Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 8

GNT

1 ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,

2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν·

3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῶ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.

4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας;

5 καὶ ἠρώτα αὐτούς, πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, ἑπτά.

6 καὶ παραγγέλλει τῶ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῶ ὄχλῳ.

7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.

8 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.

9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

10 καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη δαλμανουθά.

11 καὶ ἐξῆλθον οἱ φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῶ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν.

12 καὶ ἀναστενάξας τῶ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.

13 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

14 καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῶ πλοίῳ.

15 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης ἡρῴδου.

16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.

17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;

18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε,

19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῶ, δώδεκα.

20 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν [αὐτῶ], ἑπτά.

21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, οὔπω συνίετε;

22 καὶ ἔρχονται εἰς βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῶ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.

23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῶ, ἐπηρώτα αὐτόν, εἴ τι βλέπεις;

24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.

25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.

26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων, μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.

27 καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας καισαρείας τῆς φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῶ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;

28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ λέγοντες [ὅτι] ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν.

29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος λέγει αὐτῶ, σὺ εἶ ὁ χριστός.

30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.

31 καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·

32 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος ὁ πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῶ.

33 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν πέτρῳ καὶ λέγει, ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

34 καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

35 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν.

36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;

37 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῶ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.

KJV

1  In1722 those1565 days2250 the multitude3793 being5607 very great,3827 and2532 having2192 nothing3361 5101 to eat,5315 Jesus2424 called4341 his848 disciples3101 unto him, and2532 saith3004 unto them,846

2  I have compassion4697 on1909 the3588 multitude,3793 because3754 they have now2235 been4357 with me3427 three5140 days,2250 and2532 have2192 nothing3756 5101 to eat:5315

3  And2532 if1437 I send them away630 846 fasting3523 to1519 their own848 houses,3624 they will faint1590 by1722 the3588 way:3598 for1063 divers5100 of them846 came2240 from far.3113

4  And2532 his846 disciples3101 answered611 him,846 From whence4159 can1410 a man5100 satisfy5526 these5128 men with bread740 here5602 in1909 the wilderness?2047

5  And2532 he asked1905 them,846 How many4214 loaves740 have2192 ye? And1161 they3588 said,2036 Seven.2033

6  And2532 he commanded3853 the3588 people3793 to sit down377 on1909 the3588 ground:1093 and2532 he took2983 the3588 seven2033 loaves,740 and gave thanks,2168 and broke,2806 and2532 gave1325 to his848 disciples3101 to2443 set before3908 them; and2532 they did set them before3908 the3588 people.3793

7  And2532 they had2192 a few3641 small fishes:2485 and2532 he blessed,2127 and commanded2036 to set them also before3908 846 2532 them.

8  So1161 they did eat,5315 and2532 were filled:5526 and2532 they took up142 of the broken2801 meat that was left4051 seven2033 baskets.4711

9  And1161 they that had eaten5315 were2258 about5613 four thousand:5070 and2532 he sent them away.630 846

10  And2532 straightway2112 he entered1684 into1519 a ship4143 with3326 his848 disciples,3101 and came2064 into1519 the3588 parts3313 of Dalmanutha.1148

11  And2532 the3588 Pharisees5330 came forth,1831 and2532 began756 to question with4802 him,846 seeking2212 of3844 him846 a sign4592 from575 heaven,3772 tempting3985 him.846

12  And2532 he sighed deeply389 in his848 spirit,4151 and2532 saith,3004 Why5101 doth this3778 generation1074 seek after1934 a sign?4592 verily281 I say3004 unto you,5213 There1487 shall no sign4592 be given1325 unto this5026 generation.1074

13  And2532 he left863 them,846 and entering1684 into1519 the3588 ship4143 again3825 departed565 to1519 the3588 other side.4008

14  Now2532 the disciples had forgotten1950 to take2983 bread,740 neither3756 had2192 they in1722 the3588 ship4143 with3326 them1438 more than1508 one1520 loaf.740

15  And2532 he charged1291 them,846 saying,3004 Take heed,3708 beware991 of575 the3588 leaven2219 of the3588 Pharisees,5330 and2532 of the3588 leaven2219 of Herod.2264

16  And2532 they reasoned1260 among themselves,4314 240 saying,3004 It is because3754 we have2192 no3756 bread.740

17  And2532 when Jesus2424 knew1097 it, he saith3004 unto them,846 Why5101 reason1260 ye, because3754 ye have2192 no3756 bread?740 perceive3539 ye not yet,3768 neither3761 understand?4920 have2192 ye your5216 heart2588 yet2089 hardened?4456

