Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 22

GNT

1 ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα.

2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.

3 εἰσῆλθεν δὲ σατανᾶς εἰς ἰούδαν τὸν καλούμενον ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·

4 καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῶ αὐτόν.

5 καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῶ ἀργύριον δοῦναι.

6 καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.

7 ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, [ἐν] ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα.

8 καὶ ἀπέστειλεν πέτρον καὶ ἰωάννην εἰπών, πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν.

9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;

10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῶ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται.

11 καὶ ἐρεῖτε τῶ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;

12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.

13 ἀπελθόντες δὲ εὖρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

14 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῶ.

15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·

16 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

17 καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν, λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς·

18 λέγω γὰρ ὑμῖν [ὅτι] οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὖ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ.

19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῶ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.

21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης·

22 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὖ παραδίδοται.

23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν.

24 ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.

25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.

26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.

27 τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.

28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·

29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν

30 ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ ἰσραήλ.

31 σίμων σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·

32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου.

33 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι.

34 ὁ δὲ εἶπεν, λέγω σοι, πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

35 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν, οὐθενός.

36 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν.

37 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

38 οἱ δὲ εἶπαν, κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἱκανόν ἐστιν.

39 καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῶ καὶ οἱ μαθηταί.

40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.

41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο

42 λέγων, πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. [[

43 ὤφθη δὲ αὐτῶ ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν.

44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.]]

45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὖρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης,

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

47 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῶ ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.

48 ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῶ, ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;

49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν, κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;

50 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὗς αὐτοῦ τὸ δεξιόν.

51 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.

52 εἶπεν δὲ ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;

53 καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῶ ἱερῶ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ· ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.

54 συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως· ὁ δὲ πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.

55 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο ὁ πέτρος μέσος αὐτῶν.

56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῶ εἶπεν, καὶ οὖτος σὺν αὐτῶ ἦν·

57 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι.

58 καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· ὁ δὲ πέτρος ἔφη, ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.

59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὖτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ γαλιλαῖός ἐστιν·

60 εἶπεν δὲ ὁ πέτρος, ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ.

61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῶ πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῶ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς·

62 καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

63 καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῶ δέροντες,

64 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες, προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.

66 καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν,

67 λέγοντες, εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε·

68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε.

69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ.

70 εἶπαν δὲ πάντες, σὺ οὗν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.

71 οἱ δὲ εἶπαν, τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

KJV

1  Now1161 the3588 feast1859 of unleavened bread106 drew nigh,1448 which is called3004 the Passover.3957

2  And2532 the3588 chief priests749 and2532 scribes1122 sought2212 how4459 they might kill337 him;846 for1063 they feared5399 the3588 people.2992

3  Then1161 entered1525 Satan4567 into1519 Judas2455 surnamed1941 Iscariot,2469 being5607 of1537 the3588 number706 of the3588 twelve.1427

4  And2532 he went his way,565 and communed with4814 the3588 chief priests749 and2532 captains,4755 how4459 he might betray3860 him846 unto them.846

5  And2532 they were glad,5463 and2532 covenanted4934 to give1325 him846 money.694

6  And2532 he promised,1843 and2532 sought2212 opportunity2120 to betray3860 him846 unto them846 in the absence of817 the multitude.3793

7  Then1161 came2064 the3588 day2250 of unleavened bread,106 when1722 3739 the3588 passover3957 must1163 be killed.2380

8  And2532 he sent649 Peter4074 and2532 John,2491 saying,2036 Go4198 and prepare2090 us2254 the3588 passover,3957 that2443 we may eat.5315

9  And1161 they3588 said2036 unto him,846 Where4226 wilt2309 thou that we prepare?2090

10  And1161 he3588 said2036 unto them,846 Behold,2400 when ye5216 are entered1525 into1519 the3588 city,4172 there shall a man444 meet4876 you,5213 bearing941 a pitcher2765 of water;5204 follow190 him846 into1519 the3588 house3614 where3757 he entereth in.1531

11  And2532 ye shall say2046 unto the3588 goodman3617 of the3588 house,3614 The3588 Master1320 saith3004 unto thee,4671 Where4226 is2076 the3588 guestchamber,2646 where3699 I shall eat5315 the3588 passover3957 with3326 my3450 disciples?3101

