Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 23

GNT

1 τότε ὁ ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

2 λέγων, ἐπὶ τῆς μωϊσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι.

3 πάντα οὗν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα [καὶ δυσβάστακτα] καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῶ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.

5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα,

6 φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς

7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί.

8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε, ῥαββί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.

9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος.

10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός.

11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.

12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

13 οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

14 

15 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

16 οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες, ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῶ ναῶ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῶ χρυσῶ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.

17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν;

18 καί, ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῶ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῶ δώρῳ τῶ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει.

19 τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

20 ὁ οὗν ὀμόσας ἐν τῶ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῶ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·

21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ναῶ ὀμνύει ἐν αὐτῶ καὶ ἐν τῶ κατοικοῦντι αὐτόν·

22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ οὐρανῶ ὀμνύει ἐν τῶ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῶ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

23 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϊλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες.

25 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

26 φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν.

27 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.

28 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.

29 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

30 καὶ λέγετε, εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῶ αἵματι τῶν προφητῶν.

31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.

32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.

33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος ζαχαρίου υἱοῦ βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

37 ἰερουσαλὴμ ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.

39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

KJV

1  Then5119 spake2980 Jesus2424 to the3588 multitude,3793 and2532 to his848 disciples,3101

2  Saying,3004 The3588 scribes1122 and2532 the3588 Pharisees5330 sit2523 in1909 Moses'3475 seat:2515

3  All3956 therefore3767 whatsoever3745 302 they bid2036 you5213 observe,5083 that observe5083 and2532 do;4160 but1161 do4160 not3361 ye after2596 their846 works:2041 for1063 they say,3004 and2532 do4160 not.3756

4  For1063 they bind1195 heavy926 burdens5413 and2532 grievous to be borne,1419 and2532 lay2007 them on1909 men's444 shoulders;5606 but1161 they themselves will2309 not3756 move2795 them846 with one of their848 fingers.1147

5  But1161 all3956 their848 works2041 they do4160 for to be seen2300 of men:444 they1161 make broad4115 their848 phylacteries,5440 and2532 enlarge3170 the3588 borders2899 of their848 garments,2440

6  And5037 love5368 the3588 uppermost rooms4411 at1722 feasts,1173 and2532 the3588 chief seats4410 in1722 the3588 synagogues,4864

7  And2532 greetings783 in1722 the3588 markets,58 and2532 to be called2564 of5259 men,444 Rabbi,4461 Rabbi.4461

8  But1161 be not3361 ye5210 called2564 Rabbi:4461 for1063 one1520 is2076 your5216 Master,2519 even Christ;5547 and1161 all3956 ye5210 are2075 brethren.80

9  And2532 call2564 no3361 man your5216 father3962 upon1909 the3588 earth:1093 for1063 one1520 is2076 your5216 Father,3962 which3588 is in1722 heaven.3772

10  Neither3366 be ye called2564 masters:2519 for1063 one1520 is2076 your5216 Master,2519 even Christ.5547

11  But1161 he that is greatest3187 among you5216 shall be2071 your5216 servant.1249

12  And1161 whosoever3748 shall exalt5312 himself1438 shall be abased;5013 and2532 he3748 that shall humble5013 himself1438 shall be exalted.5312

13  But1161 woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye shut up2808 the3588 kingdom932 of heaven3772 against1715 men:444 for1063 ye5210 neither3756 go in1525 yourselves, neither3761 suffer863 ye them that are entering1525 to go in.1525

14  1161 Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye devour2719 widows'5503 houses,3614 and2532 for a pretence4392 make long prayer:4336 3117 therefore1223 5124 ye shall receive2983 the greater4056 damnation.2917

15  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye compass4013 sea2281 and2532 land3584 to make4160 one1520 proselyte,4339 and2532 when3752 he is made,1096 ye make4160 him846 twofold more1362 the child5207 of hell1067 than yourselves.5216

16  Woe3759 unto you,5213 ye blind5185 guides,3595 which say,3004 Whosoever3739 302 shall swear3660 by1722 the3588 temple,3485 it is2076 nothing;3762 but1161 whosoever3739 302 shall swear3660 by1722 the3588 gold5557 of the3588 temple,3485 he is a debtor!3784

