Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 21

GNT

1 ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους.

2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο,

3 καὶ εἶπεν, ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·

4 πάντες γὰρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

5 καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν,

6 ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.

7 ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε οὗν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;

8 ὁ δὲ εἶπεν, βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι· καί, ὁ καιρὸς ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.

9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.

10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,

11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.

12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·

13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.

14 θέτε οὗν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,

15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.

16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,

17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.

18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.

19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.

21 τότε οἱ ἐν τῇ ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,

22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὖταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.

23 οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῶ λαῶ τούτῳ,

24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὖ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

25 καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,

26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.

29 καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα·

30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.

33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.

34 προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη

35 ὡς παγὶς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῶ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

37 ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῶ ἱερῶ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν·

38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῶ ἱερῶ ἀκούειν αὐτοῦ.

KJV

1  And1161 he looked up,308 and saw1492 the3588 rich men4145 casting906 their848 gifts1435 into1519 the3588 treasury.1049

2  And1161 he saw1492 also2532 a certain5100 poor3998 widow5503 casting in906 thither1563 two1417 mites.3016

3  And2532 he said,2036 Of a truth230 I say3004 unto you,5213 that3754 this3778 poor4434 widow5503 hath cast in906 more4119 than they all:3956

4  For1063 all537 these3778 have of1537 their846 abundance4052 cast in906 unto1519 the3588 offerings1435 of God:2316 but1161 she3778 of1537 her848 penury5303 hath cast in906 all537 the3588 living979 that3739 she had.2192

5  And2532 as some5100 spake3004 of4012 the3588 temple,2411 how3754 it was adorned2885 with goodly2570 stones3037 and2532 gifts,334 he said,2036

6  As for these things5023 which3739 ye behold,2334 the days2250 will come,2064 in1722 the which3739 there shall not3756 be left863 one stone upon another,3037 1909 3037 that3739 shall not3756 be thrown down.2647

7  And1161 they asked1905 him,846 saying,3004 Master,1320 but when4219 shall3767 these things5023 be?2071 and2532 what5101 sign4592 will there be when3752 these things5023 shall3195 come to pass?1096

8  And1161 he3588 said,2036 Take heed991 that ye be not3361 deceived:4105 for1063 many4183 shall come2064 in1909 my3450 name,3686 saying,3004 I1473 am1510 Christ; and2532 the3588 time2540 draweth near:1448 go4198 ye not3361 therefore3767 after3694 them.846

9  But1161 when3752 ye shall hear191 of wars4171 and2532 commotions,181 be not3361 terrified:4422 for1063 these things5023 must1163 first4412 come to pass;1096 but235 the3588 end5056 is not3756 by and by.2112

10  Then5119 said3004 he unto them,846 Nation1484 shall rise1453 against1909 nation,1484 and2532 kingdom932 against1909 kingdom:932

11  And5037 great3173 earthquakes4578 shall be2071 in divers places,2596 5117 and2532 famines,3042 and2532 pestilences;3061 and5037 fearful sights5400 and2532 great3173 signs4592 shall there be2071 from575 heaven.3772

12  But1161 before4253 all537 these,5130 they shall lay1911 their848 hands5495 on1909 you,5209 and2532 persecute1377 you, delivering you up3860 to1519 the synagogues,4864 and2532 into prisons,5438 being brought71 before1909 kings935 and2532 rulers2232 for my name's sake.1752 3450 3686

13  And1161 it shall turn576 to you5213 for1519 a testimony.3142

14  Settle5087 it therefore3767 in1519 your5216 hearts,2588 not3361 to meditate before4304 what ye shall answer:626

15  For1063 I1473 will give1325 you5213 a mouth4750 and2532 wisdom,4678 which3739 all3956 your5213 adversaries480 shall not3756 be able1410 to gainsay471 nor3761 resist.436