12  And he2548 shall show1166 you5213 a large3173 upper room508 furnished:4766 there1563 make ready.2090

13  And1161 they went,565 and found2147 as2531 he had said2046 unto them:846 and2532 they made ready2090 the3588 passover.3957

14  And2532 when3753 the3588 hour5610 was come,1096 he sat down,377 and2532 the3588 twelve1427 apostles652 with4862 him.846

15  And2532 he said2036 unto4314 them,846 With desire1939 I have desired1937 to eat5315 this5124 passover3957 with3326 you5216 before4253 I3165 suffer:3958

16  For1063 I say3004 unto you,5213 I will3754 not3364 any more3765 eat5315 thereof,1537 846 until2193 3755 it be fulfilled4137 in1722 the3588 kingdom932 of God.2316

17  And2532 he took1209 the cup,4221 and gave thanks,2168 and said,2036 Take2983 this,5124 and2532 divide1266 it among yourselves:1438

18  For1063 I say3004 unto you,5213 I will3754 not3364 drink4095 of575 the3588 fruit1081 of the3588 vine,288 until2193 3755 the3588 kingdom932 of God2316 shall come.2064

19  And2532 he took2983 bread,740 and gave thanks,2168 and broke2806 it, and2532 gave1325 unto them,846 saying,3004 This5124 is2076 my3450 body4983 which is given1325 for5228 you:5216 this5124 do4160 in1519 remembrance364 of me.1699

20  Likewise5615 also2532 the3588 cup4221 after supper,1172 saying,3004 This5124 cup is4221 the3588 new2537 testament1242 in1722 my3450 blood,129 which is shed1632 for5228 you.5216

21  But,4133 behold,2400 the3588 hand5495 of him that betrayeth3860 me3165 is with3326 me1700 on1909 the3588 table.5132

22  And2532 truly3303 the3588 Son5207 of man444 goeth,4198 as2596 it was determined:3724 but4133 woe3759 unto that1565 man444 by1223 whom3739 he is betrayed!3860

23  And2532 they846 began756 to inquire4802 among4314 themselves,1438 which5101 686 of1537 them846 it was1498 that should3195 do4238 this thing.5124

24  And1161 there was1096 also2532 a strife5379 among1722 them,846 which5101 of them846 should be accounted1380 the1511 greatest.3187

25  And1161 he3588 said2036 unto them,846 The3588 kings935 of the3588 Gentiles1484 exercise lordship over2961 them;846 and2532 they that exercise authority upon1850 them846 are called2564 benefactors.2110

26  But1161 ye5210 shall not3756 be so:3779 but235 he that is greatest3187 among1722 you,5213 let him be1096 as5613 the3588 younger;3501 and2532 he that is chief,2233 as5613 he that doth serve.1247

27  For1063 whether5101 is greater,3187 he that sitteth at meat,345 or2228 he that serveth?1247 is not3780 he that sitteth at meat?345 but1161 I1473 am1510 among1722 3319 you5216 as5613 he that serveth.1247

28  1161 Ye5210 are2075 they which have continued1265 with3326 me1700 in1722 my3450 temptations.3986

29  And I2504 appoint1303 unto you5213 a kingdom,932 as2531 my3450 Father3962 hath appointed1303 unto me;3427

30  That2443 ye may eat2068 and2532 drink4095 at1909 my3450 table5132 in1722 my3450 kingdom,932 and2532 sit2523 on1909 thrones2362 judging2919 the3588 twelve1427 tribes5443 of Israel.2474

31  And1161 the3588 Lord2962 said,2036 Simon,4613 Simon,4613 behold,2400 Satan4567 hath desired1809 to have you,5209 that he may sift4617 you as5613 wheat:4621

32  But1161 I1473 have prayed1189 for4012 thee,4675 that2443 thy4675 faith4102 fail1587 not:3361 and2532 when4218 thou4771 art converted,1994 strengthen4741 thy4675 brethren.80

33  And1161 he3588 said2036 unto him,846 Lord,2962 I am1510 ready2092 to go4198 with3326 thee,4675 both2532 into1519 prison,5438 and2532 to1519 death.2288

34  And1161 he3588 said,2036 I tell3004 thee,4671 Peter,4074 the cock220 shall not3364 crow5455 this day,4594 before4250 that2228 thou shalt thrice5151 deny533 that thou3361 knowest1492 me.3165

35  And2532 he said2036 unto them,846 When3753 I sent649 you5209 without817 purse,905 and2532 scrip,4082 and2532 shoes,5266 3361 lacked5302 ye any thing?5100 And1161 they3588 said,2036 Nothing.3762