17  Ye fools3474 and2532 blind:5185 for1063 whether5101 is2076 greater,3187 the3588 gold,5557 or2228 the3588 temple3485 that sanctifieth37 the3588 gold?5557

18  And,2532 Whosoever3739 1437 shall swear3660 by1722 the3588 altar,2379 it is2076 nothing;3762 but1161 whosoever3739 302 sweareth3660 by1722 the3588 gift1435 that3588 is upon1883 it,846 he is guilty.3784

19  Ye fools3474 and2532 blind:5185 for1063 whether5101 is greater,3187 the3588 gift,1435 or2228 the3588 altar2379 that sanctifieth37 the3588 gift1435

20  Whoso therefore shall swear3660 3767 by1722 the3588 altar,2379 sweareth3660 by1722 it,846 and2532 by1722 all things3956 thereon.1883 846

21  And whoso shall swear3660 by1722 the3588 temple,3485 sweareth3660 by1722 it,846 and2532 by1722 him that dwelleth therein.2730 846

22  And2532 he that shall swear3660 by1722 heaven,3772 sweareth3660 by1722 the3588 throne2362 of God,2316 and2532 by1722 him that sitteth2521 thereon.1883 846

23  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for1063 ye pay tithe586 of mint2238 and2532 anise432 and2532 cummin,2951 and2532 have omitted863 the3588 weightier926 matters of the3588 law,3551 judgment,2920 2532 mercy,1656 and2532 faith:4102 these5023 ought1163 ye to have done,4160 and not3361 to leave863 the other2548 undone.863

24  Ye blind5185 guides,3595 which strain1368 at a gnat,2971 and1161 swallow2666 a camel.2574

25  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye make clean2511 the3588 outside1855 of the3588 cup4221 and2532 of the3588 platter,3953 but1161 within2081 they are full1073 of1537 extortion724 and2532 excess.192

26  Thou blind5185 Pharisee,5330 cleanse2511 first4412 that3588 which is within1787 the3588 cup4221 and2532 platter,3953 that2443 the3588 outside1622 of them846 may be1096 clean2513 also.2532

27  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye are like unto3945 whited2867 sepulchers,5028 which3748 indeed3303 appear5316 beautiful5611 outward,1855 but1161 are within full1073 2081 of dead3498 men's bones,3747 and2532 of all3956 uncleanness.167

28  Even so3779 ye5210 also2532 outwardly1855 3303 appear5316 righteous1342 unto men,444 but1161 within2081 ye are2075 full3324 of hypocrisy5272 and2532 iniquity.458

29  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 because3754 ye build3618 the3588 tombs5028 of the3588 prophets,4396 and2532 garnish2885 the3588 sepulchers3419 of the3588 righteous,1342

30  And2532 say,3004 If1487 we had been2258 in1722 the3588 days2250 of our2257 fathers,3962 we would not3756 have been2258 302 partakers2844 with them846 in1722 the3588 blood129 of the3588 prophets.4396

31  Wherefore5620 ye be witnesses3140 unto yourselves,1438 that3754 ye are2075 the children5207 of them which killed5407 the3588 prophets.4396

32  Fill ye up4137 5210 then2532 the3588 measure3358 of your5216 fathers.3962

33  Ye serpents,3789 ye generation1081 of vipers,2191 how4459 can ye escape5343 575 the3588 damnation2920 of hell?1067

34  Wherefore,1223 5124 behold,2400 I1473 send649 unto4314 you5209 prophets,4396 and2532 wise men,4680 and2532 scribes:1122 and2532 some of1537 them846 ye shall kill615 and2532 crucify;4717 and2532 some of1537 them846 shall ye scourge3146 in1722 your5216 synagogues,4864 and2532 persecute1377 them from575 city4172 to1519 city:4172

35  That3704 upon1909 you5209 may come2064 all3956 the righteous1342 blood129 shed1632 upon1909 the3588 earth,1093 from575 the3588 blood129 of righteous1342 Abel6 unto2193 the3588 blood129 of Zechariah2197 son5207 of Barachias,914 whom3739 ye slew5407 between3342 the3588 temple3485 and2532 the3588 altar.2379

