Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 6

GNT

1 καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

2 καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;

3 οὐχ οὖτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς μαρίας καὶ ἀδελφὸς ἰακώβου καὶ ἰωσῆτος καὶ ἰούδα καὶ σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῶ.

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

5 καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν·

6 καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.

7 καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων·

8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,

9 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.

11 καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

12 καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν,

13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.

14 καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ὅτι ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῶ.

15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν.

16 ἀκούσας δὲ ὁ ἡρῴδης ἔλεγεν, ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ἰωάννην, οὖτος ἠγέρθη.

17 αὐτὸς γὰρ ὁ ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·

18 ἔλεγεν γὰρ ὁ ἰωάννης τῶ ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.

19 ἡ δὲ ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῶ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο·

20 ὁ γὰρ ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.

21 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς γαλιλαίας,

22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῶ ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶ κορασίῳ, αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·

23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ [πολλά], ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.

24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, τί αἰτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν, τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.

25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῶς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.

26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν·

27 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ

28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῶ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.

29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.

30 καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῶ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.

31 καὶ λέγει αὐτοῖς, δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.

32 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῶ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν.

33 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς.

34 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

35 καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή·

36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν.

37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῶ, ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν;

38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, πέντε, καὶ δύο ἰχθύας.

39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῶ χλωρῶ χόρτῳ.

40 καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα.

41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν·

43 καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.

44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς ἄρτους] πεντακισχίλιοι ἄνδρες.

45 καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον.

46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.

47 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.

48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῶ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.

49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν·

50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. καὶ λίαν [ἐκ περισσοῦ] ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο,

52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.

53 καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν.

54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν

55 περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν.

56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.

KJV

1  And2532 he went out1831 from thence,1564 and2532 came2064 into1519 his own848 country;3968 and2532 his846 disciples3101 follow190 him.846

2  And2532 when the sabbath day4521 was come,1096 he began756 to teach1321 in1722 the3588 synagogue:4864 and2532 many4183 hearing191 him were astonished,1605 saying,3004 From whence4159 hath this5129 man these things?5023 and2532 what5101 wisdom4678 is this which is given1325 unto him,846 that3754 even2532 such5108 mighty works1411 are wrought1096 by1223 his846 hands?5495

3  Is2076 not3756 this3778 the3588 carpenter,5045 the3588 son5207 of Mary,3137 the1161 brother80 of James,2385 and2532 Joses,2500 and2532 of Juda,2455 and2532 Simon?4613 and2532 are1526 not3756 his846 sisters79 here5602 with4314 us?2248 And2532 they were offended4624 at1722 him.846

4  But1161 Jesus2424 said3004 unto them,846 A prophet4396 is2076 not3756 without honor,820 but1508 in1722 his own848 country,3968 and2532 among1722 his own kin,4773 and2532 in1722 his own848 house.3614

5  And2532 he could1410 there1563 do4160 no3756 mighty work,1411 save that1508 he laid his hands upon2007 5495 a few3641 sick folk,732 and healed2323 them.

6  And2532 he marveled2296 because1223 of their846 unbelief.570 And2532 he went4013 round about2945 the3588 villages,2968 teaching.1321

7  And2532 he called4341 unto him the3588 twelve,1427 and2532 began756 to send them forth649 846 by two and two;1417 1417 and2532 gave1325 them846 power1849 over unclean169 spirits;4151

8  And2532 commanded3853 them846 that2443 they should take142 nothing3367 for1519 their journey,3598 save1508 a staff4464 only;3440 no3361 scrip,4082 no3361 bread,740 no3361 money5475 in1519 their purse;2223

9  But235 be shod5265 with sandals;4547 and2532 not3361 put on1746 two1417 coats.5509

10  And2532 he said3004 unto them,846 In what place soever3699 1437 ye enter1525 into1519 a house,3614 there1563 abide3306 till2193 302 ye depart1831 from that place.1564