16  And1161 ye shall be betrayed3860 both2532 by5259 parents,1118 and2532 brethren,80 and2532 kinsfolk,4773 and2532 friends;5384 and2532 some of1537 you5216 shall they cause to be put to death.2289

17  And2532 ye shall be2071 hated3404 of5259 all3956 men for my name's sake.1223 3450 3686

18  But2532 there shall not3364 a hair2359 of1537 your5216 head2776 perish.622

19  In1722 your5216 patience5281 possess2932 ye your5216 souls.5590

20  And1161 when3752 ye shall see1492 Jerusalem2419 compassed2944 with5259 armies,4760 then5119 know1097 that3754 the3588 desolation2050 thereof846 is nigh.1448

21  Then5119 let them3588 which are in1722 Judea2449 flee5343 to1519 the3588 mountains;3735 and2532 let them3588 which are in1722 the midst3319 of it848 depart out;1633 and2532 let not3361 them3588 that are in1722 the3588 countries5561 enter1525 thereinto.1519 846

22  For3754 these3778 be1526 the days2250 of vengeance,1557 that all things3956 which are written1125 may be fulfilled.4137

23  But1161 woe3759 unto them that are with child,2192 1722 1064 and2532 to them that give suck,2337 in1722 those1565 days!2250 for1063 there shall be2071 great3173 distress318 in1909 the3588 land,1093 and2532 wrath3709 upon1722 this5129 people.2992

24  And2532 they shall fall4098 by the edge4750 of the sword,3162 and2532 shall be led away captive163 into1519 all3956 nations:1484 and2532 Jerusalem2419 shall be2071 trodden down3961 of5259 the Gentiles,1484 until891 the times2540 of the Gentiles1484 be fulfilled.4137

25  And2532 there shall be2071 signs4592 in1722 the sun,2246 and2532 in the moon,4582 and2532 in the stars;798 and2532 upon1909 the3588 earth1093 distress4928 of nations,1484 with1722 perplexity;640 the sea2281 and2532 the waves4535 roaring;2278

26  Men's444 hearts failing them674 for575 fear,5401 and2532 for looking after4329 those things which are coming on1904 the3588 earth:3625 for1063 the3588 powers1411 of heaven3772 shall be shaken.4531

27  And2532 then5119 shall they see3700 the3588 Son5207 of man444 coming2064 in1722 a cloud3507 with3326 power1411 and2532 great4183 glory.1391

28  And1161 when these things5130 begin756 to come to pass,1096 then look up,352 and2532 lift up1869 your5216 heads;2776 for1360 your5216 redemption629 draweth nigh.1448

29  And2532 he spake2036 to them846 a parable;3850 Behold1492 the3588 fig tree,4808 and2532 all3956 the3588 trees;1186

30  When3752 they now2235 shoot forth,4261 ye see991 and know1097 of575 your own selves1438 that3754 summer2330 is2076 now2235 nigh at hand.1451

31  So2532 likewise3779 ye,5210 when3752 ye see1492 these things5023 come to pass,1096 know1097 ye that3754 the3588 kingdom932 of God2316 is2076 nigh at hand.1451

32  Verily281 I say3004 unto you,5213 3754 This3778 generation1074 shall not3364 pass away,3928 till2193 302 all3956 be fulfilled.1096

33  Heaven3772 and2532 earth1093 shall pass away:3928 but1161 my3450 words3056 shall not3364 pass away.3928

34  And1161 take heed4337 to yourselves,1438 lest at any time3379 your5216 hearts2588 be overcharged925 with1722 surfeiting,2897 and2532 drunkenness,3178 and2532 cares3308 of this life,982 and2532 so that1565 day2250 come2186 upon1909 you5209 unawares.160

35  For1063 as5613 a snare3803 shall it come1904 on1909 all3956 them that dwell2521 on1909 the face4383 of the3588 whole3956 earth.1093

36  Watch69 ye therefore,3767 and pray1189 always,1722 3956 2540 that2443 ye may be accounted worthy2661 to escape1628 all3956 these things5023 that shall3195 come to pass,1096 and2532 to stand2476 before1715 the3588 Son5207 of man.444