36  Verily281 I say3004 unto you,5213 All3956 these things5023 shall come2240 upon1909 this5026 generation.1074

37  O Jerusalem,2419 Jerusalem,2419 thou that killest615 the3588 prophets,4396 and2532 stonest3036 them which are sent649 unto4314 thee,846 how often4212 would2309 I have gathered thy children together,1996 4675 5043 even as3739 5158 a hen3733 gathereth1996 her1438 chickens3556 under5259 her wings,4420 and2532 ye would2309 not!3756

38  Behold,2400 your5216 house3624 is left863 unto you5213 desolate.2048

39  For1063 I say3004 unto you,5213 Ye shall not3364 see1492 me3165 henceforth,575 737 till2193 302 ye shall say,2036 Blessed2127 is he that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord.2962

Vul

1 Tunc Jesus locutus est ad turbas, et ad discipulos suos,

2 dicens: Super cathedram Moysi sederunt scribæ et pharisæi.

3 Omnia ergo quæcumque dixerint vobis, servate, et facite: secundum opera vero eorum nolite facere: dicunt enim, et non faciunt.

4 Alligant enim onera gravia, et importabilia, et imponunt in humeros hominum: digito autem suo nolunt ea movere.

5 Omnia vero opera sua faciunt ut videantur ab hominibus: dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias.

6 Amant autem primos recubitus in cœnis, et primas cathedras in synagogis,

7 et salutationes in foro, et vocari ab hominibus Rabbi.

8 Vos autem nolite vocari Rabbi: unus est enim magister vester, omnes autem vos fratres estis.

9 Et patrem nolite vocare vobis super terram: unus est enim pater vester qui in cælis est.

10 Nec vocemini magistri: quia magister vester unus est, Christus.

11 Qui major est vestrum, erit minister vester.

12 Qui autem se exaltaverit, humiliabitur: et qui se humiliaverit, exaltabitur.

13 Væ autem vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia clauditis regnum cælorum ante homines! vos enim non intratis, nec introëuntes sinitis intrare.

14 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes! propter hoc amplius accipietis judicium.

15 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia circuitis mare, et aridam, ut faciatis unum proselytum, et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo quam vos.

16 Væ vobis duces cæci, qui dicitis: Quicumque juraverit per templum, nihil est: qui autem juraverit in auro templo, debet.

17 Stulti et cæci: quid enim majus est? aurum, an templum, quod sanctificat aurum?

18 Et quicumque juraverit in altari, nihil est: quicumque autem juraverit in dono, quod est super illud, debet.

19 Cæci: quid enim majus est, donum, an altare, quod sanctificat donum?

20 Qui ergo jurat in altari, jurat in eo, et in omnibus quæ super illud sunt.

21 Et quicumque juraverit in templo, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso:

22 et qui jurat in cælo, jurat in throno Dei, et in eo qui sedet super eum.

23 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, qui decimatis mentham, et anethum, et cyminum, et reliquistis quæ graviora sunt legis, judicium, et misericordiam, et fidem! hæc oportuit facere, et illa non omittere.

24 Duces cæci, excolantes culicem, camelum autem glutientes.

25 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia mundatis quod deforis est calicis et paropsidis; intus autem pleni estis rapina et immunditia!

26 Pharisæe cæce, munda prius quod intus est calicis, et paropsidis, ut fiat id, quod deforis est, mundum.

27 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia similes estis sepulchris dealbatis, quæ a foris parent hominibus speciosa, intus vero pleni sunt ossibus mortuorum, et omni spurcitia!

28 Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi: intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate.

29 Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, qui ædificatis sepulchra prophetarum, et ornatis monumenta justorum,

30 et dicitis: Si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sanguine prophetarum!

31 itaque testimonio estis vobismetipsis, quia filii estis eorum, qui prophetas occiderunt.

32 Et vos implete mensuram patrum vestrorum.

33 Serpentes, genimina viperarum, quomodo fugietis a judicio gehennæ?

34 Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas, et sapientes, et scribas, et ex illis occidetis, et crucifigetis, et ex eis flagellabitis in synagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem:

35 ut veniat super vos omnis sanguis justus, qui effusus est super terram, a sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariæ, filii Barachiæ, quem occidistis inter templum et altare.

36 Amen dico vobis, venient hæc omnia super generationem istam.

37 Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas eos, qui ad te missi sunt, quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti?

38 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta.

39 Dico enim vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis: Benedictus, qui venit in nomine Domini.


Next: Matthew 24