11  And2532 whosoever3745 302 shall not3361 receive1209 you,5209 nor3366 hear191 you,5216 when ye depart1607 thence,1564 shake off1621 the3588 dust5522 under5270 your5216 feet4228 for1519 a testimony3142 against them.846 Verily281 I say3004 unto you,5213 It shall be2071 more tolerable414 for Sodom4670 and2228 Gomorrah1116 in1722 the day2250 of judgment,2920 than2228 for that1565 city.4172

12  And2532 they went out,1831 and preached2784 that2443 men should repent.3340

13  And2532 they cast out1544 many4183 devils,1140 and2532 anointed218 with oil1637 many4183 that were sick,732 and2532 healed2323 them.

14  And2532 king935 Herod2264 heard191 of him; (for1063 his846 name3686 was spread abroad:)1096 5318 and2532 he said,3004 That3754 John2491 the3588 Baptist907 was risen1453 from1537 the dead,3498 and2532 therefore1223 5124 mighty works1411 do show forth1754 themselves in1722 him.846

15  Others243 said,3004 That3754 it is2076 Elijah.2243 And1161 others243 said,3004 That3754 it is2076 a prophet,4396 or2228 as5613 one1520 of the3588 prophets.4396

16  But1161 when Herod2264 heard191 thereof, he said,2036 It3778 is2076 John,2491 whom3739 I1473 beheaded:607 he846 is risen1453 from1537 the dead.3498

17  For1063 Herod2264 himself846 had sent forth649 and2532 laid hold upon2902 John,2491 and2532 bound1210 him846 in1722 prison5438 for Herodias' sake,1223 2266 his848 brother80 Philip's5376 wife:1135 for3754 he had married1060 her.846

18  For1063 John2491 had said3004 unto Herod,2264 It is not lawful1832 3756 for thee4671 to have2192 thy4675 brother's80 wife.1135

19  Therefore1161 Herodias2266 had a quarrel against1758 him,846 and2532 would2309 have killed615 him;846 but2532 she could1410 not:3756

20  For1063 Herod2264 feared5399 John,2491 knowing1492 that he846 was a just1342 man435 and2532 a holy,40 and2532 observed4933 him;846 and2532 when he heard191 him,846 he did4160 many things,4183 and2532 heard191 him846 gladly.2234

21  And2532 when a convenient2121 day2250 was come,2064 that3753 Herod2264 on his848 birthday1077 made4160 a supper1173 to his848 lords,3175 2532 high captains,5506 and2532 chief4413 estates of Galilee;1056

22  And2532 the3588 daughter2364 of the said846 Herodias2266 came in,1525 and2532 danced,3738 and2532 pleased700 Herod2264 and2532 them that sat with4873 him, the3588 king935 said2036 unto the3588 damsel,2877 Ask154 of me3165 whatsoever3739 1437 thou wilt,2309 and2532 I will give1325 it thee.4671

23  And2532 he swore3660 unto her,846 Whatsoever3739 1437 thou shalt ask154 of me,3165 I will give1325 it thee,4671 unto2193 the half2255 of my3450 kingdom.932

24  And1161 she3588 went forth,1831 and said2036 unto her848 mother,3384 What5101 shall I ask?154 And1161 she3588 said,2036 The3588 head2776 of John2491 the3588 Baptist.910

25  And2532 she came in1525 straightway2112 with3326 haste4710 unto4314 the3588 king,935 and asked,154 saying,3004 I will2309 that2443 thou give1325 me3427 by and by1824 in1909 a charger4094 the3588 head2776 of John2491 the3588 Baptist.910

26  And2532 the3588 king935 was1096 exceeding sorry;4036 yet for his oath's sake,1223 3727 and2532 for their sakes which sat with4873 him, he would2309 not3756 reject114 her.846

27  And2532 immediately2112 the3588 king935 sent649 an executioner,4688 and commanded2004 his846 head2776 to be brought:5342 and1161 he3588 went565 and beheaded607 him846 in1722 the3588 prison,5438

28  And2532 brought5342 his846 head2776 in1909 a charger,4094 and2532 gave1325 it846 to the3588 damsel:2877 and2532 the3588 damsel2877 gave1325 it846 to her848 mother.3384