18  Having2192 eyes,3788 see991 ye not?3756 and2532 having2192 ears,3775 hear191 ye not?3756 and2532 do ye not3756 remember?3421

19  When3753 I broke2806 the3588 five4002 loaves740 among1519 five thousand,4000 how many4214 baskets2894 full4134 of fragments2801 took ye up?142 They say3004 unto him,846 Twelve.1427

20  And1161 when3753 the3588 seven2033 among1519 four thousand,5070 how many4214 baskets4711 full4138 of fragments2801 took ye up?142 And1161 they3588 said,2036 Seven.2033

21  And2532 he said3004 unto them,846 How4459 is it that ye do not3756 understand?4920

22  And2532 he cometh2064 to1519 Bethsaida:966 and2532 they bring5342 a blind man5185 unto him,846 and2532 besought3870 him846 to2443 touch680 him.846

23  And2532 he took1949 the3588 blind man5185 by the3588 hand,5495 and led1806 him846 out1854 of the3588 town;2968 and2532 when he had spit4429 on1519 his846 eyes,3659 and put his hands upon2007 5495 him,846 he asked1905 him846 if he saw aught.1536 991

24  And2532 he looked up,308 and said,3004 I see991 men444 as5613 trees,1186 walking.4043

25  After that1534 he put2007 his hands5495 again3825 upon1909 his846 eyes,3788 and2532 made4160 him846 look up:308 and2532 he was restored,600 and2532 saw1689 every man537 clearly.5081

26  And2532 he sent him away649 846 to1519 his846 house,3624 saying,3004 Neither3366 go1525 into1519 the3588 town,2968 nor3366 tell2036 it to any5100 in1722 the3588 town.2968

27  And2532 Jesus2424 went out,1831 and2532 his846 disciples,3101 into1519 the3588 towns2968 of Caesarea2542 Philippi:5376 and2532 by1722 the3588 way3598 he asked1905 his846 disciples,3101 saying3004 unto them,846 Whom5101 do men444 say3004 that I3165 am?1511

28  And1161 they3588 answered,611 John2491 the3588 Baptist:910 but2532 some243 say, Elijah;2243 and1161 others,243 One1520 of the3588 prophets.4396

29  And2532 he846 saith3004 unto them,846 But1161 whom5101 say3004 ye5210 that I3165 am? And1511 1161 Peter4074 answereth611 and saith3004 unto him,846 Thou4771 art1488 the3588 Christ.5547

30  And2532 he charged2008 them846 that2443 they should tell3004 no man3367 of4012 him.846

31  And2532 he began756 to teach1321 them,846 that3754 the3588 Son5207 of man444 must1163 suffer3958 many things,4183 and2532 be rejected593 of575 the3588 elders,4245 and2532 of the chief priests,749 and2532 scribes,1122 and2532 be killed,615 and2532 after3326 three5140 days2250 rise again.450

32  And2532 he spake2980 that saying3056 openly.3954 And2532 Peter4074 took4355 him,846 and began756 to rebuke2008 him.846

33  But1161 when he3588 had turned about1994 and2532 looked on1492 his848 disciples,3101 he rebuked2008 Peter,4074 saying,3004 Get5217 thee behind3694 me,3450 Satan:4567 for3754 thou savorest5426 not3756 the things3588 that be of God,2316 but235 the things3588 that be of men.444

34  And2532 when he had called4341 the3588 people3793 unto him with4862 his848 disciples3101 also, he said2036 unto them,846 Whosoever3748 will2309 come2064 after3694 me,3450 let him deny533 himself,1438 and2532 take up142 his846 cross,4716 and2532 follow190 me.3427

35  For1063 whosoever3739 302 will2309 save4982 his848 life5590 shall lose622 it;846 but1161 whosoever3739 302 shall lose622 his848 life5590 for my sake1752 1700 and2532 the3588 gospel's,2098 the same3778 shall save4982 it.846

36  For1063 what5101 shall it profit5623 a man,444 if1437 he shall gain2770 the3588 whole3650 world,2889 and2532 lose2210 his own848 soul?5590

37  Or2228 what5101 shall a man444 give1325 in exchange465 for his848 soul?5590

38  Whosoever3739 302 therefore1063 shall be ashamed1870 of me3165 and2532 of my1699 words3056 in1722 this5026 adulterous3428 and2532 sinful268 generation;1074 of him846 also2532 shall the3588 Son5207 of man444 be ashamed,1870 when3752 he cometh2064 in1722 the3588 glory1391 of his848 Father3962 with3326 the3588 holy40 angels.32

Vul

1 In diebus illis iterum cum turba multa esset, nec haberent quod manducarent, convocatis discipulis, ait illis:

2 Misereor super turbam: quia ecce jam triduo sustinent me, nec habent quod manducent:

3 et si dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in via: quidam enim ex eis de longe venerunt.