36  Then3767 said2036 he unto them,846 But235 now,3568 he that hath2192 a purse,905 let him take142 it, and2532 likewise3668 his2532 scrip:4082 and2532 he that hath2192 no3361 sword, let him sell4453 his848 garment,2440 and2532 buy59 one.3162

37  For1063 I say3004 unto you,5213 that3754 this5124 that is written1125 must1163 yet2089 be accomplished5055 in1722 me,1698 And2532 he was reckoned3049 among3326 the transgressors:459 for1063 2532 the things3588 concerning4012 me1700 have2192 an end.5056

38  And1161 they3588 said,2036 Lord,2962 behold,2400 here5602 are two1417 swords.3162 And1161 he3588 said2036 unto them,846 It is2076 enough.2425

39  And2532 he came out,1831 and went,4198 as he was wont,2596 1485 to1519 the3588 mount3735 of Olives;1636 and1161 his846 disciples3101 also2532 followed190 him.846

40  And1161 when he was1096 at1909 the3588 place,5117 he said2036 unto them,846 Pray4336 that ye enter1525 not3361 into1519 temptation.3986

41  And2532 he846 was withdrawn645 from575 them846 about5616 a stone's3037 cast,1000 and2532 kneeled down,5087 1119 and prayed,4336

42  Saying,3004 Father,3962 if1487 thou be willing,1014 remove3911 this5124 cup4221 from575 me:1700 nevertheless4133 not3361 my3450 will,2307 but235 thine,4674 be done.1096

43  And1161 there appeared3700 an angel32 unto him846 from575 heaven,3772 strengthening1765 him.846

44  And2532 being1096 in1722 an agony74 he prayed4336 more earnestly:1617 and1161 his846 sweat2402 was1096 as it were5616 great drops2361 of blood129 falling down2597 to1909 the3588 ground.1093

45  And2532 when he rose up450 from575 prayer,4335 and was come2064 to4314 his disciples,3101 he found2147 them846 sleeping2837 for575 sorrow,3077

46  And2532 said2036 unto them,846 Why5101 sleep2518 ye? rise450 and pray,4336 lest3363 ye enter1525 into1519 temptation.3986

47  And1161 while he846 yet2089 spake,2980 behold2400 a multitude,3793 and2532 he that was called3004 Judas,2455 one1520 of the3588 twelve,1427 went before4281 them,846 and2532 drew near1448 unto Jesus2424 to kiss5368 him.846

48  But1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Judas,2455 betrayest3860 thou the3588 Son5207 of man444 with a kiss?5370

49  When1161 they3588 which were about4012 him846 saw1492 what would follow,2071 they said2036 unto him,846 Lord,2962 shall we1487 smite3960 with1722 the sword?3162

50  And2532 5100 one1520 of1537 them846 smote3960 the3588 servant1401 of the3588 high priest,749 and2532 cut off851 his846 right1188 ear.3775

51  And1161 Jesus2424 answered611 and said,2036 Suffer1439 ye thus far.2193 5127 And2532 he touched680 his846 ear,5621 and healed2390 him.846

52  Then1161 Jesus2424 said2036 unto4314 the chief priests,749 and2532 captains4755 of the3588 temple,2411 and2532 the elders,4245 which were come3854 to1909 him,846 Be ye come out,1831 as5613 against1909 a thief,3027 with3326 swords3162 and2532 staves?3586

53  When I3450 was5607 daily2596 2250 with3326 you5216 in1722 the3588 temple,2411 ye stretched forth1614 no3756 hands5495 against1909 me:1691 but235 this3778 is2076 your5216 hour,5610 and2532 the3588 power1849 of darkness.4655

54  Then1161 took4815 they him,846 and led71 him, and2532 brought1521 him846 into1519 the3588 high priest's749 house.3624 And1161 Peter4074 followed190 afar off.3113

55  And1161 when they846 had kindled681 a fire4442 in1722 the midst3319 of the3588 hall,833 and2532 were set down together,4776 Peter4074 sat down2521 among1722 3319 them.846

56  But1161 a certain5100 maid3814 beheld1492 him846 as he sat2521 by4314 the3588 fire,5457 and2532 earnestly looked816 upon him,846 and said,2036 This man3778 was2258 also2532 with4862 him.846

