Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 24

GNT

1 καὶ ἐξελθὼν ὁ ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῶ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·

5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.

6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.

7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·

8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.

10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·

11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς·

12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.

13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὖτος σωθήσεται.

14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

15 ὅταν οὗν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,

16 τότε οἱ ἐν τῇ ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

18 καὶ ὁ ἐν τῶ ἀγρῶ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.

19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ·

21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται.

22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ χριστός, ἤ, ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·

25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.

26 ἐὰν οὗν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·

27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

29 εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῶ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·

31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως [τῶν] ἄκρων αὐτῶν.

32 ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

33 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.

36 περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος.

37 ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις] ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,

39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῶ ἀγρῶ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται·

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῶ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.

42 γρηγορεῖτε οὗν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

45 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῶ;

46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα·

47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει μου ὁ κύριος,

49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,

50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,

51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

KJV

1  And2532 Jesus2424 went out,1831 and departed4198 from575 the3588 temple:2411 and2532 his846 disciples3101 came4334 to him for to show1925 him846 the3588 buildings3619 of the3588 temple.2411

2  And1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 See991 ye not3756 all3956 these things?5023 verily281 I say3004 unto you,5213 There shall not3364 be left863 here5602 one stone upon another,3037 1909 3037 that3739 shall not3364 be thrown down.2647

3  And1161 as he846 sat2521 upon1909 the3588 mount3735 of Olives,1636 the3588 disciples3101 came4334 unto him846 privately,2596 2398 saying,3004 Tell2036 us,2254 when4219 shall these things5023 be?2071 and2532 what5101 shall be the3588 sign4592 of thy4674 coming,3952 and2532 of the3588 end4930 of the3588 world?165

4  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Take heed991 that no3361 man5100 deceive4105 you.5209

5  For1063 many4183 shall come2064 in1909 my3450 name,3686 saying,3004 I1473 am1510 Christ;5547 and2532 shall deceive4105 many.4183

6  And1161 ye shall3195 hear191 of wars4171 and2532 rumors189 of wars:4171 see3708 that ye be not3361 troubled:2360 for1063 all3956 these things must1163 come to pass,1096 but235 the3588 end5056 is2076 not yet.3768

7  For1063 nation1484 shall rise1453 against1909 nation,1484 and2532 kingdom932 against1909 kingdom:932 and2532 there shall be2071 famines,3042 and2532 pestilences,3061 and2532 earthquakes,4578 in2596 divers places.5117

1161 All3956 these5023 are the beginning746 of sorrows.5604

9  Then5119 shall they deliver you up3860 5209 to be afflicted,1519 2347 and2532 shall kill615 you:5209 and2532 ye shall be2071 hated3404 of5259 all3956 nations1484 for my name's sake.1223 3450 3686

10  And2532 then5119 shall many4183 be offended,4624 and2532 shall betray3860 one another,240 and2532 shall hate3404 one another.240

11  And2532 many4183 false prophets5578 shall rise,1453 and2532 shall deceive4105 many.4183

12  And2532 because iniquity458 shall abound,4129 the3588 love26 of many4183 shall wax cold.5594

13  But1161 he that shall endure5278 unto1519 the end,5056 the same3778 shall be saved.4982

14  And2532 this5124 gospel2098 of the3588 kingdom932 shall be preached2784 in1722 all3650 the3588 world3625 for1519 a witness3142 unto all3956 nations;1484 and2532 then5119 shall the3588 end5056 come.2240

15  When3752 ye therefore3767 shall see1492 the3588 abomination946 of desolation,2050 spoken4483 of by1223 Daniel1158 the3588 prophet,4396 stand2476 in1722 the holy40 place,5117 (whoso readeth,314 let him understand:)3539

16  Then5119 let them3588 which be in1722 Judea2449 flee5343 into1909 the3588 mountains:3735

17  Let him3588 which is on1909 the3588 housetop1430 not3361 come down2597 to take142 any thing5100 out of1537 his848 house:3614

18  2532 Neither3361 let him3588 which is in1722 the3588 field68 return1994 back3694 to take142 his848 clothes.2440

19  And1161 woe3759 unto them that are with child,2192 1722 1064 and2532 to them that give suck2337 in1722 those1565 days!2250

20  But1161 pray4336 ye that2443 your5216 flight5437 be1096 not3361 in the winter,5494 neither3366 on1722 the sabbath day:4521

21  For1063 then5119 shall be2071 great3173 tribulation,2347 such as3634 was1096 not3756 since575 the beginning746 of the world2889 to2193 this time,3568 no,3761 nor ever3364 shall be.1096

22  And2532 except1508 those1565 days2250 should be shortened,2856 there should no3756 flesh4561 be saved:4982 302 but1161 for the elect's sake1223 3588 1588 those1565 days2250 shall be shortened.2856

