:5356 for1063 of whom3739 a man5100 is overcome,2274 of the same5129 is he2532 brought in bondage.1402

20  For1063 if1487 after they have escaped668 the3588 pollutions3393 of the3588 world2889 through1722 the knowledge1922 of the3588 Lord2962 and2532 Savior4990 Jesus2424 Christ,5547 they are1161 again3825 entangled1707 therein,5125 and2532 overcome,2274 the3588 latter end2078 is1096 worse5501 with them846 than the3588 beginning.4413

21  For1063 it had been2258 better2909 for them846 not3361 to have known1921 the3588 way3598 of righteousness,1343 than,2228 after they have known1921 it, to turn1994 from1537 the3588 holy40 commandment1785 delivered3860 unto them.846

22  But1161 it is happened4819 unto them846 according3588 to the3588 true227 proverb,3942 The dog2965 is turned to his own vomit again;1994 1909 2398 1829 and2532 the sow5300 that was washed3068 to1519 her wallowing2946 in the mire.1004

Vul

1 Fuerunt vero et pseudoprophetæ in populo, sicut et in vobis erunt magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis: et eum qui emit eos, Dominum negant, superducentes sibi celerem perditionem.

2 Et multi sequentur eorum luxurias, per quos via veritatis blasphemabitur:

3 et in avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur: quibus judicium jam olim non cessat: et perditio eorum non dormitat.

4 Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit cruciandos, in judicium reservari.

5 Et originali mundo non pepercit, sed octavum Noë justitiæ præconem custodivit, diluvium mundo impiorum inducens.

6 Et civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem redigens, eversione damnavit: exemplum eorum, qui impie acturi sunt, ponens:

7 et justum Lot oppressum a nefandorum injuria, ac luxuriosa conversatione eripuit:

8 aspectu enim, et auditu justus erat: habitans apud eos, qui de die in diem animam justam iniquis operibus cruciabant.

9 Novit Dominus pios de tentatione eripere: iniquos vero in diem judicii reservare cruciandos.

10 Magis autem eos, qui post carnem in concupiscentia immunditiæ ambulant, dominationemque contemnunt, audaces, sibi placentes, sectas non metuunt introducere blasphemantes:

11 ubi angeli fortitudine, et virtute cum sint majores, non portant adversum se execrabile judicium.

12 Hi vero velut irrationabilia pecora, naturaliter in captionem, et in perniciem in his quæ ignorant blasphemantes in corruptione sua peribunt,

13 percipientes mercedem injustitiæ, voluptatem existimantes diei delicias: coinquinationes, et maculæ deliciis affluentes, in conviviis suis luxuriantes vobiscum,

14 oculos habentes plenos adulterii, et incessabilis delicti. Pellicientes animas instabiles, cor exercitatum avaritia habentes, maledictionis filii:

15 derelinquentes rectam viam erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit:

16 correptionem vero habuit suæ vesaniæ: subjugale mutum animal, hominis voce loquens, prohibuit prophetæ insipientiam.

17 Hi sunt fontes sine aqua, et nebulæ turbinibus exagitatæ, quibus caligo tenebrarum reservatur.

18 Superba enim vanitatis loquentes, pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos, qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur:

19 libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionem: a quo enim quis superatus est, hujus et servus est.

20 Si enim refugientes coinquinationes mundi in cognitione Domini nostri, et Salvatoris Jesu Christi, his rursus implicatis superantur: facta sunt eis posteriora deteriora prioribus.

21 Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiæ, quam post agnitionem, retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato.

22 Contigit enim eis illud veri proverbii: Canis reversus ad suum vomitum: et, Sus lota in volutabro luti.


Next: 2 Peter 3