37  And1161 in the3588 daytime2250 he was2258 teaching1321 in1722 the3588 temple;2411 and1161 at night3571 he went out,1831 and abode835 in1519 the3588 mount3735 that is called2564 the mount of Olives.1636

38  And2532 all3956 the3588 people2992 came early in the morning3719 to4314 him846 in1722 the3588 temple,2411 for to hear191 him.846

Vul

1 Respiciens autem, vidit eos qui mittebant munera sua in gazophylacium, divites.

2 Vidit autem et quamdam viduam pauperculam mittentem æra minuta duo.

3 Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper plus quam omnes misit.

4 Nam omnes hi ex abundanti sibi miserunt in munera Dei: hæc autem ex eo quod deest illi, omnem victum suum quem habuit, misit.

5 Et quibusdam dicentibus de templo quod bonis lapidibus et donis ornatum esset, dixit:

6 Hæc quæ videtis, venient dies in quibus non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.

7 Interrogaverunt autem illum, dicentes: Præceptor, quando hæc erunt, et quod signum cum fieri incipient?

8 Qui dixit: Videte ne seducamini: multi enim venient in nomine meo, dicentes quia ego sum: et tempus appropinquavit: nolite ergo ire post eos.

9 Cum autem audieritis prælia et seditiones, nolite terreri: oportet primum hæc fieri, sed nondum statim finis.

10 Tunc dicebat illis: Surget gens contra gentem, et regnum adversus regnum.

11 Et terræmotus magni erunt per loca, et pestilentiæ, et fames, terroresque de cælo, et signa magna erunt.

12 Sed ante hæc omnia injicient vobis manus suas, et persequentur tradentes in synagogas et custodias, trahentes ad reges et præsides propter nomen meum:

13 continget autem vobis in testimonium.

14 Ponite ergo in cordibus vestris non præmeditari quemadmodum respondeatis:

15 ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri.

16 Trademini autem a parentibus, et fratribus, et cognatis, et amicis, et morte afficient ex vobis:

17 et eritis odio omnibus propter nomen meum:

18 et capillus de capite vestro non peribit.

19 In patientia vestra possidebitis animas vestras.

20 Cum autem videritis circumdari ab exercitu Jerusalem, tunc scitote quia appropinquavit desolatio ejus:

21 tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes, et qui in medio ejus, discedant: et qui in regionibus, non intrent in eam,

22 quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia quæ scripta sunt.

23 Væ autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus! erit enim pressura magna super terram, et ira populo huic.

24 Et cadent in ore gladii, et captivi ducentur in omnes gentes, et Jerusalem calcabitur a gentibus, donec impleantur tempora nationum.

25 Et erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in terris pressura gentium præ confusione sonitus maris, et fluctuum:

26 arescentibus hominibus præ timore, et exspectatione, quæ supervenient universo orbi: nam virtutes cælorum movebuntur:

27 et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna et majestate.

28 His autem fieri incipientibus, respicite, et levate capita vestra: quoniam appropinquat redemptio vestra.

29 Et dixit illis similitudinem: Videte ficulneam, et omnes arbores:

30 cum producunt jam ex se fructum, scitis quoniam prope est æstas.

31 Ita et vos cum videritis hæc fieri, scitote quoniam prope est regnum Dei.

32 Amen dico vobis, quia non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant.

33 Cælum et terra transibunt: verba autem mea non transibunt.

34 Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et curis hujus vitæ, et superveniat in vos repentina dies illa:

35 tamquam laqueus enim superveniet in omnes qui sedent super faciem omnis terræ.

36 Vigilate itaque, omni tempore orantes, ut digni habeamini fugere ista omnia quæ futura sunt, et stare ante Filium hominis.

37 Erat autem diebus docens in templo: noctibus vero exiens, morabatur in monte qui vocatur Oliveti.

38 Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum.


Next: Luke 22