29  And2532 when his846 disciples3101 heard191 of it, they came2064 and2532 took up142 his846 corpse,4430 and2532 laid5087 it846 in1722 a tomb.3419

30  And2532 the3588 apostles652 gathered themselves together4863 unto4314 Jesus,2424 and2532 told518 him846 all things,3956 both2532 what3745 they had done,4160 and2532 what3745 they had taught.1321

31  And2532 he said2036 unto them,846 Come1205 ye5210 yourselves846 apart2596 2398 into1519 a desert2048 place,5117 and2532 rest373 a while:3641 for1063 there were2258 many4183 coming2064 and2532 going,5217 and2532 they had no leisure so much as2119 3761 to eat.5315

32  And2532 they departed565 into1519 a desert2048 place5117 by ship4143 privately.2596 2398

33  And2532 the3588 people3793 saw1492 them846 departing,5217 and2532 many4183 knew1921 him,846 and2532 ran4936 afoot3979 thither1563 out of575 all3956 cities,4172 and2532 outwent4281 them,846 and2532 came together4905 unto4314 him.846

34  And2532 Jesus,2424 when he came out,1831 saw1492 much4183 people,3793 and2532 was moved with compassion4697 toward1909 them,846 because3754 they were2258 as5613 sheep4263 not3361 having2192 a shepherd:4166 and2532 he began756 to teach1321 them846 many things.4183

35  And2532 when the day was now far spent,2235 1096 4183 5610 his846 disciples3101 came4334 unto him,846 and said,3004 This is2076 a desert2048 place,5117 and2532 now2235 the time is far passed:4183 5610

36  Send them away,630 846 that2443 they may go565 into1519 the3588 country68 round about,2945 and2532 into the villages,2968 and buy59 themselves1438 bread:740 for1063 they have2192 nothing3756 5101 to eat.5315

37  1161 He3588 answered611 and said2036 unto them,846 Give1325 ye5210 them846 to eat. And5315 they2532 say3004 unto him,846 Shall we go565 and buy59 two hundred1250 pennyworth1220 of bread,740 and2532 give1325 them846 to eat?5315

38  1161 He3588 saith3004 unto them,846 How many4214 loaves740 have2192 ye? go5217 and2532 see.1492 And2532 when they knew,1097 they say,3004 Five,4002 and2532 two1417 fishes.2486

39  And2532 he commanded2004 them846 to make all sit down347 3956 by companies4849 4849 upon1909 the3588 green5515 grass.5528

40  And2532 they sat down377 in ranks,4237 4237 by hundreds,303 1540 and2532 by fifties.303 4004

41  And2532 when he had taken2983 the3588 five4002 loaves740 and2532 the3588 two1417 fishes,2486 he looked up308 to1519 heaven,3772 and blessed,2127 and2532 broke2622 the3588 loaves,740 and2532 gave1325 them to his848 disciples3101 to2443 set before3908 them;846 and2532 the3588 two1417 fishes2486 divided3307 he among them all.3956

42  And2532 they did all3956 eat,5315 and2532 were filled.5526

43  And2532 they took up142 twelve1427 baskets2894 full4134 of the fragments,2801 and2532 of575 the3588 fishes.2486

44  And2532 they that did eat5315 of the3588 loaves740 were2258 about5616 five thousand4000 men.435

45  And2532 straightway2112 he constrained315 his848 disciples3101 to get1684 into1519 the3588 ship,4143 and2532 to go to the other side4254 1519 4008 before4314 unto Bethsaida,966 while2193 he846 sent away630 the3588 people.3793

46  And2532 when he had sent them away,657 846 he departed565 into1519 a mountain3735 to pray.4336

47  And2532 when even3798 was come,1096 the3588 ship4143 was2258 in1722 the midst3319 of the3588 sea,2281 and2532 he846 alone3441 on1909 the3588 land.1093

48  And2532 he saw1492 them846 toiling928 in rowing;1643 for1063 the3588 wind417 was2258 contrary1727 unto them:846 and2532 about4012 the fourth5067 watch5438 of the3588 night3571 he cometh2064 unto4314 them,846 walking4043 upon1909 the3588 sea,2281 and2532 would2309 have passed by3928 them.846