57  And1161 he3588 denied720 him,846 saying,3004 Woman,1135 I know1492 him846 not.3756

58  And2532 after3326 a little while1024 another2087 saw1492 him,846 and said,5346 Thou4771 art1488 also2532 of1537 them.846 And1161 Peter4074 said,2036 Man,444 I am1510 not.3756

59  And2532 about5616 the space of one hour after1339 3391 5610 another243 confidently affirmed,1340 saying,3004 Of a truth1909 225 this3778 fellow also2532 was2258 with3326 him:846 for1063 he is2076 a2532 Galilaean.1057

60  And1161 Peter4074 said,2036 Man,444 I know1492 not3756 what3739 thou sayest.3004 And2532 immediately,3916 while he846 yet2089 spake,2980 the3588 cock220 crew.5455

61  And2532 the3588 Lord2962 turned,4762 and looked upon1689 Peter.4074 And2532 Peter4074 remembered5279 the3588 word3056 of the3588 Lord,2962 how5613 he had said2036 unto him,846 Before4250 the cock220 crow,5455 thou shalt deny533 me3165 thrice.5151

62  And2532 Peter4074 went1831 out,1854 and wept2799 bitterly.4090

63  And2532 the3588 men435 that held4912 Jesus2424 mocked1702 him,846 and smote1194 him.

64  And2532 when they had blindfolded4028 him,846 they struck5180 him846 on the3588 face,4383 and2532 asked1905 him,846 saying,3004 Prophesy,4395 who5101 is2076 it that smote3817 thee?4571

65  And2532 many4183 other things2087 blasphemously987 spake3004 they against1519 him.846

66  And2532 as soon as5613 it was1096 day,2250 the3588 elders4244 of the3588 people2992 and5037 the chief priests749 and2532 the scribes1122 came together,4863 and2532 led321 him846 into1519 their1438 council,4892 saying,3004

67  1161 Art1488 thou4771 the3588 Christ?5547 tell2036 us.2254 And1161 he said2036 unto them,846 If1437 I tell2036 you,5213 ye will not3364 believe:4100

68  And1161 if1437 I also2532 ask2065 you, ye will not3364 answer611 me,3427 nor2228 let me go.630

69  Hereafter575 3568 shall2071 the3588 Son5207 of man444 sit2521 on1537 the right hand1188 of the3588 power1411 of God.2316

70  Then1161 said2036 they all,3956 Art1488 thou4771 then3767 the3588 Son5207 of God?2316 And1161 he3588 said5346 unto4314 them,846 Ye5210 say3004 that3754 I1473 am.1510

71  And1161 they3588 said,2036 What5101 need2192 5532 we any further2089 witness?3141 for1063 we ourselves846 have heard191 of575 his own846 mouth.4750

Vul

1 Appropinquat autem dies festus azymorum, qui dicitur Pascha:

2 et quærebant principes sacerdotum, et scribæ, quomodo Jesum interficerent: timebant vero plebem.

3 Intravit autem Satanas in Judam, qui cognominabatur Iscariotes, unum de duodecim:

4 et abiit, et locutus est cum principibus sacerdotum, et magistratibus, quemadmodum illum traderet eis.

5 Et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare.

6 Et spopondit, et quærebat opportunitatem ut traderet illum sine turbis.

7 Venit autem dies azymorum, in qua necesse erat occidi pascha.

8 Et misit Petrum et Joannem, dicens: Euntes parate nobis pascha, ut manducemus.

9 At illi dixerunt: Ubi vis paremus?

10 Et dixit ad eos: Ecce introëuntibus vobis in civitatem occurret vobis homo quidam amphoram aquæ portans: sequimini eum in domum, in quam intrat,

11 et dicetis patrifamilias domus: Dicit tibi Magister: Ubi est diversorium, ubi pascha cum discipulis meis manducem?

12 Et ipse ostendet vobis cœnaculum magnum stratum, et ibi parate.

13 Euntes autem invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt pascha.

14 Et cum facta esset hora, discubuit, et duodecim apostoli cum eo.

15 Et ait illis: Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum, antequam patiar.

16 Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei.

17 Et accepto calice gratias egit, et dixit: Accipite, et dividite inter vos.

18 Dico enim vobis quod non bibam de generatione vitis donec regnum Dei veniat.

19 Et accepto pane gratias egit, et fregit, et dedit eis, dicens: Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur: hoc facite in meam commemorationem.