23  Then5119 if1437 any man5100 shall say2036 unto you,5213 Lo,2400 here5602 is Christ,5547 or2228 there;5602 believe4100 it not.3361

24  For1063 there shall arise1453 false Christs,5580 and2532 false prophets,5578 and2532 shall show1325 great3173 signs4592 and2532 wonders;5059 insomuch that,5620 if1487 it were possible,1415 they shall deceive4105 the3588 very2532 elect.1588

25  Behold,2400 I have told you before.4280 5213

26  Wherefore3767 if1437 they shall say2036 unto you,5213 Behold,2400 he is2076 in1722 the3588 desert;2048 go not forth:1831 3361 behold,2400 he is in1722 the3588 secret chambers;5009 believe4100 it not.3361

27  For1063 as5618 the3588 lightning796 cometh1831 out of575 the east,395 and2532 shineth5316 even unto2193 the west;1424 so3779 shall also2532 the3588 coming3952 of the3588 Son5207 of man444 be.2071

28  For1063 wheresoever3699 1437 the3588 carcass4430 is,5600 there1563 will the3588 eagles105 be gathered together.4863

29  Immediately2112 after3326 the3588 tribulation2347 of those1565 days2250 shall the3588 sun2246 be darkened,4654 and2532 the3588 moon4582 shall not3756 give1325 her848 light,5338 and2532 the3588 stars792 shall fall4098 from575 heaven,3772 and2532 the3588 powers1411 of the3588 heavens3772 shall be shaken:4531

30  And2532 then5119 shall appear5316 the3588 sign4592 of the3588 Son5207 of man444 in1722 heaven:3772 and2532 then5119 shall all3956 the3588 tribes5443 of the3588 earth1093 mourn,2875 and2532 they shall see3700 the3588 Son5207 of man444 coming2064 in1909 the3588 clouds3507 of heaven3772 with3326 power1411 and2532 great4183 glory.1391

31  And2532 he shall send649 his846 angels32 with3326 a great3173 sound5456 of a trumpet,4536 and2532 they shall gather together1996 his848 elect1588 from1537 the3588 four5064 winds,417 from575 one end206 of heaven3772 to2193 the other.206

32  Now1161 learn3129 a parable3850 of575 the3588 fig tree;4808 When3752 his846 branch2798 is1096 yet2235 tender,527 and2532 putteth forth1631 leaves,5444 ye know1097 that3754 summer2330 is nigh:1451

33  So3779 likewise2532 ye,5210 when3752 ye shall see1492 all3956 these things,5023 know1097 that3754 it is2076 near,1451 even at1909 the doors.2374

34  Verily281 I say3004 unto you,5213 This3778 generation1074 shall not3364 pass,3928 till2193 302 all3956 these things5023 be fulfilled.1096

35  Heaven3772 and2532 earth1093 shall pass away,3928 but1161 my3450 words3056 shall not3364 pass away.3928

36  But1161 of4012 that1565 day2250 and2532 hour5610 knoweth1492 no3762 man, no, not3761 the3588 angels32 of heaven,3772 but1508 my3450 Father3962 only.3441

37  But1161 as5618 the3588 days2250 of Noah3575 were, so3779 shall also2532 the3588 coming3952 of the3588 Son5207 of man444 be.2071

38  For1063 as5618 in1722 the3588 days2250 that3588 were before4253 the3588 flood2627 they were2258 eating5176 and2532 drinking,4095 marrying1060 and2532 giving in marriage,1547 until891 the day2250 that3739 Noah3575 entered1525 into1519 the3588 ark,2787

39  And2532 knew1097 not3756 until2193 the3588 flood2627 came,2064 and2532 took them all away;142 537 so3779 shall also2532 the3588 coming3952 of the3588 Son5207 of man444 be.2071

40  Then5119 shall two1417 be2071 in1722 the3588 field;68 the3588 one1520 shall be taken,3880 and2532 the3588 other1520 left.863

41  Two1417 women shall be grinding229 at1722 the3588 mill;3459 the one3391 shall be taken,3880 and2532 the other3391 left.863

42  Watch1127 therefore:3767 for3754 ye know1492 not3756 what4169 hour5610 your5216 Lord2962 doth come.2064

43  But1161 know1097 this,1565 that3754 if1487 the3588 goodman of the house3617 had known1492 in what4169 watch5438 the3588 thief2812 would come,2064 he would have watched,1127 302 and2532 would not3756 have suffered1439 302 his848 house3614 to be broken up.1358

44  Therefore1223 5124 be1096 ye5210 also2532 ready:2092 for3754 in such3739 an hour5610 as ye think1380 not3756 the3588 Son5207 of man444 cometh.2064