49  But1161 when they3588 saw1492 him846 walking4043 upon1909 the3588 sea,2281 they supposed1380 it had been1511 a spirit,5326 and2532 cried out:349

50  For1063 they all3956 saw1492 him,846 and2532 were troubled.5015 And2532 immediately2112 he talked2980 with3326 them,846 and2532 saith3004 unto them,846 Be of good cheer:2293 it is1510 I;1473 be not afraid.5399 3361

51  And2532 he went up305 unto4314 them846 into1519 the3588 ship;4143 and2532 the3588 wind417 ceased:2869 and2532 they were sore3029 amazed1839 in1722 themselves1438 beyond1537 measure,4053 and2532 wondered.2296

52  For1063 they considered4920 not3756 the miracle of1909 the3588 loaves:740 for1063 their846 heart2588 was2258 hardened.4456

53  And2532 when they had passed over,1276 they came2064 into1909 the3588 land1093 of Gennesaret,1082 and2532 drew to the shore.4358

54  And2532 when they846 were come1831 out of1537 the3588 ship,4143 straightway2112 they knew1921 him,846

55  And ran through4063 that1565 whole3650 region round about,4066 and began756 to carry about4064 in1909 beds2895 those that were sick,2192 2560 where3699 they heard191 he3754 was.2076 1563

56  And2532 whithersoever3699 302 he entered,1531 into1519 villages,2968 or2228 cities,4172 or2228 country,68 they laid5087 the3588 sick770 in1722 the3588 streets,58 and2532 besought3870 him846 that2443 they might touch680 if it were but2579 the3588 border2899 of his846 garment:2440 and2532 as many as3745 302 touched680 him846 were made whole.4982

Vul

1 Et egressus inde, abiit in patriam suam: et sequebantur eum discipuli sui:

2 et facto sabbato cœpit in synagoga docere: et multi audientes admirabantur in doctrina ejus, dicentes: Unde huic hæc omnia? et quæ est sapientia, quæ data est illi, et virtutes tales, quæ per manus ejus efficiuntur?

3 Nonne hic est faber, filius Mariæ, frater Jacobi, et Joseph, et Judæ, et Simonis? nonne et sorores ejus hic nobiscum sunt? Et scandalizabantur in illo.

4 Et dicebat illis Jesus: Quia non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua, et in cognatione sua.

5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos infirmos impositis manibus curavit:

6 et mirabatur propter incredulitatem eorum, et circuibat castella in circuitu docens.

7 Et vocavit duodecim: et cœpit eos mittere binos, et dabat illis potestatem spirituum immundorum.

8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum: non peram, non panem, neque in zona æs,

9 sed calceatos sandaliis, et ne induerentur duabus tunicis.

10 Et dicebat eis: Quocumque introieritis in domum, illic manete donec exeatis inde:

11 et quicumque non receperint vos, nec audierint vos, exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis.

12 Et exeuntes prædicabant ut pœnitentiam agerent:

13 et dæmonia multa ejiciebant, et ungebant oleo multos ægros, et sanabant.

14 Et audivit rex Herodes (manifestum enim factum est nomen ejus), et dicebat: Quia Joannes Baptista resurrexit a mortuis: et propterea virtutes operantur in illo.

15 Alii autem dicebant: Quia Elias est; alii vero dicebant: Quia propheta est, quasi unus ex prophetis.

16 Quo audito Herodes ait: Quem ego decollavi Joannem, hic a mortuis resurrexit.

17 Ipse enim Herodes misit, ac tenuit Joannem, et vinxit eum in carcere propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam.

18 Dicebat enim Joannes Herodi: Non licet tibi habere uxorem fratris tui.

19 Herodias autem insidiabatur illi: et volebat occidere eum, nec poterat.

20 Herodes enim metuebat Joannem, sciens eum virum justum et sanctum: et custodiebat eum, et audito eo multa faciebat, et libenter eum audiebat.