4 Et responderunt ei discipuli sui: Unde illos quis poterit saturare panibus in solitudine?

5 Et interrogavit eos: Quot panes habetis? Qui dixerunt: Septem.

6 Et præcepit turbæ discumbere super terram. Et accipiens septem panes, gratias agens fregit, et dabat discipulis suis ut apponerent, et apposuerunt turbæ.

7 Et habebant pisciculos paucos: et ipsos benedixit, et jussit apponi.

8 Et manducaverunt, et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat de fragmentis, septem sportas.

9 Erant autem qui manducaverunt, quasi quatuor millia: et dimisit eos.

10 Et statim ascendens navim cum discipulis suis, venit in partes Dalmanutha.

11 Et exierunt pharisæi, et cœperunt conquirere cum eo, quærentes ab illo signum de cælo, tentantes eum.

12 Et ingemiscens spiritu, ait: Quid generatio ista signum quærit? Amen dico vobis, si dabitur generationi isti signum.

13 Et dimittens eos, ascendit iterum navim et abiit trans fretum.

14 Et obliti sunt panes sumere: et nisi unum panem non habebant secum in navi.

15 Et præcipiebat eis, dicens: Videte, et cavete a fermento pharisæorum, et fermento Herodis.

16 Et cogitabant ad alterutrum, dicentes: quia panes non habemus.

17 Quo cognito, ait illis Jesus: Quid cogitatis, quia panes non habetis? nondum cognoscetis nec intelligitis? adhuc cæcatum habetis cor vestrum?

18 oculos habentes non videtis? et aures habentes non auditis? nec recordamini,

19 quando quinque panes fregi in quinque millia: quot cophinos fragmentorum plenos sustulistis? Dicunt ei: Duodecim.

20 Quando et septem panes in quatuor millia: quot sportas fragmentorum tulistis? Et dicunt ei: Septem.

21 Et dicebat eis: Quomodo nondum intelligitis?

22 Et veniunt Bethsaidam, et adducunt ei cæcum, et rogabant eum ut illum tangeret.

23 Et apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum: et exspuens in oculos ejus impositis manibus suis, interrogavit eum si quid videret.

24 Et aspiciens, ait: Video homines velut arbores ambulantes.

25 Deinde iterum imposuit manus super oculos ejus: et cœpit videre: et restitutus est ita ut clare videret omnia.

26 Et misit illum in domum suam, dicens: Vade in domum tuam: et si in vicum introieris, nemini dixeris.

27 Et egressus est Jesus, et discipuli ejus in castella Cæsareæ Philippi: et in via interrogabat discipulos suos, dicens eis: Quem me dicunt esse homines?

28 Qui responderunt illi, dicentes: Joannem Baptistam, alii Eliam, alii vero quasi unum de prophetis.

29 Tunc dicit illis: Vos vero quem me esse dicitis? Respondens Petrus, ait ei: Tu es Christus.

30 Et comminatus est eis, ne cui dicerent de illo.

31 Et cœpit docere eos quoniam oportet Filium hominis pati multa, et reprobari a senioribus, et a summis sacerdotibus et scribis, et occidi: et post tres dies resurgere.

32 Et palam verbum loquebatur. Et apprehendens eum Petrus, cœpit increpare eum.

33 Qui conversus, et videns discipulos suos, comminatus est Petro, dicens: Vade retro me Satana, quoniam non sapis quæ Dei sunt, sed quæ sunt hominum.

34 Et convocata turba cum discipulis suis, dixit eis: Si quis vult me sequi, deneget semetipsum: et tollat crucem suam, et sequatur me.

35 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, et Evangelium, salvam faciet eam.

36 Quid enim proderit homini, si lucretur mundum totum et detrimentum animæ suæ faciat?

37 Aut quid dabit homo commutationis pro anima sua?

38 Qui enim me confusus fuerit, et verba mea in generatione ista adultera et peccatrice, et Filius hominis confundetur eum, cum venerit in gloria Patris sui cum angelis sanctis.

39 Et dicebat illis: Amen dico vobis, quia sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem donec videant regnum Dei veniens in virtute.


Next: Mark 9