45  Who5101 then686 is2076 a faithful4103 and2532 wise5429 servant,1401 whom3739 his846 lord2962 hath made ruler2525 over1909 his848 household,2322 to give1325 them846 meat5160 in1722 due season?2540

46  Blessed3107 is that1565 servant,1401 whom3739 his846 lord2962 when he cometh2064 shall find2147 so3779 doing.4160

47  Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 he shall make him ruler2525 846 over1909 all3956 his848 goods.5224

48  But1161 and if1437 that1565 evil2556 servant1401 shall say2036 in1722 his848 heart,2588 My3450 lord2962 delayeth5549 his coming;2064

49  And2532 shall begin756 to smite5180 his fellow servants,4889 and1161 to eat2068 and2532 drink4095 with3326 the3588 drunken;3184

50  The3588 lord2962 of that1565 servant1401 shall come2240 in1722 a day2250 when3739 he looketh4328 not3756 for him, and2532 in1722 an hour5610 that3739 he is not3756 aware1097 of,

51  And2532 shall cut him asunder,1371 846 and2532 appoint5087 him his846 portion3313 with3326 the3588 hypocrites:5273 there1563 shall be2071 weeping2805 and2532 gnashing1030 of teeth.3599

Vul

1 Et egressus Jesus de templo, ibat. Et accesserunt discipuli ejus, ut ostenderent ei ædificationes templi.

2 Ipse autem respondens dixit illis: Videtis hæc omnia? amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur.

3 Sedente autem eo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli secreto, dicentes: Dic nobis, quando hæc erunt? et quod signum adventus tui, et consummationis sæculi?

4 Et respondens Jesus, dixit eis: Videte ne quis vos seducat:

5 multi enim venient in nomine meo, dicentes: Ego sum Christus: et multos seducent.

6 Audituri enim estis prælia, et opiniones præliorum. Videte ne turbemini: oportet enim hæc fieri, sed nondum est finis:

7 consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt pestilentiæ, et fames, et terræmotus per loca:

8 hæc autem omnia initia sunt dolorum.

9 Tunc tradent vos in tribulationem, et occident vos: et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum.

10 Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.

11 Et multi pseudoprophetæ surgent, et seducent multos.

12 Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum:

13 qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

14 Et prædicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus: et tunc veniet consummatio.

15 Cum ergo videritis abominationem desolationis, quæ dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit, intelligat:

16 tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes:

17 et qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua:

18 et qui in agro, non revertatur tollere tunicam suam.

19 Væ autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus!

20 Orate autem ut non fiat fuga vestra in hieme, vel sabbato:

21 erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet.

22 Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro: sed propter electos breviabuntur dies illi.

23 Tunc si quis vobis dixerit: Ecce hic est Christus, aut illic: nolite credere.

24 Surgent enim pseudochristi, et pseudoprophetæ: et dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi.

25 Ecce prædixi vobis.

26 Si ergo dixerint vobis: Ecce in deserto est, nolite exire; Ecce in penetralibus, nolite credere.

27 Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque in occidentem: ita erit et adventus Filii hominis.

28 Ubicumque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquilæ.

29 Statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtutes cælorum commovebuntur:

30 et tunc parebit signum Filii hominis in cælo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et videbunt Filium hominis venientem in nubibus cæli cum virtute multa et majestate.

31 Et mittet angelos suos cum tuba, et voce magna: et congregabunt electos ejus a quatuor ventis, a summis cælorum usque ad terminos eorum.

32 Ab arbore autem fici discite parabolam: cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia nata, scitis quia prope est æstas:

33 ita et vos cum videritis hæc omnia, scitote quia prope est, in januis.

34 Amen dico vobis, quia non præteribit generatio hæc, donec omnia hæc fiant.

35 Cælum et terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.

36 De die autem illa et hora nemo scit, neque angeli cælorum, nisi solus Pater.

37 Sicut autem in diebus Noë, ita erit et adventus Filii hominis:

38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes, nubentes et nuptum tradentes, usque ad eum diem, quo intravit Noë in arcam,

39 et non cognoverunt donec venit diluvium, et tulit omnes: ita erit et adventus Filii hominis.

40 Tunc duo erunt in agro: unus assumetur, et unus relinquetur.

41 Duæ molentes in mola: una assumetur, et una relinquetur.

42 Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit.

43 Illud autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam.

44 Ideo et vos estote parati: quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.

45 Quis, putas, est fidelis servus, et prudens, quem constituit dominus suus super familiam suam ut det illis cibum in tempore?

46 Beatus ille servus, quem cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem.

47 Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituet eum.

48 Si autem dixerit malus servus ille in corde suo: Moram fecit dominus meus venire:

49 et cœperit percutere conservos suos, manducet autem et bibat cum ebriosis:

50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat:

51 et dividet eum, partemque ejus ponet cum hypocritis: illic erit fletus et stridor dentium.


Next: Matthew 25