21 Et cum dies opportunus accidisset, Herodes natalis sui cœnam fecit principibus, et tribunis, et primis Galilææ:

22 cumque introisset filia ipsius Herodiadis, et saltasset, et placuisset Herodi, simulque recumbentibus, rex ait puellæ: Pete a me quod vis, et dabo tibi:

23 et juravit illi: Quia quidquid petieris dabo tibi, licet dimidium regni mei.

24 Quæ cum exisset, dixit matri suæ: Quid petam? At illa dixit: Caput Joannis Baptistæ.

25 Cumque introisset statim cum festinatione ad regem, petivit dicens: Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistæ.

26 Et contristatus est rex: propter jusjurandum, et propter simul discumbentes, noluit eam contristare:

27 sed misso speculatore præcepit afferri caput ejus in disco. Et decollavit eum in carcere,

28 et attulit caput ejus in disco: et dedit illud puellæ, et puella dedit matri suæ.

29 Quo audito, discipuli ejus venerunt, et tulerunt corpus ejus: et posuerunt illud in monumento.

30 Et convenientes Apostoli ad Jesum, renuntiaverunt ei omnia quæ egerant, et docuerant.

31 Et ait illis: Venite seorsum in desertum locum, et requiescite pusillum. Erant enim qui veniebant et redibant multi: et nec spatium manducandi habebant.

32 Et ascendentes in navim, abierunt in desertum locum seorsum.

33 Et viderunt eos abeuntes, et cognoverunt multi: et pedestres de omnibus civitatibus concurrerunt illuc, et prævenerunt eos.

34 Et exiens vidit turbam multam Jesus: et misertus est super eos, quia erant sicut oves non habentes pastorem, et cœpit docere multa.

35 Et cum jam hora multa fieret, accesserunt discipuli ejus, dicentes: Desertus est locus hic, et jam hora præteriit:

36 dimitte illos, ut euntes in proximas villas et vicos, emant sibi cibos, quos manducent.

37 Et respondens ait illis: Date illis vos manducare. Et dixerunt ei: Euntes emamus ducentis denariis panes, et dabimus illis manducare.

38 Et dicit eis: Quot panes habetis? ite, et videte. Et cum cognovissent, dicunt: Quinque, et duos pisces.

39 Et præcepit illis ut accumbere facerent omnes secundum contubernia super viride fœnum.

40 Et discubuerunt in partes per centenos et quinquagenos.

41 Et acceptis quinque panibus et duobus pisces, intuens in cælum, benedixit, et fregit panes, et dedit discipulis suis, ut ponerent ante eos: et duos pisces divisit omnibus.

42 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt.

43 Et sustulerunt reliquias, fragmentorum duodecim cophinos plenos, et de piscibus.

44 Erant autem qui manducaverunt quinque millia virorum.

45 Et statim coëgit discipulos suos ascendere navim, ut præcederent eum trans fretum ad Bethsaidam, dum ipse dimitteret populum.

46 Et cum dimisisset eos, abiit in montem orare.

47 Et cum sero esset, erat navis in medio mari et ipse solus in terra.

48 Et videns eos laborantes in remigando (erat enim ventus contrarius eis) et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos ambulans supra mare: et volebat præterire eos.

49 At illi ut viderunt eum ambulantem supra mare, putaverunt phantasma esse, et exclamaverunt.

50 Omnes enim viderunt eum, et conturbati sunt. Et statim locutus est cum eis, et dixit eis: Confidite, ego sum: nolite timere.

51 Et ascendit ad illos in navim, et cessavit ventus. Et plus magis intra se stupebant:

52 non enim intellexerunt de panibus: erat enim cor eorum obcæcatum.

53 Et cum transfretassent, venerunt in terram Genesareth, et applicuerunt.

54 Cumque egressi essent de navi, continuo cognoverunt eum:

55 et percurrentes universam regionem illam, cœperunt in grabatis eos, qui se male habebant, circumferre, ubi audiebant eum esse.

56 Et quocumque introibat, in vicos, vel in villas aut civitates, in plateis ponebant infirmos, et deprecabantur eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent, et quotquot tangebant eum, salvi fiebant.


Next: Mark 7