20 Similiter et calicem, postquam cœnavit, dicens: Hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur.

21 Verumtamen ecce manus tradentis me, mecum est in mensa.

22 Et quidem Filius hominis, secundum quod definitum est, vadit: verumtamen væ homini illi per quem tradetur.

23 Et ipsi cœperunt quærere inter se quis esset ex eis qui hoc facturus esset.

24 Facta est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse major.

25 Dixit autem eis: Reges gentium dominantur eorum: et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur.

26 Vos autem non sic: sed qui major est in vobis, fiat sicut minor: et qui præcessor est, sicut ministrator.

27 Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? nonne qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat:

28 vos autem estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis.

29 Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,

30 ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo, et sedeatis super thronos judicantes duodecim tribus Israël.

31 Ait autem Dominus: Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum:

32 ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos.

33 Qui dixit ei: Domine, tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire.

34 At ille dixit: Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosse me. Et dixit eis:

35 Quando misi vos sine sacculo, et pera, et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis?

36 At illi dixerunt: Nihil. Dixit ergo eis: Sed nunc qui habet sacculum, tollat; similiter et peram: et qui non habet, vendat tunicam suam et emat gladium.

37 Dico enim vobis, quoniam adhuc hoc quod scriptum est, oportet impleri in me: Et cum iniquis deputatus est. Etenim ea quæ sunt de me finem habent.

38 At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est.

39 Et egressus ibat secundum consuetudinem in monte Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli.

40 Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.

41 Et ipse avulsus est ab eis quantum jactus est lapidis: et positis genibus orabat,

42 dicens: Pater, si vis, transfer calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat.

43 Apparuit autem illi angelus de cælo, confortans eum. Et factus in agonia, prolixius orabat.

44 Et factus est sudor ejus sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram.

45 Et cum surrexisset ab oratione et venisset ad discipulos suos, invenit eos dormientes præ tristitia.

46 Et ait illis: Quid dormitis? surgite, orate, ne intretis in tentationem.

47 Adhuc eo loquente, ecce turba: et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, antecedebat eos, et appropinquavit Jesu ut oscularetur eum.

48 Jesus autem dixit illi: Juda, osculo Filium hominis tradis?

49 Videntes autem hi qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt ei: Domine, si percutimus in gladio?

50 Et percussit unus ex illis servum principis sacerdotum, et amputavit auriculam ejus dexteram.

51 Respondens autem Jesus, ait: Sinite usque huc. Et cum tetigisset auriculam ejus, sanavit eum.

52 Dixit autem Jesus ad eos qui venerant ad se principes sacerdotum, et magistratus templi, et seniores: Quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus?

53 Cum quotidie vobiscum fuerim in templo, non extendistis manus in me: sed hæc est hora vestra, et potestas tenebrarum.

54 Comprehendentes autem eum, duxerunt ad domum principis sacerdotum: Petrus vero sequebatur a longe.

55 Accenso autem igne in medio atrii et circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum.

56 Quem cum vidisset ancilla quædam sedentem ad lumen, et eum fuisset intuita, dixit: Et hic cum illo erat.

57 At ille negavit eum, dicens: Mulier, non novi illum.

58 Et post pusillum alius videns eum, dixit: Et tu de illis es. Petrus vero ait: O homo, non sum.

59 Et intervallo facto quasi horæ unius, alius quidam affirmabat, dicens: Vere et hic cum illo erat: nam et Galilæus est.

60 Et ait Petrus: Homo, nescio quid dicis. Et continuo, adhuc illo loquente, cantavit gallus.

61 Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini, sicut dixerat: Quia priusquam gallus cantet, ter me negabis.

62 Et egressus foras Petrus flevit amare.

63 Et viri qui tenebant illum, illudebant ei, cædentes.

64 Et velaverunt eum, et percutiebant faciem ejus: et interrogabant eum, dicentes: Prophetiza, quis est, qui te percussit?

65 Et alia multa blasphemantes dicebant in eum.

66 Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis, et principes sacerdotum, et scribæ, et duxerunt illum in concilium suum, dicentes: Si tu es Christus, dic nobis.

67 Et ait illis: Si vobis dixero, non credetis mihi:

68 si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimittetis.

69 Ex hoc autem erit Filius hominis sedens a dextris virtutis Dei.

70 Dixerunt autem omnes: Tu ergo es Filius Dei? Qui ait: Vos dicitis, quia ego sum.

71 At illi dixerunt: Quid adhuc desideramus testimonium? ipsi enim audivimus de ore ejus.


Next: Luke 23